Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Zechariah 11

11:1 פְּתַ֥חפְּתַחפתח לְבָנ֖וֹןלְבָנוֹןלבנון דְּלָתֶ֑יךָדְּלָתֶיךָדלתיך וְתֹאכַ֥לוְתֹאכַלותאכל אֵ֖שׁאֵשׁאש בַּאֲרָזֶֽיךָבַּאֲרָזֶיךָבארזיך׃׃׃ 11:2 הֵילֵ֤להֵילֵלהילל בְּרוֹשׁ֙בְּרוֹשׁברוש כִּֽיכִּיכי־־־נָ֣פַלנָפַלנפל אֶ֔רֶזאֶרֶזארז אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַדִּרִ֖יםאַדִּרִיםאדרים שֻׁדָּ֑דוּשֻׁדָּדוּשדדו הֵילִ֙ילוּ֙הֵילִילוּהילילו אַלּוֹנֵ֣יאַלּוֹנֵיאלוני בָשָׁ֔ןבָשָׁןבשן כִּ֥יכִּיכי יָרַ֖דיָרַדירד יַ֥עַריַעַריער [הַבָּצוּר כ][הַבָּצוּר כ][הבצור כ] (הַבָּצִֽיר ק)(הַבָּצִיר ק)(הבציר ק)׃׃׃ 11:3 ק֚וֹלקוֹלקול יִֽלְלַ֣תיִלְלַתיללת הָרֹעִ֔יםהָרֹעִיםהרעים כִּ֥יכִּיכי שֻׁדְּדָ֖השֻׁדְּדָהשדדה אַדַּרְתָּ֑םאַדַּרְתָּםאדרתם ק֚וֹלקוֹלקול שַׁאֲגַ֣תשַׁאֲגַתשאגת כְּפִירִ֔יםכְּפִירִיםכפירים כִּ֥יכִּיכי שֻׁדַּ֖דשֻׁדַּדשדד גְּא֥וֹןגְּאוֹןגאון הַיַּרְדֵּֽןהַיַּרְדֵּןהירדן׃׃׃ ססס 11:4 כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֑יאֱלֹהָיאלהי רְעֵ֖הרְעֵהרעה אֶתאֶתאת־־־צֹ֥אןצֹאןצאן הַהֲרֵגָֽההַהֲרֵגָהההרגה׃׃׃ 11:5 אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר קֹנֵיהֶ֤ןקֹנֵיהֶןקניהן יַֽהֲרְגֻן֙יַהֲרְגֻןיהרגן וְלֹ֣אוְלֹאולא יֶאְשָׁ֔מוּיֶאְשָׁמוּיאשמו וּמֹכְרֵיהֶ֣ןוּמֹכְרֵיהֶןומכריהן יֹאמַ֔ריֹאמַריאמר בָּר֥וּךְבָּרוּךְברוך יְהוָ֖היְהוָהיהוה וַאעְשִׁ֑רוַאעְשִׁרואעשר וְרֹ֣עֵיהֶ֔םוְרֹעֵיהֶםורעיהם לֹ֥אלֹאלא יַחְמ֖וֹליַחְמוֹליחמול עֲלֵיהֶֽןעֲלֵיהֶןעליהן׃׃׃ 11:6 כִּ֠יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא אֶחְמ֥וֹלאֶחְמוֹלאחמול ע֛וֹדעוֹדעוד עַלעַלעל־־־יֹשְׁבֵ֥ייֹשְׁבֵיישבי הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה אָנֹכִ֜יאָנֹכִיאנכי מַמְצִ֣יאמַמְצִיאממציא אֶתאֶתאת־־־הָאָדָ֗םהָאָדָםהאדם אִ֤ישׁאִישׁאיש בְּיַדבְּיַדביד־־־רֵעֵ֙הוּ֙רֵעֵהוּרעהו וּבְיַ֣דוּבְיַדוביד מַלְכּ֔וֹמַלְכּוֹמלכו וְכִתְּתוּ֙וְכִתְּתוּוכתתו אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְלֹ֥אוְלֹאולא אַצִּ֖ילאַצִּילאציל מִיָּדָֽםמִיָּדָםמידם׃׃׃ 11:7 וָֽאֶרְעֶה֙וָאֶרְעֶהוארעה אֶתאֶתאת־־־צֹ֣אןצֹאןצאן הַֽהֲרֵגָ֔ההַהֲרֵגָהההרגה לָכֵ֖ןלָכֵןלכן עֲנִיֵּ֣יעֲנִיֵּיעניי הַצֹּ֑אןהַצֹּאןהצאן וָאֶקַּֽחוָאֶקַּחואקח־־־לִ֞ילִילי שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני מַקְל֗וֹתמַקְלוֹתמקלות לְאַחַ֞דלְאַחַדלאחד קָרָ֤אתִיקָרָאתִיקראתי נֹ֙עַם֙נֹעַםנעם וּלְאַחַד֙וּלְאַחַדולאחד קָרָ֣אתִיקָרָאתִיקראתי חֹֽבְלִ֔יםחֹבְלִיםחבלים וָאֶרְעֶ֖הוָאֶרְעֶהוארעה אֶתאֶתאת־־־הַצֹּֽאןהַצֹּאןהצאן׃׃׃ 11:8 וָאַכְחִ֛דוָאַכְחִדואכחד אֶתאֶתאת־־־שְׁלֹ֥שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת הָרֹעִ֖יםהָרֹעִיםהרעים בְּיֶ֣רַחבְּיֶרַחבירח אֶחָ֑דאֶחָדאחד וַתִּקְצַ֤רוַתִּקְצַרותקצר נַפְשִׁי֙נַפְשִׁינפשי בָּהֶ֔םבָּהֶםבהם וְגַםוְגַםוגם־־־נַפְשָׁ֖םנַפְשָׁםנפשם בָּחֲלָ֥הבָּחֲלָהבחלה בִֽיבִיבי׃׃׃ 11:9 וָאֹמַ֕רוָאֹמַרואמר לֹ֥אלֹאלא אֶרְעֶ֖האֶרְעֶהארעה אֶתְכֶ֑םאֶתְכֶםאתכם הַמֵּתָ֣ההַמֵּתָההמתה תָמ֗וּתתָמוּתתמות וְהַנִּכְחֶ֙דֶת֙וְהַנִּכְחֶדֶתוהנכחדת תִּכָּחֵ֔דתִּכָּחֵדתכחד וְהַ֨נִּשְׁאָר֔וֹתוְהַנִּשְׁאָרוֹתוהנשארות תֹּאכַ֕לְנָהתֹּאכַלְנָהתאכלנה אִשָּׁ֖האִשָּׁהאשה אֶתאֶתאת־־־בְּשַׂ֥רבְּשַׂרבשר רְעוּתָֽהּרְעוּתָהּרעותה׃׃׃ 11:10 וָאֶקַּ֤חוָאֶקַּחואקח אֶתאֶתאת־־־מַקְלִי֙מַקְלִימקלי אֶתאֶתאת־־־נֹ֔עַםנֹעַםנעם וָאֶגְדַּ֖עוָאֶגְדַּעואגדע אֹת֑וֹאֹתוֹאתו לְהָפֵיר֙לְהָפֵירלהפיר אֶתאֶתאת־־־בְּרִיתִ֔יבְּרִיתִיבריתי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר כָּרַ֖תִּיכָּרַתִּיכרתי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָעַמִּֽיםהָעַמִּיםהעמים׃׃׃ 11:11 וַתֻּפַ֖רוַתֻּפַרותפר בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֑וּאהַהוּאההוא וַיֵּדְע֨וּוַיֵּדְעוּוידעו כֵ֜ןכֵןכן עֲנִיֵּ֤יעֲנִיֵּיעניי הַצֹּאן֙הַצֹּאןהצאן הַשֹּׁמְרִ֣יםהַשֹּׁמְרִיםהשמרים אֹתִ֔יאֹתִיאתי כִּ֥יכִּיכי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 11:12 וָאֹמַ֣רוָאֹמַרואמר אֲלֵיהֶ֗םאֲלֵיהֶםאליהם אִםאִםאם־־־ט֧וֹבטוֹבטוב בְּעֵינֵיכֶ֛םבְּעֵינֵיכֶםבעיניכם הָב֥וּהָבוּהבו שְׂכָרִ֖ישְׂכָרִישכרי וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֣אלֹאלא ׀׀׀ חֲדָ֑לוּחֲדָלוּחדלו וַיִּשְׁקְל֥וּוַיִּשְׁקְלוּוישקלו אֶתאֶתאת־־־שְׂכָרִ֖ישְׂכָרִישכרי שְׁלֹשִׁ֥יםשְׁלֹשִׁיםשלשים כָּֽסֶףכָּסֶףכסף׃׃׃ 11:13 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֵלַ֗יאֵלַיאלי הַשְׁלִיכֵ֙הוּ֙הַשְׁלִיכֵהוּהשליכהו אֶלאֶלאל־־־הַיּוֹצֵ֔רהַיּוֹצֵרהיוצר אֶ֣דֶראֶדֶראדר הַיְקָ֔רהַיְקָרהיקר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יָקַ֖רְתִּייָקַרְתִּייקרתי מֵֽעֲלֵיהֶ֑םמֵעֲלֵיהֶםמעליהם וָֽאֶקְחָה֙וָאֶקְחָהואקחה שְׁלֹשִׁ֣יםשְׁלֹשִׁיםשלשים הַכֶּ֔סֶףהַכֶּסֶףהכסף וָאַשְׁלִ֥יךְוָאַשְׁלִיךְואשליך אֹת֛וֹאֹתוֹאתו בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־הַיּוֹצֵֽרהַיּוֹצֵרהיוצר׃׃׃ 11:14 וָֽאֶגְדַּע֙וָאֶגְדַּעואגדע אֶתאֶתאת־־־מַקְלִ֣ימַקְלִימקלי הַשֵּׁנִ֔יהַשֵּׁנִיהשני אֵ֖תאֵתאת הַחֹֽבְלִ֑יםהַחֹבְלִיםהחבלים לְהָפֵר֙לְהָפֵרלהפר אֶתאֶתאת־־־הָֽאַחֲוָ֔ההָאַחֲוָההאחוה בֵּ֥יןבֵּיןבין יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וּבֵ֥יןוּבֵיןובין יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס 11:15 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלָ֑יאֵלָיאלי ע֣וֹדעוֹדעוד קַחקַחקח־־־לְךָ֔לְךָלך כְּלִ֖יכְּלִיכלי רֹעֶ֥הרֹעֶהרעה אֱוִלִֽיאֱוִלִיאולי׃׃׃ 11:16 כִּ֣יכִּיכי הִנֵּֽההִנֵּההנה־־־אָנֹכִי֩אָנֹכִיאנכי מֵקִ֨יםמֵקִיםמקים רֹעֶ֜הרֹעֶהרעה בָּאָ֗רֶץבָּאָרֶץבארץ הַנִּכְחָד֤וֹתהַנִּכְחָדוֹתהנכחדות לֹֽאלֹאלא־־־יִפְקֹד֙יִפְקֹדיפקד הַנַּ֣עַרהַנַּעַרהנער לֹֽאלֹאלא־־־יְבַקֵּ֔שׁיְבַקֵּשׁיבקש וְהַנִּשְׁבֶּ֖רֶתוְהַנִּשְׁבֶּרֶתוהנשברת לֹ֣אלֹאלא יְרַפֵּ֑איְרַפֵּאירפא הַנִּצָּבָה֙הַנִּצָּבָההנצבה לֹ֣אלֹאלא יְכַלְכֵּ֔ליְכַלְכֵּליכלכל וּבְשַׂ֤רוּבְשַׂרובשר הַבְּרִיאָה֙הַבְּרִיאָההבריאה יֹאכַ֔ליֹאכַליאכל וּפַרְסֵיהֶ֖ןוּפַרְסֵיהֶןופרסיהן יְפָרֵֽקיְפָרֵקיפרק׃׃׃ ססס 11:17 ה֣וֹיהוֹיהוי רֹעִ֤ירֹעִירעי הָֽאֱלִיל֙הָאֱלִילהאליל עֹזְבִ֣יעֹזְבִיעזבי הַצֹּ֔אןהַצֹּאןהצאן חֶ֥רֶבחֶרֶבחרב עַלעַלעל־־־זְרוֹע֖וֹזְרוֹעוֹזרועו וְעַלוְעַלועל־־־עֵ֣יןעֵיןעין יְמִינ֑וֹיְמִינוֹימינו זְרֹעוֹ֙זְרֹעוֹזרעו יָב֣וֹשׁיָבוֹשׁיבוש תִּיבָ֔שׁתִּיבָשׁתיבש וְעֵ֥יןוְעֵיןועין יְמִינ֖וֹיְמִינוֹימינו כָּהֹ֥הכָּהֹהכהה תִכְהֶֽהתִכְהֶהתכהה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain