Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Zechariah 6

6:1 וָאָשֻׁ֗בוָאָשֻׁבואשב וָאֶשָּׂ֤אוָאֶשָּׂאואשא עֵינַי֙עֵינַיעיני וָֽאֶרְאֶ֔הוָאֶרְאֶהואראה וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה אַרְבַּ֤עאַרְבַּעארבע מַרְכָּבוֹת֙מַרְכָּבוֹתמרכבות יֹֽצְא֔וֹתיֹצְאוֹתיצאות מִבֵּ֖יןמִבֵּיןמבין שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני הֶֽהָרִ֑יםהֶהָרִיםההרים וְהֶהָרִ֖יםוְהֶהָרִיםוההרים הָרֵ֥יהָרֵיהרי נְחֹֽשֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת׃׃׃ 6:2 בַּמֶּרְכָּבָ֥הבַּמֶּרְכָּבָהבמרכבה הָרִֽאשֹׁנָ֖ההָרִאשֹׁנָההראשנה סוּסִ֣יםסוּסִיםסוסים אֲדֻמִּ֑יםאֲדֻמִּיםאדמים וּבַמֶּרְכָּבָ֥הוּבַמֶּרְכָּבָהובמרכבה הַשֵּׁנִ֖יתהַשֵּׁנִיתהשנית סוּסִ֥יםסוּסִיםסוסים שְׁחֹרִֽיםשְׁחֹרִיםשחרים׃׃׃ 6:3 וּבַמֶּרְכָּבָ֥הוּבַמֶּרְכָּבָהובמרכבה הַשְּׁלִשִׁ֖יתהַשְּׁלִשִׁיתהשלשית סוּסִ֣יםסוּסִיםסוסים לְבָנִ֑יםלְבָנִיםלבנים וּבַמֶּרְכָּבָה֙וּבַמֶּרְכָּבָהובמרכבה הָרְבִעִ֔יתהָרְבִעִיתהרבעית סוּסִ֥יםסוּסִיםסוסים בְּרֻדִּ֖יםבְּרֻדִּיםברדים אֲמֻצִּֽיםאֲמֻצִּיםאמצים׃׃׃ 6:4 וָאַ֙עַן֙וָאַעַןואען וָֽאֹמַ֔רוָאֹמַרואמר אֶלאֶלאל־־־הַמַּלְאָ֖ךְהַמַּלְאָךְהמלאך הַדֹּבֵ֣רהַדֹּבֵרהדבר בִּ֑יבִּיבי מָהמָהמה־־־אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה אֲדֹנִֽיאֲדֹנִיאדני׃׃׃ 6:5 וַיַּ֥עַןוַיַּעַןויען הַמַּלְאָ֖ךְהַמַּלְאָךְהמלאך וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֑יאֵלָיאלי אֵ֗לֶּהאֵלֶּהאלה אַרְבַּע֙אַרְבַּעארבע רֻח֣וֹתרֻחוֹתרחות הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים יוֹצְא֕וֹתיוֹצְאוֹתיוצאות מֵֽהִתְיַצֵּ֖במֵהִתְיַצֵּבמהתיצב עַלעַלעל־־־אֲד֥וֹןאֲדוֹןאדון כָּלכָּלכל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 6:6 אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֞הּבָּהּבה הַסּוּסִ֣יםהַסּוּסִיםהסוסים הַשְּׁחֹרִ֗יםהַשְּׁחֹרִיםהשחרים יֹֽצְאִים֙יֹצְאִיםיצאים אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ צָפ֔וֹןצָפוֹןצפון וְהַלְּבָנִ֔יםוְהַלְּבָנִיםוהלבנים יָצְא֖וּיָצְאוּיצאו אֶלאֶלאל־־־אַֽחֲרֵיהֶ֑םאַחֲרֵיהֶםאחריהם וְהַ֨בְּרֻדִּ֔יםוְהַבְּרֻדִּיםוהברדים יָצְא֖וּיָצְאוּיצאו אֶלאֶלאל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ הַתֵּימָֽןהַתֵּימָןהתימן׃׃׃ 6:7 וְהָאֲמֻצִּ֣יםוְהָאֲמֻצִּיםוהאמצים יָצְא֗וּיָצְאוּיצאו וַיְבַקְשׁוּ֙וַיְבַקְשׁוּויבקשו לָלֶ֙כֶת֙לָלֶכֶתללכת לְהִתְהַלֵּ֣ךלְהִתְהַלֵּךלהתהלך בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְכ֖וּלְכוּלכו הִתְהַלְּכ֣וּהִתְהַלְּכוּהתהלכו בָאָ֑רֶץבָאָרֶץבארץ וַתִּתְהַלַּ֖כְנָהוַתִּתְהַלַּכְנָהותתהלכנה בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 6:8 וַיַּזְעֵ֣קוַיַּזְעֵקויזעק אֹתִ֔יאֹתִיאתי וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר אֵלַ֖יאֵלַיאלי לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר רְאֵ֗הרְאֵהראה הַיּֽוֹצְאִים֙הַיּוֹצְאִיםהיוצאים אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ צָפ֔וֹןצָפוֹןצפון הֵנִ֥יחוּהֵנִיחוּהניחו אֶתאֶתאת־־־רוּחִ֖ירוּחִירוחי בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ צָפֽוֹןצָפוֹןצפון׃׃׃ ססס 6:9 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 6:10 לָק֙וֹחַ֙לָקוֹחַלקוח מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת הַגּוֹלָ֔ההַגּוֹלָההגולה מֵחֶלְדַּ֕ימֵחֶלְדַּימחלדי וּמֵאֵ֥תוּמֵאֵתומאת טוֹבִיָּ֖הטוֹבִיָּהטוביה וּמֵאֵ֣תוּמֵאֵתומאת יְדַֽעְיָ֑היְדַעְיָהידעיה וּבָאתָ֤וּבָאתָובאת אַתָּה֙אַתָּהאתה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא וּבָ֗אתָוּבָאתָובאת בֵּ֚יתבֵּיתבית יֹאשִׁיָּ֣היֹאשִׁיָּהיאשיה בֶןבֶןבן־־־צְפַנְיָ֔הצְפַנְיָהצפניה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֖אוּבָּאוּבאו מִבָּבֶֽלמִבָּבֶלמבבל׃׃׃ 6:11 וְלָקַחְתָּ֥וְלָקַחְתָּולקחת כֶֽסֶףכֶסֶףכסף־־־וְזָהָ֖בוְזָהָבוזהב וְעָשִׂ֣יתָוְעָשִׂיתָועשית עֲטָר֑וֹתעֲטָרוֹתעטרות וְשַׂמְתָּ֗וְשַׂמְתָּושמת בְּרֹ֛אשׁבְּרֹאשׁבראש יְהוֹשֻׁ֥עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בֶּןבֶּןבן־־־יְהוֹצָדָ֖קיְהוֹצָדָקיהוצדק הַכֹּהֵ֥ןהַכֹּהֵןהכהן הַגָּדֽוֹלהַגָּדוֹלהגדול׃׃׃ 6:12 וְאָמַרְתָּ֤וְאָמַרְתָּואמרת אֵלָיו֙אֵלָיואליו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֛ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הִנֵּההִנֵּההנה־־־אִ֞ישׁאִישׁאיש צֶ֤מַחצֶמַחצמח שְׁמוֹ֙שְׁמוֹשמו וּמִתַּחְתָּ֣יווּמִתַּחְתָּיוומתחתיו יִצְמָ֔חיִצְמָחיצמח וּבָנָ֖הוּבָנָהובנה אֶתאֶתאת־־־הֵיכַ֥להֵיכַלהיכל יְהוָֽהּיְהוָהּיהוה׃׃׃ 6:13 וְ֠הוּאוְהוּאוהוא יִבְנֶ֞היִבְנֶהיבנה אֶתאֶתאת־־־הֵיכַ֤להֵיכַלהיכל יְהוָה֙יְהוָהיהוה וְהֽוּאוְהוּאוהוא־־־יִשָּׂ֣איִשָּׂאישא ה֔וֹדהוֹדהוד וְיָשַׁ֥בוְיָשַׁבוישב וּמָשַׁ֖לוּמָשַׁלומשל עַלעַלעל־־־כִּסְא֑וֹכִּסְאוֹכסאו וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה כֹהֵן֙כֹהֵןכהן עַלעַלעל־־־כִּסְא֔וֹכִּסְאוֹכסאו וַעֲצַ֣תוַעֲצַתועצת שָׁל֔וֹםשָׁלוֹםשלום תִּהְיֶ֖התִּהְיֶהתהיה בֵּ֥יןבֵּיןבין שְׁנֵיהֶֽםשְׁנֵיהֶםשניהם׃׃׃ 6:14 וְהָעֲטָרֹ֗תוְהָעֲטָרֹתוהעטרת תִּֽהְיֶה֙תִּהְיֶהתהיה לְחֵ֙לֶם֙לְחֵלֶםלחלם וּלְטוֹבִיָּ֣הוּלְטוֹבִיָּהולטוביה וְלִידַֽעְיָ֔הוְלִידַעְיָהולידעיה וּלְחֵ֖ןוּלְחֵןולחן בֶּןבֶּןבן־־־צְפַנְיָ֑הצְפַנְיָהצפניה לְזִכָּר֖וֹןלְזִכָּרוֹןלזכרון בְּהֵיכַ֥לבְּהֵיכַלבהיכל יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 6:15 וּרְחוֹקִ֣יםוּרְחוֹקִיםורחוקים ׀׀׀ יָבֹ֗אוּיָבֹאוּיבאו וּבָנוּ֙וּבָנוּובנו בְּהֵיכַ֣לבְּהֵיכַלבהיכל יְהוָ֔היְהוָהיהוה וִידַעְתֶּ֕םוִידַעְתֶּםוידעתם כִּֽיכִּיכי־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות שְׁלָחַ֣נִישְׁלָחַנִישלחני אֲלֵיכֶ֑םאֲלֵיכֶםאליכם וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה אִםאִםאם־־־שָׁמ֣וֹעַשָׁמוֹעַשמוע תִּשְׁמְע֔וּןתִּשְׁמְעוּןתשמעון בְּק֖וֹלבְּקוֹלבקול יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain