Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Amos 8

8:1 כֹּ֥הכֹּהכה הִרְאַ֖נִיהִרְאַנִיהראני אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה וְהִנֵּ֖הוְהִנֵּהוהנה כְּל֥וּבכְּלוּבכלוב קָֽיִץקָיִץקיץ׃׃׃ 8:2 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מָֽהמָהמה־־־אַתָּ֤האַתָּהאתה רֹאֶה֙רֹאֶהראה עָמ֔וֹסעָמוֹסעמוס וָאֹמַ֖רוָאֹמַרואמר כְּל֣וּבכְּלוּבכלוב קָ֑יִץקָיִץקיץ וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֵלַ֗יאֵלַיאלי בָּ֤אבָּאבא הַקֵּץ֙הַקֵּץהקץ אֶלאֶלאל־־־עַמִּ֣יעַמִּיעמי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לֹאלֹאלא־־־אוֹסִ֥יףאוֹסִיףאוסיף ע֖וֹדעוֹדעוד עֲב֥וֹרעֲבוֹרעבור לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 8:3 וְהֵילִ֜ילוּוְהֵילִילוּוהילילו שִׁיר֤וֹתשִׁירוֹתשירות הֵיכָל֙הֵיכָלהיכל בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה רַ֣ברַברב הַפֶּ֔גֶרהַפֶּגֶרהפגר בְּכָלבְּכָלבכל־־־מָק֖וֹםמָקוֹםמקום הִשְׁלִ֥יךְהִשְׁלִיךְהשליך הָֽסהָסהס׃׃׃ פפפ
8:4 שִׁמְעוּשִׁמְעוּשמעו־־־זֹ֕אתזֹאתזאת הַשֹּׁאֲפִ֖יםהַשֹּׁאֲפִיםהשאפים אֶבְי֑וֹןאֶבְיוֹןאביון וְלַשְׁבִּ֖יתוְלַשְׁבִּיתולשבית [עַנְוֵי כ][עַנְוֵי כ][ענוי כ] (עֲנִיֵּי ק)(עֲנִיֵּי ק)(עניי ק) אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 8:5 לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר מָתַ֞ימָתַימתי יַעֲבֹ֤ריַעֲבֹריעבר הַחֹ֙דֶשׁ֙הַחֹדֶשׁהחדש וְנַשְׁבִּ֣ירָהוְנַשְׁבִּירָהונשבירה שֶּׁ֔בֶרשֶּׁבֶרשבר וְהַשַּׁבָּ֖תוְהַשַּׁבָּתוהשבת וְנִפְתְּחָהוְנִפְתְּחָהונפתחה־־־בָּ֑רבָּרבר לְהַקְטִ֤יןלְהַקְטִיןלהקטין אֵיפָה֙אֵיפָהאיפה וּלְהַגְדִּ֣ילוּלְהַגְדִּילולהגדיל שֶׁ֔קֶלשֶׁקֶלשקל וּלְעַוֵּ֖תוּלְעַוֵּתולעות מֹאזְנֵ֥ימֹאזְנֵימאזני מִרְמָֽהמִרְמָהמרמה׃׃׃ 8:6 לִקְנ֤וֹתלִקְנוֹתלקנות בַּכֶּ֙סֶף֙בַּכֶּסֶףבכסף דַּלִּ֔יםדַּלִּיםדלים וְאֶבְי֖וֹןוְאֶבְיוֹןואביון בַּעֲב֣וּרבַּעֲבוּרבעבור נַעֲלָ֑יִםנַעֲלָיִםנעלים וּמַפַּ֥לוּמַפַּלומפל בַּ֖רבַּרבר נַשְׁבִּֽירנַשְׁבִּירנשביר׃׃׃ 8:7 נִשְׁבַּ֥ענִשְׁבַּענשבע יְהוָ֖היְהוָהיהוה בִּגְא֣וֹןבִּגְאוֹןבגאון יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב אִםאִםאם־־־אֶשְׁכַּ֥חאֶשְׁכַּחאשכח לָנֶ֖צַחלָנֶצַחלנצח כָּלכָּלכל־־־מַעֲשֵׂיהֶֽםמַעֲשֵׂיהֶםמעשיהם׃׃׃ 8:8 הַ֤עַלהַעַלהעל זֹאת֙זֹאתזאת לֹֽאלֹאלא־־־תִרְגַּ֣זתִרְגַּזתרגז הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְאָבַ֖לוְאָבַלואבל כָּלכָּלכל־־־יוֹשֵׁ֣ביוֹשֵׁביושב בָּ֑הּבָּהּבה וְעָלְתָ֤הוְעָלְתָהועלתה כָאֹר֙כָאֹרכאר כֻּלָּ֔הּכֻּלָּהּכלה וְנִגְרְשָׁ֥הוְנִגְרְשָׁהונגרשה [וְנִשְׁקָה כ][וְנִשְׁקָה כ][ונשקה כ] (וְנִשְׁקְעָ֖ה ק)(וְנִשְׁקְעָה ק)(ונשקעה ק) כִּיא֥וֹרכִּיאוֹרכיאור מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ ססס 8:9 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה ׀׀׀ בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא נְאֻם֙נְאֻםנאם אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה וְהֵבֵאתִ֥יוְהֵבֵאתִיוהבאתי הַשֶּׁ֖מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש בַּֽצָּהֳרָ֑יִםבַּצָּהֳרָיִםבצהרים וְהַחֲשַׁכְתִּ֥יוְהַחֲשַׁכְתִּיוהחשכתי לָאָ֖רֶץלָאָרֶץלארץ בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום אֽוֹראוֹראור׃׃׃ 8:10 וְהָפַכְתִּ֨יוְהָפַכְתִּיוהפכתי חַגֵּיכֶ֜םחַגֵּיכֶםחגיכם לְאֵ֗בֶללְאֵבֶללאבל וְכָלוְכָלוכל־־־שִֽׁירֵיכֶם֙שִׁירֵיכֶםשיריכם לְקִינָ֔הלְקִינָהלקינה וְהַעֲלֵיתִ֤יוְהַעֲלֵיתִיוהעליתי עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־מָתְנַ֙יִם֙מָתְנַיִםמתנים שָׂ֔קשָׂקשק וְעַלוְעַלועל־־־כָּלכָּלכל־־־רֹ֖אשׁרֹאשׁראש קָרְחָ֑הקָרְחָהקרחה וְשַׂמְתִּ֙יהָ֙וְשַׂמְתִּיהָושמתיה כְּאֵ֣בֶלכְּאֵבֶלכאבל יָחִ֔ידיָחִידיחיד וְאַחֲרִיתָ֖הּוְאַחֲרִיתָהּואחריתה כְּי֥וֹםכְּיוֹםכיום מָֽרמָרמר׃׃׃ 8:11 הִנֵּ֣ההִנֵּההנה ׀׀׀ יָמִ֣יםיָמִיםימים בָּאִ֗יםבָּאִיםבאים נְאֻם֙נְאֻםנאם אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה וְהִשְׁלַחְתִּ֥יוְהִשְׁלַחְתִּיוהשלחתי רָעָ֖ברָעָברעב בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ לֹֽאלֹאלא־־־רָעָ֤ברָעָברעב לַלֶּ֙חֶם֙לַלֶּחֶםללחם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־צָמָ֣אצָמָאצמא לַמַּ֔יִםלַמַּיִםלמים כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־לִשְׁמֹ֔עַלִשְׁמֹעַלשמע אֵ֖תאֵתאת דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 8:12 וְנָעוּ֙וְנָעוּונעו מִיָּ֣םמִיָּםמים עַדעַדעד־־־יָ֔םיָםים וּמִצָּפ֖וֹןוּמִצָּפוֹןומצפון וְעַדוְעַדועד־־־מִזְרָ֑חמִזְרָחמזרח יְשֽׁוֹטְט֛וּיְשׁוֹטְטוּישוטטו לְבַקֵּ֥שׁלְבַקֵּשׁלבקש אֶתאֶתאת־־־דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְלֹ֥אוְלֹאולא יִמְצָֽאוּיִמְצָאוּימצאו׃׃׃ 8:13 בַּיּ֨וֹםבַּיּוֹםביום הַה֜וּאהַהוּאההוא תִּ֠תְעַלַּפְנָהתִּתְעַלַּפְנָהתתעלפנה הַבְּתוּלֹ֧תהַבְּתוּלֹתהבתולת הַיָּפ֛וֹתהַיָּפוֹתהיפות וְהַבַּחוּרִ֖יםוְהַבַּחוּרִיםוהבחורים בַּצָּמָֽאבַּצָּמָאבצמא׃׃׃ 8:14 הַנִּשְׁבָּעִים֙הַנִּשְׁבָּעִיםהנשבעים בְּאַשְׁמַ֣תבְּאַשְׁמַתבאשמת שֹֽׁמְר֔וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון וְאָמְר֗וּוְאָמְרוּואמרו חֵ֤יחֵיחי אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך דָּ֔ןדָּןדן וְחֵ֖יוְחֵיוחי דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך בְּאֵֽרבְּאֵרבאר־־־שָׁ֑בַעשָׁבַעשבע וְנָפְל֖וּוְנָפְלוּונפלו וְלֹאוְלֹאולא־־־יָק֥וּמוּיָקוּמוּיקומו עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain