Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Amos 3

3:1 שִׁמְע֞וּשִׁמְעוּשמעו אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֗ההַזֶּההזה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֧רדִּבֶּרדבר יְהוָ֛היְהוָהיהוה עֲלֵיכֶ֖םעֲלֵיכֶםעליכם בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל עַ֚לעַלעל כָּלכָּלכל־־־הַמִּשְׁפָּחָ֔ההַמִּשְׁפָּחָההמשפחה אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר הֶעֱלֵ֛יתִיהֶעֱלֵיתִיהעליתי מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 3:2 רַ֚קרַקרק אֶתְכֶ֣םאֶתְכֶםאתכם יָדַ֔עְתִּייָדַעְתִּיידעתי מִכֹּ֖למִכֹּלמכל מִשְׁפְּח֣וֹתמִשְׁפְּחוֹתמשפחות הָאֲדָמָ֑ההָאֲדָמָההאדמה עַלעַלעל־־־כֵּן֙כֵּןכן אֶפְקֹ֣דאֶפְקֹדאפקד עֲלֵיכֶ֔םעֲלֵיכֶםעליכם אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־עֲוֺנֹֽתֵיכֶֽםעֲוֺנֹתֵיכֶםעונתיכם׃׃׃ 3:3 הֲיֵלְכ֥וּהֲיֵלְכוּהילכו שְׁנַ֖יִםשְׁנַיִםשנים יַחְדָּ֑ויַחְדָּויחדו בִּלְתִּ֖יבִּלְתִּיבלתי אִםאִםאם־־־נוֹעָֽדוּנוֹעָדוּנועדו׃׃׃ 3:4 הֲיִשְׁאַ֤גהֲיִשְׁאַגהישאג אַרְיֵה֙אַרְיֵהאריה בַּיַּ֔עַרבַּיַּעַרביער וְטֶ֖רֶףוְטֶרֶףוטרף אֵ֣יןאֵיןאין ל֑וֹלוֹלו הֲיִתֵּ֨ןהֲיִתֵּןהיתן כְּפִ֤ירכְּפִירכפיר קוֹלוֹ֙קוֹלוֹקולו מִמְּעֹ֣נָת֔וֹמִמְּעֹנָתוֹממענתו בִּלְתִּ֖יבִּלְתִּיבלתי אִםאִםאם־־־לָכָֽדלָכָדלכד׃׃׃ 3:5 הֲתִפֹּ֤להֲתִפֹּלהתפל צִפּוֹר֙צִפּוֹרצפור עַלעַלעל־־־פַּ֣חפַּחפח הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וּמוֹקֵ֖שׁוּמוֹקֵשׁומוקש אֵ֣יןאֵיןאין לָ֑הּלָהּלה הֲיַֽעֲלֶההֲיַעֲלֶההיעלה־־־פַּח֙פַּחפח מִןמִןמן־־־הָ֣אֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה וְלָכ֖וֹדוְלָכוֹדולכוד לֹ֥אלֹאלא יִלְכּֽוֹדיִלְכּוֹדילכוד׃׃׃ 3:6 אִםאִםאם־־־יִתָּקַ֤עיִתָּקַעיתקע שׁוֹפָר֙שׁוֹפָרשופר בְּעִ֔ירבְּעִירבעיר וְעָ֖םוְעָםועם לֹ֣אלֹאלא יֶחֱרָ֑דוּיֶחֱרָדוּיחרדו אִםאִםאם־־־תִּהְיֶ֤התִּהְיֶהתהיה רָעָה֙רָעָהרעה בְּעִ֔ירבְּעִירבעיר וַיהוָ֖הוַיהוָהויהוה לֹ֥אלֹאלא עָשָֽׂהעָשָׂהעשה׃׃׃ 3:7 כִּ֣יכִּיכי לֹ֧אלֹאלא יַעֲשֶׂ֛היַעֲשֶׂהיעשה אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֖היְהוִהיהוה דָּבָ֑רדָּבָרדבר כִּ֚יכִּיכי אִםאִםאם־־־גָּלָ֣הגָּלָהגלה סוֹד֔וֹסוֹדוֹסודו אֶלאֶלאל־־־עֲבָדָ֖יועֲבָדָיועבדיו הַנְּבִיאִֽיםהַנְּבִיאִיםהנביאים׃׃׃ 3:8 אַרְיֵ֥האַרְיֵהאריה שָׁאָ֖גשָׁאָגשאג מִ֣ימִימי לֹ֣אלֹאלא יִירָ֑איִירָאיירא אֲדֹנָ֤יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֙יְהוִהיהוה דִּבֶּ֔רדִּבֶּרדבר מִ֖ימִימי לֹ֥אלֹאלא יִנָּבֵֽאיִנָּבֵאינבא׃׃׃ 3:9 הַשְׁמִ֙יעוּ֙הַשְׁמִיעוּהשמיעו עַלעַלעל־־־אַרְמְנ֣וֹתאַרְמְנוֹתארמנות בְּאַשְׁדּ֔וֹדבְּאַשְׁדּוֹדבאשדוד וְעַֽלוְעַלועל־־־אַרְמְנ֖וֹתאַרְמְנוֹתארמנות בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְאִמְר֗וּוְאִמְרוּואמרו הֵאָֽסְפוּ֙הֵאָסְפוּהאספו עַלעַלעל־־־הָרֵ֣יהָרֵיהרי שֹׁמְר֔וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון וּרְא֞וּוּרְאוּוראו מְהוּמֹ֤תמְהוּמֹתמהומת רַבּוֹת֙רַבּוֹתרבות בְּתוֹכָ֔הּבְּתוֹכָהּבתוכה וַעֲשׁוּקִ֖יםוַעֲשׁוּקִיםועשוקים בְּקִרְבָּֽהּבְּקִרְבָּהּבקרבה׃׃׃ 3:10 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָדְע֥וּיָדְעוּידעו עֲשׂוֹתעֲשׂוֹתעשות־־־נְכֹחָ֖הנְכֹחָהנכחה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה הָאֽוֹצְרִ֛יםהָאוֹצְרִיםהאוצרים חָמָ֥סחָמָסחמס וָשֹׁ֖דוָשֹׁדושד בְּאַרְמְנֽוֹתֵיהֶֽםבְּאַרְמְנוֹתֵיהֶםבארמנותיהם׃׃׃ פפפ
3:11 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה צַ֖רצַרצר וּסְבִ֣יבוּסְבִיבוסביב הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְהוֹרִ֤דוְהוֹרִדוהורד מִמֵּךְ֙מִמֵּךְממך עֻזֵּ֔ךְעֻזֵּךְעזך וְנָבֹ֖זּוּוְנָבֹזּוּונבזו אַרְמְנוֹתָֽיִךְאַרְמְנוֹתָיִךְארמנותיך׃׃׃ 3:12 כֹּה֮כֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָה֒יְהוָהיהוה כַּאֲשֶׁר֩כַּאֲשֶׁרכאשר יַצִּ֨יליַצִּיליציל הָרֹעֶ֜ההָרֹעֶההרעה מִפִּ֧ימִפִּימפי הָאֲרִ֛יהָאֲרִיהארי שְׁתֵּ֥ישְׁתֵּישתי כְרָעַ֖יִםכְרָעַיִםכרעים א֣וֹאוֹאו בְדַלבְדַלבדל־־־אֹ֑זֶןאֹזֶןאזן כֵּ֣ןכֵּןכן יִנָּצְל֞וּיִנָּצְלוּינצלו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל הַיֹּֽשְׁבִים֙הַיֹּשְׁבִיםהישבים בְּשֹׁ֣מְר֔וֹןבְּשֹׁמְרוֹןבשמרון בִּפְאַ֥תבִּפְאַתבפאת מִטָּ֖המִטָּהמטה וּבִדְמֶ֥שֶׁקוּבִדְמֶשֶׁקובדמשק עָֽרֶשׂעָרֶשׂערש׃׃׃ 3:13 שִׁמְע֥וּשִׁמְעוּשמעו וְהָעִ֖ידוּוְהָעִידוּוהעידו בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית יַֽעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב נְאֻםנְאֻםנאם־־־אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֖היְהוִהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי הַצְּבָאֽוֹתהַצְּבָאוֹתהצבאות׃׃׃ 3:14 כִּ֗יכִּיכי בְּי֛וֹםבְּיוֹםביום פָּקְדִ֥יפָּקְדִיפקדי פִשְׁעֵֽיפִשְׁעֵיפשעי־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל עָלָ֑יועָלָיועליו וּפָֽקַדְתִּי֙וּפָקַדְתִּיופקדתי עַלעַלעל־־־מִזְבְּח֣וֹתמִזְבְּחוֹתמזבחות בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֔לאֵלאל וְנִגְדְּעוּ֙וְנִגְדְּעוּונגדעו קַרְנ֣וֹתקַרְנוֹתקרנות הַמִּזְבֵּ֔חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח וְנָפְל֖וּוְנָפְלוּונפלו לָאָֽרֶץלָאָרֶץלארץ׃׃׃ 3:15 וְהִכֵּיתִ֥יוְהִכֵּיתִיוהכיתי בֵיתבֵיתבית־־־הַחֹ֖רֶףהַחֹרֶףהחרף עַלעַלעל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית הַקָּ֑יִץהַקָּיִץהקיץ וְאָבְד֞וּוְאָבְדוּואבדו בָּתֵּ֣יבָּתֵּיבתי הַשֵּׁ֗ןהַשֵּׁןהשן וְסָפ֛וּוְסָפוּוספו בָּתִּ֥יםבָּתִּיםבתים רַבִּ֖יםרַבִּיםרבים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain