Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 71

71:1 בְּךָֽבְּךָבך־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה חָסִ֑יתִיחָסִיתִיחסיתי אַלאַלאל־־־אֵב֥וֹשָׁהאֵבוֹשָׁהאבושה לְעוֹלָֽםלְעוֹלָםלעולם׃׃׃ 71:2 בְּצִדְקָתְךָ֗בְּצִדְקָתְךָבצדקתך תַּצִּילֵ֥נִיתַּצִּילֵנִיתצילני וּֽתְפַלְּטֵ֑נִיוּתְפַלְּטֵנִיותפלטני הַטֵּֽההַטֵּההטה־־־אֵלַ֥יאֵלַיאלי אָ֝זְנְךָ֗אָזְנְךָאזנך וְהוֹשִׁיעֵֽנִיוְהוֹשִׁיעֵנִיוהושיעני׃׃׃ 71:3 הֱיֵ֤ההֱיֵההיה לִ֨ילִילי ׀׀׀ לְצ֥וּרלְצוּרלצור מָע֡וֹןמָעוֹןמעון לָב֗וֹאלָבוֹאלבוא תָּמִ֗ידתָּמִידתמיד צִוִּ֥יתָצִוִּיתָצוית לְהוֹשִׁיעֵ֑נִילְהוֹשִׁיעֵנִילהושיעני כִּֽיכִּיכי־־־סַלְעִ֖יסַלְעִיסלעי וּמְצוּדָתִ֣יוּמְצוּדָתִיומצודתי אָֽתָּהאָתָּהאתה׃׃׃ 71:4 אֱ‍ֽלֹהַ֗יאֱ‍לֹהַיא‍להי פַּ֭לְּטֵנִיפַּלְּטֵנִיפלטני מִיַּ֣דמִיַּדמיד רָשָׁ֑ערָשָׁערשע מִכַּ֖ףמִכַּףמכף מְעַוֵּ֣למְעַוֵּלמעול וְחוֹמֵץוְחוֹמֵץוחומץ׃׃׃ 71:5 כִּֽיכִּיכי־־־אַתָּ֥האַתָּהאתה תִקְוָתִ֑יתִקְוָתִיתקותי אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְ֝הוִ֗היְהוִהיהוה מִבְטַחִ֥ימִבְטַחִימבטחי מִנְּעוּרָֽימִנְּעוּרָימנעורי׃׃׃ 71:6 עָלֶ֤יךָעָלֶיךָעליך ׀׀׀ נִסְמַ֬כְתִּינִסְמַכְתִּינסמכתי מִבֶּ֗טֶןמִבֶּטֶןמבטן מִמְּעֵ֣ימִמְּעֵיממעי אִ֭מִּיאִמִּיאמי אַתָּ֣האַתָּהאתה גוֹזִ֑יגוֹזִיגוזי בְּךָ֖בְּךָבך תְהִלָּתִ֣יתְהִלָּתִיתהלתי תָמִֽידתָמִידתמיד׃׃׃ 71:7 כְּ֭מוֹפֵתכְּמוֹפֵתכמופת הָיִ֣יתִיהָיִיתִיהייתי לְרַבִּ֑יםלְרַבִּיםלרבים וְ֝אַתָּ֗הוְאַתָּהואתה מַֽחֲסִימַחֲסִימחסי־־־עֹֽזעֹזעז׃׃׃ 71:8 יִמָּ֣לֵאיִמָּלֵאימלא פִ֭יפִיפי תְּהִלָּתֶ֑ךָתְּהִלָּתֶךָתהלתך כָּלכָּלכל־־־הַ֝יּ֗וֹםהַיּוֹםהיום תִּפְאַרְתֶּֽךָתִּפְאַרְתֶּךָתפארתך׃׃׃ 71:9 אַֽלאַלאל־־־תַּ֭שְׁלִיכֵנִיתַּשְׁלִיכֵנִיתשליכני לְעֵ֣תלְעֵתלעת זִקְנָ֑הזִקְנָהזקנה כִּכְל֥וֹתכִּכְלוֹתככלות כֹּ֝חִ֗יכֹּחִיכחי אַֽלאַלאל־־־תַּעַזְבֵֽנִיתַּעַזְבֵנִיתעזבני׃׃׃ 71:10 כִּֽיכִּיכי־־־אָמְר֣וּאָמְרוּאמרו אוֹיְבַ֣יאוֹיְבַיאויבי לִ֑ילִילי וְשֹׁמְרֵ֥יוְשֹׁמְרֵיושמרי נַ֝פְשִׁ֗ינַפְשִׁינפשי נוֹעֲצ֥וּנוֹעֲצוּנועצו יַחְדָּֽויַחְדָּויחדו׃׃׃ 71:11 לֵ֭אמֹרלֵאמֹרלאמר אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים עֲזָב֑וֹעֲזָבוֹעזבו רִֽדְפ֥וּרִדְפוּרדפו וְ֝תִפְשׂ֗וּהוּוְתִפְשׂוּהוּותפשוהו כִּיכִּיכי־־־אֵ֥יןאֵיןאין מַצִּֽילמַצִּילמציל׃׃׃ 71:12 אֱ֭לֹהִיםאֱלֹהִיםאלהים אַלאַלאל־־־תִּרְחַ֣קתִּרְחַקתרחק מִמֶּ֑נִּימִמֶּנִּיממני אֱ֝לֹהַ֗יאֱלֹהַיאלהי לְעֶזְרָ֥תִילְעֶזְרָתִילעזרתי [חִישָׁה כ][חִישָׁה כ][חישה כ] (חֽוּשָׁה ק)(חוּשָׁה ק)(חושה ק)׃׃׃ 71:13 יֵבֹ֣שׁוּיֵבֹשׁוּיבשו יִכְלוּ֮יִכְלוּיכלו שֹׂטְנֵ֪ישֹׂטְנֵישטני נַ֫פְשִׁ֥ינַפְשִׁינפשי יַֽעֲט֣וּיַעֲטוּיעטו חֶ֭רְפָּהחֶרְפָּהחרפה וּכְלִמָּ֑הוּכְלִמָּהוכלמה מְ֝בַקְשֵׁ֗ימְבַקְשֵׁימבקשי רָעָתִֽירָעָתִירעתי׃׃׃ 71:14 וַ֭אֲנִיוַאֲנִיואני תָּמִ֣ידתָּמִידתמיד אֲיַחֵ֑לאֲיַחֵלאיחל וְ֝הוֹסַפְתִּ֗יוְהוֹסַפְתִּיוהוספתי עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־תְּהִלָּתֶֽךָתְּהִלָּתֶךָתהלתך׃׃׃ 71:15 פִּ֤יפִּיפי ׀׀׀ יְסַפֵּ֬ריְסַפֵּריספר צִדְקָתֶ֗ךָצִדְקָתֶךָצדקתך כָּלכָּלכל־־־הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום תְּשׁוּעָתֶ֑ךָתְּשׁוּעָתֶךָתשועתך כִּ֤יכִּיכי לֹ֖אלֹאלא יָדַ֣עְתִּייָדַעְתִּיידעתי סְפֹרֽוֹתסְפֹרוֹתספרות׃׃׃ 71:16 אָב֗וֹאאָבוֹאאבוא בִּ֭גְבֻרוֹתבִּגְבֻרוֹתבגברות אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה אַזְכִּ֖יראַזְכִּיראזכיר צִדְקָתְךָ֣צִדְקָתְךָצדקתך לְבַדֶּֽךָלְבַדֶּךָלבדך׃׃׃ 71:17 אֱ‍ֽלֹהִ֗יםאֱ‍לֹהִיםא‍להים לִמַּדְתַּ֥נִילִמַּדְתַּנִילמדתני מִנְּעוּרָ֑ימִנְּעוּרָימנעורי וְעַדוְעַדועד־־־הֵ֝֗נָּההֵנָּההנה אַגִּ֥ידאַגִּידאגיד נִפְלְאוֹתֶֽיךָנִפְלְאוֹתֶיךָנפלאותיך׃׃׃ 71:18 וְגַ֤םוְגַםוגם עַדעַדעד־־־זִקְנָ֨הזִקְנָהזקנה ׀׀׀ וְשֵׂיבָה֮וְשֵׂיבָהושיבה אֱלֹהִ֪יםאֱלֹהִיםאלהים אַֽלאַלאל־־־תַּעַ֫זְבֵ֥נִיתַּעַזְבֵנִיתעזבני עַדעַדעד־־־אַגִּ֣ידאַגִּידאגיד זְרוֹעֲךָ֣זְרוֹעֲךָזרועך לְד֑וֹרלְדוֹרלדור לְכָללְכָללכל־־־יָ֝ב֗וֹאיָבוֹאיבוא גְּבוּרָתֶֽךָגְּבוּרָתֶךָגבורתך׃׃׃ 71:19 וְצִדְקָתְךָ֥וְצִדְקָתְךָוצדקתך אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים עַדעַדעד־־־מָ֫ר֥וֹםמָרוֹםמרום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשִׂ֥יתָעָשִׂיתָעשית גְדֹל֑וֹתגְדֹלוֹתגדלות אֱ֝לֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים מִ֣ימִימי כָמֽוֹךָכָמוֹךָכמוך׃׃׃ 71:20 אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר [הִרְאִיתַנוּ כ][הִרְאִיתַנוּ כ][הראיתנו כ] (הִרְאִיתַ֨נִי ק)(הִרְאִיתַנִי ק)(הראיתני ק) ׀׀׀ צָר֥וֹתצָרוֹתצרות רַבּ֗וֹתרַבּוֹתרבות וְרָ֫ע֥וֹתוְרָעוֹתורעות תָּשׁ֥וּבתָּשׁוּבתשוב [תְּחַיֵּינוּ כ][תְּחַיֵּינוּ כ][תחיינו כ] (תְּחַיֵּ֑ינִי ק)(תְּחַיֵּינִי ק)(תחייני ק) וּֽמִתְּהֹמ֥וֹתוּמִתְּהֹמוֹתומתהמות הָ֝אָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ תָּשׁ֥וּבתָּשׁוּבתשוב תַּעֲלֵֽנִיתַּעֲלֵנִיתעלני׃׃׃ 71:21 תֶּ֤רֶבתֶּרֶבתרב ׀׀׀ גְּֽדֻלָּתִ֗יגְּדֻלָּתִיגדלתי וְתִסֹּ֥בוְתִסֹּבותסב תְּֽנַחֲמֵֽנִיתְּנַחֲמֵנִיתנחמני׃׃׃ 71:22 גַּםגַּםגם־־־אֲנִ֤יאֲנִיאני ׀׀׀ אוֹדְךָ֣אוֹדְךָאודך בִכְלִיבִכְלִיבכלי־־־נֶבֶל֮נֶבֶלנבל אֲמִתְּךָ֪אֲמִתְּךָאמתך אֱלֹ֫הָ֥יאֱלֹהָיאלהי אֲזַמְּרָ֣האֲזַמְּרָהאזמרה לְךָ֣לְךָלך בְכִנּ֑וֹרבְכִנּוֹרבכנור קְ֝ד֗וֹשׁקְדוֹשׁקדוש יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 71:23 תְּרַנֵּ֣נָּ֣התְּרַנֵּנָּהתרננה שְׂ֭פָתַישְׂפָתַישפתי כִּ֣יכִּיכי אֲזַמְּרָהאֲזַמְּרָהאזמרה־־־לָּ֑ךְלָּךְלך וְ֝נַפְשִׁ֗יוְנַפְשִׁיונפשי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר פָּדִֽיתָפָּדִיתָפדית׃׃׃ 71:24 גַּםגַּםגם־־־לְשׁוֹנִ֗ילְשׁוֹנִילשוני כָּלכָּלכל־־־הַ֭יּוֹםהַיּוֹםהיום תֶּהְגֶּ֣התֶּהְגֶּהתהגה צִדְקָתֶ֑ךָצִדְקָתֶךָצדקתך כִּיכִּיכי־־־בֹ֥שׁוּבֹשׁוּבשו כִֽיכִיכי־־־חָ֝פְר֗וּחָפְרוּחפרו מְבַקְשֵׁ֥ימְבַקְשֵׁימבקשי רָעָתִֽירָעָתִירעתי׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain