Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 55

55:1 לַמְנַצֵּ֥חַלַמְנַצֵּחַלמנצח בִּנְגִינֹ֗תבִּנְגִינֹתבנגינת מַשְׂכִּ֥ילמַשְׂכִּילמשכיל לְדָוִֽדלְדָוִדלדוד׃׃׃ 55:2 הַאֲזִ֣ינָההַאֲזִינָההאזינה אֱ֭לֹהִיםאֱלֹהִיםאלהים תְּפִלָּתִ֑יתְּפִלָּתִיתפלתי וְאַלוְאַלואל־־־תִּ֝תְעַלַּ֗םתִּתְעַלַּםתתעלם מִתְּחִנָּתִֽימִתְּחִנָּתִימתחנתי׃׃׃ 55:3 הַקְשִׁ֣יבָההַקְשִׁיבָההקשיבה לִּ֣ילִּילי וַעֲנֵ֑נִיוַעֲנֵנִיוענני אָרִ֖ידאָרִידאריד בְּשִׂיחִ֣יבְּשִׂיחִיבשיחי וְאָהִֽימָהוְאָהִימָהואהימה׃׃׃ 55:4 מִקּ֤וֹלמִקּוֹלמקול אוֹיֵ֗באוֹיֵבאויב מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני עָקַ֣תעָקַתעקת רָשָׁ֑ערָשָׁערשע כִּיכִּיכי־־־יָמִ֥יטוּיָמִיטוּימיטו עָלַ֥יעָלַיעלי אָ֝֗וֶןאָוֶןאון וּבְאַ֥ףוּבְאַףובאף יִשְׂטְמֽוּנִייִשְׂטְמוּנִיישטמוני׃׃׃ 55:5 לִ֭בִּילִבִּילבי יָחִ֣יליָחִיליחיל בְּקִרְבִּ֑יבְּקִרְבִּיבקרבי וְאֵימ֥וֹתוְאֵימוֹתואימות מָ֝֗וֶתמָוֶתמות נָפְל֥וּנָפְלוּנפלו עָלָֽיעָלָיעלי׃׃׃ 55:6 יִרְאָ֣היִרְאָהיראה וָ֭רַעַדוָרַעַדורעד יָ֣בֹאיָבֹאיבא בִ֑יבִיבי וַ֝תְּכַסֵּ֗נִיוַתְּכַסֵּנִיותכסני פַּלָּצֽוּתפַּלָּצוּתפלצות׃׃׃ 55:7 וָאֹמַ֗רוָאֹמַרואמר מִֽימִימי־־־יִתֶּןיִתֶּןיתן־־־לִּ֣ילִּילי אֵ֭בֶראֵבֶראבר כַּיּוֹנָ֗הכַּיּוֹנָהכיונה אָע֥וּפָהאָעוּפָהאעופה וְאֶשְׁכֹּֽנָהוְאֶשְׁכֹּנָהואשכנה׃׃׃ 55:8 הִ֭נֵּההִנֵּההנה אַרְחִ֣יקאַרְחִיקארחיק נְדֹ֑דנְדֹדנדד אָלִ֖יןאָלִיןאלין בַּמִּדְבָּ֣רבַּמִּדְבָּרבמדבר סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 55:9 אָחִ֣ישָׁהאָחִישָׁהאחישה מִפְלָ֣טמִפְלָטמפלט לִ֑ילִילי מֵר֖וּחַמֵרוּחַמרוח סֹעָ֣הסֹעָהסעה מִסָּֽעַרמִסָּעַרמסער׃׃׃ 55:10 בַּלַּ֣עבַּלַּעבלע אֲ֭דֹנָיאֲדֹנָיאדני פַּלַּ֣גפַּלַּגפלג לְשׁוֹנָ֑םלְשׁוֹנָםלשונם כִּֽיכִּיכי־־־רָאִ֨יתִירָאִיתִיראיתי חָמָ֖סחָמָסחמס וְרִ֣יבוְרִיבוריב בָּעִֽירבָּעִירבעיר׃׃׃ 55:11 יוֹמָ֤םיוֹמָםיומם וָלַ֗יְלָהוָלַיְלָהולילה יְסוֹבְבֻ֥הָיְסוֹבְבֻהָיסובבה עַלעַלעל־־־חוֹמֹתֶ֑יהָחוֹמֹתֶיהָחומתיה וְאָ֖וֶןוְאָוֶןואון וְעָמָ֣לוְעָמָלועמל בְּקִרְבָּֽהּבְּקִרְבָּהּבקרבה׃׃׃ 55:12 הַוּ֥וֹתהַוּוֹתהוות בְּקִרְבָּ֑הּבְּקִרְבָּהּבקרבה וְֽלֹאוְלֹאולא־־־יָמִ֥ישׁיָמִישׁימיש מֵ֝רְחֹבָ֗הּמֵרְחֹבָהּמרחבה תֹּ֣ךְתֹּךְתך וּמִרְמָֽהוּמִרְמָהומרמה׃׃׃ 55:13 כִּ֤יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־אוֹיֵ֥באוֹיֵבאויב יְחָֽרְפֵ֗נִייְחָרְפֵנִייחרפני וְאֶ֫שָּׂ֥אוְאֶשָּׂאואשא לֹֽאלֹאלא־־־מְ֭שַׂנְאִימְשַׂנְאִימשנאי עָלַ֣יעָלַיעלי הִגְדִּ֑ילהִגְדִּילהגדיל וְאֶסָּתֵ֥רוְאֶסָּתֵרואסתר מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ 55:14 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה אֱנ֣וֹשׁאֱנוֹשׁאנוש כְּעֶרְכִּ֑יכְּעֶרְכִּיכערכי אַ֝לּוּפִ֗יאַלּוּפִיאלופי וּמְיֻדָּֽעִיוּמְיֻדָּעִיומידעי׃׃׃ 55:15 אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יַ֭חְדָּויַחְדָּויחדו נַמְתִּ֣יקנַמְתִּיקנמתיק ס֑וֹדסוֹדסוד בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית אֱ֝לֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים נְהַלֵּ֥ךְנְהַלֵּךְנהלך בְּרָֽגֶשׁבְּרָגֶשׁברגש׃׃׃ 55:16 [יַשִּׁימָוֶת כ][יַשִּׁימָוֶת כ][ישימות כ] (יַשִּׁ֤י ק)(יַשִּׁי ק)(ישי ק) (מָ֨וֶת ק)(מָוֶת ק)(מות ק) ׀׀׀ עָלֵ֗ימוֹעָלֵימוֹעלימו יֵרְד֣וּיֵרְדוּירדו שְׁא֣וֹלשְׁאוֹלשאול חַיִּ֑יםחַיִּיםחיים כִּֽיכִּיכי־־־רָע֖וֹתרָעוֹתרעות בִּמְגוּרָ֣םבִּמְגוּרָםבמגורם בְּקִרְבָּֽםבְּקִרְבָּםבקרבם׃׃׃ 55:17 אֲ֭נִיאֲנִיאני אֶלאֶלאל־־־אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים אֶקְרָ֑אאֶקְרָאאקרא וַ֝יהוָ֗הוַיהוָהויהוה יוֹשִׁיעֵֽנִייוֹשִׁיעֵנִייושיעני׃׃׃ 55:18 עֶ֤רֶבעֶרֶבערב וָבֹ֣קֶרוָבֹקֶרובקר וְ֭צָהֳרַיִםוְצָהֳרַיִםוצהרים אָשִׂ֣יחָהאָשִׂיחָהאשיחה וְאֶהֱמֶ֑הוְאֶהֱמֶהואהמה וַיִּשְׁמַ֥עוַיִּשְׁמַעוישמע קוֹלִֽיקוֹלִיקולי׃׃׃ 55:19 פָּ֘דָ֤הפָּדָהפדה בְשָׁל֣וֹםבְשָׁלוֹםבשלום נַ֭פְשִׁינַפְשִׁינפשי מִקֲּרָבמִקֲּרָבמקרב־־־לִ֑ילִילי כִּֽיכִּיכי־־־בְ֝רַבִּ֗יםבְרַבִּיםברבים הָי֥וּהָיוּהיו עִמָּדִֽיעִמָּדִיעמדי׃׃׃ 55:20 יִשְׁמַ֤עיִשְׁמַעישמע ׀׀׀ אֵ֨לאֵלאל ׀׀׀ וְֽיַעֲנֵם֮וְיַעֲנֵםויענם וְיֹ֤שֵׁ֥בוְיֹשֵׁבוישב קֶ֗דֶםקֶדֶםקדם סֶ֥לָהסֶלָהסלה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אֵ֣יןאֵיןאין חֲלִיפ֣וֹתחֲלִיפוֹתחליפות לָ֑מוֹלָמוֹלמו וְלֹ֖אוְלֹאולא יָרְא֣וּיָרְאוּיראו אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 55:21 שָׁלַ֣חשָׁלַחשלח יָ֭דָיויָדָיוידיו בִּשְׁלֹמָ֗יובִּשְׁלֹמָיובשלמיו חִלֵּ֥לחִלֵּלחלל בְּרִיתֽוֹבְּרִיתוֹבריתו׃׃׃ 55:22 חָלְק֤וּחָלְקוּחלקו ׀׀׀ מַחְמָאֹ֣תמַחְמָאֹתמחמאת פִּיו֮פִּיופיו וּֽקֲרָבוּקֲרָבוקרב־־־לִ֫בּ֥וֹלִבּוֹלבו רַכּ֖וּרַכּוּרכו דְבָרָ֥יודְבָרָיודבריו מִשֶּׁ֗מֶןמִשֶּׁמֶןמשמן וְהֵ֣מָּהוְהֵמָּהוהמה פְתִחֽוֹתפְתִחוֹתפתחות׃׃׃ 55:23 הַשְׁלֵ֤ךְהַשְׁלֵךְהשלך עַלעַלעל־־־יְהוָ֨היְהוָהיהוה ׀׀׀ יְהָבְךָ֮יְהָבְךָיהבך וְה֪וּאוְהוּאוהוא יְכַ֫לְכְּלֶ֥ךָיְכַלְכְּלֶךָיכלכלך לֹאלֹאלא־־־יִתֵּ֖ןיִתֵּןיתן לְעוֹלָ֥םלְעוֹלָםלעולם מ֗וֹטמוֹטמוט לַצַּדִּֽיקלַצַּדִּיקלצדיק׃׃׃ 55:24 וְאַתָּ֤הוְאַתָּהואתה אֱלֹהִ֨יםאֱלֹהִיםאלהים ׀׀׀ תּוֹרִדֵ֬םתּוֹרִדֵםתורדם ׀׀׀ לִבְאֵ֬רלִבְאֵרלבאר שַׁ֗חַתשַׁחַתשחת אַנְשֵׁ֤יאַנְשֵׁיאנשי דָמִ֣יםדָמִיםדמים וּ֭מִרְמָהוּמִרְמָהומרמה לֹאלֹאלא־־־יֶחֱצ֣וּיֶחֱצוּיחצו יְמֵיהֶ֑םיְמֵיהֶםימיהם וַ֝אֲנִ֗יוַאֲנִיואני אֶבְטַחאֶבְטַחאבטח־־־בָּֽךְבָּךְבך׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain