Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Zechariah 14

14:1 הִנֵּ֥ההִנֵּההנה יֽוֹםיוֹםיום־־־בָּ֖אבָּאבא לַֽיהוָ֑הלַיהוָהליהוה וְחֻלַּ֥קוְחֻלַּקוחלק שְׁלָלֵ֖ךְשְׁלָלֵךְשללך בְּקִרְבֵּֽךְבְּקִרְבֵּךְבקרבך׃׃׃ 14:2 וְאָסַפְתִּ֨יוְאָסַפְתִּיואספתי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִ֥םהַגּוֹיִםהגוים ׀׀׀ אֶֽלאֶלאל־־־יְרוּשָׁלִַם֮יְרוּשָׁלִַםירושלם לַמִּלְחָמָה֒לַמִּלְחָמָהלמלחמה וְנִלְכְּדָ֣הוְנִלְכְּדָהונלכדה הָעִ֗ירהָעִירהעיר וְנָשַׁ֙סּוּ֙וְנָשַׁסּוּונשסו הַבָּ֣תִּ֔יםהַבָּתִּיםהבתים וְהַנָּשִׁ֖יםוְהַנָּשִׁיםוהנשים [תִּשָּׁגַלְנָה כ][תִּשָּׁגַלְנָה כ][תשגלנה כ] (תִּשָּׁכַ֑בְנָה ק)(תִּשָּׁכַבְנָה ק)(תשכבנה ק) וְיָצָ֞אוְיָצָאויצא חֲצִ֤יחֲצִיחצי הָעִיר֙הָעִירהעיר בַּגּוֹלָ֔הבַּגּוֹלָהבגולה וְיֶ֣תֶרוְיֶתֶרויתר הָעָ֔םהָעָםהעם לֹ֥אלֹאלא יִכָּרֵ֖תיִכָּרֵתיכרת מִןמִןמן־־־הָעִֽירהָעִירהעיר׃׃׃ 14:3 וְיָצָ֣אוְיָצָאויצא יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְנִלְחַ֖םוְנִלְחַםונלחם בַּגּוֹיִ֣םבַּגּוֹיִםבגוים הָהֵ֑םהָהֵםההם כְּי֥וֹםכְּיוֹםכיום הִֽלָּחֲמ֖והִלָּחֲמוהלחמו בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום קְרָֽבקְרָבקרב׃׃׃ 14:4 וְעָמְד֣וּוְעָמְדוּועמדו רַגְלָ֣יורַגְלָיורגליו בַּיּוֹםבַּיּוֹםביום־־־הַ֠הוּאהַהוּאההוא עַלעַלעל־־־הַ֨רהַרהר הַזֵּתִ֜יםהַזֵּתִיםהזתים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני יְרוּשָׁלִַם֮יְרוּשָׁלִַםירושלם מִקֶּדֶם֒מִקֶּדֶםמקדם וְנִבְקַע֩וְנִבְקַעונבקע הַ֨רהַרהר הַזֵּיתִ֤יםהַזֵּיתִיםהזיתים מֵֽחֶצְיוֹ֙מֵחֶצְיוֹמחציו מִזְרָ֣חָהמִזְרָחָהמזרחה וָיָ֔מָּהוָיָמָּהוימה גֵּ֖יאגֵּיאגיא גְּדוֹלָ֣הגְּדוֹלָהגדולה מְאֹ֑דמְאֹדמאד וּמָ֨שׁוּמָשׁומש חֲצִ֥יחֲצִיחצי הָהָ֛רהָהָרההר צָפ֖וֹנָהצָפוֹנָהצפונה וְחֶצְיוֹוְחֶצְיוֹוחציו־־־נֶֽגְבָּהנֶגְבָּהנגבה׃׃׃ 14:5 וְנַסְתֶּ֣םוְנַסְתֶּםונסתם גֵּֽיאגֵּיאגיא־־־הָרַ֗יהָרַיהרי כִּֽיכִּיכי־־־יַגִּ֣יעַיַגִּיעַיגיע גֵּיגֵּיגי־־־הָרִים֮הָרִיםהרים אֶלאֶלאל־־־אָצַל֒אָצַלאצל וְנַסְתֶּ֗םוְנַסְתֶּםונסתם כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר נַסְתֶּם֙נַסְתֶּםנסתם מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני הָרַ֔עַשׁהָרַעַשׁהרעש בִּימֵ֖יבִּימֵיבימי עֻזִּיָּ֣העֻזִּיָּהעזיה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וּבָא֙וּבָאובא יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהַ֔יאֱלֹהַיאלהי כָּלכָּלכל־־־קְדֹשִׁ֖יםקְדֹשִׁיםקדשים עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 14:6 וְהָיָ֖הוְהָיָהוהיה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֑וּאהַהוּאההוא לֹֽאלֹאלא־־־יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה א֔וֹראוֹראור יְקָר֖וֹתיְקָרוֹתיקרות [יִקְפְּאוּן כ][יִקְפְּאוּן כ][יקפאון כ] (וְקִפָּאֽוֹן ק)(וְקִפָּאוֹן ק)(וקפאון ק)׃׃׃ 14:7 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה יוֹםיוֹםיום־־־אֶחָ֗דאֶחָדאחד ה֛וּאהוּאהוא יִוָּדַ֥עיִוָּדַעיודע לַֽיהוָ֖הלַיהוָהליהוה לֹאלֹאלא־־־י֣וֹםיוֹםיום וְלֹאוְלֹאולא־־־לָ֑יְלָהלָיְלָהלילה וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה לְעֵֽתלְעֵתלעת־־־עֶ֖רֶבעֶרֶבערב יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־אֽוֹראוֹראור׃׃׃ 14:8 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה ׀׀׀ בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא יֵצְא֤וּיֵצְאוּיצאו מַֽיִםמַיִםמים־־־חַיִּים֙חַיִּיםחיים מִיר֣וּשָׁלִַ֔םמִירוּשָׁלִַםמירושלם חֶצְיָ֗םחֶצְיָםחצים אֶלאֶלאל־־־הַיָּם֙הַיָּםהים הַקַּדְמוֹנִ֔יהַקַּדְמוֹנִיהקדמוני וְחֶצְיָ֖םוְחֶצְיָםוחצים אֶלאֶלאל־־־הַיָּ֣םהַיָּםהים הָאַחֲר֑וֹןהָאַחֲרוֹןהאחרון בַּקַּ֥יִץבַּקַּיִץבקיץ וּבָחֹ֖רֶףוּבָחֹרֶףובחרף יִֽהְיֶֽהיִהְיֶהיהיה׃׃׃ 14:9 וְהָיָ֧הוְהָיָהוהיה יְהוָ֛היְהוָהיהוה לְמֶ֖לֶךְלְמֶלֶךְלמלך עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא יִהְיֶ֧היִהְיֶהיהיה יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶחָ֖דאֶחָדאחד וּשְׁמ֥וֹוּשְׁמוֹושמו אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 14:10 יִסּ֨וֹביִסּוֹביסוב כָּלכָּלכל־־־הָאָ֤רֶץהָאָרֶץהארץ כָּעֲרָבָה֙כָּעֲרָבָהכערבה מִגֶּ֣בַעמִגֶּבַעמגבע לְרִמּ֔וֹןלְרִמּוֹןלרמון נֶ֖גֶבנֶגֶבנגב יְרֽוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וְֽרָאֲמָה֩וְרָאֲמָהוראמה וְיָשְׁבָ֨הוְיָשְׁבָהוישבה תַחְתֶּ֜יהָתַחְתֶּיהָתחתיה לְמִשַּׁ֣עַרלְמִשַּׁעַרלמשער בִּנְיָמִ֗ןבִּנְיָמִןבנימן עַדעַדעד־־־מְק֞וֹםמְקוֹםמקום שַׁ֤עַרשַׁעַרשער הָֽרִאשׁוֹן֙הָרִאשׁוֹןהראשון עַדעַדעד־־־שַׁ֣עַרשַׁעַרשער הַפִּנִּ֔יםהַפִּנִּיםהפנים וּמִגְדַּ֣לוּמִגְדַּלומגדל חֲנַנְאֵ֔לחֲנַנְאֵלחננאל עַ֖דעַדעד יִקְבֵ֥ייִקְבֵייקבי הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 14:11 וְיָ֣שְׁבוּוְיָשְׁבוּוישבו בָ֔הּבָהּבה וְחֵ֖רֶםוְחֵרֶםוחרם לֹ֣אלֹאלא יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־ע֑וֹדעוֹדעוד וְיָשְׁבָ֥הוְיָשְׁבָהוישבה יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם לָבֶֽטַחלָבֶטַחלבטח׃׃׃ 14:12 וְזֹ֣אתוְזֹאתוזאת ׀׀׀ תִּֽהְיֶ֣התִּהְיֶהתהיה הַמַּגֵּפָ֗ההַמַּגֵּפָההמגפה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִגֹּ֤ףיִגֹּףיגף יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָ֣עַמִּ֔יםהָעַמִּיםהעמים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צָבְא֖וּצָבְאוּצבאו עַלעַלעל־־־יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם הָמֵ֣קהָמֵקהמק ׀׀׀ בְּשָׂר֗וֹבְּשָׂרוֹבשרו וְהוּא֙וְהוּאוהוא עֹמֵ֣דעֹמֵדעמד עַלעַלעל־־־רַגְלָ֔יורַגְלָיורגליו וְעֵינָיו֙וְעֵינָיוועיניו תִּמַּ֣קְנָהתִּמַּקְנָהתמקנה בְחֹֽרֵיהֶ֔ןבְחֹרֵיהֶןבחריהן וּלְשׁוֹנ֖וֹוּלְשׁוֹנוֹולשונו תִּמַּ֥קתִּמַּקתמק בְּפִיהֶֽםבְּפִיהֶםבפיהם׃׃׃ 14:13 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא תִּֽהְיֶ֧התִּהְיֶהתהיה מְהֽוּמַתמְהוּמַתמהומת־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה רַבָּ֖הרַבָּהרבה בָּהֶ֑םבָּהֶםבהם וְהֶחֱזִ֗יקוּוְהֶחֱזִיקוּוהחזיקו אִ֚ישׁאִישׁאיש יַ֣דיַדיד רֵעֵ֔הוּרֵעֵהוּרעהו וְעָלְתָ֥הוְעָלְתָהועלתה יָד֖וֹיָדוֹידו עַלעַלעל־־־יַ֥דיַדיד רֵעֵֽהוּרֵעֵהוּרעהו׃׃׃ 14:14 וְגַ֨םוְגַםוגם־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה תִּלָּחֵ֖םתִּלָּחֵםתלחם בִּירֽוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וְאֻסַּף֩וְאֻסַּףואסף חֵ֨ילחֵילחיל כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִ֜םהַגּוֹיִםהגוים סָבִ֗יבסָבִיבסביב זָהָ֥בזָהָבזהב וָכֶ֛סֶףוָכֶסֶףוכסף וּבְגָדִ֖יםוּבְגָדִיםובגדים לָרֹ֥בלָרֹבלרב מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 14:15 וְכֵ֨ןוְכֵןוכן תִּֽהְיֶ֜התִּהְיֶהתהיה מַגֵּפַ֣תמַגֵּפַתמגפת הַסּ֗וּסהַסּוּסהסוס הַפֶּ֙רֶד֙הַפֶּרֶדהפרד הַגָּמָ֣להַגָּמָלהגמל וְהַחֲמ֔וֹרוְהַחֲמוֹרוהחמור וְכָ֨לוְכָלוכל־־־הַבְּהֵמָ֔ההַבְּהֵמָההבהמה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יִהְיֶ֖היִהְיֶהיהיה בַּמַּחֲנ֣וֹתבַּמַּחֲנוֹתבמחנות הָהֵ֑מָּההָהֵמָּהההמה כַּמַּגֵּפָ֖הכַּמַּגֵּפָהכמגפה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 14:16 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה כָּלכָּלכל־־־הַנּוֹתָר֙הַנּוֹתָרהנותר מִכָּלמִכָּלמכל־־־הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים הַבָּאִ֖יםהַבָּאִיםהבאים עַלעַלעל־־־יְרֽוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וְעָל֞וּוְעָלוּועלו מִדֵּ֧ימִדֵּימדי שָׁנָ֣השָׁנָהשנה בְשָׁנָ֗הבְשָׁנָהבשנה לְהִֽשְׁתַּחֲוֺת֙לְהִשְׁתַּחֲוֺתלהשתחות לְמֶ֙לֶךְ֙לְמֶלֶךְלמלך יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות וְלָחֹ֖גוְלָחֹגולחג אֶתאֶתאת־־־חַ֥גחַגחג הַסֻּכּֽוֹתהַסֻּכּוֹתהסכות׃׃׃ 14:17 וְ֠הָיָהוְהָיָהוהיה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יַעֲלֶ֜היַעֲלֶהיעלה מֵאֵ֨תמֵאֵתמאת מִשְׁפְּח֤וֹתמִשְׁפְּחוֹתמשפחות הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ אֶלאֶלאל־־־יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם לְהִֽשְׁתַּחֲוֺ֔תלְהִשְׁתַּחֲוֺתלהשתחות לְמֶ֖לֶךְלְמֶלֶךְלמלך יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות וְלֹ֥אוְלֹאולא עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה הַגָּֽשֶׁםהַגָּשֶׁםהגשם׃׃׃ 14:18 וְאִםוְאִםואם־־־מִשְׁפַּ֨חַתמִשְׁפַּחַתמשפחת מִצְרַ֧יִםמִצְרַיִםמצרים לֹֽאלֹאלא־־־תַעֲלֶ֛התַעֲלֶהתעלה וְלֹ֥אוְלֹאולא בָאָ֖הבָאָהבאה וְלֹ֣אוְלֹאולא עֲלֵיהֶ֑םעֲלֵיהֶםעליהם תִּֽהְיֶ֣התִּהְיֶהתהיה הַמַּגֵּפָ֗ההַמַּגֵּפָההמגפה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִגֹּ֤ףיִגֹּףיגף יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר לֹ֣אלֹאלא יַֽעֲל֔וּיַעֲלוּיעלו לָחֹ֖גלָחֹגלחג אֶתאֶתאת־־־חַ֥גחַגחג הַסֻּכּֽוֹתהַסֻּכּוֹתהסכות׃׃׃ 14:19 זֹ֥אתזֹאתזאת תִּהְיֶ֖התִּהְיֶהתהיה חַטַּ֣אתחַטַּאתחטאת מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְחַטַּאת֙וְחַטַּאתוחטאת כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר לֹ֣אלֹאלא יַֽעֲל֔וּיַעֲלוּיעלו לָחֹ֖גלָחֹגלחג אֶתאֶתאת־־־חַ֥גחַגחג הַסֻּכּֽוֹתהַסֻּכּוֹתהסכות׃׃׃ 14:20 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא יִֽהְיֶה֙יִהְיֶהיהיה עַלעַלעל־־־מְצִלּ֣וֹתמְצִלּוֹתמצלות הַסּ֔וּסהַסּוּסהסוס קֹ֖דֶשׁקֹדֶשׁקדש לַֽיהוָ֑הלַיהוָהליהוה וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה הַסִּירוֹת֙הַסִּירוֹתהסירות בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית יְהוָ֔היְהוָהיהוה כַּמִּזְרָקִ֖יםכַּמִּזְרָקִיםכמזרקים לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הַמִּזְבֵּֽחַהַמִּזְבֵּחַהמזבח׃׃׃ 14:21 וְ֠הָיָהוְהָיָהוהיה כָּלכָּלכל־־־סִ֨ירסִירסיר בִּירוּשָׁלִַ֜םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם וּבִֽיהוּדָ֗הוּבִיהוּדָהוביהודה קֹ֚דֶשׁקֹדֶשׁקדש לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות וּבָ֙אוּ֙וּבָאוּובאו כָּלכָּלכל־־־הַזֹּ֣בְחִ֔יםהַזֹּבְחִיםהזבחים וְלָקְח֥וּוְלָקְחוּולקחו מֵהֶ֖םמֵהֶםמהם וּבִשְּׁל֣וּוּבִשְּׁלוּובשלו בָהֶ֑םבָהֶםבהם וְלֹאוְלֹאולא־־־יִהְיֶ֨היִהְיֶהיהיה כְנַעֲנִ֥יכְנַעֲנִיכנעני ע֛וֹדעוֹדעוד בְּבֵיתבְּבֵיתבבית־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַהֽוּאהַהוּאההוא׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain