Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 49

49:1 לַמְנַצֵּ֬חַלַמְנַצֵּחַלמנצח ׀׀׀ לִבְנֵילִבְנֵילבני־־־קֹ֬רַחקֹרַחקרח מִזְמֽוֹרמִזְמוֹרמזמור׃׃׃ 49:2 שִׁמְעוּשִׁמְעוּשמעו־־־זֹ֭אתזֹאתזאת כָּלכָּלכל־־־הָֽעַמִּ֑יםהָעַמִּיםהעמים הַ֝אֲזִ֗ינוּהַאֲזִינוּהאזינו כָּלכָּלכל־־־יֹ֥שְׁבֵייֹשְׁבֵיישבי חָֽלֶדחָלֶדחלד׃׃׃ 49:3 גַּםגַּםגם־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אָ֭דָםאָדָםאדם גַּםגַּםגם־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־אִ֑ישׁאִישׁאיש יַ֝֗חַדיַחַדיחד עָשִׁ֥ירעָשִׁירעשיר וְאֶבְיֽוֹןוְאֶבְיוֹןואביון׃׃׃ 49:4 פִּ֭יפִּיפי יְדַבֵּ֣ריְדַבֵּרידבר חָכְמ֑וֹתחָכְמוֹתחכמות וְהָג֖וּתוְהָגוּתוהגות לִבִּ֣ילִבִּילבי תְבוּנֽוֹתתְבוּנוֹתתבונות׃׃׃ 49:5 אַטֶּ֣האַטֶּהאטה לְמָשָׁ֣ללְמָשָׁללמשל אָזְנִ֑יאָזְנִיאזני אֶפְתַּ֥חאֶפְתַּחאפתח בְּ֝כִנּ֗וֹרבְּכִנּוֹרבכנור חִידָתִֽיחִידָתִיחידתי׃׃׃ 49:6 לָ֣מָּהלָמָּהלמה אִ֭ירָאאִירָאאירא בִּ֣ימֵיבִּימֵיבימי רָ֑ערָערע עֲוֺ֖ןעֲוֺןעון עֲקֵבַ֣יעֲקֵבַיעקבי יְסוּבֵּֽנִייְסוּבֵּנִייסובני׃׃׃ 49:7 הַבֹּטְחִ֥יםהַבֹּטְחִיםהבטחים עַלעַלעל־־־חֵילָ֑םחֵילָםחילם וּבְרֹ֥בוּבְרֹבוברב עָ֝שְׁרָ֗םעָשְׁרָםעשרם יִתְהַלָּֽלוּיִתְהַלָּלוּיתהללו׃׃׃ 49:8 אָ֗חאָחאח לֹאלֹאלא־־־פָדֹ֣הפָדֹהפדה יִפְדֶּ֣היִפְדֶּהיפדה אִ֑ישׁאִישׁאיש לֹאלֹאלא־־־יִתֵּ֖ןיִתֵּןיתן לֵאלֹהִ֣יםלֵאלֹהִיםלאלהים כָּפְרֽוֹכָּפְרוֹכפרו׃׃׃ 49:9 וְ֭יֵקַרוְיֵקַרויקר פִּדְי֥וֹןפִּדְיוֹןפדיון נַפְשָׁ֗םנַפְשָׁםנפשם וְחָדַ֥לוְחָדַלוחדל לְעוֹלָֽםלְעוֹלָםלעולם׃׃׃ 49:10 וִֽיחִיוִיחִיויחי־־־ע֥וֹדעוֹדעוד לָנֶ֑צַחלָנֶצַחלנצח לֹ֖אלֹאלא יִרְאֶ֣היִרְאֶהיראה הַשָּֽׁחַתהַשָּׁחַתהשחת׃׃׃ 49:11 כִּ֤יכִּיכי יִרְאֶ֨היִרְאֶהיראה ׀׀׀ חֲכָ֘מִ֤יםחֲכָמִיםחכמים יָמ֗וּתוּיָמוּתוּימותו יַ֤חַדיַחַדיחד כְּסִ֣ילכְּסִילכסיל וָבַ֣עַרוָבַעַרובער יֹאבֵ֑דוּיֹאבֵדוּיאבדו וְעָזְב֖וּוְעָזְבוּועזבו לַאֲחֵרִ֣יםלַאֲחֵרִיםלאחרים חֵילָֽםחֵילָםחילם׃׃׃ 49:12 קִרְבָּ֤םקִרְבָּםקרבם בָּתֵּ֨ימוֹבָּתֵּימוֹבתימו ׀׀׀ לְֽעוֹלָ֗םלְעוֹלָםלעולם מִ֭שְׁכְּנֹתָםמִשְׁכְּנֹתָםמשכנתם לְדֹ֣רלְדֹרלדר וָדֹ֑רוָדֹרודר קָֽרְא֥וּקָרְאוּקראו בִ֝שְׁמוֹתָ֗םבִשְׁמוֹתָםבשמותם עֲלֵ֣יעֲלֵיעלי אֲדָמֽוֹתאֲדָמוֹתאדמות׃׃׃ 49:13 וְאָדָ֣םוְאָדָםואדם בִּ֭יקָרבִּיקָרביקר בַּלבַּלבל־־־יָלִ֑יןיָלִיןילין נִמְשַׁ֖לנִמְשַׁלנמשל כַּבְּהֵמ֣וֹתכַּבְּהֵמוֹתכבהמות נִדְמֽוּנִדְמוּנדמו׃׃׃ 49:14 זֶ֣הזֶהזה דַ֭רְכָּםדַרְכָּםדרכם כֵּ֣סֶלכֵּסֶלכסל לָ֑מוֹלָמוֹלמו וְאַחֲרֵיהֶ֓םוְאַחֲרֵיהֶםואחריהם ׀׀׀ בְּפִיהֶ֖םבְּפִיהֶםבפיהם יִרְצ֣וּיִרְצוּירצו סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 49:15 כַּצֹּ֤אןכַּצֹּאןכצאן ׀׀׀ לִֽשְׁא֣וֹללִשְׁאוֹללשאול שַׁתּוּ֮שַׁתּוּשתו מָ֤וֶתמָוֶתמות יִ֫רְעֵ֥םיִרְעֵםירעם וַיִּרְדּ֘וּוַיִּרְדּוּוירדו בָ֤םבָםבם יְשָׁרִ֨יםיְשָׁרִיםישרים ׀׀׀ לַבֹּ֗קֶרלַבֹּקֶרלבקר [וְצִירָם כ][וְצִירָם כ][וצירם כ] (וְ֭צוּרָם ק)(וְצוּרָם ק)(וצורם ק) לְבַלּ֥וֹתלְבַלּוֹתלבלות שְׁא֗וֹלשְׁאוֹלשאול מִזְּבֻ֥למִזְּבֻלמזבל לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 49:16 אַךְאַךְאך־־־אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים יִפְדֶּ֣היִפְדֶּהיפדה נַ֭פְשִׁינַפְשִׁינפשי מִֽיַּדמִיַּדמיד־־־שְׁא֑וֹלשְׁאוֹלשאול כִּ֖יכִּיכי יִקָּחֵ֣נִייִקָּחֵנִייקחני סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 49:17 אַלאַלאל־־־תִּ֭ירָאתִּירָאתירא כִּֽיכִּיכי־־־יַעֲשִׁ֣ריַעֲשִׁריעשר אִ֑ישׁאִישׁאיש כִּֽיכִּיכי־־־יִ֝רְבֶּהיִרְבֶּהירבה כְּב֣וֹדכְּבוֹדכבוד בֵּיתֽוֹבֵּיתוֹביתו׃׃׃ 49:18 כִּ֤יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא בְ֭מוֹתוֹבְמוֹתוֹבמותו יִקַּ֣חיִקַּחיקח הַכֹּ֑להַכֹּלהכל לֹאלֹאלא־־־יֵרֵ֖דיֵרֵדירד אַחֲרָ֣יואַחֲרָיואחריו כְּבוֹדֽוֹכְּבוֹדוֹכבודו׃׃׃ 49:19 כִּֽיכִּיכי־־־נַ֭פְשׁוֹנַפְשׁוֹנפשו בְּחַיָּ֣יובְּחַיָּיובחייו יְבָרֵ֑ךְיְבָרֵךְיברך וְ֝יוֹדֻ֗ךָוְיוֹדֻךָויודך כִּיכִּיכי־־־תֵיטִ֥יבתֵיטִיבתיטיב לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 49:20 תָּ֭בוֹאתָּבוֹאתבוא עַדעַדעד־־־דּ֣וֹרדּוֹרדור אֲבוֹתָ֑יואֲבוֹתָיואבותיו עַדעַדעד־־־נֵ֝֗צַחנֵצַחנצח לֹ֣אלֹאלא יִרְאוּיִרְאוּיראו־־־אֽוֹראוֹראור׃׃׃ 49:21 אָדָ֣םאָדָםאדם בִּ֭יקָרבִּיקָרביקר וְלֹ֣אוְלֹאולא יָבִ֑יןיָבִיןיבין נִמְשַׁ֖לנִמְשַׁלנמשל כַּבְּהֵמ֣וֹתכַּבְּהֵמוֹתכבהמות נִדְמֽוּנִדְמוּנדמו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain