Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Zechariah 7

7:1 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי בִּשְׁנַ֣תבִּשְׁנַתבשנת אַרְבַּ֔עאַרְבַּעארבע לְדָרְיָ֖וֶשׁלְדָרְיָוֶשׁלדריוש הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הָיָ֨ההָיָההיה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־זְכַרְיָ֗הזְכַרְיָהזכריה בְּאַרְבָּעָ֛הבְּאַרְבָּעָהבארבעה לַחֹ֥דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הַתְּשִׁעִ֖יהַתְּשִׁעִיהתשעי בְּכִסְלֵֽובְּכִסְלֵובכסלו׃׃׃ 7:2 וַיִּשְׁלַח֙וַיִּשְׁלַחוישלח בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֔לאֵלאל שַׂרשַׂרשר־־־אֶ֕צֶראֶצֶראצר וְרֶ֥גֶםוְרֶגֶםורגם מֶ֖לֶךְמֶלֶךְמלך וַֽאֲנָשָׁ֑יווַאֲנָשָׁיוואנשיו לְחַלּ֖וֹתלְחַלּוֹתלחלות אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 7:3 לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר אֶלאֶלאל־־־הַכֹּֽהֲנִים֙הַכֹּהֲנִיםהכהנים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות וְאֶלוְאֶלואל־־־הַנְּבִיאִ֖יםהַנְּבִיאִיםהנביאים לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הַֽאֶבְכֶּה֙הַאֶבְכֶּההאבכה בַּחֹ֣דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הַחֲמִשִׁ֔יהַחֲמִשִׁיהחמשי הִנָּזֵ֕רהִנָּזֵרהנזר כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשִׂ֔יתִיעָשִׂיתִיעשיתי זֶ֖הזֶהזה כַּמֶּ֥הכַּמֶּהכמה שָׁנִֽיםשָׁנִיםשנים׃׃׃ פפפ
7:4 וַיְהִ֛יוַיְהִיויהי דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 7:5 אֱמֹר֙אֱמֹראמר אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־עַ֣םעַםעם הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְאֶלוְאֶלואל־־־הַכֹּהֲנִ֖יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כִּֽיכִּיכי־־־צַמְתֶּ֨םצַמְתֶּםצמתם וְסָפ֜וֹדוְסָפוֹדוספוד בַּחֲמִישִׁ֣יבַּחֲמִישִׁיבחמישי וּבַשְּׁבִיעִ֗יוּבַשְּׁבִיעִיובשביעי וְזֶה֙וְזֶהוזה שִׁבְעִ֣יםשִׁבְעִיםשבעים שָׁנָ֔השָׁנָהשנה הֲצ֥וֹםהֲצוֹםהצום צַמְתֻּ֖נִיצַמְתֻּנִיצמתני אָֽנִיאָנִיאני׃׃׃ 7:6 וְכִ֥יוְכִיוכי תֹאכְל֖וּתֹאכְלוּתאכלו וְכִ֣יוְכִיוכי תִשְׁתּ֑וּתִשְׁתּוּתשתו הֲל֤וֹאהֲלוֹאהלוא אַתֶּם֙אַתֶּםאתם הָאֹ֣כְלִ֔יםהָאֹכְלִיםהאכלים וְאַתֶּ֖םוְאַתֶּםואתם הַשֹּׁתִֽיםהַשֹּׁתִיםהשתים׃׃׃ 7:7 הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֗יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר קָרָ֤אקָרָאקרא יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּיַד֙בְּיַדביד הַנְּבִיאִ֣יםהַנְּבִיאִיםהנביאים הָרִֽאשֹׁנִ֔יםהָרִאשֹׁנִיםהראשנים בִּהְי֤וֹתבִּהְיוֹתבהיות יְרוּשָׁלִַ֙ם֙יְרוּשָׁלִַםירושלם יֹשֶׁ֣בֶתיֹשֶׁבֶתישבת וּשְׁלֵוָ֔הוּשְׁלֵוָהושלוה וְעָרֶ֖יהָוְעָרֶיהָועריה סְבִיבֹתֶ֑יהָסְבִיבֹתֶיהָסביבתיה וְהַנֶּ֥גֶבוְהַנֶּגֶבוהנגב וְהַשְּׁפֵלָ֖הוְהַשְּׁפֵלָהוהשפלה יֹשֵֽׁביֹשֵׁבישב׃׃׃ פפפ
7:8 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־זְכַרְיָ֖הזְכַרְיָהזכריה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 7:9 כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֛ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר מִשְׁפַּ֤טמִשְׁפַּטמשפט אֱמֶת֙אֱמֶתאמת שְׁפֹ֔טוּשְׁפֹטוּשפטו וְחֶ֣סֶדוְחֶסֶדוחסד וְרַֽחֲמִ֔יםוְרַחֲמִיםורחמים עֲשׂ֖וּעֲשׂוּעשו אִ֥ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־אָחִֽיואָחִיואחיו׃׃׃ 7:10 וְאַלְמָנָ֧הוְאַלְמָנָהואלמנה וְיָת֛וֹםוְיָתוֹםויתום גֵּ֥רגֵּרגר וְעָנִ֖יוְעָנִיועני אַֽלאַלאל־־־תַּעֲשֹׁ֑קוּתַּעֲשֹׁקוּתעשקו וְרָעַת֙וְרָעַתורעת אִ֣ישׁאִישׁאיש אָחִ֔יואָחִיואחיו אַֽלאַלאל־־־תַּחְשְׁב֖וּתַּחְשְׁבוּתחשבו בִּלְבַבְכֶֽםבִּלְבַבְכֶםבלבבכם׃׃׃ 7:11 וַיְמָאֲנ֣וּוַיְמָאֲנוּוימאנו לְהַקְשִׁ֔יבלְהַקְשִׁיבלהקשיב וַיִּתְּנ֥וּוַיִּתְּנוּויתנו כָתֵ֖ףכָתֵףכתף סֹרָ֑רֶתסֹרָרֶתסררת וְאָזְנֵיהֶ֖םוְאָזְנֵיהֶםואזניהם הִכְבִּ֥ידוּהִכְבִּידוּהכבידו מִשְּׁמֽוֹעַמִשְּׁמוֹעַמשמוע׃׃׃ 7:12 וְלִבָּ֞םוְלִבָּםולבם שָׂ֣מוּשָׂמוּשמו שָׁמִ֗ירשָׁמִירשמיר מִ֠שְּׁמוֹעַמִשְּׁמוֹעַמשמוע אֶתאֶתאת־־־הַתּוֹרָ֤ההַתּוֹרָההתורה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַדְּבָרִים֙הַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר שָׁלַ֜חשָׁלַחשלח יְהוָ֤היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות בְּרוּח֔וֹבְּרוּחוֹברוחו בְּיַ֖דבְּיַדביד הַנְּבִיאִ֣יםהַנְּבִיאִיםהנביאים הָרִֽאשֹׁנִ֑יםהָרִאשֹׁנִיםהראשנים וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי קֶ֣צֶףקֶצֶףקצף גָּד֔וֹלגָּדוֹלגדול מֵאֵ֖תמֵאֵתמאת יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ 7:13 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי כַאֲשֶׁרכַאֲשֶׁרכאשר־־־קָרָ֖אקָרָאקרא וְלֹ֣אוְלֹאולא שָׁמֵ֑עוּשָׁמֵעוּשמעו כֵּ֤ןכֵּןכן יִקְרְאוּ֙יִקְרְאוּיקראו וְלֹ֣אוְלֹאולא אֶשְׁמָ֔עאֶשְׁמָעאשמע אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ 7:14 וְאֵ֣סָעֲרֵ֗םוְאֵסָעֲרֵםואסערם עַ֤לעַלעל כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִם֙הַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יְדָע֔וּםיְדָעוּםידעום וְהָאָ֙רֶץ֙וְהָאָרֶץוהארץ נָשַׁ֣מָּהנָשַׁמָּהנשמה אַֽחֲרֵיהֶ֔םאַחֲרֵיהֶםאחריהם מֵֽעֹבֵ֖רמֵעֹבֵרמעבר וּמִשָּׁ֑בוּמִשָּׁבומשב וַיָּשִׂ֥ימוּוַיָּשִׂימוּוישימו אֶֽרֶץאֶרֶץארץ־־־חֶמְדָּ֖החֶמְדָּהחמדה לְשַׁמָּֽהלְשַׁמָּהלשמה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain