Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Zephaniah 1

1:1 דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה ׀׀׀ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָיָ֗ההָיָההיה אֶלאֶלאל־־־צְפַנְיָה֙צְפַנְיָהצפניה בֶּןבֶּןבן־־־כּוּשִׁ֣יכּוּשִׁיכושי בֶןבֶןבן־־־גְּדַלְיָ֔הגְּדַלְיָהגדליה בֶּןבֶּןבן־־־אֲמַרְיָ֖האֲמַרְיָהאמריה בֶּןבֶּןבן־־־חִזְקִיָּ֑החִזְקִיָּהחזקיה בִּימֵ֛יבִּימֵיבימי יֹאשִׁיָּ֥הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו בֶןבֶןבן־־־אָמ֖וֹןאָמוֹןאמון מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 1:2 אָסֹ֨ףאָסֹףאסף אָסֵ֜ףאָסֵףאסף כֹּ֗לכֹּלכל מֵעַ֛למֵעַלמעל פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הָאֲדָמָ֖ההָאֲדָמָההאדמה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 1:3 אָסֵ֨ףאָסֵףאסף אָדָ֜םאָדָםאדם וּבְהֵמָ֗הוּבְהֵמָהובהמה אָסֵ֤ףאָסֵףאסף עוֹףעוֹףעוף־־־הַשָּׁמַ֙יִם֙הַשָּׁמַיִםהשמים וּדְגֵ֣יוּדְגֵיודגי הַיָּ֔םהַיָּםהים וְהַמַּכְשֵׁל֖וֹתוְהַמַּכְשֵׁלוֹתוהמכשלות אֶתאֶתאת־־־הָרְשָׁעִ֑יםהָרְשָׁעִיםהרשעים וְהִכְרַתִּ֣יוְהִכְרַתִּיוהכרתי אֶתאֶתאת־־־הָאָדָ֗םהָאָדָםהאדם מֵעַ֛למֵעַלמעל פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הָאֲדָמָ֖ההָאֲדָמָההאדמה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 1:4 וְנָטִ֤יתִיוְנָטִיתִיונטיתי יָדִי֙יָדִיידי עַלעַלעל־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וְעַ֖לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־יוֹשְׁבֵ֣ייוֹשְׁבֵייושבי יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וְהִכְרַתִּ֞יוְהִכְרַתִּיוהכרתי מִןמִןמן־־־הַמָּק֤וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּה֙הַזֶּההזה אֶתאֶתאת־־־שְׁאָ֣רשְׁאָרשאר הַבַּ֔עַלהַבַּעַלהבעל אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֥םשֵׁםשם הַכְּמָרִ֖יםהַכְּמָרִיםהכמרים עִםעִםעם־־־הַכֹּהֲנִֽיםהַכֹּהֲנִיםהכהנים׃׃׃ 1:5 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּשְׁתַּחֲוִ֥יםהַמִּשְׁתַּחֲוִיםהמשתחוים עַלעַלעל־־־הַגַּגּ֖וֹתהַגַּגּוֹתהגגות לִצְבָ֣אלִצְבָאלצבא הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּֽשְׁתַּחֲוִים֙הַמִּשְׁתַּחֲוִיםהמשתחוים הַנִּשְׁבָּעִ֣יםהַנִּשְׁבָּעִיםהנשבעים לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה וְהַנִּשְׁבָּעִ֖יםוְהַנִּשְׁבָּעִיםוהנשבעים בְּמַלְכָּֽםבְּמַלְכָּםבמלכם׃׃׃ 1:6 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַנְּסוֹגִ֖יםהַנְּסוֹגִיםהנסוגים מֵאַחֲרֵ֣ימֵאַחֲרֵימאחרי יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַאֲשֶׁ֛רוַאֲשֶׁרואשר לֹֽאלֹאלא־־־בִקְשׁ֥וּבִקְשׁוּבקשו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְלֹ֥אוְלֹאולא דְרָשֻֽׁהוּדְרָשֻׁהוּדרשהו׃׃׃ 1:7 הַ֕סהַסהס מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה כִּ֤יכִּיכי קָרוֹב֙קָרוֹבקרוב י֣וֹםיוֹםיום יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־הֵכִ֧יןהֵכִיןהכין יְהוָ֛היְהוָהיהוה זֶ֖בַחזֶבַחזבח הִקְדִּ֥ישׁהִקְדִּישׁהקדיש קְרֻאָֽיוקְרֻאָיוקראיו׃׃׃ 1:8 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה בְּיוֹם֙בְּיוֹםביום זֶ֣בַחזֶבַחזבח יְהוָ֔היְהוָהיהוה וּפָקַדְתִּ֥יוּפָקַדְתִּיופקדתי עַלעַלעל־־־הַשָּׂרִ֖יםהַשָּׂרִיםהשרים וְעַלוְעַלועל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְעַ֥לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־הַלֹּבְשִׁ֖יםהַלֹּבְשִׁיםהלבשים מַלְבּ֥וּשׁמַלְבּוּשׁמלבוש נָכְרִֽינָכְרִינכרי׃׃׃ 1:9 וּפָקַדְתִּ֗יוּפָקַדְתִּיופקדתי עַ֧לעַלעל כָּלכָּלכל־־־הַדּוֹלֵ֛גהַדּוֹלֵגהדולג עַלעַלעל־־־הַמִּפְתָּ֖ןהַמִּפְתָּןהמפתן בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֑וּאהַהוּאההוא הַֽמְמַלְאִ֛יםהַמְמַלְאִיםהממלאים בֵּ֥יתבֵּיתבית אֲדֹנֵיהֶ֖םאֲדֹנֵיהֶםאדניהם חָמָ֥סחָמָסחמס וּמִרְמָֽהוּמִרְמָהומרמה׃׃׃ ססס 1:10 וְהָיָה֩וְהָיָהוהיה בַיּ֨וֹםבַיּוֹםביום הַה֜וּאהַהוּאההוא נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה ק֤וֹלקוֹלקול צְעָקָה֙צְעָקָהצעקה מִשַּׁ֣עַרמִשַּׁעַרמשער הַדָּגִ֔יםהַדָּגִיםהדגים וִֽילָלָ֖הוִילָלָהויללה מִןמִןמן־־־הַמִּשְׁנֶ֑ההַמִּשְׁנֶההמשנה וְשֶׁ֥בֶרוְשֶׁבֶרושבר גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול מֵהַגְּבָעֽוֹתמֵהַגְּבָעוֹתמהגבעות׃׃׃ 1:11 הֵילִ֖ילוּהֵילִילוּהילילו יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי הַמַּכְתֵּ֑שׁהַמַּכְתֵּשׁהמכתש כִּ֤יכִּיכי נִדְמָה֙נִדְמָהנדמה כָּלכָּלכל־־־עַ֣םעַםעם כְּנַ֔עַןכְּנַעַןכנען נִכְרְת֖וּנִכְרְתוּנכרתו כָּלכָּלכל־־־נְטִ֥ילֵינְטִילֵינטילי כָֽסֶףכָסֶףכסף׃׃׃ 1:12 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֔יאהַהִיאההיא אֲחַפֵּ֥שׂאֲחַפֵּשׂאחפש אֶתאֶתאת־־־יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם בַּנֵּר֑וֹתבַּנֵּרוֹתבנרות וּפָקַדְתִּ֣יוּפָקַדְתִּיופקדתי עַלעַלעל־־־הָאֲנָשִׁ֗יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הַקֹּֽפְאִים֙הַקֹּפְאִיםהקפאים עַלעַלעל־־־שִׁמְרֵיהֶ֔םשִׁמְרֵיהֶםשמריהם הָאֹֽמְרִים֙הָאֹמְרִיםהאמרים בִּלְבָבָ֔םבִּלְבָבָםבלבבם לֹֽאלֹאלא־־־יֵיטִ֥יביֵיטִיבייטיב יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְלֹ֥אוְלֹאולא יָרֵֽעַיָרֵעַירע׃׃׃ 1:13 וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה חֵילָם֙חֵילָםחילם לִמְשִׁסָּ֔הלִמְשִׁסָּהלמשסה וּבָתֵּיהֶ֖םוּבָתֵּיהֶםובתיהם לִשְׁמָמָ֑הלִשְׁמָמָהלשממה וּבָנ֤וּוּבָנוּובנו בָתִּים֙בָתִּיםבתים וְלֹ֣אוְלֹאולא יֵשֵׁ֔בוּיֵשֵׁבוּישבו וְנָטְע֣וּוְנָטְעוּונטעו כְרָמִ֔יםכְרָמִיםכרמים וְלֹ֥אוְלֹאולא יִשְׁתּ֖וּיִשְׁתּוּישתו אֶתאֶתאת־־־יֵינָֽםיֵינָםיינם׃׃׃ 1:14 קָר֤וֹבקָרוֹבקרוב יוֹםיוֹםיום־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה הַגָּד֔וֹלהַגָּדוֹלהגדול קָר֖וֹבקָרוֹבקרוב וּמַהֵ֣רוּמַהֵרומהר מְאֹ֑דמְאֹדמאד ק֚וֹלקוֹלקול י֣וֹםיוֹםיום יְהוָ֔היְהוָהיהוה מַ֥רמַרמר צֹרֵ֖חַצֹרֵחַצרח שָׁ֥םשָׁםשם גִּבּֽוֹרגִּבּוֹרגבור׃׃׃ 1:15 י֥וֹםיוֹםיום עֶבְרָ֖העֶבְרָהעברה הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַה֑וּאהַהוּאההוא י֧וֹםיוֹםיום צָרָ֣הצָרָהצרה וּמְצוּקָ֗הוּמְצוּקָהומצוקה י֤וֹםיוֹםיום שֹׁאָה֙שֹׁאָהשאה וּמְשׁוֹאָ֔הוּמְשׁוֹאָהומשואה י֥וֹםיוֹםיום חֹ֙שֶׁךְ֙חֹשֶׁךְחשך וַאֲפֵלָ֔הוַאֲפֵלָהואפלה י֥וֹםיוֹםיום עָנָ֖ןעָנָןענן וַעֲרָפֶֽלוַעֲרָפֶלוערפל׃׃׃ 1:16 י֥וֹםיוֹםיום שׁוֹפָ֖רשׁוֹפָרשופר וּתְרוּעָ֑הוּתְרוּעָהותרועה עַ֚לעַלעל הֶעָרִ֣יםהֶעָרִיםהערים הַבְּצֻר֔וֹתהַבְּצֻרוֹתהבצרות וְעַ֖לוְעַלועל הַפִּנּ֥וֹתהַפִּנּוֹתהפנות הַגְּבֹהֽוֹתהַגְּבֹהוֹתהגבהות׃׃׃ 1:17 וַהֲצֵרֹ֣תִיוַהֲצֵרֹתִיוהצרתי לָאָדָ֗םלָאָדָםלאדם וְהָֽלְכוּ֙וְהָלְכוּוהלכו כַּֽעִוְרִ֔יםכַּעִוְרִיםכעורים כִּ֥יכִּיכי לַֽיהוָ֖הלַיהוָהליהוה חָטָ֑אוּחָטָאוּחטאו וְשֻׁפַּ֤ךְוְשֻׁפַּךְושפך דָּמָם֙דָּמָםדמם כֶּֽעָפָ֔רכֶּעָפָרכעפר וּלְחֻמָ֖םוּלְחֻמָםולחמם כַּגְּלָלִֽיםכַּגְּלָלִיםכגללים׃׃׃ 1:18 גַּםגַּםגם־־־כַּסְפָּ֨םכַּסְפָּםכספם גַּםגַּםגם־־־זְהָבָ֜םזְהָבָםזהבם לֹֽאלֹאלא־־־יוּכַ֣ליוּכַליוכל לְהַצִּילָ֗םלְהַצִּילָםלהצילם בְּיוֹם֙בְּיוֹםביום עֶבְרַ֣תעֶבְרַתעברת יְהוָ֔היְהוָהיהוה וּבְאֵשׁ֙וּבְאֵשׁובאש קִנְאָת֔וֹקִנְאָתוֹקנאתו תֵּאָכֵ֖לתֵּאָכֵלתאכל כָּלכָּלכל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ כִּֽיכִּיכי־־־כָלָ֤הכָלָהכלה אַךְאַךְאך־־־נִבְהָלָה֙נִבְהָלָהנבהלה יַֽעֲשֶׂ֔היַעֲשֶׂהיעשה אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־יֹשְׁבֵ֖ייֹשְׁבֵיישבי הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain