Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 35

35:1 לְדָוִ֨דלְדָוִדלדוד ׀׀׀ רִיבָ֣הרִיבָהריבה יְ֭הוָהיְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־יְרִיבַ֑ייְרִיבַייריבי לְ֝חַ֗םלְחַםלחם אֶתאֶתאת־־־לֹֽחֲמָֽילֹחֲמָילחמי׃׃׃ 35:2 הַחֲזֵ֣קהַחֲזֵקהחזק מָגֵ֣ןמָגֵןמגן וְצִנָּ֑הוְצִנָּהוצנה וְ֝ק֗וּמָהוְקוּמָהוקומה בְּעֶזְרָתִֽיבְּעֶזְרָתִיבעזרתי׃׃׃ 35:3 וְהָ֘רֵ֤קוְהָרֵקוהרק חֲנִ֣יתחֲנִיתחנית וּ֭סְגֹרוּסְגֹרוסגר לִקְרַ֣אתלִקְרַאתלקראת רֹדְפָ֑ירֹדְפָירדפי אֱמֹ֥ראֱמֹראמר לְ֝נַפְשִׁ֗ילְנַפְשִׁילנפשי יְֽשֻׁעָתֵ֥ךְיְשֻׁעָתֵךְישעתך אָֽנִיאָנִיאני׃׃׃ 35:4 יֵבֹ֣שׁוּיֵבֹשׁוּיבשו וְיִכָּלְמוּ֮וְיִכָּלְמוּויכלמו מְבַקְשֵׁ֪ימְבַקְשֵׁימבקשי נַ֫פְשִׁ֥ינַפְשִׁינפשי יִסֹּ֣גוּיִסֹּגוּיסגו אָח֣וֹראָחוֹראחור וְיַחְפְּר֑וּוְיַחְפְּרוּויחפרו חֹ֝שְׁבֵ֗יחֹשְׁבֵיחשבי רָעָתִֽירָעָתִירעתי׃׃׃ 35:5 יִֽהְי֗וּיִהְיוּיהיו כְּמֹ֥ץכְּמֹץכמץ לִפְנֵילִפְנֵילפני־־־ר֑וּחַרוּחַרוח וּמַלְאַ֖ךְוּמַלְאַךְומלאך יְהוָ֣היְהוָהיהוה דּוֹחֶֽהדּוֹחֶהדוחה׃׃׃ 35:6 יְֽהִייְהִייהי־־־דַרְכָּ֗םדַרְכָּםדרכם חֹ֥שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך וַחֲלַקְלַקּ֑וֹתוַחֲלַקְלַקּוֹתוחלקלקות וּמַלְאַ֥ךְוּמַלְאַךְומלאך יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה רֹדְפָֽםרֹדְפָםרדפם׃׃׃ 35:7 כִּֽיכִּיכי־־־חִנָּ֣םחִנָּםחנם טָֽמְנוּטָמְנוּטמנו־־־לִ֭ילִילי שַׁ֣חַתשַׁחַתשחת רִשְׁתָּ֑םרִשְׁתָּםרשתם חִ֝נָּ֗םחִנָּםחנם חָפְר֥וּחָפְרוּחפרו לְנַפְשִֽׁילְנַפְשִׁילנפשי׃׃׃ 35:8 תְּבוֹאֵ֣הוּתְּבוֹאֵהוּתבואהו שׁוֹאָה֮שׁוֹאָהשואה לֹֽאלֹאלא־־־יֵ֫דָ֥עיֵדָעידע וְרִשְׁתּ֣וֹוְרִשְׁתּוֹורשתו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־טָמַ֣ןטָמַןטמן תִּלְכְּד֑וֹתִּלְכְּדוֹתלכדו בְּ֝שׁוֹאָ֗הבְּשׁוֹאָהבשואה יִפָּליִפָּליפל־־־בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 35:9 וְ֭נַפְשִׁיוְנַפְשִׁיונפשי תָּגִ֣ילתָּגִילתגיל בַּיהוָ֑הבַּיהוָהביהוה תָּ֝שִׂישׂתָּשִׂישׂתשיש בִּישׁוּעָתֽוֹבִּישׁוּעָתוֹבישועתו׃׃׃ 35:10 כָּ֥לכָּלכל עַצְמוֹתַ֨יעַצְמוֹתַיעצמותי ׀׀׀ תֹּאמַרְנָה֮תֹּאמַרְנָהתאמרנה יְהוָ֗היְהוָהיהוה מִ֥ימִימי כָ֫מ֥וֹךָכָמוֹךָכמוך מַצִּ֣ילמַצִּילמציל עָ֭נִיעָנִיעני מֵחָזָ֣קמֵחָזָקמחזק מִמֶּ֑נּוּמִמֶּנּוּממנו וְעָנִ֥יוְעָנִיועני וְ֝אֶבְי֗וֹןוְאֶבְיוֹןואביון מִגֹּזְלֽוֹמִגֹּזְלוֹמגזלו׃׃׃ 35:11 יְ֭קוּמוּןיְקוּמוּןיקומון עֵדֵ֣יעֵדֵיעדי חָמָ֑סחָמָסחמס אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יָ֝דַ֗עְתִּייָדַעְתִּיידעתי יִשְׁאָלֽוּנִייִשְׁאָלוּנִיישאלוני׃׃׃ 35:12 יְשַׁלְּמ֣וּנִייְשַׁלְּמוּנִיישלמוני רָ֭עָהרָעָהרעה תַּ֥חַתתַּחַתתחת טוֹבָ֗הטוֹבָהטובה שְׁכ֣וֹלשְׁכוֹלשכול לְנַפְשִֽׁילְנַפְשִׁילנפשי׃׃׃ 35:13 וַאֲנִ֤יוַאֲנִיואני ׀׀׀ בַּחֲלוֹתָ֡םבַּחֲלוֹתָםבחלותם לְב֬וּשִׁילְבוּשִׁילבושי שָׂ֗קשָׂקשק עִנֵּ֣יתִיעִנֵּיתִיעניתי בַצּ֣וֹםבַצּוֹםבצום נַפְשִׁ֑ינַפְשִׁינפשי וּ֝תְפִלָּתִ֗יוּתְפִלָּתִיותפלתי עַלעַלעל־־־חֵיקִ֥יחֵיקִיחיקי תָשֽׁוּבתָשׁוּבתשוב׃׃׃ 35:14 כְּרֵֽעַכְּרֵעַכרע־־־כְּאָ֣חכְּאָחכאח לִ֭ילִילי הִתְהַלָּ֑כְתִּיהִתְהַלָּכְתִּיהתהלכתי כַּאֲבֶלכַּאֲבֶלכאבל־־־אֵ֝֗םאֵםאם קֹדֵ֥רקֹדֵרקדר שַׁחֽוֹתִישַׁחוֹתִישחותי׃׃׃ 35:15 וּבְצַלְעִי֮וּבְצַלְעִיובצלעי שָׂמְח֪וּשָׂמְחוּשמחו וְֽנֶאֱ֫סָ֥פוּוְנֶאֱסָפוּונאספו נֶאֶסְפ֬וּנֶאֶסְפוּנאספו עָלַ֣יעָלַיעלי נֵ֭כִיםנֵכִיםנכים וְלֹ֣אוְלֹאולא יָדַ֑עְתִּייָדַעְתִּיידעתי קָֽרְע֥וּקָרְעוּקרעו וְלֹאוְלֹאולא־־־דָֽמּוּדָמּוּדמו׃׃׃ 35:16 בְּ֭חַנְפֵיבְּחַנְפֵיבחנפי לַעֲגֵ֣ילַעֲגֵילעגי מָע֑וֹגמָעוֹגמעוג חָרֹ֖קחָרֹקחרק עָלַ֣יעָלַיעלי שִׁנֵּֽימוֹשִׁנֵּימוֹשנימו׃׃׃ 35:17 אֲדֹנָי֮אֲדֹנָיאדני כַּמָּ֪הכַּמָּהכמה תִּ֫רְאֶ֥התִּרְאֶהתראה הָשִׁ֣יבָההָשִׁיבָההשיבה נַ֭פְשִׁינַפְשִׁינפשי מִשֹּׁאֵיהֶ֑םמִשֹּׁאֵיהֶםמשאיהם מִ֝כְּפִירִ֗יםמִכְּפִירִיםמכפירים יְחִידָתִֽייְחִידָתִייחידתי׃׃׃ 35:18 א֭וֹדְךָאוֹדְךָאודך בְּקָהָ֣לבְּקָהָלבקהל רָ֑ברָברב בְּעַ֖םבְּעַםבעם עָצ֣וּםעָצוּםעצום אֲהַֽלְלֶֽךָּאֲהַלְלֶךָּאהללך׃׃׃ 35:19 אַֽלאַלאל־־־יִשְׂמְחוּיִשְׂמְחוּישמחו־־־לִ֣ילִילי אֹיְבַ֣יאֹיְבַיאיבי שֶׁ֑קֶרשֶׁקֶרשקר שֹׂנְאַ֥ישֹׂנְאַישנאי חִ֝נָּ֗םחִנָּםחנם יִקְרְצוּיִקְרְצוּיקרצו־־־עָֽיִןעָיִןעין׃׃׃ 35:20 כִּ֤יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא שָׁל֗וֹםשָׁלוֹםשלום יְדַ֫בֵּ֥רוּיְדַבֵּרוּידברו וְעַ֥לוְעַלועל רִגְעֵירִגְעֵירגעי־־־אֶ֑רֶץאֶרֶץארץ דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי מִ֝רְמוֹתמִרְמוֹתמרמות יַחֲשֹׁבֽוּןיַחֲשֹׁבוּןיחשבון׃׃׃ 35:21 וַיַּרְחִ֥יבוּוַיַּרְחִיבוּוירחיבו עָלַ֗יעָלַיעלי פִּ֫יהֶ֥םפִּיהֶםפיהם אָ֭מְרוּאָמְרוּאמרו הֶאָ֣חהֶאָחהאח ׀׀׀ הֶאָ֑חהֶאָחהאח רָאֲתָ֥הרָאֲתָהראתה עֵינֵֽינוּעֵינֵינוּעינינו׃׃׃ 35:22 רָאִ֣יתָהרָאִיתָהראיתה יְ֭הוָהיְהוָהיהוה אַֽלאַלאל־־־תֶּחֱרַ֑שׁתֶּחֱרַשׁתחרש אֲ֝דֹנָ֗יאֲדֹנָיאדני אֲלאֲלאל־־־תִּרְחַ֥קתִּרְחַקתרחק מִמֶּֽנִּימִמֶּנִּיממני׃׃׃ 35:23 הָעִ֣ירָההָעִירָההעירה וְ֭הָקִיצָהוְהָקִיצָהוהקיצה לְמִשְׁפָּטִ֑ילְמִשְׁפָּטִילמשפטי אֱלֹהַ֖יאֱלֹהַיאלהי וַֽאדֹנָ֣יוַאדֹנָיואדני לְרִיבִֽילְרִיבִילריבי׃׃׃ 35:24 שָׁפְטֵ֣נִישָׁפְטֵנִישפטני כְ֭צִדְקְךָכְצִדְקְךָכצדקך יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֗יאֱלֹהָיאלהי וְאַלוְאַלואל־־־יִשְׂמְחוּיִשְׂמְחוּישמחו־־־לִֽילִילי׃׃׃ 35:25 אַלאַלאל־־־יֹאמְר֣וּיֹאמְרוּיאמרו בְ֭לִבָּםבְלִבָּםבלבם הֶאָ֣חהֶאָחהאח נַפְשֵׁ֑נוּנַפְשֵׁנוּנפשנו אַלאַלאל־־־יֹ֝אמְר֗וּיֹאמְרוּיאמרו בִּֽלַּעֲנֽוּהוּבִּלַּעֲנוּהוּבלענוהו׃׃׃ 35:26 יֵ֘בֹ֤שׁוּיֵבֹשׁוּיבשו וְיַחְפְּר֨וּוְיַחְפְּרוּויחפרו ׀׀׀ יַחְדָּו֮יַחְדָּויחדו שְׂמֵחֵ֪ישְׂמֵחֵישמחי רָעָ֫תִ֥ירָעָתִירעתי יִֽלְבְּשׁוּיִלְבְּשׁוּילבשו־־־בֹ֥שֶׁתבֹשֶׁתבשת וּכְלִמָּ֑הוּכְלִמָּהוכלמה הַֽמַּגְדִּילִ֥יםהַמַּגְדִּילִיםהמגדילים עָלָֽיעָלָיעלי׃׃׃ 35:27 יָרֹ֣נּוּיָרֹנּוּירנו וְיִשְׂמְחוּ֮וְיִשְׂמְחוּוישמחו חֲפֵצֵ֪יחֲפֵצֵיחפצי צִ֫דְקִ֥יצִדְקִיצדקי וְיֹאמְר֣וּוְיֹאמְרוּויאמרו תָ֭מִידתָמִידתמיד יִגְדַּ֣ליִגְדַּליגדל יְהוָ֑היְהוָהיהוה הֶ֝חָפֵ֗ץהֶחָפֵץהחפץ שְׁל֣וֹםשְׁלוֹםשלום עַבְדּֽוֹעַבְדּוֹעבדו׃׃׃ 35:28 וּ֭לְשׁוֹנִיוּלְשׁוֹנִיולשוני תֶּהְגֶּ֣התֶּהְגֶּהתהגה צִדְקֶ֑ךָצִדְקֶךָצדקך כָּלכָּלכל־־־הַ֝יּוֹםהַיּוֹםהיום תְּהִלָּתֶֽךָתְּהִלָּתֶךָתהלתך׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain