Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 69

69:1 לַמְנַצֵּ֬חַלַמְנַצֵּחַלמנצח עַֽלעַלעל־־־שׁוֹשַׁנִּ֬יםשׁוֹשַׁנִּיםשושנים לְדָוִֽדלְדָוִדלדוד׃׃׃ 69:2 הוֹשִׁיעֵ֥נִיהוֹשִׁיעֵנִיהושיעני אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים כִּ֤יכִּיכי בָ֖אוּבָאוּבאו מַ֣יִםמַיִםמים עַדעַדעד־־־נָֽפֶשׁנָפֶשׁנפש׃׃׃ 69:3 טָבַ֤עְתִּיטָבַעְתִּיטבעתי ׀׀׀ בִּיוֵ֣ןבִּיוֵןביון מְ֭צוּלָהמְצוּלָהמצולה וְאֵ֣יןוְאֵיןואין מָעֳמָ֑דמָעֳמָדמעמד בָּ֥אתִיבָּאתִיבאתי בְמַעֲמַקֵּיבְמַעֲמַקֵּיבמעמקי־־־מַ֝֗יִםמַיִםמים וְשִׁבֹּ֥לֶתוְשִׁבֹּלֶתושבלת שְׁטָפָֽתְנִישְׁטָפָתְנִישטפתני׃׃׃ 69:4 יָגַ֣עְתִּייָגַעְתִּייגעתי בְקָרְאִי֮בְקָרְאִיבקראי נִחַ֪רנִחַרנחר גְּר֫וֹנִ֥יגְּרוֹנִיגרוני כָּל֥וּכָּלוּכלו עֵינַ֑יעֵינַיעיני מְ֝יַחֵ֗למְיַחֵלמיחל לֵאלֹהָֽילֵאלֹהָילאלהי׃׃׃ 69:5 רַבּ֤וּרַבּוּרבו ׀׀׀ מִשַּׂעֲר֣וֹתמִשַּׂעֲרוֹתמשערות רֹאשִׁי֮רֹאשִׁיראשי שֹׂנְאַ֪ישֹׂנְאַישנאי חִ֫נָּ֥םחִנָּםחנם עָצְמ֣וּעָצְמוּעצמו מַ֭צְמִיתַימַצְמִיתַימצמיתי אֹיְבַ֣יאֹיְבַיאיבי שֶׁ֑קֶרשֶׁקֶרשקר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־גָ֝זַ֗לְתִּיגָזַלְתִּיגזלתי אָ֣זאָזאז אָשִֽׁיבאָשִׁיבאשיב׃׃׃ 69:6 אֱ‍ֽלֹהִ֗יםאֱ‍לֹהִיםא‍להים אַתָּ֣האַתָּהאתה יָ֭דַעְתָּיָדַעְתָּידעת לְאִוַּלְתִּ֑ילְאִוַּלְתִּילאולתי וְ֝אַשְׁמוֹתַ֗יוְאַשְׁמוֹתַיואשמותי מִמְּךָ֥מִמְּךָממך לֹאלֹאלא־־־נִכְחָֽדוּנִכְחָדוּנכחדו׃׃׃ 69:7 אַלאַלאל־־־יֵ֘בֹ֤שׁוּיֵבֹשׁוּיבשו בִ֨יבִיבי ׀׀׀ קֹוֶיךָ֮קֹוֶיךָקויך אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה צְבָ֫א֥וֹתצְבָאוֹתצבאות אַלאַלאל־־־יִכָּ֣לְמוּיִכָּלְמוּיכלמו בִ֣יבִיבי מְבַקְשֶׁ֑יךָמְבַקְשֶׁיךָמבקשיך אֱ֝לֹהֵ֗יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 69:8 כִּֽיכִּיכי־־־עָ֭לֶיךָעָלֶיךָעליך נָשָׂ֣אתִינָשָׂאתִינשאתי חֶרְפָּ֑החֶרְפָּהחרפה כִּסְּתָ֖הכִּסְּתָהכסתה כְלִמָּ֣הכְלִמָּהכלמה פָנָֽיפָנָיפני׃׃׃ 69:9 מ֭וּזָרמוּזָרמוזר הָיִ֣יתִיהָיִיתִיהייתי לְאֶחָ֑ילְאֶחָילאחי וְ֝נָכְרִ֗יוְנָכְרִיונכרי לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני אִמִּֽיאִמִּיאמי׃׃׃ 69:10 כִּֽיכִּיכי־־־קִנְאַ֣תקִנְאַתקנאת בֵּיתְךָ֣בֵּיתְךָביתך אֲכָלָ֑תְנִיאֲכָלָתְנִיאכלתני וְחֶרְפּ֥וֹתוְחֶרְפּוֹתוחרפות ח֝וֹרְפֶ֗יךָחוֹרְפֶיךָחורפיך נָפְל֥וּנָפְלוּנפלו עָלָֽיעָלָיעלי׃׃׃ 69:11 וָאֶבְכֶּ֣הוָאֶבְכֶּהואבכה בַצּ֣וֹםבַצּוֹםבצום נַפְשִׁ֑ינַפְשִׁינפשי וַתְּהִ֖יוַתְּהִיותהי לַחֲרָפ֣וֹתלַחֲרָפוֹתלחרפות לִֽילִילי׃׃׃ 69:12 וָאֶתְּנָ֣הוָאֶתְּנָהואתנה לְבוּשִׁ֣ילְבוּשִׁילבושי שָׂ֑קשָׂקשק וָאֱהִ֖יוָאֱהִיואהי לָהֶ֣םלָהֶםלהם לְמָשָֽׁללְמָשָׁללמשל׃׃׃ 69:13 יָשִׂ֣יחוּיָשִׂיחוּישיחו בִ֭יבִיבי יֹ֣שְׁבֵייֹשְׁבֵיישבי שָׁ֑עַרשָׁעַרשער וּ֝נְגִינ֗וֹתוּנְגִינוֹתונגינות שׁוֹתֵ֥ישׁוֹתֵישותי שֵׁכָֽרשֵׁכָרשכר׃׃׃ 69:14 וַאֲנִ֤יוַאֲנִיואני תְפִלָּתִֽיתְפִלָּתִיתפלתי־־־לְךָ֨לְךָלך ׀׀׀ יְהוָ֡היְהוָהיהוה עֵ֤תעֵתעת רָצ֗וֹןרָצוֹןרצון אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים בְּרָבבְּרָבברב־־־חַסְדֶּ֑ךָחַסְדֶּךָחסדך עֲ֝נֵ֗נִיעֲנֵנִיענני בֶּאֱמֶ֥תבֶּאֱמֶתבאמת יִשְׁעֶֽךָיִשְׁעֶךָישעך׃׃׃ 69:15 הַצִּילֵ֣נִיהַצִּילֵנִיהצילני מִ֭טִּיטמִטִּיטמטיט וְאַלוְאַלואל־־־אֶטְבָּ֑עָהאֶטְבָּעָהאטבעה אִנָּצְלָ֥האִנָּצְלָהאנצלה מִ֝שֹּֽׂנְאַ֗ימִשֹּׂנְאַימשנאי וּמִמַּֽעֲמַקֵּיוּמִמַּעֲמַקֵּיוממעמקי־־־מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 69:16 אַלאַלאל־־־תִּשְׁטְפֵ֤נִיתִּשְׁטְפֵנִיתשטפני ׀׀׀ שִׁבֹּ֣לֶתשִׁבֹּלֶתשבלת מַ֭יִםמַיִםמים וְאַלוְאַלואל־־־תִּבְלָעֵ֣נִיתִּבְלָעֵנִיתבלעני מְצוּלָ֑המְצוּלָהמצולה וְאַלוְאַלואל־־־תֶּאְטַרתֶּאְטַרתאטר־־־עָלַ֖יעָלַיעלי בְּאֵ֣רבְּאֵרבאר פִּֽיהָפִּיהָפיה׃׃׃ 69:17 עֲנֵ֣נִיעֲנֵנִיענני יְ֭הוָהיְהוָהיהוה כִּיכִּיכי־־־ט֣וֹבטוֹבטוב חַסְדֶּ֑ךָחַסְדֶּךָחסדך כְּרֹ֥בכְּרֹבכרב רַ֝חֲמֶ֗יךָרַחֲמֶיךָרחמיך פְּנֵ֣הפְּנֵהפנה אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 69:18 וְאַלוְאַלואל־־־תַּסְתֵּ֣רתַּסְתֵּרתסתר פָּ֭נֶיךָפָּנֶיךָפניך מֵֽעַבְדֶּ֑ךָמֵעַבְדֶּךָמעבדך כִּֽיכִּיכי־־־צַרצַרצר־־־לִ֝֗ילִילי מַהֵ֥רמַהֵרמהר עֲנֵֽנִיעֲנֵנִיענני׃׃׃ 69:19 קָרְבָ֣הקָרְבָהקרבה אֶלאֶלאל־־־נַפְשִׁ֣ינַפְשִׁינפשי גְאָלָ֑הּגְאָלָהּגאלה לְמַ֖עַןלְמַעַןלמען אֹיְבַ֣יאֹיְבַיאיבי פְּדֵֽנִיפְּדֵנִיפדני׃׃׃ 69:20 אַתָּ֤האַתָּהאתה יָדַ֗עְתָּיָדַעְתָּידעת חֶרְפָּתִ֣יחֶרְפָּתִיחרפתי וּ֭בָשְׁתִּיוּבָשְׁתִּיובשתי וּכְלִמָּתִ֑יוּכְלִמָּתִיוכלמתי נֶ֝גְדְּךָ֗נֶגְדְּךָנגדך כָּלכָּלכל־־־צוֹרְרָֽיצוֹרְרָיצוררי׃׃׃ 69:21 חֶרְפָּ֤החֶרְפָּהחרפה ׀׀׀ שָֽׁבְרָ֥השָׁבְרָהשברה לִבִּ֗ילִבִּילבי וָֽאָ֫נ֥וּשָׁהוָאָנוּשָׁהואנושה וָאֲקַוֶּ֣הוָאֲקַוֶּהואקוה לָנ֣וּדלָנוּדלנוד וָאַ֑יִןוָאַיִןואין וְ֝לַמְנַחֲמִ֗יםוְלַמְנַחֲמִיםולמנחמים וְלֹ֣אוְלֹאולא מָצָֽאתִימָצָאתִימצאתי׃׃׃ 69:22 וַיִּתְּנ֣וּוַיִּתְּנוּויתנו בְּבָרוּתִ֣יבְּבָרוּתִיבברותי רֹ֑אשׁרֹאשׁראש וְ֝לִצְמָאִ֗יוְלִצְמָאִיולצמאי יַשְׁק֥וּנִייַשְׁקוּנִיישקוני חֹֽמֶץחֹמֶץחמץ׃׃׃ 69:23 יְהִֽייְהִייהי־־־שֻׁלְחָנָ֣םשֻׁלְחָנָםשלחנם לִפְנֵיהֶ֣םלִפְנֵיהֶםלפניהם לְפָ֑חלְפָחלפח וְלִשְׁלוֹמִ֥יםוְלִשְׁלוֹמִיםולשלומים לְמוֹקֵֽשׁלְמוֹקֵשׁלמוקש׃׃׃ 69:24 תֶּחְשַׁ֣כְנָהתֶּחְשַׁכְנָהתחשכנה עֵ֭ינֵיהֶםעֵינֵיהֶםעיניהם מֵרְא֑וֹתמֵרְאוֹתמראות וּ֝מָתְנֵ֗יהֶםוּמָתְנֵיהֶםומתניהם תָּמִ֥ידתָּמִידתמיד הַמְעַֽדהַמְעַדהמעד׃׃׃ 69:25 שְׁפָךְשְׁפָךְשפך־־־עֲלֵיהֶ֥םעֲלֵיהֶםעליהם זַעְמֶ֑ךָזַעְמֶךָזעמך וַחֲר֥וֹןוַחֲרוֹןוחרון אַ֝פְּךָ֗אַפְּךָאפך יַשִּׂיגֵֽםיַשִּׂיגֵםישיגם׃׃׃ 69:26 תְּהִיתְּהִיתהי־־־טִֽירָתָ֥םטִירָתָםטירתם נְשַׁמָּ֑הנְשַׁמָּהנשמה בְּ֝אָהֳלֵיהֶ֗םבְּאָהֳלֵיהֶםבאהליהם אַלאַלאל־־־יְהִ֥ייְהִייהי יֹשֵֽׁביֹשֵׁבישב׃׃׃ 69:27 כִּֽיכִּיכי־־־אַתָּ֣האַתָּהאתה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִכִּ֣יתָהִכִּיתָהכית רָדָ֑פוּרָדָפוּרדפו וְאֶלוְאֶלואל־־־מַכְא֖וֹבמַכְאוֹבמכאוב חֲלָלֶ֣יךָחֲלָלֶיךָחלליך יְסַפֵּֽרוּיְסַפֵּרוּיספרו׃׃׃ 69:28 תְּֽנָהתְּנָהתנה־־־עָ֭וֺןעָוֺןעון עַלעַלעל־־־עֲוֺנָ֑םעֲוֺנָםעונם וְאַלוְאַלואל־־־יָ֝בֹ֗אוּיָבֹאוּיבאו בְּצִדְקָתֶֽךָבְּצִדְקָתֶךָבצדקתך׃׃׃ 69:29 יִ֭מָּחֽוּיִמָּחוּימחו מִסֵּ֣פֶרמִסֵּפֶרמספר חַיִּ֑יםחַיִּיםחיים וְעִ֥םוְעִםועם צַ֝דִּיקִ֗יםצַדִּיקִיםצדיקים אַלאַלאל־־־יִכָּתֵֽבוּיִכָּתֵבוּיכתבו׃׃׃ 69:30 וַ֭אֲנִיוַאֲנִיואני עָנִ֣יעָנִיעני וְכוֹאֵ֑בוְכוֹאֵבוכואב יְשׁוּעָתְךָ֖יְשׁוּעָתְךָישועתך אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים תְּשַׂגְּבֵֽנִיתְּשַׂגְּבֵנִיתשגבני׃׃׃ 69:31 אֲהַֽלְלָ֣האֲהַלְלָהאהללה שֵׁםשֵׁםשם־־־אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים בְּשִׁ֑ירבְּשִׁירבשיר וַאֲגַדְּלֶ֥נּוּוַאֲגַדְּלֶנּוּואגדלנו בְתוֹדָֽהבְתוֹדָהבתודה׃׃׃ 69:32 וְתִיטַ֣בוְתִיטַבותיטב לַֽ֭יהוָהלַיהוָהליהוה מִשּׁ֥וֹרמִשּׁוֹרמשור פָּ֗רפָּרפר מַקְרִ֥ןמַקְרִןמקרן מַפְרִֽיסמַפְרִיסמפריס׃׃׃ 69:33 רָא֣וּרָאוּראו עֲנָוִ֣יםעֲנָוִיםענוים יִשְׂמָ֑חוּיִשְׂמָחוּישמחו דֹּרְשֵׁ֥ידֹּרְשֵׁידרשי אֱ֝לֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים וִיחִ֥יוִיחִיויחי לְבַבְכֶֽםלְבַבְכֶםלבבכם׃׃׃ 69:34 כִּֽיכִּיכי־־־שֹׁמֵ֣עַשֹׁמֵעַשמע אֶלאֶלאל־־־אֶבְיוֹנִ֣יםאֶבְיוֹנִיםאביונים יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲ֝סִירָ֗יואֲסִירָיואסיריו לֹ֣אלֹאלא בָזָֽהבָזָהבזה׃׃׃ 69:35 יְֽ֭הַלְלוּהוּיְהַלְלוּהוּיהללוהו שָׁמַ֣יִםשָׁמַיִםשמים וָאָ֑רֶץוָאָרֶץוארץ יַ֝מִּ֗יםיַמִּיםימים וְֽכָלוְכָלוכל־־־רֹמֵ֥שׂרֹמֵשׂרמש בָּֽםבָּםבם׃׃׃ 69:36 כִּ֤יכִּיכי אֱלֹהִ֨יםאֱלֹהִיםאלהים ׀׀׀ י֘וֹשִׁ֤יעַיוֹשִׁיעַיושיע צִיּ֗וֹןצִיּוֹןציון וְ֭יִבְנֶהוְיִבְנֶהויבנה עָרֵ֣יעָרֵיערי יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וְיָ֥שְׁבוּוְיָשְׁבוּוישבו שָׁ֝֗םשָׁםשם וִירֵשֽׁוּהָוִירֵשׁוּהָוירשוה׃׃׃ 69:37 וְזֶ֣רַעוְזֶרַעוזרע עֲ֭בָדָיועֲבָדָיועבדיו יִנְחָל֑וּהָיִנְחָלוּהָינחלוה וְאֹהֲבֵ֥יוְאֹהֲבֵיואהבי שְׁ֝מ֗וֹשְׁמוֹשמו יִשְׁכְּנוּיִשְׁכְּנוּישכנו־־־בָֽהּבָהּבה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain