Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 59

59:1 לַמְנַצֵּ֣חַלַמְנַצֵּחַלמנצח אַלאַלאל־־־תַּשְׁחֵת֮תַּשְׁחֵתתשחת לְדָוִ֪דלְדָוִדלדוד מִ֫כְתָּ֥םמִכְתָּםמכתם בִּשְׁלֹ֥חַבִּשְׁלֹחַבשלח שָׁא֑וּלשָׁאוּלשאול וַֽיִּשְׁמְר֥וּוַיִּשְׁמְרוּוישמרו אֶתאֶתאת־־־הַ֝בַּ֗יִתהַבַּיִתהבית לַהֲמִיתֽוֹלַהֲמִיתוֹלהמיתו׃׃׃ 59:2 הַצִּילֵ֖נִיהַצִּילֵנִיהצילני מֵאֹיְבַ֥ימֵאֹיְבַימאיבי ׀׀׀ אֱלֹהָ֑יאֱלֹהָיאלהי מִּמִתְקוֹמְמַ֥ימִּמִתְקוֹמְמַיממתקוממי תְּשַׂגְּבֵֽנִיתְּשַׂגְּבֵנִיתשגבני׃׃׃ 59:3 הַ֭צִּילֵנִיהַצִּילֵנִיהצילני מִפֹּ֣עֲלֵימִפֹּעֲלֵימפעלי אָ֑וֶןאָוֶןאון וּֽמֵאַנְשֵׁ֥יוּמֵאַנְשֵׁיומאנשי דָ֝מִ֗יםדָמִיםדמים הוֹשִׁיעֵֽנִיהוֹשִׁיעֵנִיהושיעני׃׃׃ 59:4 כִּ֤יכִּיכי הִנֵּ֪ההִנֵּההנה אָֽרְב֡וּאָרְבוּארבו לְנַפְשִׁ֗ילְנַפְשִׁילנפשי יָג֣וּרוּיָגוּרוּיגורו עָלַ֣יעָלַיעלי עַזִ֑יםעַזִיםעזים לֹאלֹאלא־־־פִשְׁעִ֖יפִשְׁעִיפשעי וְלֹאוְלֹאולא־־־חַטָּאתִ֣יחַטָּאתִיחטאתי יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 59:5 בְּֽלִיבְּלִיבלי־־־עָ֭וֺןעָוֺןעון יְרוּצ֣וּןיְרוּצוּןירוצון וְיִכּוֹנָ֑נוּוְיִכּוֹנָנוּויכוננו ע֖וּרָהעוּרָהעורה לִקְרָאתִ֣ילִקְרָאתִילקראתי וּרְאֵהוּרְאֵהוראה׃׃׃ 59:6 וְאַתָּ֤הוְאַתָּהואתה יְהוָֽהיְהוָהיהוה־־־אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים ׀׀׀ צְבָא֡וֹתצְבָאוֹתצבאות אֱלֹ֘הֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל הָקִ֗יצָההָקִיצָההקיצה לִפְקֹ֥דלִפְקֹדלפקד כָּֽלכָּלכל־־־הַגּוֹיִ֑םהַגּוֹיִםהגוים אַלאַלאל־־־תָּחֹ֨ןתָּחֹןתחן כָּלכָּלכל־־־בֹּ֖גְדֵיבֹּגְדֵיבגדי אָ֣וֶןאָוֶןאון סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 59:7 יָשׁ֣וּבוּיָשׁוּבוּישובו לָ֭עֶרֶבלָעֶרֶבלערב יֶהֱמ֥וּיֶהֱמוּיהמו כַכָּ֗לֶבכַכָּלֶבככלב וִיס֥וֹבְבוּוִיסוֹבְבוּויסובבו עִֽירעִירעיר׃׃׃ 59:8 הִנֵּ֤ההִנֵּההנה ׀׀׀ יַבִּ֘יע֤וּןיַבִּיעוּןיביעון בְּפִיהֶ֗םבְּפִיהֶםבפיהם חֲ֭רָבוֹתחֲרָבוֹתחרבות בְּשִׂפְתוֹתֵיהֶ֑םבְּשִׂפְתוֹתֵיהֶםבשפתותיהם כִּיכִּיכי־־־מִ֥ימִימי שֹׁמֵֽעַשֹׁמֵעַשמע׃׃׃ 59:9 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה יְ֭הוָהיְהוָהיהוה תִּשְׂחַקתִּשְׂחַקתשחק־־־לָ֑מוֹלָמוֹלמו תִּ֝לְעַ֗גתִּלְעַגתלעג לְכָללְכָללכל־־־גּוֹיִֽםגּוֹיִםגוים׃׃׃ 59:10 עֻ֭זּוֹעֻזּוֹעזו אֵלֶ֣יךָאֵלֶיךָאליך אֶשְׁמֹ֑רָהאֶשְׁמֹרָהאשמרה כִּֽיכִּיכי־־־אֱ֝לֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים מִשְׂגַּבִּֽימִשְׂגַּבִּימשגבי׃׃׃ 59:11 אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי [חַסְדֹּו כ][חַסְדֹּו כ][חסדו כ] (חַסְדִּ֣י ק)(חַסְדִּי ק)(חסדי ק) יְקַדְּמֵ֑נִייְקַדְּמֵנִייקדמני אֱ֝לֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים יַרְאֵ֥נִייַרְאֵנִייראני בְשֹׁרְרָֽיבְשֹׁרְרָיבשררי׃׃׃ 59:12 אַלאַלאל־־־תַּהַרְגֵ֤םתַּהַרְגֵםתהרגם ׀׀׀ פֶּֽןפֶּןפן־־־יִשְׁכְּח֬וּיִשְׁכְּחוּישכחו עַמִּ֗יעַמִּיעמי הֲנִיעֵ֣מוֹהֲנִיעֵמוֹהניעמו בְ֭חֵילְךָבְחֵילְךָבחילך וְהוֹרִידֵ֑מוֹוְהוֹרִידֵמוֹוהורידמו מָֽגִנֵּ֣נוּמָגִנֵּנוּמגננו אֲדֹנָֽיאֲדֹנָיאדני׃׃׃ 59:13 חַטַּאתחַטַּאתחטאת־־־פִּ֗ימוֹפִּימוֹפימו דְּֽבַרדְּבַרדבר־־־שְׂפָ֫תֵ֥ימוֹשְׂפָתֵימוֹשפתימו וְיִלָּכְד֥וּוְיִלָּכְדוּוילכדו בִגְאוֹנָ֑םבִגְאוֹנָםבגאונם וּמֵאָלָ֖הוּמֵאָלָהומאלה וּמִכַּ֣חַשׁוּמִכַּחַשׁומכחש יְסַפֵּֽרוּיְסַפֵּרוּיספרו׃׃׃ 59:14 כַּלֵּ֥הכַּלֵּהכלה בְחֵמָה֮בְחֵמָהבחמה כַּלֵּ֪הכַּלֵּהכלה וְֽאֵ֫ינֵ֥מוֹוְאֵינֵמוֹואינמו וְֽיֵדְע֗וּוְיֵדְעוּוידעו כִּֽיכִּיכי־־־אֱ֭לֹהִיםאֱלֹהִיםאלהים מֹשֵׁ֣למֹשֵׁלמשל בְּיַעֲקֹ֑בבְּיַעֲקֹבביעקב לְאַפְסֵ֖ילְאַפְסֵילאפסי הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 59:15 וְיָשׁ֣וּבוּוְיָשׁוּבוּוישובו לָ֭עֶרֶבלָעֶרֶבלערב יֶהֱמ֥וּיֶהֱמוּיהמו כַכָּ֗לֶבכַכָּלֶבככלב וִיס֥וֹבְבוּוִיסוֹבְבוּויסובבו עִֽירעִירעיר׃׃׃ 59:16 הֵ֭מָּההֵמָּההמה [יְנוּעוּן כ][יְנוּעוּן כ][ינועון כ] (יְנִיע֣וּן ק)(יְנִיעוּן ק)(יניעון ק) לֶאֱכֹ֑ללֶאֱכֹללאכל אִםאִםאם־־־לֹ֥אלֹאלא יִ֝שְׂבְּע֗וּיִשְׂבְּעוּישבעו וַיָּלִֽינוּוַיָּלִינוּוילינו׃׃׃ 59:17 וַאֲנִ֤יוַאֲנִיואני ׀׀׀ אָשִׁ֣יראָשִׁיראשיר עֻזֶּךָ֮עֻזֶּךָעזך וַאֲרַנֵּ֥ןוַאֲרַנֵּןוארנן לַבֹּ֗קֶרלַבֹּקֶרלבקר חַ֫סְדֶּ֥ךָחַסְדֶּךָחסדך כִּֽיכִּיכי־־־הָיִ֣יתָהָיִיתָהיית מִשְׂגָּ֣במִשְׂגָּבמשגב לִ֑ילִילי וּ֝מָנ֗וֹסוּמָנוֹסומנוס בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום צַרצַרצר־־־לִֽילִילי׃׃׃ 59:18 עֻ֭זִּיעֻזִּיעזי אֵלֶ֣יךָאֵלֶיךָאליך אֲזַמֵּ֑רָהאֲזַמֵּרָהאזמרה כִּֽיכִּיכי־־־אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים מִ֝שְׂגַּבִּ֗ימִשְׂגַּבִּימשגבי אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי חַסְדִּֽיחַסְדִּיחסדי׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain