Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Zephaniah 3

3:1 ה֥וֹיהוֹיהוי מֹרְאָ֖המֹרְאָהמראה וְנִגְאָלָ֑הוְנִגְאָלָהונגאלה הָעִ֖ירהָעִירהעיר הַיּוֹנָֽההַיּוֹנָההיונה׃׃׃ 3:2 לֹ֤אלֹאלא שָֽׁמְעָה֙שָׁמְעָהשמעה בְּק֔וֹלבְּקוֹלבקול לֹ֥אלֹאלא לָקְחָ֖הלָקְחָהלקחה מוּסָ֑רמוּסָרמוסר בַּֽיהוָה֙בַּיהוָהביהוה לֹ֣אלֹאלא בָטָ֔חָהבָטָחָהבטחה אֶלאֶלאל־־־אֱלֹהֶ֖יהָאֱלֹהֶיהָאלהיה לֹ֥אלֹאלא קָרֵֽבָהקָרֵבָהקרבה׃׃׃ 3:3 שָׂרֶ֣יהָשָׂרֶיהָשריה בְקִרְבָּ֔הּבְקִרְבָּהּבקרבה אֲרָי֖וֹתאֲרָיוֹתאריות שֹֽׁאֲגִ֑יםשֹׁאֲגִיםשאגים שֹׁפְטֶ֙יהָ֙שֹׁפְטֶיהָשפטיה זְאֵ֣בֵיזְאֵבֵיזאבי עֶ֔רֶבעֶרֶבערב לֹ֥אלֹאלא גָרְמ֖וּגָרְמוּגרמו לַבֹּֽקֶרלַבֹּקֶרלבקר׃׃׃ 3:4 נְבִיאֶ֙יהָ֙נְבִיאֶיהָנביאיה פֹּֽחֲזִ֔יםפֹּחֲזִיםפחזים אַנְשֵׁ֖יאַנְשֵׁיאנשי בֹּֽגְד֑וֹתבֹּגְדוֹתבגדות כֹּהֲנֶ֙יהָ֙כֹּהֲנֶיהָכהניה חִלְּלוּחִלְּלוּחללו־־־קֹ֔דֶשׁקֹדֶשׁקדש חָמְס֖וּחָמְסוּחמסו תּוֹרָֽהתּוֹרָהתורה׃׃׃ 3:5 יְהוָ֤היְהוָהיהוה צַדִּיק֙צַדִּיקצדיק בְּקִרְבָּ֔הּבְּקִרְבָּהּבקרבה לֹ֥אלֹאלא יַעֲשֶׂ֖היַעֲשֶׂהיעשה עַוְלָ֑העַוְלָהעולה בַּבֹּ֨קֶרבַּבֹּקֶרבבקר בַּבֹּ֜קֶרבַּבֹּקֶרבבקר מִשְׁפָּט֨וֹמִשְׁפָּטוֹמשפטו יִתֵּ֤ןיִתֵּןיתן לָאוֹר֙לָאוֹרלאור לֹ֣אלֹאלא נֶעְדָּ֔רנֶעְדָּרנעדר וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יוֹדֵ֥עַיוֹדֵעַיודע עַוָּ֖לעַוָּלעול בֹּֽשֶׁתבֹּשֶׁתבשת׃׃׃ 3:6 הִכְרַ֣תִּיהִכְרַתִּיהכרתי גוֹיִ֗םגוֹיִםגוים נָשַׁ֙מּוּ֙נָשַׁמּוּנשמו פִּנּוֹתָ֔םפִּנּוֹתָםפנותם הֶחֱרַ֥בְתִּיהֶחֱרַבְתִּיהחרבתי חֽוּצוֹתָ֖םחוּצוֹתָםחוצותם מִבְּלִ֣ימִבְּלִימבלי עוֹבֵ֑רעוֹבֵרעובר נִצְדּ֧וּנִצְדּוּנצדו עָרֵיהֶ֛םעָרֵיהֶםעריהם מִבְּלִימִבְּלִימבלי־־־אִ֖ישׁאִישׁאיש מֵאֵ֥יןמֵאֵיןמאין יוֹשֵֽׁביוֹשֵׁביושב׃׃׃ 3:7 אָמַ֜רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי אַךְאַךְאך־־־תִּירְאִ֤יתִּירְאִיתיראי אוֹתִי֙אוֹתִיאותי תִּקְחִ֣יתִּקְחִיתקחי מוּסָ֔רמוּסָרמוסר וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִכָּרֵ֣תיִכָּרֵתיכרת מְעוֹנָ֔הּמְעוֹנָהּמעונה כֹּ֥לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־פָּקַ֖דְתִּיפָּקַדְתִּיפקדתי עָלֶ֑יהָעָלֶיהָעליה אָכֵן֙אָכֵןאכן הִשְׁכִּ֣ימוּהִשְׁכִּימוּהשכימו הִשְׁחִ֔יתוּהִשְׁחִיתוּהשחיתו כֹּ֖לכֹּלכל עֲלִילוֹתָֽםעֲלִילוֹתָםעלילותם׃׃׃ 3:8 לָכֵ֤ןלָכֵןלכן חַכּוּחַכּוּחכו־־־לִי֙לִילי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְי֖וֹםלְיוֹםליום קוּמִ֣יקוּמִיקומי לְעַ֑דלְעַדלעד כִּ֣יכִּיכי מִשְׁפָּטִי֩מִשְׁפָּטִימשפטי לֶאֱסֹ֨ףלֶאֱסֹףלאסף גּוֹיִ֜םגּוֹיִםגוים לְקָבְצִ֣ילְקָבְצִילקבצי מַמְלָכ֗וֹתמַמְלָכוֹתממלכות לִשְׁפֹּ֨ךְלִשְׁפֹּךְלשפך עֲלֵיהֶ֤םעֲלֵיהֶםעליהם זַעְמִי֙זַעְמִיזעמי כֹּ֚לכֹּלכל חֲר֣וֹןחֲרוֹןחרון אַפִּ֔יאַפִּיאפי כִּ֚יכִּיכי בְּאֵ֣שׁבְּאֵשׁבאש קִנְאָתִ֔יקִנְאָתִיקנאתי תֵּאָכֵ֖לתֵּאָכֵלתאכל כָּלכָּלכל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 3:9 כִּֽיכִּיכי־־־אָ֛זאָזאז אֶהְפֹּ֥ךְאֶהְפֹּךְאהפך אֶלאֶלאל־־־עַמִּ֖יםעַמִּיםעמים שָׂפָ֣השָׂפָהשפה בְרוּרָ֑הבְרוּרָהברורה לִקְרֹ֤אלִקְרֹאלקרא כֻלָּם֙כֻלָּםכלם בְּשֵׁ֣םבְּשֵׁםבשם יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְעָבְד֖וֹלְעָבְדוֹלעבדו שְׁכֶ֥םשְׁכֶםשכם אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 3:10 מֵעֵ֖בֶרמֵעֵבֶרמעבר לְנַֽהֲרֵילְנַהֲרֵילנהרי־־־כ֑וּשׁכוּשׁכוש עֲתָרַי֙עֲתָרַיעתרי בַּתבַּתבת־־־פוּצַ֔יפוּצַיפוצי יוֹבִל֖וּןיוֹבִלוּןיובלון מִנְחָתִֽימִנְחָתִימנחתי׃׃׃ 3:11 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא לֹ֤אלֹאלא תֵב֙וֹשִׁי֙תֵבוֹשִׁיתבושי מִכֹּ֣למִכֹּלמכל עֲלִילֹתַ֔יִךְעֲלִילֹתַיִךְעלילתיך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר פָּשַׁ֖עַתְּפָּשַׁעַתְּפשעת בִּ֑יבִּיבי כִּיכִּיכי־־־אָ֣זאָזאז ׀׀׀ אָסִ֣יראָסִיראסיר מִקִּרְבֵּ֗ךְמִקִּרְבֵּךְמקרבך עַלִּיזֵי֙עַלִּיזֵיעליזי גַּאֲוָתֵ֔ךְגַּאֲוָתֵךְגאותך וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תוֹסִ֧פִיתוֹסִפִיתוספי לְגָבְהָ֛הלְגָבְהָהלגבהה ע֖וֹדעוֹדעוד בְּהַ֥רבְּהַרבהר קָדְשִֽׁיקָדְשִׁיקדשי׃׃׃ 3:12 וְהִשְׁאַרְתִּ֣יוְהִשְׁאַרְתִּיוהשארתי בְקִרְבֵּ֔ךְבְקִרְבֵּךְבקרבך עַ֥םעַםעם עָנִ֖יעָנִיעני וָדָ֑לוָדָלודל וְחָס֖וּוְחָסוּוחסו בְּשֵׁ֥םבְּשֵׁםבשם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 3:13 שְׁאֵרִ֨יתשְׁאֵרִיתשארית יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל לֹֽאלֹאלא־־־יַעֲשׂ֤וּיַעֲשׂוּיעשו עַוְלָה֙עַוְלָהעולה וְלֹאוְלֹאולא־־־יְדַבְּר֣וּיְדַבְּרוּידברו כָזָ֔בכָזָבכזב וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִמָּצֵ֥איִמָּצֵאימצא בְּפִיהֶ֖םבְּפִיהֶםבפיהם לְשׁ֣וֹןלְשׁוֹןלשון תַּרְמִ֑יתתַּרְמִיתתרמית כִּֽיכִּיכי־־־הֵ֛מָּההֵמָּההמה יִרְע֥וּיִרְעוּירעו וְרָבְצ֖וּוְרָבְצוּורבצו וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מַחֲרִֽידמַחֲרִידמחריד׃׃׃ ססס 3:14 רָנִּי֙רָנִּירני בַּתבַּתבת־־־צִיּ֔וֹןצִיּוֹןציון הָרִ֖יעוּהָרִיעוּהריעו יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל שִׂמְחִ֤ישִׂמְחִישמחי וְעָלְזִי֙וְעָלְזִיועלזי בְּכָלבְּכָלבכל־־־לֵ֔בלֵבלב בַּ֖תבַּתבת יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 3:15 הֵסִ֤ירהֵסִירהסיר יְהוָה֙יְהוָהיהוה מִשְׁפָּטַ֔יִךְמִשְׁפָּטַיִךְמשפטיך פִּנָּ֖הפִּנָּהפנה אֹֽיְבֵ֑ךְאֹיְבֵךְאיבך מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֤ליִשְׂרָאֵלישראל ׀׀׀ יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּקִרְבֵּ֔ךְבְּקִרְבֵּךְבקרבך לֹאלֹאלא־־־תִֽירְאִ֥יתִירְאִיתיראי רָ֖ערָערע עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 3:16 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא יֵאָמֵ֥ריֵאָמֵריאמר לִירֽוּשָׁלִַ֖םלִירוּשָׁלִַםלירושלם אַלאַלאל־־־תִּירָ֑אִיתִּירָאִיתיראי צִיּ֖וֹןצִיּוֹןציון אַלאַלאל־־־יִרְפּ֥וּיִרְפּוּירפו יָדָֽיִךְיָדָיִךְידיך׃׃׃ 3:17 יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהַ֛יִךְאֱלֹהַיִךְאלהיך בְּקִרְבֵּ֖ךבְּקִרְבֵּךבקרבך גִּבּ֣וֹרגִּבּוֹרגבור יוֹשִׁ֑יעַיוֹשִׁיעַיושיע יָשִׂ֨ישׂיָשִׂישׂישיש עָלַ֜יִךְעָלַיִךְעליך בְּשִׂמְחָ֗הבְּשִׂמְחָהבשמחה יַחֲרִישׁ֙יַחֲרִישׁיחריש בְּאַ֣הֲבָת֔וֹבְּאַהֲבָתוֹבאהבתו יָגִ֥יליָגִיליגיל עָלַ֖יִךְעָלַיִךְעליך בְּרִנָּֽהבְּרִנָּהברנה׃׃׃ 3:18 נוּגֵ֧ינוּגֵינוגי מִמּוֹעֵ֛דמִמּוֹעֵדממועד אָסַ֖פְתִּיאָסַפְתִּיאספתי מִמֵּ֣ךְמִמֵּךְממך הָי֑וּהָיוּהיו מַשְׂאֵ֥תמַשְׂאֵתמשאת עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה חֶרְפָּֽהחֶרְפָּהחרפה׃׃׃ 3:19 הִנְנִ֥יהִנְנִיהנני עֹשֶׂ֛העֹשֶׂהעשה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־מְעַנַּ֖יִךְמְעַנַּיִךְמעניך בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֑יאהַהִיאההיא וְהוֹשַׁעְתִּ֣יוְהוֹשַׁעְתִּיוהושעתי אֶתאֶתאת־־־הַצֹּלֵעָ֗ההַצֹּלֵעָההצלעה וְהַנִּדָּחָה֙וְהַנִּדָּחָהוהנדחה אֲקַבֵּ֔ץאֲקַבֵּץאקבץ וְשַׂמְתִּים֙וְשַׂמְתִּיםושמתים לִתְהִלָּ֣הלִתְהִלָּהלתהלה וּלְשֵׁ֔םוּלְשֵׁםולשם בְּכָלבְּכָלבכל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ בָּשְׁתָּֽםבָּשְׁתָּםבשתם׃׃׃ 3:20 בָּעֵ֤תבָּעֵתבעת הַהִיא֙הַהִיאההיא אָבִ֣יאאָבִיאאביא אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם וּבָעֵ֖תוּבָעֵתובעת קַבְּצִ֣יקַבְּצִיקבצי אֶתְכֶ֑םאֶתְכֶםאתכם כִּֽיכִּיכי־־־אֶתֵּ֨ןאֶתֵּןאתן אֶתְכֶ֜םאֶתְכֶםאתכם לְשֵׁ֣םלְשֵׁםלשם וְלִתְהִלָּ֗הוְלִתְהִלָּהולתהלה בְּכֹל֙בְּכֹלבכל עַמֵּ֣יעַמֵּיעמי הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ בְּשׁוּבִ֧יבְּשׁוּבִיבשובי אֶתאֶתאת־־־שְׁבוּתֵיכֶ֛םשְׁבוּתֵיכֶםשבותיכם לְעֵינֵיכֶ֖םלְעֵינֵיכֶםלעיניכם אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain