Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 51

51:1 לַמְנַצֵּ֗חַלַמְנַצֵּחַלמנצח מִזְמ֥וֹרמִזְמוֹרמזמור לְדָוִֽדלְדָוִדלדוד׃׃׃ 51:2 בְּֽבוֹאבְּבוֹאבבוא־־־אֵ֭לָיואֵלָיואליו נָתָ֣ןנָתָןנתן הַנָּבִ֑יאהַנָּבִיאהנביא כַּֽאֲשֶׁרכַּאֲשֶׁרכאשר־־־בָּ֝֗אבָּאבא אֶלאֶלאל־־־בַּתבַּתבת־־־שָֽׁבַעשָׁבַעשבע׃׃׃ 51:3 חָנֵּ֣נִיחָנֵּנִיחנני אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים כְּחַסְדֶּ֑ךָכְּחַסְדֶּךָכחסדך כְּרֹ֥בכְּרֹבכרב רַ֝חֲמֶ֗יךָרַחֲמֶיךָרחמיך מְחֵ֣המְחֵהמחה פְשָׁעָֽיפְשָׁעָיפשעי׃׃׃ 51:4 [הַרְבֵּה כ][הַרְבֵּה כ][הרבה כ] (הֶ֭רֶב ק)(הֶרֶב ק)(הרב ק) כַּבְּסֵ֣נִיכַּבְּסֵנִיכבסני מֵעֲוֺנִ֑ימֵעֲוֺנִימעוני וּֽמֵחַטָּאתִ֥יוּמֵחַטָּאתִיומחטאתי טַהֲרֵֽנִיטַהֲרֵנִיטהרני׃׃׃ 51:5 כִּֽיכִּיכי־־־פְ֭שָׁעַיפְשָׁעַיפשעי אֲנִ֣יאֲנִיאני אֵדָ֑עאֵדָעאדע וְחַטָּאתִ֖יוְחַטָּאתִיוחטאתי נֶגְדִּ֣ינֶגְדִּינגדי תָמִֽידתָמִידתמיד׃׃׃ 51:6 לְךָ֤לְךָלך לְבַדְּךָ֨לְבַדְּךָלבדך ׀׀׀ חָטָאתִי֮חָטָאתִיחטאתי וְהָרַ֥עוְהָרַעוהרע בְּעֵינֶ֗יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך עָ֫שִׂ֥יתִיעָשִׂיתִיעשיתי לְ֭מַעַןלְמַעַןלמען תִּצְדַּ֥קתִּצְדַּקתצדק בְּדָבְרֶ֗ךָבְּדָבְרֶךָבדברך תִּזְכֶּ֥התִּזְכֶּהתזכה בְשָׁפְטֶֽךָבְשָׁפְטֶךָבשפטך׃׃׃ 51:7 הֵןהֵןהן־־־בְּעָו֥וֹןבְּעָווֹןבעוון חוֹלָ֑לְתִּיחוֹלָלְתִּיחוללתי וּ֝בְחֵ֗טְאוּבְחֵטְאובחטא יֶֽחֱמַ֥תְנִייֶחֱמַתְנִייחמתני אִמִּֽיאִמִּיאמי׃׃׃ 51:8 הֵןהֵןהן־־־אֱ֭מֶתאֱמֶתאמת חָפַ֣צְתָּחָפַצְתָּחפצת בַטֻּח֑וֹתבַטֻּחוֹתבטחות וּ֝בְסָתֻ֗םוּבְסָתֻםובסתם חָכְמָ֥החָכְמָהחכמה תוֹדִיעֵֽנִיתוֹדִיעֵנִיתודיעני׃׃׃ 51:9 תְּחַטְּאֵ֣נִיתְּחַטְּאֵנִיתחטאני בְאֵז֣וֹבבְאֵזוֹבבאזוב וְאֶטְהָ֑רוְאֶטְהָרואטהר תְּ֝כַבְּסֵ֗נִיתְּכַבְּסֵנִיתכבסני וּמִשֶּׁ֥לֶגוּמִשֶּׁלֶגומשלג אַלְבִּֽיןאַלְבִּיןאלבין׃׃׃ 51:10 תַּ֭שְׁמִיעֵנִיתַּשְׁמִיעֵנִיתשמיעני שָׂשׂ֣וֹןשָׂשׂוֹןששון וְשִׂמְחָ֑הוְשִׂמְחָהושמחה תָּ֝גֵ֗לְנָהתָּגֵלְנָהתגלנה עֲצָמ֥וֹתעֲצָמוֹתעצמות דִּכִּֽיתָדִּכִּיתָדכית׃׃׃ 51:11 הַסְתֵּ֣רהַסְתֵּרהסתר פָּ֭נֶיךָפָּנֶיךָפניך מֵחֲטָאָ֑ימֵחֲטָאָימחטאי וְֽכָלוְכָלוכל־־־עֲוֺ֖נֹתַ֣יעֲוֺנֹתַיעונתי מְחֵֽהמְחֵהמחה׃׃׃ 51:12 לֵ֣בלֵבלב טָ֭הוֹרטָהוֹרטהור בְּרָאבְּרָאברא־־־לִ֣ילִילי אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים וְר֥וּחַוְרוּחַורוח נָ֝כ֗וֹןנָכוֹןנכון חַדֵּ֥שׁחַדֵּשׁחדש בְּקִרְבִּֽיבְּקִרְבִּיבקרבי׃׃׃ 51:13 אַלאַלאל־־־תַּשְׁלִיכֵ֥נִיתַּשְׁלִיכֵנִיתשליכני מִלְּפָנֶ֑יךָמִלְּפָנֶיךָמלפניך וְר֥וּחַוְרוּחַורוח קָ֝דְשְׁךָ֗קָדְשְׁךָקדשך אַלאַלאל־־־תִּקַּ֥חתִּקַּחתקח מִמֶּֽנִּימִמֶּנִּיממני׃׃׃ 51:14 הָשִׁ֣יבָההָשִׁיבָההשיבה לִּ֭ילִּילי שְׂשׂ֣וֹןשְׂשׂוֹןששון יִשְׁעֶ֑ךָיִשְׁעֶךָישעך וְר֖וּחַוְרוּחַורוח נְדִיבָ֣הנְדִיבָהנדיבה תִסְמְכֵֽנִיתִסְמְכֵנִיתסמכני׃׃׃ 51:15 אֲלַמְּדָ֣האֲלַמְּדָהאלמדה פֹשְׁעִ֣יםפֹשְׁעִיםפשעים דְּרָכֶ֑יךָדְּרָכֶיךָדרכיך וְ֝חַטָּאִ֗יםוְחַטָּאִיםוחטאים אֵלֶ֥יךָאֵלֶיךָאליך יָשֽׁוּבוּיָשׁוּבוּישובו׃׃׃ 51:16 הַצִּ֘ילֵ֤נִיהַצִּילֵנִיהצילני מִדָּמִ֨יםמִדָּמִיםמדמים ׀׀׀ אֱ‍ֽלֹהִ֗יםאֱ‍לֹהִיםא‍להים אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי תְּשׁוּעָתִ֑יתְּשׁוּעָתִיתשועתי תְּרַנֵּ֥ןתְּרַנֵּןתרנן לְ֝שׁוֹנִ֗ילְשׁוֹנִילשוני צִדְקָתֶֽךָצִדְקָתֶךָצדקתך׃׃׃ 51:17 אֲ֭דֹנָיאֲדֹנָיאדני שְׂפָתַ֣ישְׂפָתַישפתי תִּפְתָּ֑חתִּפְתָּחתפתח וּ֝פִ֗יוּפִיופי יַגִּ֥ידיַגִּידיגיד תְּהִלָּתֶֽךָתְּהִלָּתֶךָתהלתך׃׃׃ 51:18 כִּ֤יכִּיכי ׀׀׀ לֹאלֹאלא־־־תַחְפֹּ֣ץתַחְפֹּץתחפץ זֶ֣בַחזֶבַחזבח וְאֶתֵּ֑נָהוְאֶתֵּנָהואתנה ע֝וֹלָ֗העוֹלָהעולה לֹ֣אלֹאלא תִרְצֶֽהתִרְצֶהתרצה׃׃׃ 51:19 זִֽבְחֵ֣יזִבְחֵיזבחי אֱלֹהִים֮אֱלֹהִיםאלהים ר֪וּחַרוּחַרוח נִשְׁבָּ֫רָ֥הנִשְׁבָּרָהנשברה לֵבלֵבלב־־־נִשְׁבָּ֥רנִשְׁבָּרנשבר וְנִדְכֶּ֑הוְנִדְכֶּהונדכה אֱ֝לֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים לֹ֣אלֹאלא תִבְזֶֽהתִבְזֶהתבזה׃׃׃ 51:20 הֵיטִ֣יבָההֵיטִיבָההיטיבה בִ֭רְצוֹנְךָבִרְצוֹנְךָברצונך אֶתאֶתאת־־־צִיּ֑וֹןצִיּוֹןציון תִּ֝בְנֶ֗התִּבְנֶהתבנה חוֹמ֥וֹתחוֹמוֹתחומות יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 51:21 אָ֤זאָזאז תַּחְפֹּ֣ץתַּחְפֹּץתחפץ זִבְחֵיזִבְחֵיזבחי־־־צֶ֭דֶקצֶדֶקצדק עוֹלָ֣העוֹלָהעולה וְכָלִ֑ילוְכָלִילוכליל אָ֤זאָזאז יַעֲל֖וּיַעֲלוּיעלו עַלעַלעל־־־מִזְבַּחֲךָ֣מִזְבַּחֲךָמזבחך פָרִֽיםפָרִיםפרים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain