Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Zechariah 2

2:1 וָאֶשָּׂ֥אוָאֶשָּׂאואשא אֶתאֶתאת־־־עֵינַ֖יעֵינַיעיני וָאֵ֑רֶאוָאֵרֶאוארא וְהִנֵּ֖הוְהִנֵּהוהנה אַרְבַּ֥עאַרְבַּעארבע קְרָנֽוֹתקְרָנוֹתקרנות׃׃׃ 2:2 וָאֹמַ֗רוָאֹמַרואמר אֶלאֶלאל־־־הַמַּלְאָ֛ךְהַמַּלְאָךְהמלאך הַדֹּבֵ֥רהַדֹּבֵרהדבר בִּ֖יבִּיבי מָהמָהמה־־־אֵ֑לֶּהאֵלֶּהאלה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֔יאֵלַיאלי אֵ֤לֶּהאֵלֶּהאלה הַקְּרָנוֹת֙הַקְּרָנוֹתהקרנות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר זֵר֣וּזֵרוּזרו אֶתאֶתאת־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וִירוּשָׁלָֽםוִירוּשָׁלָםוירושלם׃׃׃ ססס 2:3 וַיַּרְאֵ֣נִיוַיַּרְאֵנִיויראני יְהוָ֔היְהוָהיהוה אַרְבָּעָ֖האַרְבָּעָהארבעה חָרָשִֽׁיםחָרָשִׁיםחרשים׃׃׃ 2:4 וָאֹמַ֕רוָאֹמַרואמר מָ֛המָהמה אֵ֥לֶּהאֵלֶּהאלה בָאִ֖יםבָאִיםבאים לַֽעֲשׂ֑וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה הַקְּרָנ֞וֹתהַקְּרָנוֹתהקרנות אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־זֵ֣רוּזֵרוּזרו אֶתאֶתאת־־־יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה כְּפִיכְּפִיכפי־־־אִישׁ֙אִישׁאיש לֹאלֹאלא־־־נָשָׂ֣אנָשָׂאנשא רֹאשׁ֔וֹרֹאשׁוֹראשו וַיָּבֹ֤אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֵ֙לֶּה֙אֵלֶּהאלה לְהַחֲרִ֣ידלְהַחֲרִידלהחריד אֹתָ֔םאֹתָםאתם לְיַדּ֞וֹתלְיַדּוֹתלידות אֶתאֶתאת־־־קַרְנ֣וֹתקַרְנוֹתקרנות הַגּוֹיִ֗םהַגּוֹיִםהגוים הַנֹּשְׂאִ֥יםהַנֹּשְׂאִיםהנשאים קֶ֛רֶןקֶרֶןקרן אֶלאֶלאל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה לְזָרוֹתָֽהּלְזָרוֹתָהּלזרותה׃׃׃ ססס 2:5 וָאֶשָּׂ֥אוָאֶשָּׂאואשא עֵינַ֛יעֵינַיעיני וָאֵ֖רֶאוָאֵרֶאוארא וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־אִ֑ישׁאִישׁאיש וּבְיָד֖וֹוּבְיָדוֹובידו חֶ֥בֶלחֶבֶלחבל מִדָּֽהמִדָּהמדה׃׃׃ 2:6 וָאֹמַ֕רוָאֹמַרואמר אָ֖נָהאָנָהאנה אַתָּ֣האַתָּהאתה הֹלֵ֑ךְהֹלֵךְהלך וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֗יאֵלַיאלי לָמֹד֙לָמֹדלמד אֶתאֶתאת־־־יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם לִרְא֥וֹתלִרְאוֹתלראות כַּמָּֽהכַּמָּהכמה־־־רָחְבָּ֖הּרָחְבָּהּרחבה וְכַמָּ֥הוְכַמָּהוכמה אָרְכָּֽהּאָרְכָּהּארכה׃׃׃ 2:7 וְהִנֵּ֗הוְהִנֵּהוהנה הַמַּלְאָ֛ךְהַמַּלְאָךְהמלאך הַדֹּבֵ֥רהַדֹּבֵרהדבר בִּ֖יבִּיבי יֹצֵ֑איֹצֵאיצא וּמַלְאָ֣ךְוּמַלְאָךְומלאך אַחֵ֔ראַחֵראחר יֹצֵ֖איֹצֵאיצא לִקְרָאתֽוֹלִקְרָאתוֹלקראתו׃׃׃ 2:8 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֔ואֵלָואלו רֻ֗ץרֻץרץ דַּבֵּ֛רדַּבֵּרדבר אֶלאֶלאל־־־הַנַּ֥עַרהַנַּעַרהנער הַלָּ֖זהַלָּזהלז לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר פְּרָזוֹת֙פְּרָזוֹתפרזות תֵּשֵׁ֣בתֵּשֵׁבתשב יְרוּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם מֵרֹ֥במֵרֹבמרב אָדָ֛םאָדָםאדם וּבְהֵמָ֖הוּבְהֵמָהובהמה בְּתוֹכָֽהּבְּתוֹכָהּבתוכה׃׃׃ 2:9 וַאֲנִ֤יוַאֲנִיואני אֶֽהְיֶהאֶהְיֶהאהיה־־־לָּהּ֙לָּהּלה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה ח֥וֹמַתחוֹמַתחומת אֵ֖שׁאֵשׁאש סָבִ֑יבסָבִיבסביב וּלְכָב֖וֹדוּלְכָבוֹדולכבוד אֶֽהְיֶ֥האֶהְיֶהאהיה בְתוֹכָֽהּבְתוֹכָהּבתוכה׃׃׃ פפפ
2:10 ה֣וֹיהוֹיהוי ה֗וֹיהוֹיהוי וְנֻ֛סוּוְנֻסוּונסו מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ צָפ֖וֹןצָפוֹןצפון נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה כִּ֠יכִּיכי כְּאַרְבַּ֞עכְּאַרְבַּעכארבע רוּח֧וֹתרוּחוֹתרוחות הַשָּׁמַ֛יִםהַשָּׁמַיִםהשמים פֵּרַ֥שְׂתִּיפֵּרַשְׂתִּיפרשתי אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 2:11 ה֥וֹיהוֹיהוי צִיּ֖וֹןצִיּוֹןציון הִמָּלְטִ֑יהִמָּלְטִיהמלטי יוֹשֶׁ֖בֶתיוֹשֶׁבֶתיושבת בַּתבַּתבת־־־בָּבֶֽלבָּבֶלבבל׃׃׃ ססס 2:12 כִּ֣יכִּיכי כֹ֣הכֹהכה אָמַר֮אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֒צְבָאוֹתצבאות אַחַ֣ראַחַראחר כָּב֔וֹדכָּבוֹדכבוד שְׁלָחַ֕נִישְׁלָחַנִישלחני אֶלאֶלאל־־־הַגּוֹיִ֖םהַגּוֹיִםהגוים הַשֹּׁלְלִ֣יםהַשֹּׁלְלִיםהשללים אֶתְכֶ֑םאֶתְכֶםאתכם כִּ֚יכִּיכי הַנֹּגֵ֣עַהַנֹּגֵעַהנגע בָּכֶ֔םבָּכֶםבכם נֹגֵ֖עַנֹגֵעַנגע בְּבָבַ֥תבְּבָבַתבבבת עֵינֽוֹעֵינוֹעינו׃׃׃ 2:13 כִּ֠יכִּיכי הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני מֵנִ֤יףמֵנִיףמניף אֶתאֶתאת־־־יָדִי֙יָדִיידי עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם וְהָי֥וּוְהָיוּוהיו שָׁלָ֖לשָׁלָלשלל לְעַבְדֵיהֶ֑םלְעַבְדֵיהֶםלעבדיהם וִֽידַעְתֶּ֕םוִידַעְתֶּםוידעתם כִּֽיכִּיכי־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות שְׁלָחָֽנִישְׁלָחָנִישלחני׃׃׃ ססס 2:14 רָנִּ֥ירָנִּירני וְשִׂמְחִ֖יוְשִׂמְחִיושמחי בַּתבַּתבת־־־צִיּ֑וֹןצִיּוֹןציון כִּ֧יכִּיכי הִנְנִיהִנְנִיהנני־־־בָ֛אבָאבא וְשָׁכַנְתִּ֥יוְשָׁכַנְתִּיושכנתי בְתוֹכֵ֖ךְבְתוֹכֵךְבתוכך נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 2:15 וְנִלְווּ֩וְנִלְווּונלוו גוֹיִ֨םגוֹיִםגוים רַבִּ֤יםרַבִּיםרבים אֶלאֶלאל־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא וְהָ֥יוּוְהָיוּוהיו לִ֖ילִילי לְעָ֑םלְעָםלעם וְשָׁכַנְתִּ֣יוְשָׁכַנְתִּיושכנתי בְתוֹכֵ֔ךְבְתוֹכֵךְבתוכך וְיָדַ֕עַתְּוְיָדַעַתְּוידעת כִּיכִּיכי־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות שְׁלָחַ֥נִישְׁלָחַנִישלחני אֵלָֽיִךְאֵלָיִךְאליך׃׃׃ 2:16 וְנָחַ֨לוְנָחַלונחל יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה חֶלְק֔וֹחֶלְקוֹחלקו עַ֖לעַלעל אַדְמַ֣תאַדְמַתאדמת הַקֹּ֑דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש וּבָחַ֥רוּבָחַרובחר ע֖וֹדעוֹדעוד בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 2:17 הַ֥סהַסהס כָּלכָּלכל־־־בָּשָׂ֖רבָּשָׂרבשר מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה כִּ֥יכִּיכי נֵע֖וֹרנֵעוֹרנעור מִמְּע֥וֹןמִמְּעוֹןממעון קָדְשֽׁוֹקָדְשׁוֹקדשו׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain