Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 45

45:1 לַמְנַצֵּ֣חַלַמְנַצֵּחַלמנצח עַלעַלעל־־־שֹׁ֭שַׁנִּיםשֹׁשַׁנִּיםששנים לִבְנֵילִבְנֵילבני־־־קֹ֑רַחקֹרַחקרח מַ֝שְׂכִּ֗ילמַשְׂכִּילמשכיל שִׁ֣ירשִׁירשיר יְדִידֹֽתיְדִידֹתידידת׃׃׃ 45:2 רָ֘חַ֤שׁרָחַשׁרחש לִבִּ֨ילִבִּילבי ׀׀׀ דָּ֘בָ֤רדָּבָרדבר ט֗וֹבטוֹבטוב אֹמֵ֣ראֹמֵראמר אָ֭נִיאָנִיאני מַעֲשַׂ֣ימַעֲשַׂימעשי לְמֶ֑לֶךְלְמֶלֶךְלמלך לְ֝שׁוֹנִ֗ילְשׁוֹנִילשוני עֵ֤טעֵטעט ׀׀׀ סוֹפֵ֬רסוֹפֵרסופר מָהִֽירמָהִירמהיר׃׃׃ 45:3 יָפְיָפִ֡יתָיָפְיָפִיתָיפיפית מִבְּנֵ֬ימִבְּנֵימבני אָדָ֗םאָדָםאדם ה֣וּצַקהוּצַקהוצק חֵ֭ןחֵןחן בְּשְׂפְתוֹתֶ֑יךָבְּשְׂפְתוֹתֶיךָבשפתותיך עַלעַלעל־־־כֵּ֤ןכֵּןכן בֵּֽרַכְךָ֖בֵּרַכְךָברכך אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים לְעוֹלָֽםלְעוֹלָםלעולם׃׃׃ 45:4 חֲגֽוֹרחֲגוֹרחגור־־־חַרְבְּךָ֣חַרְבְּךָחרבך עַלעַלעל־־־יָרֵ֣ךְיָרֵךְירך גִּבּ֑וֹרגִּבּוֹרגבור ה֝וֹדְךָ֗הוֹדְךָהודך וַהֲדָרֶֽךָוַהֲדָרֶךָוהדרך׃׃׃ 45:5 וַהֲדָ֬רְךָ֨וַהֲדָרְךָוהדרך ׀׀׀ צְלַ֬חצְלַחצלח רְכַ֗ברְכַברכב עַֽלעַלעל־־־דְּבַרדְּבַרדבר־־־אֱ֭מֶתאֱמֶתאמת וְעַנְוָהוְעַנְוָהוענוה־־־צֶ֑דֶקצֶדֶקצדק וְתוֹרְךָ֖וְתוֹרְךָותורך נוֹרָא֣וֹתנוֹרָאוֹתנוראות יְמִינֶֽךָיְמִינֶךָימינך׃׃׃ 45:6 חִצֶּ֗יךָחִצֶּיךָחציך שְׁנ֫וּנִ֥יםשְׁנוּנִיםשנונים עַ֭מִּיםעַמִּיםעמים תַּחְתֶּ֣יךָתַּחְתֶּיךָתחתיך יִפְּל֑וּיִפְּלוּיפלו בְּ֝לֵ֗בבְּלֵבבלב אוֹיְבֵ֥יאוֹיְבֵיאויבי הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 45:7 כִּסְאֲךָ֣כִּסְאֲךָכסאך אֱ֭לֹהִיםאֱלֹהִיםאלהים עוֹלָ֣םעוֹלָםעולם וָעֶ֑דוָעֶדועד שֵׁ֥בֶטשֵׁבֶטשבט מִ֝ישֹׁ֗רמִישֹׁרמישר שֵׁ֣בֶטשֵׁבֶטשבט מַלְכוּתֶֽךָמַלְכוּתֶךָמלכותך׃׃׃ 45:8 אָהַ֣בְתָּאָהַבְתָּאהבת צֶּדֶק֮צֶּדֶקצדק וַתִּשְׂנָ֫אוַתִּשְׂנָאותשנא רֶ֥שַׁערֶשַׁערשע עַלעַלעל־־־כֵּ֤ןכֵּןכן ׀׀׀ מְשָׁחֲךָ֡מְשָׁחֲךָמשחך אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים אֱ֭לֹהֶיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך שֶׁ֥מֶןשֶׁמֶןשמן שָׂשׂ֗וֹןשָׂשׂוֹןששון מֵֽחֲבֵרֶֽיךָמֵחֲבֵרֶיךָמחבריך׃׃׃ 45:9 מֹרמֹרמר־־־וַאֲהָל֣וֹתוַאֲהָלוֹתואהלות קְ֭צִיעוֹתקְצִיעוֹתקציעות כָּלכָּלכל־־־בִּגְדֹתֶ֑יךָבִּגְדֹתֶיךָבגדתיך מִֽןמִןמן־־־הֵ֥יכְלֵיהֵיכְלֵיהיכלי שֵׁ֝֗ןשֵׁןשן מִנִּ֥ימִנִּימני שִׂמְּחֽוּךָשִׂמְּחוּךָשמחוך׃׃׃ 45:10 בְּנ֣וֹתבְּנוֹתבנות מְ֭לָכִיםמְלָכִיםמלכים בְּיִקְּרוֹתֶ֑יךָבְּיִקְּרוֹתֶיךָביקרותיך נִצְּבָ֥הנִצְּבָהנצבה שֵׁגַ֥לשֵׁגַלשגל לִֽ֝ימִינְךָ֗לִימִינְךָלימינך בְּכֶ֣תֶםבְּכֶתֶםבכתם אוֹפִֽיראוֹפִיראופיר׃׃׃ 45:11 שִׁמְעִישִׁמְעִישמעי־־־בַ֣תבַתבת וּ֭רְאִיוּרְאִיוראי וְהַטִּ֣יוְהַטִּיוהטי אָזְנֵ֑ךְאָזְנֵךְאזנך וְשִׁכְחִ֥יוְשִׁכְחִיושכחי עַ֝מֵּ֗ךְעַמֵּךְעמך וּבֵ֥יתוּבֵיתובית אָבִֽיךְאָבִיךְאביך׃׃׃ 45:12 וְיִתְאָ֣ווְיִתְאָוויתאו הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך יָפְיֵ֑ךְיָפְיֵךְיפיך כִּיכִּיכי־־־ה֥וּאהוּאהוא אֲ֝דֹנַ֗יִךְאֲדֹנַיִךְאדניך וְהִשְׁתַּֽחֲוִיוְהִשְׁתַּחֲוִיוהשתחוי־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 45:13 וּבַֽתוּבַתובת־־־צֹ֨רצֹרצר ׀׀׀ בְּ֭מִנְחָהבְּמִנְחָהבמנחה פָּנַ֥יִךְפָּנַיִךְפניך יְחַלּ֗וּיְחַלּוּיחלו עֲשִׁ֣ירֵיעֲשִׁירֵיעשירי עָֽםעָםעם׃׃׃ 45:14 כָּלכָּלכל־־־כְּבוּדָּ֣הכְּבוּדָּהכבודה בַתבַתבת־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך פְּנִ֑ימָהפְּנִימָהפנימה מִֽמִּשְׁבְּצ֖וֹתמִמִּשְׁבְּצוֹתממשבצות זָהָ֣בזָהָבזהב לְבוּשָֽׁהּלְבוּשָׁהּלבושה׃׃׃ 45:15 לִרְקָמוֹת֮לִרְקָמוֹתלרקמות תּוּבַ֪לתּוּבַלתובל לַ֫מֶּ֥לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך בְּתוּל֣וֹתבְּתוּלוֹתבתולות אַ֭חֲרֶיהָאַחֲרֶיהָאחריה רֵעוֹתֶ֑יהָרֵעוֹתֶיהָרעותיה מ֖וּבָא֣וֹתמוּבָאוֹתמובאות לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 45:16 תּ֭וּבַלְנָהתּוּבַלְנָהתובלנה בִּשְׂמָחֹ֣תבִּשְׂמָחֹתבשמחת וָגִ֑ילוָגִילוגיל תְּ֝בֹאֶ֗ינָהתְּבֹאֶינָהתבאינה בְּהֵ֣יכַלבְּהֵיכַלבהיכל מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך׃׃׃ 45:17 תַּ֣חַתתַּחַתתחת אֲ֭בֹתֶיךָאֲבֹתֶיךָאבתיך יִהְי֣וּיִהְיוּיהיו בָנֶ֑יךָבָנֶיךָבניך תְּשִׁיתֵ֥מוֹתְּשִׁיתֵמוֹתשיתמו לְ֝שָׂרִ֗יםלְשָׂרִיםלשרים בְּכָלבְּכָלבכל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 45:18 אַזְכִּ֣ירָהאַזְכִּירָהאזכירה שִׁ֭מְךָשִׁמְךָשמך בְּכָלבְּכָלבכל־־־דֹּ֣רדֹּרדר וָדֹ֑רוָדֹרודר עַלעַלעל־־־כֵּ֥ןכֵּןכן עַמִּ֥יםעַמִּיםעמים יְ֝הוֹדֻ֗ךָיְהוֹדֻךָיהודך לְעֹלָ֥םלְעֹלָםלעלם וָעֶֽדוָעֶדועד׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain