Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Amos 5

5:1 שִׁמְע֞וּשִׁמְעוּשמעו אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֗ההַזֶּההזה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֜יאָנֹכִיאנכי נֹשֵׂ֧אנֹשֵׂאנשא עֲלֵיכֶ֛םעֲלֵיכֶםעליכם קִינָ֖הקִינָהקינה בֵּ֥יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 5:2 נָֽפְלָה֙נָפְלָהנפלה לֹֽאלֹאלא־־־תוֹסִ֣יףתוֹסִיףתוסיף ק֔וּםקוּםקום בְּתוּלַ֖תבְּתוּלַתבתולת יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל נִטְּשָׁ֥הנִטְּשָׁהנטשה עַלעַלעל־־־אַדְמָתָ֖הּאַדְמָתָהּאדמתה אֵ֥יןאֵיןאין מְקִימָֽהּמְקִימָהּמקימה׃׃׃ 5:3 כִּ֣יכִּיכי כֹ֤הכֹהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה הָעִ֛ירהָעִירהעיר הַיֹּצֵ֥אתהַיֹּצֵאתהיצאת אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף תַּשְׁאִ֣ירתַּשְׁאִירתשאיר מֵאָ֑המֵאָהמאה וְהַיּוֹצֵ֥אתוְהַיּוֹצֵאתוהיוצאת מֵאָ֛המֵאָהמאה תַּשְׁאִ֥ירתַּשְׁאִירתשאיר עֲשָׂרָ֖העֲשָׂרָהעשרה לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס 5:4 כִּ֣יכִּיכי כֹ֥הכֹהכה אָמַ֛ראָמַראמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל דִּרְשׁ֖וּנִידִּרְשׁוּנִידרשוני וִֽחְיֽוּוִחְיוּוחיו׃׃׃ 5:5 וְאַֽלוְאַלואל־־־תִּדְרְשׁוּ֙תִּדְרְשׁוּתדרשו בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֔לאֵלאל וְהַגִּלְגָּל֙וְהַגִּלְגָּלוהגלגל לֹ֣אלֹאלא תָבֹ֔אוּתָבֹאוּתבאו וּבְאֵ֥רוּבְאֵרובאר שֶׁ֖בַעשֶׁבַעשבע לֹ֣אלֹאלא תַעֲבֹ֑רוּתַעֲבֹרוּתעברו כִּ֤יכִּיכי הַגִּלְגָּל֙הַגִּלְגָּלהגלגל גָּלֹ֣הגָּלֹהגלה יִגְלֶ֔היִגְלֶהיגלה וּבֵֽיתוּבֵיתובית־־־אֵ֖לאֵלאל יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה לְאָֽוֶןלְאָוֶןלאון׃׃׃ 5:6 דִּרְשׁ֥וּדִּרְשׁוּדרשו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וִֽחְי֑וּוִחְיוּוחיו פֶּןפֶּןפן־־־יִצְלַ֤חיִצְלַחיצלח כָּאֵשׁ֙כָּאֵשׁכאש בֵּ֣יתבֵּיתבית יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף וְאָכְלָ֥הוְאָכְלָהואכלה וְאֵיןוְאֵיןואין־־־מְכַבֶּ֖המְכַבֶּהמכבה לְבֵֽיתלְבֵיתלבית־־־אֵֽלאֵלאל׃׃׃ 5:7 הַהֹפְכִ֥יםהַהֹפְכִיםההפכים לְלַעֲנָ֖הלְלַעֲנָהללענה מִשְׁפָּ֑טמִשְׁפָּטמשפט וּצְדָקָ֖הוּצְדָקָהוצדקה לָאָ֥רֶץלָאָרֶץלארץ הִנִּֽיחוּהִנִּיחוּהניחו׃׃׃ 5:8 עֹשֵׂ֨העֹשֵׂהעשה כִימָ֜הכִימָהכימה וּכְסִ֗ילוּכְסִילוכסיל וְהֹפֵ֤ךְוְהֹפֵךְוהפך לַבֹּ֙קֶר֙לַבֹּקֶרלבקר צַלְמָ֔וֶתצַלְמָוֶתצלמות וְי֖וֹםוְיוֹםויום לַ֣יְלָהלַיְלָהלילה הֶחְשִׁ֑יךְהֶחְשִׁיךְהחשיך הַקּוֹרֵ֣אהַקּוֹרֵאהקורא לְמֵֽילְמֵילמי־־־הַיָּ֗םהַיָּםהים וַֽיִּשְׁפְּכֵ֛םוַיִּשְׁפְּכֵםוישפכם עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ יְהוָ֥היְהוָהיהוה שְׁמֽוֹשְׁמוֹשמו׃׃׃ ססס 5:9 הַמַּבְלִ֥יגהַמַּבְלִיגהמבליג שֹׁ֖דשֹׁדשד עַלעַלעל־־־עָ֑זעָזעז וְשֹׁ֖דוְשֹׁדושד עַלעַלעל־־־מִבְצָ֥רמִבְצָרמבצר יָבֽוֹאיָבוֹאיבוא׃׃׃ 5:10 שָׂנְא֥וּשָׂנְאוּשנאו בַשַּׁ֖עַרבַשַּׁעַרבשער מוֹכִ֑יחַמוֹכִיחַמוכיח וְדֹבֵ֥רוְדֹבֵרודבר תָּמִ֖יםתָּמִיםתמים יְתָעֵֽבוּיְתָעֵבוּיתעבו׃׃׃ 5:11 לָ֠כֵןלָכֵןלכן יַ֣עַןיַעַןיען בּוֹשַׁסְכֶ֞םבּוֹשַׁסְכֶםבושסכם עַלעַלעל־־־דָּ֗לדָּלדל וּמַשְׂאַתוּמַשְׂאַתומשאת־־־בַּר֙בַּרבר תִּקְח֣וּתִּקְחוּתקחו מִמֶּ֔נּוּמִמֶּנּוּממנו בָּתֵּ֥יבָּתֵּיבתי גָזִ֛יתגָזִיתגזית בְּנִיתֶ֖םבְּנִיתֶםבניתם וְלֹאוְלֹאולא־־־תֵ֣שְׁבוּתֵשְׁבוּתשבו בָ֑םבָםבם כַּרְמֵיכַּרְמֵיכרמי־־־חֶ֣מֶדחֶמֶדחמד נְטַעְתֶּ֔םנְטַעְתֶּםנטעתם וְלֹ֥אוְלֹאולא תִשְׁתּ֖וּתִשְׁתּוּתשתו אֶתאֶתאת־־־יֵינָֽםיֵינָםיינם׃׃׃ 5:12 כִּ֤יכִּיכי יָדַ֙עְתִּי֙יָדַעְתִּיידעתי רַבִּ֣יםרַבִּיםרבים פִּשְׁעֵיכֶ֔םפִּשְׁעֵיכֶםפשעיכם וַעֲצֻמִ֖יםוַעֲצֻמִיםועצמים חַטֹּֽאתֵיכֶ֑םחַטֹּאתֵיכֶםחטאתיכם צֹרְרֵ֤יצֹרְרֵיצררי צַדִּיק֙צַדִּיקצדיק לֹ֣קְחֵילֹקְחֵילקחי כֹ֔פֶרכֹפֶרכפר וְאֶבְיוֹנִ֖יםוְאֶבְיוֹנִיםואביונים בַּשַּׁ֥עַרבַּשַּׁעַרבשער הִטּֽוּהִטּוּהטו׃׃׃ 5:13 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן הַמַּשְׂכִּ֛ילהַמַּשְׂכִּילהמשכיל בָּעֵ֥תבָּעֵתבעת הַהִ֖יאהַהִיאההיא יִדֹּ֑םיִדֹּםידם כִּ֛יכִּיכי עֵ֥תעֵתעת רָעָ֖הרָעָהרעה הִֽיאהִיאהיא׃׃׃ 5:14 דִּרְשׁוּדִּרְשׁוּדרשו־־־ט֥וֹבטוֹבטוב וְאַלוְאַלואל־־־רָ֖ערָערע לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען תִּֽחְי֑וּתִּחְיוּתחיו וִיהִיוִיהִיויהי־־־כֵ֞ןכֵןכן יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֵֽיאֱלֹהֵיאלהי־־־צְבָא֛וֹתצְבָאוֹתצבאות אִתְּכֶ֖םאִתְּכֶםאתכם כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר אֲמַרְתֶּֽםאֲמַרְתֶּםאמרתם׃׃׃ 5:15 שִׂנְאוּשִׂנְאוּשנאו־־־רָע֙רָערע וְאֶ֣הֱבוּוְאֶהֱבוּואהבו ט֔וֹבטוֹבטוב וְהַצִּ֥יגוּוְהַצִּיגוּוהציגו בַשַּׁ֖עַרבַשַּׁעַרבשער מִשְׁפָּ֑טמִשְׁפָּטמשפט אוּלַ֗יאוּלַיאולי יֶֽחֱנַ֛ןיֶחֱנַןיחנן יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵֽיאֱלֹהֵיאלהי־־־צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות שְׁאֵרִ֥יתשְׁאֵרִיתשארית יוֹסֵֽףיוֹסֵףיוסף׃׃׃ ססס 5:16 לָ֠כֵןלָכֵןלכן כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֨ראָמַראמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות אֲדֹנָ֔יאֲדֹנָיאדני בְּכָלבְּכָלבכל־־־רְחֹב֣וֹתרְחֹבוֹתרחבות מִסְפֵּ֔דמִסְפֵּדמספד וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־חוּצ֖וֹתחוּצוֹתחוצות יֹאמְר֣וּיֹאמְרוּיאמרו הוֹהוֹהו־־־ה֑וֹהוֹהו וְקָרְא֤וּוְקָרְאוּוקראו אִכָּר֙אִכָּראכר אֶלאֶלאל־־־אֵ֔בֶלאֵבֶלאבל וּמִסְפֵּ֖דוּמִסְפֵּדומספד אֶלאֶלאל־־־י֥וֹדְעֵייוֹדְעֵייודעי נֶֽהִינֶהִינהי׃׃׃ 5:17 וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־כְּרָמִ֖יםכְּרָמִיםכרמים מִסְפֵּ֑דמִסְפֵּדמספד כִּֽיכִּיכי־־־אֶעֱבֹ֥ראֶעֱבֹראעבר בְּקִרְבְּךָ֖בְּקִרְבְּךָבקרבך אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 5:18 ה֥וֹיהוֹיהוי הַמִּתְאַוִּ֖יםהַמִּתְאַוִּיםהמתאוים אֶתאֶתאת־־־י֣וֹםיוֹםיום יְהוָ֑היְהוָהיהוה לָמָּהלָמָּהלמה־־־זֶּ֥הזֶּהזה לָכֶ֛םלָכֶםלכם י֥וֹםיוֹםיום יְהוָ֖היְהוָהיהוה הוּאהוּאהוא־־־חֹ֥שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך וְלֹאוְלֹאולא־־־אֽוֹראוֹראור׃׃׃ 5:19 כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר יָנ֥וּסיָנוּסינוס אִישׁ֙אִישׁאיש מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני הָאֲרִ֔יהָאֲרִיהארי וּפְגָע֖וֹוּפְגָעוֹופגעו הַדֹּ֑בהַדֹּבהדב וּבָ֣אוּבָאובא הַבַּ֔יִתהַבַּיִתהבית וְסָמַ֤ךְוְסָמַךְוסמך יָדוֹ֙יָדוֹידו עַלעַלעל־־־הַקִּ֔ירהַקִּירהקיר וּנְשָׁכ֖וֹוּנְשָׁכוֹונשכו הַנָּחָֽשׁהַנָּחָשׁהנחש׃׃׃ 5:20 הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־חֹ֛שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך י֥וֹםיוֹםיום יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְלֹאוְלֹאולא־־־א֑וֹראוֹראור וְאָפֵ֖לוְאָפֵלואפל וְלֹאוְלֹאולא־־־נֹ֥גַֽהּנֹגַהּנגה לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 5:21 שָׂנֵ֥אתִישָׂנֵאתִישנאתי מָאַ֖סְתִּימָאַסְתִּימאסתי חַגֵּיכֶ֑םחַגֵּיכֶםחגיכם וְלֹ֥אוְלֹאולא אָרִ֖יחַאָרִיחַאריח בְּעַצְּרֹֽתֵיכֶֽםבְּעַצְּרֹתֵיכֶםבעצרתיכם׃׃׃ 5:22 כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־תַּעֲלוּתַּעֲלוּתעלו־־־לִ֥ילִילי עֹל֛וֹתעֹלוֹתעלות וּמִנְחֹתֵיכֶ֖םוּמִנְחֹתֵיכֶםומנחתיכם לֹ֣אלֹאלא אֶרְצֶ֑האֶרְצֶהארצה וְשֶׁ֥לֶםוְשֶׁלֶםושלם מְרִיאֵיכֶ֖םמְרִיאֵיכֶםמריאיכם לֹ֥אלֹאלא אַבִּֽיטאַבִּיטאביט׃׃׃ 5:23 הָסֵ֥רהָסֵרהסר מֵעָלַ֖ימֵעָלַימעלי הֲמ֣וֹןהֲמוֹןהמון שִׁרֶ֑יךָשִׁרֶיךָשריך וְזִמְרַ֥תוְזִמְרַתוזמרת נְבָלֶ֖יךָנְבָלֶיךָנבליך לֹ֥אלֹאלא אֶשְׁמָֽעאֶשְׁמָעאשמע׃׃׃ 5:24 וְיִגַּ֥לוְיִגַּלויגל כַּמַּ֖יִםכַּמַּיִםכמים מִשְׁפָּ֑טמִשְׁפָּטמשפט וּצְדָקָ֖הוּצְדָקָהוצדקה כְּנַ֥חַלכְּנַחַלכנחל אֵיתָֽןאֵיתָןאיתן׃׃׃ 5:25 הַזְּבָחִ֨יםהַזְּבָחִיםהזבחים וּמִנְחָ֜הוּמִנְחָהומנחה הִֽגַּשְׁתֶּםהִגַּשְׁתֶּםהגשתם־־־לִ֧ילִילי בַמִּדְבָּ֛רבַמִּדְבָּרבמדבר אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה בֵּ֥יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 5:26 וּנְשָׂאתֶ֗םוּנְשָׂאתֶםונשאתם אֵ֚תאֵתאת סִכּ֣וּתסִכּוּתסכות מַלְכְּכֶ֔םמַלְכְּכֶםמלככם וְאֵ֖תוְאֵתואת כִּיּ֣וּןכִּיּוּןכיון צַלְמֵיכֶ֑םצַלְמֵיכֶםצלמיכם כּוֹכַב֙כּוֹכַבכוכב אֱלֹ֣הֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עֲשִׂיתֶ֖םעֲשִׂיתֶםעשיתם לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 5:27 וְהִגְלֵיתִ֥יוְהִגְלֵיתִיוהגליתי אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם מֵהָ֣לְאָהמֵהָלְאָהמהלאה לְדַמָּ֑שֶׂקלְדַמָּשֶׂקלדמשק אָמַ֛ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵֽיאֱלֹהֵיאלהי־־־צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות שְׁמֽוֹשְׁמוֹשמו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain