Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Zechariah 5

5:1 וָאָשׁ֕וּבוָאָשׁוּבואשוב וָאֶשָּׂ֥אוָאֶשָּׂאואשא עֵינַ֖יעֵינַיעיני וָֽאֶרְאֶ֑הוָאֶרְאֶהואראה וְהִנֵּ֖הוְהִנֵּהוהנה מְגִלָּ֥המְגִלָּהמגלה עָפָֽהעָפָהעפה׃׃׃ 5:2 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֔יאֵלַיאלי מָ֥המָהמה אַתָּ֖האַתָּהאתה רֹאֶ֑הרֹאֶהראה וָאֹמַ֗רוָאֹמַרואמר אֲנִ֤יאֲנִיאני רֹאֶה֙רֹאֶהראה מְגִלָּ֣המְגִלָּהמגלה עָפָ֔העָפָהעפה אָרְכָּהּ֙אָרְכָּהּארכה עֶשְׂרִ֣יםעֶשְׂרִיםעשרים בָּֽאַמָּ֔הבָּאַמָּהבאמה וְרָחְבָּ֖הּוְרָחְבָּהּורחבה עֶ֥שֶׂרעֶשֶׂרעשר בָּאַמָּֽהבָּאַמָּהבאמה׃׃׃ 5:3 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֔יאֵלַיאלי זֹ֚אתזֹאתזאת הָֽאָלָ֔ההָאָלָההאלה הַיּוֹצֵ֖אתהַיּוֹצֵאתהיוצאת עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני כָלכָלכל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ כִּ֣יכִּיכי כָלכָלכל־־־הַגֹּנֵ֗בהַגֹּנֵבהגנב מִזֶּה֙מִזֶּהמזה כָּמ֣וֹהָכָּמוֹהָכמוה נִקָּ֔הנִקָּהנקה וְכָלוְכָלוכל־־־הַנִּ֨שְׁבָּ֔עהַנִּשְׁבָּעהנשבע מִזֶּ֖המִזֶּהמזה כָּמ֥וֹהָכָּמוֹהָכמוה נִקָּֽהנִקָּהנקה׃׃׃ 5:4 הוֹצֵאתִ֗יהָהוֹצֵאתִיהָהוצאתיה נְאֻם֙נְאֻםנאם יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות וּבָ֙אָה֙וּבָאָהובאה אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית הַגַּנָּ֔בהַגַּנָּבהגנב וְאֶלוְאֶלואל־־־בֵּ֛יתבֵּיתבית הַנִּשְׁבָּ֥עהַנִּשְׁבָּעהנשבע בִּשְׁמִ֖יבִּשְׁמִיבשמי לַשָּׁ֑קֶרלַשָּׁקֶרלשקר וְלָ֙נֶה֙וְלָנֶהולנה בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך בֵּית֔וֹבֵּיתוֹביתו וְכִלַּ֖תּוּוְכִלַּתּוּוכלתו וְאֶתוְאֶתואת־־־עֵצָ֥יועֵצָיועציו וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲבָנָֽיואֲבָנָיואבניו׃׃׃ 5:5 וַיֵּצֵ֕אוַיֵּצֵאויצא הַמַּלְאָ֖ךְהַמַּלְאָךְהמלאך הַדֹּבֵ֣רהַדֹּבֵרהדבר בִּ֑יבִּיבי וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֔יאֵלַיאלי שָׂ֣אשָׂאשא נָ֤אנָאנא עֵינֶ֙יךָ֙עֵינֶיךָעיניך וּרְאֵ֔הוּרְאֵהוראה מָ֖המָהמה הַיּוֹצֵ֥אתהַיּוֹצֵאתהיוצאת הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 5:6 וָאֹמַ֖רוָאֹמַרואמר מַהמַהמה־־־הִ֑יאהִיאהיא וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר זֹ֤אתזֹאתזאת הָֽאֵיפָה֙הָאֵיפָההאיפה הַיּוֹצֵ֔אתהַיּוֹצֵאתהיוצאת וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר זֹ֥אתזֹאתזאת עֵינָ֖םעֵינָםעינם בְּכָלבְּכָלבכל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 5:7 וְהִנֵּ֛הוְהִנֵּהוהנה כִּכַּ֥רכִּכַּרככר עֹפֶ֖רֶתעֹפֶרֶתעפרת נִשֵּׂ֑אתנִשֵּׂאתנשאת וְזֹאת֙וְזֹאתוזאת אִשָּׁ֣האִשָּׁהאשה אַחַ֔תאַחַתאחת יוֹשֶׁ֖בֶתיוֹשֶׁבֶתיושבת בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך הָאֵיפָֽההָאֵיפָההאיפה׃׃׃ 5:8 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר זֹ֣אתזֹאתזאת הָרִשְׁעָ֔ההָרִשְׁעָההרשעה וַיַּשְׁלֵ֥ךְוַיַּשְׁלֵךְוישלך אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה אֶלאֶלאל־־־תּ֣וֹךְתּוֹךְתוך הָֽאֵיפָ֑ההָאֵיפָההאיפה וַיַּשְׁלֵ֛ךְוַיַּשְׁלֵךְוישלך אֶתאֶתאת־־־אֶ֥בֶןאֶבֶןאבן הָעֹפֶ֖רֶתהָעֹפֶרֶתהעפרת אֶלאֶלאל־־־פִּֽיהָפִּיהָפיה׃׃׃ ססס 5:9 וָאֶשָּׂ֨אוָאֶשָּׂאואשא עֵינַ֜יעֵינַיעיני וָאֵ֗רֶאוָאֵרֶאוארא וְהִנֵּה֩וְהִנֵּהוהנה שְׁתַּ֨יִםשְׁתַּיִםשתים נָשִׁ֤יםנָשִׁיםנשים יֽוֹצְאוֹת֙יוֹצְאוֹתיוצאות וְר֣וּחַוְרוּחַורוח בְּכַנְפֵיהֶ֔םבְּכַנְפֵיהֶםבכנפיהם וְלָהֵ֥נָּהוְלָהֵנָּהולהנה כְנָפַ֖יִםכְנָפַיִםכנפים כְּכַנְפֵ֣יכְּכַנְפֵיככנפי הַחֲסִידָ֑ההַחֲסִידָההחסידה וַתִּשֶּׂ֙אנָה֙וַתִּשֶּׂאנָהותשאנה אֶתאֶתאת־־־הָ֣אֵיפָ֔ההָאֵיפָההאיפה בֵּ֥יןבֵּיןבין הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ וּבֵ֥יןוּבֵיןובין הַשָּׁמָֽיִםהַשָּׁמָיִםהשמים׃׃׃ 5:10 וָאֹמַ֕רוָאֹמַרואמר אֶלאֶלאל־־־הַמַּלְאָ֖ךְהַמַּלְאָךְהמלאך הַדֹּבֵ֣רהַדֹּבֵרהדבר בִּ֑יבִּיבי אָ֛נָהאָנָהאנה הֵ֥מָּההֵמָּההמה מֽוֹלִכ֖וֹתמוֹלִכוֹתמולכות אֶתאֶתאת־־־הָאֵיפָֽההָאֵיפָההאיפה׃׃׃ 5:11 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֔יאֵלַיאלי לִבְנֽוֹתלִבְנוֹתלבנות־־־לָ֥הֿלָהלה בַ֖יִתבַיִתבית בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ שִׁנְעָ֑רשִׁנְעָרשנער וְהוּכַ֛ןוְהוּכַןוהוכן וְהֻנִּ֥יחָהוְהֻנִּיחָהוהניחה שָּׁ֖םשָּׁםשם עַלעַלעל־־־מְכֻנָתָֽהּמְכֻנָתָהּמכנתה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain