Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 90

90:1 תְּפִלָּה֮תְּפִלָּהתפלה לְמֹשֶׁ֪הלְמֹשֶׁהלמשה אִֽישׁאִישׁאיש־־־הָאֱלֹ֫הִ֥יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֲ‍ֽדֹנָ֗יאֲ‍דֹנָיא‍דני מָע֣וֹןמָעוֹןמעון אַ֭תָּהאַתָּהאתה הָיִ֥יתָהָיִיתָהיית לָּ֗נוּלָּנוּלנו בְּדֹ֣רבְּדֹרבדר וָדֹֽרוָדֹרודר׃׃׃ 90:2 בְּטֶ֤רֶםבְּטֶרֶםבטרם ׀׀׀ הָ֘רִ֤יםהָרִיםהרים יֻלָּ֗דוּיֻלָּדוּילדו וַתְּח֣וֹלֵֽלוַתְּחוֹלֵלותחולל אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ וְתֵבֵ֑לוְתֵבֵלותבל וּֽמֵעוֹלָ֥םוּמֵעוֹלָםומעולם עַדעַדעד־־־ע֝וֹלָ֗םעוֹלָםעולם אַתָּ֥האַתָּהאתה אֵֽלאֵלאל׃׃׃ 90:3 תָּשֵׁ֣בתָּשֵׁבתשב אֱ֭נוֹשׁאֱנוֹשׁאנוש עַדעַדעד־־־דַּכָּ֑אדַּכָּאדכא וַ֝תֹּ֗אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר שׁ֣וּבוּשׁוּבוּשובו בְנֵיבְנֵיבני־־־אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ 90:4 כִּ֤יכִּיכי אֶ֪לֶףאֶלֶףאלף שָׁנִ֡יםשָׁנִיםשנים בְּֽעֵינֶ֗יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך כְּי֣וֹםכְּיוֹםכיום אֶ֭תְמוֹלאֶתְמוֹלאתמול כִּ֣יכִּיכי יַעֲבֹ֑ריַעֲבֹריעבר וְאַשְׁמוּרָ֥הוְאַשְׁמוּרָהואשמורה בַלָּֽיְלָהבַלָּיְלָהבלילה׃׃׃ 90:5 זְ֭רַמְתָּםזְרַמְתָּםזרמתם שֵׁנָ֣השֵׁנָהשנה יִהְי֑וּיִהְיוּיהיו בַּ֝בֹּ֗קֶרבַּבֹּקֶרבבקר כֶּחָצִ֥ירכֶּחָצִירכחציר יַחֲלֹֽףיַחֲלֹףיחלף׃׃׃ 90:6 בַּ֭בֹּקֶרבַּבֹּקֶרבבקר יָצִ֣יץיָצִיץיציץ וְחָלָ֑ףוְחָלָףוחלף לָ֝עֶ֗רֶבלָעֶרֶבלערב יְמוֹלֵ֥ליְמוֹלֵלימולל וְיָבֵֽשׁוְיָבֵשׁויבש׃׃׃ 90:7 כִּֽיכִּיכי־־־כָלִ֥ינוּכָלִינוּכלינו בְאַפֶּ֑ךָבְאַפֶּךָבאפך וּֽבַחֲמָתְךָ֥וּבַחֲמָתְךָובחמתך נִבְהָֽלְנוּנִבְהָלְנוּנבהלנו׃׃׃ 90:8 [שַׁתָּ כ][שַׁתָּ כ][שת כ] (שַׁתָּ֣ה ק)(שַׁתָּה ק)(שתה ק) עֲוֺנֹתֵ֣ינוּעֲוֺנֹתֵינוּעונתינו לְנֶגְדֶּ֑ךָלְנֶגְדֶּךָלנגדך עֲ֝לֻמֵ֗נוּעֲלֻמֵנוּעלמנו לִמְא֥וֹרלִמְאוֹרלמאור פָּנֶֽיךָפָּנֶיךָפניך׃׃׃ 90:9 כִּ֣יכִּיכי כָלכָלכל־־־יָ֭מֵינוּיָמֵינוּימינו פָּנ֣וּפָּנוּפנו בְעֶבְרָתֶ֑ךָבְעֶבְרָתֶךָבעברתך כִּלִּ֖ינוּכִּלִּינוּכלינו שָׁנֵ֣ינוּשָׁנֵינוּשנינו כְמוֹכְמוֹכמו־־־הֶֽגֶההֶגֶההגה׃׃׃ 90:10 יְמֵֽייְמֵיימי־־־שְׁנוֹתֵ֨ינוּשְׁנוֹתֵינוּשנותינו בָהֶ֥םבָהֶםבהם שִׁבְעִ֪יםשִׁבְעִיםשבעים שָׁנָ֡השָׁנָהשנה וְאִ֤םוְאִםואם בִּגְבוּרֹ֨תבִּגְבוּרֹתבגבורת ׀׀׀ שְׁמ֘וֹנִ֤יםשְׁמוֹנִיםשמונים שָׁנָ֗השָׁנָהשנה וְ֭רָהְבָּםוְרָהְבָּםורהבם עָמָ֣לעָמָלעמל וָאָ֑וֶןוָאָוֶןואון כִּיכִּיכי־־־גָ֥זגָזגז חִ֝֗ישׁחִישׁחיש וַנָּעֻֽפָהוַנָּעֻפָהונעפה׃׃׃ 90:11 מִֽימִימי־־־י֭וֹדֵעַיוֹדֵעַיודע עֹ֣זעֹזעז אַפֶּ֑ךָאַפֶּךָאפך וּ֝כְיִרְאָתְךָ֗וּכְיִרְאָתְךָוכיראתך עֶבְרָתֶֽךָעֶבְרָתֶךָעברתך׃׃׃ 90:12 לִמְנ֣וֹתלִמְנוֹתלמנות יָ֭מֵינוּיָמֵינוּימינו כֵּ֣ןכֵּןכן הוֹדַ֑עהוֹדַעהודע וְ֝נָבִ֗אוְנָבִאונבא לְבַ֣בלְבַבלבב חָכְמָֽהחָכְמָהחכמה׃׃׃ 90:13 שׁוּבָ֣השׁוּבָהשובה יְ֭הוָהיְהוָהיהוה עַדעַדעד־־־מָתָ֑ימָתָימתי וְ֝הִנָּחֵ֗םוְהִנָּחֵםוהנחם עַלעַלעל־־־עֲבָדֶֽיךָעֲבָדֶיךָעבדיך׃׃׃ 90:14 שַׂבְּעֵ֣נוּשַׂבְּעֵנוּשבענו בַבֹּ֣קֶרבַבֹּקֶרבבקר חַסְדֶּ֑ךָחַסְדֶּךָחסדך וּֽנְרַנְּנָ֥הוּנְרַנְּנָהונרננה וְ֝נִשְׂמְחָ֗הוְנִשְׂמְחָהונשמחה בְּכָלבְּכָלבכל־־־יָמֵֽינוּיָמֵינוּימינו׃׃׃ 90:15 שַׂ֭מְּחֵנוּשַׂמְּחֵנוּשמחנו כִּימ֣וֹתכִּימוֹתכימות עִנִּיתָ֑נוּעִנִּיתָנוּעניתנו שְׁ֝נ֗וֹתשְׁנוֹתשנות רָאִ֥ינוּרָאִינוּראינו רָעָֽהרָעָהרעה׃׃׃ 90:16 יֵרָאֶ֣היֵרָאֶהיראה אֶלאֶלאל־־־עֲבָדֶ֣יךָעֲבָדֶיךָעבדיך פָעֳלֶ֑ךָפָעֳלֶךָפעלך וַ֝הֲדָרְךָ֗וַהֲדָרְךָוהדרך עַלעַלעל־־־בְּנֵיהֶֽםבְּנֵיהֶםבניהם׃׃׃ 90:17 וִיהִ֤יוִיהִיויהי ׀׀׀ נֹ֤עַםנֹעַםנעם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני אֱלֹהֵ֗ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו עָ֫לֵ֥ינוּעָלֵינוּעלינו וּמַעֲשֵׂ֣הוּמַעֲשֵׂהומעשה יָ֭דֵינוּיָדֵינוּידינו כּוֹנְנָ֥הכּוֹנְנָהכוננה עָלֵ֑ינוּעָלֵינוּעלינו וּֽמַעֲשֵׂ֥הוּמַעֲשֵׂהומעשה יָ֝דֵ֗ינוּיָדֵינוּידינו כּוֹנְנֵֽהוּכּוֹנְנֵהוּכוננהו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain