Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ruth 4

4:1 וּבֹ֨עַזוּבֹעַזובעז עָלָ֣העָלָהעלה הַשַּׁעַר֮הַשַּׁעַרהשער וַיֵּ֣שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב שָׁם֒שָׁםשם וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה הַגֹּאֵ֤להַגֹּאֵלהגאל עֹבֵר֙עֹבֵרעבר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר דִּבֶּרדִּבֶּרדבר־־־בֹּ֔עַזבֹּעַזבעז וַיֹּ֛אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ס֥וּרָהסוּרָהסורה שְׁבָהשְׁבָהשבה־־־פֹּ֖הפֹּהפה פְּלֹנִ֣יפְּלֹנִיפלני אַלְמֹנִ֑יאַלְמֹנִיאלמני וַיָּ֖סַרוַיָּסַרויסר וַיֵּשֵֽׁבוַיֵּשֵׁבוישב׃׃׃ 4:2 וַיִּקַּ֞חוַיִּקַּחויקח עֲשָׂרָ֧העֲשָׂרָהעשרה אֲנָשִׁ֛יםאֲנָשִׁיםאנשים מִזִּקְנֵ֥ימִזִּקְנֵימזקני הָעִ֖ירהָעִירהעיר וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁבוּשְׁבוּשבו־־־פֹ֑הפֹהפה וַיֵּשֵֽׁבוּוַיֵּשֵׁבוּוישבו׃׃׃ 4:3 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר לַגֹּאֵ֔ללַגֹּאֵללגאל חֶלְקַת֙חֶלְקַתחלקת הַשָּׂדֶ֔ההַשָּׂדֶההשדה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לְאָחִ֖ינוּלְאָחִינוּלאחינו לֶאֱלִימֶ֑לֶךְלֶאֱלִימֶלֶךְלאלימלך מָכְרָ֣המָכְרָהמכרה נָעֳמִ֔ינָעֳמִינעמי הַשָּׁ֖בָההַשָּׁבָההשבה מִשְּׂדֵ֥המִשְּׂדֵהמשדה מוֹאָֽבמוֹאָבמואב׃׃׃ 4:4 וַאֲנִ֨יוַאֲנִיואני אָמַ֜רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי אֶגְלֶ֧האֶגְלֶהאגלה אָזְנְךָ֣אָזְנְךָאזנך לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר קְ֠נֵהקְנֵהקנה נֶ֥גֶדנֶגֶדנגד הַֽיֹּשְׁבִים֮הַיֹּשְׁבִיםהישבים וְנֶ֣גֶדוְנֶגֶדונגד זִקְנֵ֣יזִקְנֵיזקני עַמִּי֒עַמִּיעמי אִםאִםאם־־־תִּגְאַל֙תִּגְאַלתגאל גְּאָ֔לגְּאָלגאל וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֨אלֹאלא יִגְאַ֜ליִגְאַליגאל הַגִּ֣ידָההַגִּידָההגידה לִּ֗ילִּילי [וְאֵדַע כ][וְאֵדַע כ][ואדע כ] (וְאֵֽדְעָה֙ ק)(וְאֵדְעָה ק)(ואדעה ק) כִּ֣יכִּיכי אֵ֤יןאֵיןאין זוּלָֽתְךָ֙זוּלָתְךָזולתך לִגְא֔וֹללִגְאוֹללגאול וְאָנֹכִ֖יוְאָנֹכִיואנכי אַחֲרֶ֑יךָאַחֲרֶיךָאחריך וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי אֶגְאָֽלאֶגְאָלאגאל׃׃׃ 4:5 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בֹּ֔עַזבֹּעַזבעז בְּיוֹםבְּיוֹםביום־־־קְנוֹתְךָ֥קְנוֹתְךָקנותך הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה מִיַּ֣דמִיַּדמיד נָעֳמִ֑ינָעֳמִינעמי וּ֠מֵאֵתוּמֵאֵתומאת ר֣וּתרוּתרות הַמּוֹאֲבִיָּ֤ההַמּוֹאֲבִיָּההמואביה אֵֽשֶׁתאֵשֶׁתאשת־־־הַמֵּת֙הַמֵּתהמת [קָנִיתִי כ][קָנִיתִי כ][קניתי כ] (קָנִ֔יתָה ק)(קָנִיתָה ק)(קניתה ק) לְהָקִ֥יםלְהָקִיםלהקים שֵׁםשֵׁםשם־־־הַמֵּ֖תהַמֵּתהמת עַלעַלעל־־־נַחֲלָתֽוֹנַחֲלָתוֹנחלתו׃׃׃ 4:6 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַגֹּאֵ֗להַגֹּאֵלהגאל לֹ֤אלֹאלא אוּכַל֙אוּכַלאוכל [לִגְאֹול כ][לִגְאֹול כ][לגאול כ] (לִגְאָל ק)(לִגְאָל ק)(לגאל ק) לִ֔ילִילי פֶּןפֶּןפן־־־אַשְׁחִ֖יתאַשְׁחִיתאשחית אֶתאֶתאת־־־נַחֲלָתִ֑ינַחֲלָתִינחלתי גְּאַלגְּאַלגאל־־־לְךָ֤לְךָלך אַתָּה֙אַתָּהאתה אֶתאֶתאת־־־גְּאֻלָּתִ֔יגְּאֻלָּתִיגאלתי כִּ֥יכִּיכי לֹאלֹאלא־־־אוּכַ֖לאוּכַלאוכל לִגְאֹֽללִגְאֹללגאל׃׃׃ 4:7 וְזֹאת֩וְזֹאתוזאת לְפָנִ֨יםלְפָנִיםלפנים בְּיִשְׂרָאֵ֜לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל עַלעַלעל־־־הַגְּאוּלָּ֤ההַגְּאוּלָּההגאולה וְעַלוְעַלועל־־־הַתְּמוּרָה֙הַתְּמוּרָההתמורה לְקַיֵּ֣םלְקַיֵּםלקים כָּלכָּלכל־־־דָּבָ֔רדָּבָרדבר שָׁלַ֥ףשָׁלַףשלף אִ֛ישׁאִישׁאיש נַעֲל֖וֹנַעֲלוֹנעלו וְנָתַ֣ןוְנָתַןונתן לְרֵעֵ֑הוּלְרֵעֵהוּלרעהו וְזֹ֥אתוְזֹאתוזאת הַתְּעוּדָ֖ההַתְּעוּדָההתעודה בְּיִשְׂרָאֵֽלבְּיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ 4:8 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַגֹּאֵ֛להַגֹּאֵלהגאל לְבֹ֖עַזלְבֹעַזלבעז קְנֵהקְנֵהקנה־־־לָ֑ךְלָךְלך וַיִּשְׁלֹ֖ףוַיִּשְׁלֹףוישלף נַעֲלֽוֹנַעֲלוֹנעלו׃׃׃ 4:9 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר בֹּ֨עַזבֹּעַזבעז לַזְּקֵנִ֜יםלַזְּקֵנִיםלזקנים וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֗םהָעָםהעם עֵדִ֤יםעֵדִיםעדים אַתֶּם֙אַתֶּםאתם הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום כִּ֤יכִּיכי קָנִ֙יתִי֙קָנִיתִיקניתי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֶֽאֱלִימֶ֔לֶךְלֶאֱלִימֶלֶךְלאלימלך וְאֵ֛תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לְכִלְי֖וֹןלְכִלְיוֹןלכליון וּמַחְל֑וֹןוּמַחְלוֹןומחלון מִיַּ֖דמִיַּדמיד נָעֳמִֽינָעֳמִינעמי׃׃׃ 4:10 וְגַ֣םוְגַםוגם אֶתאֶתאת־־־ר֣וּתרוּתרות הַמֹּאֲבִיָּה֩הַמֹּאֲבִיָּההמאביה אֵ֨שֶׁתאֵשֶׁתאשת מַחְל֜וֹןמַחְלוֹןמחלון קָנִ֧יתִיקָנִיתִיקניתי לִ֣ילִילי לְאִשָּׁ֗הלְאִשָּׁהלאשה לְהָקִ֤יםלְהָקִיםלהקים שֵׁםשֵׁםשם־־־הַמֵּת֙הַמֵּתהמת עַלעַלעל־־־נַ֣חֲלָת֔וֹנַחֲלָתוֹנחלתו וְלֹאוְלֹאולא־־־יִכָּרֵ֧תיִכָּרֵתיכרת שֵׁםשֵׁםשם־־־הַמֵּ֛תהַמֵּתהמת מֵעִ֥םמֵעִםמעם אֶחָ֖יואֶחָיואחיו וּמִשַּׁ֣עַרוּמִשַּׁעַרומשער מְקוֹמ֑וֹמְקוֹמוֹמקומו עֵדִ֥יםעֵדִיםעדים אַתֶּ֖םאַתֶּםאתם הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 4:11 וַיֹּ֨אמְר֜וּוַיֹּאמְרוּויאמרו כָּלכָּלכל־־־הָעָ֧םהָעָםהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בַּשַּׁ֛עַרבַּשַּׁעַרבשער וְהַזְּקֵנִ֖יםוְהַזְּקֵנִיםוהזקנים עֵדִ֑יםעֵדִיםעדים יִתֵּן֩יִתֵּןיתן יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֶֽתאֶתאת־־־הָאִשָּׁ֜ההָאִשָּׁההאשה הַבָּאָ֣ההַבָּאָההבאה אֶלאֶלאל־־־בֵּיתֶ֗ךָבֵּיתֶךָביתך כְּרָחֵ֤לכְּרָחֵלכרחל ׀׀׀ וּכְלֵאָה֙וּכְלֵאָהוכלאה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר בָּנ֤וּבָּנוּבנו שְׁתֵּיהֶם֙שְׁתֵּיהֶםשתיהם אֶתאֶתאת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַעֲשֵׂהוַעֲשֵׂהועשה־־־חַ֣יִלחַיִלחיל בְּאֶפְרָ֔תָהבְּאֶפְרָתָהבאפרתה וּקְרָאוּקְרָאוקרא־־־שֵׁ֖םשֵׁםשם בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 4:12 וִיהִ֤יוִיהִיויהי בֵֽיתְךָ֙בֵיתְךָביתך כְּבֵ֣יתכְּבֵיתכבית פֶּ֔רֶץפֶּרֶץפרץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָלְדָ֥היָלְדָהילדה תָמָ֖רתָמָרתמר לִֽיהוּדָ֑הלִיהוּדָהליהודה מִןמִןמן־־־הַזֶּ֗רַעהַזֶּרַעהזרע אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִתֵּ֤ןיִתֵּןיתן יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְךָ֔לְךָלך מִןמִןמן־־־הַֽנַּעֲרָ֖ההַנַּעֲרָההנערה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 4:13 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח בֹּ֤עַזבֹּעַזבעז אֶתאֶתאת־־־רוּת֙רוּתרות וַתְּהִיוַתְּהִיותהי־־־ל֣וֹלוֹלו לְאִשָּׁ֔הלְאִשָּׁהלאשה וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא אֵלֶ֑יהָאֵלֶיהָאליה וַיִּתֵּ֨ןוַיִּתֵּןויתן יְהוָ֥היְהוָהיהוה לָ֛הּלָהּלה הֵרָי֖וֹןהֵרָיוֹןהריון וַתֵּ֥לֶדוַתֵּלֶדותלד בֵּֽןבֵּןבן׃׃׃ 4:14 וַתֹּאמַ֤רְנָהוַתֹּאמַרְנָהותאמרנה הַנָּשִׁים֙הַנָּשִׁיםהנשים אֶֽלאֶלאל־־־נָעֳמִ֔ינָעֳמִינעמי בָּר֣וּךְבָּרוּךְברוך יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲ֠שֶׁראֲשֶׁראשר לֹ֣אלֹאלא הִשְׁבִּ֥יתהִשְׁבִּיתהשבית לָ֛ךְלָךְלך גֹּאֵ֖לגֹּאֵלגאל הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום וְיִקָּרֵ֥אוְיִקָּרֵאויקרא שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו בְּיִשְׂרָאֵֽלבְּיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ 4:15 וְהָ֤יָהוְהָיָהוהיה לָךְ֙לָךְלך לְמֵשִׁ֣יבלְמֵשִׁיבלמשיב נֶ֔פֶשׁנֶפֶשׁנפש וּלְכַלְכֵּ֖לוּלְכַלְכֵּלולכלכל אֶתאֶתאת־־־שֵׂיבָתֵ֑ךְשֵׂיבָתֵךְשיבתך כִּ֣יכִּיכי כַלָּתֵ֤ךְכַלָּתֵךְכלתך אֲ‍ֽשֶׁראֲ‍שֶׁרא‍שר־־־אֲהֵבַ֙תֶךְ֙אֲהֵבַתֶךְאהבתך יְלָדַ֔תּוּיְלָדַתּוּילדתו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִיא֙הִיאהיא ט֣וֹבָהטוֹבָהטובה לָ֔ךְלָךְלך מִשִּׁבְעָ֖המִשִּׁבְעָהמשבעה בָּנִֽיםבָּנִיםבנים׃׃׃ 4:16 וַתִּקַּ֨חוַתִּקַּחותקח נָעֳמִ֤ינָעֳמִינעמי אֶתאֶתאת־־־הַיֶּ֙לֶד֙הַיֶּלֶדהילד וַתְּשִׁתֵ֣הוּוַתְּשִׁתֵהוּותשתהו בְחֵיקָ֔הּבְחֵיקָהּבחיקה וַתְּהִיוַתְּהִיותהי־־־ל֖וֹלוֹלו לְאֹמֶֽנֶתלְאֹמֶנֶתלאמנת׃׃׃ 4:17 וַתִּקְרֶאנָה֩וַתִּקְרֶאנָהותקראנה ל֨וֹלוֹלו הַשְּׁכֵנ֥וֹתהַשְּׁכֵנוֹתהשכנות שֵׁם֙שֵׁםשם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר יֻלַּדיֻלַּדילד־־־בֵּ֖ןבֵּןבן לְנָעֳמִ֑ילְנָעֳמִילנעמי וַתִּקְרֶ֤אנָֽהוַתִּקְרֶאנָהותקראנה שְׁמוֹ֙שְׁמוֹשמו עוֹבֵ֔דעוֹבֵדעובד ה֥וּאהוּאהוא אֲבִיאֲבִיאבי־־־יִשַׁ֖ייִשַׁיישי אֲבִ֥יאֲבִיאבי דָוִֽדדָוִדדוד׃׃׃ פפפ
4:18 וְאֵ֙לֶּה֙וְאֵלֶּהואלה תּוֹלְד֣וֹתתּוֹלְדוֹתתולדות פָּ֔רֶץפָּרֶץפרץ פֶּ֖רֶץפֶּרֶץפרץ הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־חֶצְרֽוֹןחֶצְרוֹןחצרון׃׃׃ 4:19 וְחֶצְרוֹן֙וְחֶצְרוֹןוחצרון הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־רָ֔םרָםרם וְרָ֖םוְרָםורם הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־עַמִּֽינָדָֽבעַמִּינָדָבעמינדב׃׃׃ 4:20 וְעַמִּֽינָדָב֙וְעַמִּינָדָבועמינדב הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־נַחְשׁ֔וֹןנַחְשׁוֹןנחשון וְנַחְשׁ֖וֹןוְנַחְשׁוֹןונחשון הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־שַׂלְמָֽהשַׂלְמָהשלמה׃׃׃ 4:21 וְשַׂלְמוֹן֙וְשַׂלְמוֹןושלמון הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־בֹּ֔עַזבֹּעַזבעז וּבֹ֖עַזוּבֹעַזובעז הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־עוֹבֵֽדעוֹבֵדעובד׃׃׃ 4:22 וְעֹבֵד֙וְעֹבֵדועבד הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־יִשָׁ֔ייִשָׁיישי וְיִשַׁ֖יוְיִשַׁיוישי הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־דָּוִֽדדָּוִדדוד׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain