Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 83

83:1 שִׁ֖ירשִׁירשיר מִזְמ֣וֹרמִזְמוֹרמזמור לְאָסָֽףלְאָסָףלאסף׃׃׃ 83:2 אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים אַלאַלאל־־־דֳּמִידֳּמִידמי־־־לָ֑ךְלָךְלך אַלאַלאל־־־תֶּחֱרַ֖שׁתֶּחֱרַשׁתחרש וְאַלוְאַלואל־־־תִּשְׁקֹ֣טתִּשְׁקֹטתשקט אֵֽלאֵלאל׃׃׃ 83:3 כִּֽיכִּיכי־־־הִנֵּ֣ההִנֵּההנה א֭וֹיְבֶיךָאוֹיְבֶיךָאויביך יֶהֱמָי֑וּןיֶהֱמָיוּןיהמיון וּ֝מְשַׂנְאֶ֗יךָוּמְשַׂנְאֶיךָומשנאיך נָ֣שְׂאוּנָשְׂאוּנשאו רֹֽאשׁרֹאשׁראש׃׃׃ 83:4 עַֽלעַלעל־־־עַ֭מְּךָעַמְּךָעמך יַעֲרִ֣ימוּיַעֲרִימוּיערימו ס֑וֹדסוֹדסוד וְ֝יִתְיָעֲצ֗וּוְיִתְיָעֲצוּויתיעצו עַלעַלעל־־־צְפוּנֶֽיךָצְפוּנֶיךָצפוניך׃׃׃ 83:5 אָמְר֗וּאָמְרוּאמרו לְ֭כוּלְכוּלכו וְנַכְחִידֵ֣םוְנַכְחִידֵםונכחידם מִגּ֑וֹימִגּוֹימגוי וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִזָּכֵ֖ריִזָּכֵריזכר שֵֽׁםשֵׁםשם־־־יִשְׂרָאֵ֣ליִשְׂרָאֵלישראל עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 83:6 כִּ֤יכִּיכי נוֹעֲצ֣וּנוֹעֲצוּנועצו לֵ֣בלֵבלב יַחְדָּ֑ויַחְדָּויחדו עָ֝לֶ֗יךָעָלֶיךָעליך בְּרִ֣יתבְּרִיתברית יִכְרֹֽתוּיִכְרֹתוּיכרתו׃׃׃ 83:7 אָהֳלֵ֣יאָהֳלֵיאהלי אֱ֭דוֹםאֱדוֹםאדום וְיִשְׁמְעֵאלִ֗יםוְיִשְׁמְעֵאלִיםוישמעאלים מוֹאָ֥במוֹאָבמואב וְהַגְרִֽיםוְהַגְרִיםוהגרים׃׃׃ 83:8 גְּבָ֣לגְּבָלגבל וְ֭עַמּוֹןוְעַמּוֹןועמון וַעֲמָלֵ֑קוַעֲמָלֵקועמלק פְּ֝לֶ֗שֶׁתפְּלֶשֶׁתפלשת עִםעִםעם־־־יֹ֥שְׁבֵייֹשְׁבֵיישבי צֽוֹרצוֹרצור׃׃׃ 83:9 גַּםגַּםגם־־־אַ֭שּׁוּראַשּׁוּראשור נִלְוָ֣הנִלְוָהנלוה עִמָּ֑םעִמָּםעמם הָ֤י֥וּהָיוּהיו זְר֖וֹעַזְרוֹעַזרוע לִבְנֵילִבְנֵילבני־־־ל֣וֹטלוֹטלוט סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 83:10 עֲשֵֽׂהעֲשֵׂהעשה־־־לָהֶ֥םלָהֶםלהם כְּמִדְיָ֑ןכְּמִדְיָןכמדין כְּֽסִֽיסְרָ֥אכְּסִיסְרָאכסיסרא כְ֝יָבִ֗יןכְיָבִיןכיבין בְּנַ֣חַלבְּנַחַלבנחל קִישֽׁוֹןקִישׁוֹןקישון׃׃׃ 83:11 נִשְׁמְד֥וּנִשְׁמְדוּנשמדו בְֽעֵיןבְעֵיןבעין־־־דֹּ֑ארדֹּארדאר הָ֥יוּהָיוּהיו דֹּ֝֗מֶןדֹּמֶןדמן לָאֲדָמָֽהלָאֲדָמָהלאדמה׃׃׃ 83:12 שִׁיתֵ֣מוֹשִׁיתֵמוֹשיתמו נְ֭דִיבֵמוֹנְדִיבֵמוֹנדיבמו כְּעֹרֵ֣בכְּעֹרֵבכערב וְכִזְאֵ֑בוְכִזְאֵבוכזאב וּֽכְזֶ֥בַחוּכְזֶבַחוכזבח וּ֝כְצַלְמֻנָּ֗עוּכְצַלְמֻנָּעוכצלמנע כָּלכָּלכל־־־נְסִיכֵֽמוֹנְסִיכֵמוֹנסיכמו׃׃׃ 83:13 אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָ֭מְרוּאָמְרוּאמרו נִ֣ירֲשָׁהנִירֲשָׁהנירשה לָּ֑נוּלָּנוּלנו אֵ֝֗תאֵתאת נְא֣וֹתנְאוֹתנאות אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 83:14 אֱ‍ֽלֹהַ֗יאֱ‍לֹהַיא‍להי שִׁיתֵ֥מוֹשִׁיתֵמוֹשיתמו כַגַּלְגַּ֑לכַגַּלְגַּלכגלגל כְּ֝קַ֗שׁכְּקַשׁכקש לִפְנֵילִפְנֵילפני־־־רֽוּחַרוּחַרוח׃׃׃ 83:15 כְּאֵ֥שׁכְּאֵשׁכאש תִּבְעַרתִּבְעַרתבער־־־יָ֑עַריָעַריער וּ֝כְלֶהָבָ֗הוּכְלֶהָבָהוכלהבה תְּלַהֵ֥טתְּלַהֵטתלהט הָרִֽיםהָרִיםהרים׃׃׃ 83:16 כֵּ֭ןכֵּןכן תִּרְדְּפֵ֣םתִּרְדְּפֵםתרדפם בְּסַעֲרֶ֑ךָבְּסַעֲרֶךָבסערך וּבְסוּפָתְךָ֥וּבְסוּפָתְךָובסופתך תְבַהֲלֵֽםתְבַהֲלֵםתבהלם׃׃׃ 83:17 מַלֵּ֣אמַלֵּאמלא פְנֵיהֶ֣םפְנֵיהֶםפניהם קָל֑וֹןקָלוֹןקלון וִֽיבַקְשׁ֖וּוִיבַקְשׁוּויבקשו שִׁמְךָ֣שִׁמְךָשמך יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 83:18 יֵבֹ֖שׁוּיֵבֹשׁוּיבשו וְיִבָּהֲל֥וּוְיִבָּהֲלוּויבהלו עֲדֵיעֲדֵיעדי־־־עַ֗דעַדעד וְֽיַחְפְּר֥וּוְיַחְפְּרוּויחפרו וְיֹאבֵֽדוּוְיֹאבֵדוּויאבדו׃׃׃ 83:19 וְֽיֵדְע֗וּוְיֵדְעוּוידעו כִּֽיכִּיכי־־־אַתָּ֬האַתָּהאתה שִׁמְךָ֣שִׁמְךָשמך יְהוָ֣היְהוָהיהוה לְבַדֶּ֑ךָלְבַדֶּךָלבדך עֶ֝לְי֗וֹןעֶלְיוֹןעליון עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain