Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Daniel 5

5:1 בֵּלְשַׁאצַּ֣רבֵּלְשַׁאצַּרבלשאצר מַלְכָּ֗אמַלְכָּאמלכא עֲבַד֙עֲבַדעבד לְחֶ֣םלְחֶםלחם רַ֔ברַברב לְרַבְרְבָנ֖וֹהִילְרַבְרְבָנוֹהִילרברבנוהי אֲלַ֑ףאֲלַףאלף וְלָקֳבֵ֥לוְלָקֳבֵלולקבל אַלְפָּ֖אאַלְפָּאאלפא חַמְרָ֥אחַמְרָאחמרא שָׁתֵֽהשָׁתֵהשתה׃׃׃ 5:2 בֵּלְשַׁאצַּ֞רבֵּלְשַׁאצַּרבלשאצר אֲמַ֣ראֲמַראמר ׀׀׀ בִּטְעֵ֣םבִּטְעֵםבטעם חַמְרָ֗אחַמְרָאחמרא לְהַיְתָיָה֙לְהַיְתָיָהלהיתיה לְמָאנֵי֙לְמָאנֵילמאני דַּהֲבָ֣אדַּהֲבָאדהבא וְכַסְפָּ֔אוְכַסְפָּאוכספא דִּ֤ידִּידי הַנְפֵּק֙הַנְפֵּקהנפק נְבוּכַדְנֶצַּ֣רנְבוּכַדְנֶצַּרנבוכדנצר אֲב֔וּהִיאֲבוּהִיאבוהי מִןמִןמן־־־הֵיכְלָ֖אהֵיכְלָאהיכלא דִּ֣ידִּידי בִירוּשְׁלֶ֑םבִירוּשְׁלֶםבירושלם וְיִשְׁתּ֣וֹןוְיִשְׁתּוֹןוישתון בְּה֗וֹןבְּהוֹןבהון מַלְכָּא֙מַלְכָּאמלכא וְרַבְרְבָנ֔וֹהִיוְרַבְרְבָנוֹהִיורברבנוהי שֵׁגְלָתֵ֖הּשֵׁגְלָתֵהּשגלתה וּלְחֵנָתֵֽהּוּלְחֵנָתֵהּולחנתה׃׃׃ 5:3 בֵּאדַ֗יִןבֵּאדַיִןבאדין הַיְתִיו֙הַיְתִיוהיתיו מָאנֵ֣ימָאנֵימאני דַהֲבָ֔אדַהֲבָאדהבא דִּ֣ידִּידי הַנְפִּ֗קוּהַנְפִּקוּהנפקו מִןמִןמן־־־הֵֽיכְלָ֛אהֵיכְלָאהיכלא דִּֽידִּידי־־־בֵ֥יתבֵיתבית אֱלָהָ֖אאֱלָהָאאלהא דִּ֣ידִּידי בִירֽוּשְׁלֶ֑םבִירוּשְׁלֶםבירושלם וְאִשְׁתִּ֣יווְאִשְׁתִּיוואשתיו בְּה֗וֹןבְּהוֹןבהון מַלְכָּא֙מַלְכָּאמלכא וְרַבְרְבָנ֔וֹהִיוְרַבְרְבָנוֹהִיורברבנוהי שֵׁגְלָתֵ֖הּשֵׁגְלָתֵהּשגלתה וּלְחֵנָתֵֽהּוּלְחֵנָתֵהּולחנתה׃׃׃ 5:4 אִשְׁתִּ֖יואִשְׁתִּיואשתיו חַמְרָ֑אחַמְרָאחמרא וְ֠שַׁבַּחוּוְשַׁבַּחוּושבחו לֵֽאלָהֵ֞ילֵאלָהֵילאלהי דַּהֲבָ֧אדַּהֲבָאדהבא וְכַסְפָּ֛אוְכַסְפָּאוכספא נְחָשָׁ֥אנְחָשָׁאנחשא פַרְזְלָ֖אפַרְזְלָאפרזלא אָעָ֥אאָעָאאעא וְאַבְנָֽאוְאַבְנָאואבנא׃׃׃ 5:5 בַּהּבַּהּבה־־־שַׁעֲתָ֗השַׁעֲתָהשעתה [נְפַקוּ כ][נְפַקוּ כ][נפקו כ] (נְפַ֙קָה֙ ק)(נְפַקָה ק)(נפקה ק) אֶצְבְּעָן֙אֶצְבְּעָןאצבען דִּ֣ידִּידי יַדיַדיד־־־אֱנָ֔שׁאֱנָשׁאנש וְכָֽתְבָן֙וְכָתְבָןוכתבן לָקֳבֵ֣ללָקֳבֵללקבל נֶבְרַשְׁתָּ֔אנֶבְרַשְׁתָּאנברשתא עַלעַלעל־־־גִּירָ֕אגִּירָאגירא דִּֽידִּידי־־־כְתַ֥לכְתַלכתל הֵיכְלָ֖אהֵיכְלָאהיכלא דִּ֣ידִּידי מַלְכָּ֑אמַלְכָּאמלכא וּמַלְכָּ֣אוּמַלְכָּאומלכא חָזֵ֔החָזֵהחזה פַּ֥ספַּספס יְדָ֖היְדָהידה דִּ֥ידִּידי כָתְבָֽהכָתְבָהכתבה׃׃׃ 5:6 אֱדַ֤יִןאֱדַיִןאדין מַלְכָּא֙מַלְכָּאמלכא זִיוֺ֣הִיזִיוֺהִיזיוהי שְׁנ֔וֹהִישְׁנוֹהִישנוהי וְרַעיֹנֹ֖הִיוְרַעיֹנֹהִיורעינהי יְבַהֲלוּנֵּ֑הּיְבַהֲלוּנֵּהּיבהלונה וְקִטְרֵ֤יוְקִטְרֵיוקטרי חַרְצֵהּ֙חַרְצֵהּחרצה מִשְׁתָּרַ֔יִןמִשְׁתָּרַיִןמשתרין וְאַ֨רְכֻבָּתֵ֔הּוְאַרְכֻבָּתֵהּוארכבתה דָּ֥אדָּאדא לְדָ֖אלְדָאלדא נָֽקְשָֽׁןנָקְשָׁןנקשן׃׃׃ 5:7 קָרֵ֤אקָרֵאקרא מַלְכָּא֙מַלְכָּאמלכא בְּחַ֔יִלבְּחַיִלבחיל לְהֶֽעָלָה֙לְהֶעָלָהלהעלה לְאָ֣שְׁפַיָּ֔אלְאָשְׁפַיָּאלאשפיא [כַּשְׂדָּיֵא כ][כַּשְׂדָּיֵא כ][כשדיא כ] (כַּשְׂדָּאֵ֖י ק)(כַּשְׂדָּאֵי ק)(כשדאי ק) וְגָזְרַיָּ֑אוְגָזְרַיָּאוגזריא עָנֵ֨העָנֵהענה מַלְכָּ֜אמַלְכָּאמלכא וְאָמַ֣רוְאָמַרואמר ׀׀׀ לְחַכִּימֵ֣ילְחַכִּימֵילחכימי בָבֶ֗לבָבֶלבבל דִּ֣ידִּידי כָלכָלכל־־־אֱ֠נָשׁאֱנָשׁאנש דִּֽידִּידי־־־יִקְרֵ֞היִקְרֵהיקרה כְּתָבָ֣הכְּתָבָהכתבה דְנָ֗הדְנָהדנה וּפִשְׁרֵהּ֙וּפִשְׁרֵהּופשרה יְחַוִּנַּ֔נִייְחַוִּנַּנִייחונני אַרְגְּוָנָ֣אאַרְגְּוָנָאארגונא יִלְבַּ֗שׁיִלְבַּשׁילבש [וְהַמֹּונְכָא כ][וְהַמֹּונְכָא כ][והמונכא כ] (וְהַֽמְנִיכָ֤א ק)(וְהַמְנִיכָא ק)(והמניכא ק) דִֽידִידי־־־דַהֲבָא֙דַהֲבָאדהבא עַֽלעַלעל־־־צַוְּארֵ֔הּצַוְּארֵהּצוארה וְתַלְתִּ֥יוְתַלְתִּיותלתי בְמַלְכוּתָ֖אבְמַלְכוּתָאבמלכותא יִשְׁלַֽטיִשְׁלַטישלט׃׃׃ ססס 5:8 אֱדַ֙יִן֙אֱדַיִןאדין [עָלֲלִין כ][עָלֲלִין כ][עללין כ] (עָֽלִּ֔ין ק)(עָלִּין ק)(עלין ק) כֹּ֖לכֹּלכל חַכִּימֵ֣יחַכִּימֵיחכימי מַלְכָּ֑אמַלְכָּאמלכא וְלָֽאוְלָאולא־־־כָהֲלִ֤יןכָהֲלִיןכהלין כְּתָבָא֙כְּתָבָאכתבא לְמִקְרֵ֔אלְמִקְרֵאלמקרא [וּפִשְׁרָא כ][וּפִשְׁרָא כ][ופשרא כ] (וּפִשְׁרֵ֖הּ ק)(וּפִשְׁרֵהּ ק)(ופשרה ק) לְהוֹדָעָ֥הלְהוֹדָעָהלהודעה לְמַלְכָּֽאלְמַלְכָּאלמלכא׃׃׃ 5:9 אֱ֠דַיִןאֱדַיִןאדין מַלְכָּ֤אמַלְכָּאמלכא בֵלְשַׁאצַּר֙בֵלְשַׁאצַּרבלשאצר שַׂגִּ֣יאשַׂגִּיאשגיא מִתְבָּהַ֔למִתְבָּהַלמתבהל וְזִיוֺ֖הִיוְזִיוֺהִיוזיוהי שָׁנַ֣יִןשָׁנַיִןשנין עֲל֑וֹהִיעֲלוֹהִיעלוהי וְרַבְרְבָנ֖וֹהִיוְרַבְרְבָנוֹהִיורברבנוהי מִֽשְׁתַּבְּשִֽׁיןמִשְׁתַּבְּשִׁיןמשתבשין׃׃׃ 5:10 מַלְכְּתָ֕אמַלְכְּתָאמלכתא לָקֳבֵ֨ללָקֳבֵללקבל מִלֵּ֤ימִלֵּימלי מַלְכָּא֙מַלְכָּאמלכא וְרַבְרְבָנ֔וֹהִיוְרַבְרְבָנוֹהִיורברבנוהי לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית מִשְׁתְּיָ֖אמִשְׁתְּיָאמשתיא [עַלֲלַת כ][עַלֲלַת כ][עללת כ] (עַלַּ֑ת ק)(עַלַּת ק)(עלת ק) עֲנָ֨תעֲנָתענת מַלְכְּתָ֜אמַלְכְּתָאמלכתא וַאֲמֶ֗רֶתוַאֲמֶרֶתואמרת מַלְכָּא֙מַלְכָּאמלכא לְעָלְמִ֣יןלְעָלְמִיןלעלמין חֱיִ֔יחֱיִיחיי אַֽלאַלאל־־־יְבַהֲלוּךְ֙יְבַהֲלוּךְיבהלוך רַעְיוֹנָ֔ךְרַעְיוֹנָךְרעיונך וְזִיוָ֖יךְוְזִיוָיךְוזיויך אַלאַלאל־־־יִשְׁתַּנּֽוֹיִשְׁתַּנּוֹישתנו׃׃׃ 5:11 אִיתַ֨יאִיתַיאיתי גְּבַ֜רגְּבַרגבר בְּמַלְכוּתָ֗ךְבְּמַלְכוּתָךְבמלכותך דִּ֠ידִּידי ר֣וּחַרוּחַרוח אֱלָהִ֣יןאֱלָהִיןאלהין קַדִּישִׁין֮קַדִּישִׁיןקדישין בֵּהּ֒בֵּהּבה וּבְיוֹמֵ֣יוּבְיוֹמֵיוביומי אֲב֗וּךְאֲבוּךְאבוך נַהִיר֧וּנַהִירוּנהירו וְשָׂכְלְתָנ֛וּוְשָׂכְלְתָנוּושכלתנו וְחָכְמָ֥הוְחָכְמָהוחכמה כְּחָכְמַתכְּחָכְמַתכחכמת־־־אֱלָהִ֖יןאֱלָהִיןאלהין הִשְׁתְּכַ֣חַתהִשְׁתְּכַחַתהשתכחת בֵּ֑הּבֵּהּבה וּמַלְכָּ֤אוּמַלְכָּאומלכא נְבֻֽכַדְנֶצַּר֙נְבֻכַדְנֶצַּרנבכדנצר אֲב֔וּךְאֲבוּךְאבוך רַ֧ברַברב חַרְטֻמִּ֣יןחַרְטֻמִּיןחרטמין אָֽשְׁפִ֗יןאָשְׁפִיןאשפין כַּשְׂדָּאִין֙כַּשְׂדָּאִיןכשדאין גָּזְרִ֔יןגָּזְרִיןגזרין הֲקִימֵ֖הּהֲקִימֵהּהקימה אֲב֥וּךְאֲבוּךְאבוך מַלְכָּֽאמַלְכָּאמלכא׃׃׃ 5:12 כָּלכָּלכל־־־קֳבֵ֡לקֳבֵלקבל דִּ֣ידִּידי ר֣וּחַרוּחַרוח ׀׀׀ יַתִּירָ֡היַתִּירָהיתירה וּמַנְדַּ֡עוּמַנְדַּעומנדע וְשָׂכְלְתָנ֡וּוְשָׂכְלְתָנוּושכלתנו מְפַשַּׁ֣רמְפַשַּׁרמפשר חֶלְמִין֩חֶלְמִיןחלמין וַֽאַֽחֲוָיַ֨תוַאַחֲוָיַתואחוית אֲחִידָ֜ןאֲחִידָןאחידן וּמְשָׁרֵ֣אוּמְשָׁרֵאומשרא קִטְרִ֗יןקִטְרִיןקטרין הִשְׁתְּכַ֤חַתהִשְׁתְּכַחַתהשתכחת בֵּהּ֙בֵּהּבה בְּדָ֣נִיֵּ֔אלבְּדָנִיֵּאלבדניאל דִּֽידִּידי־־־מַלְכָּ֥אמַלְכָּאמלכא שָׂםשָׂםשם־־־שְׁמֵ֖הּשְׁמֵהּשמה בֵּלְטְשַׁאצַּ֑רבֵּלְטְשַׁאצַּרבלטשאצר כְּעַ֛ןכְּעַןכען דָּנִיֵּ֥אלדָּנִיֵּאלדניאל יִתְקְרֵ֖ייִתְקְרֵייתקרי וּפִשְׁרָ֥הוּפִשְׁרָהופשרה יְהַֽחֲוֵֽהיְהַחֲוֵהיהחוה׃׃׃ פפפ
5:13 בֵּאדַ֙יִן֙בֵּאדַיִןבאדין דָּֽנִיֵּ֔אלדָּנִיֵּאלדניאל הֻעַ֖להֻעַלהעל קֳדָ֣םקֳדָםקדם מַלְכָּ֑אמַלְכָּאמלכא עָנֵ֨העָנֵהענה מַלְכָּ֜אמַלְכָּאמלכא וְאָמַ֣רוְאָמַרואמר לְדָנִיֵּ֗אללְדָנִיֵּאללדניאל [אַנְתָּה כ][אַנְתָּה כ][אנתה כ] (אַנְתְּ ק)(אַנְתְּ ק)(אנת ק) ה֤וּאהוּאהוא דָנִיֵּאל֙דָנִיֵּאלדניאל דִּֽידִּידי־־־מִןמִןמן־־־בְּנֵ֤יבְּנֵיבני גָלוּתָא֙גָלוּתָאגלותא דִּ֣ידִּידי יְה֔וּדיְהוּדיהוד דִּ֥ידִּידי הַיְתִ֛יהַיְתִיהיתי מַלְכָּ֥אמַלְכָּאמלכא אַ֖בִיאַבִיאבי מִןמִןמן־־־יְהֽוּדיְהוּדיהוד׃׃׃ 5:14 וְשִׁמְעֵ֣תוְשִׁמְעֵתושמעת [עֲלַיִךְ כ][עֲלַיִךְ כ][עליך כ] (עֲלָ֔ךְ ק)(עֲלָךְ ק)(עלך ק) דִּ֛ידִּידי ר֥וּחַרוּחַרוח אֱלָהִ֖יןאֱלָהִיןאלהין בָּ֑ךְבָּךְבך וְנַהִיר֧וּוְנַהִירוּונהירו וְשָׂכְלְתָנ֛וּוְשָׂכְלְתָנוּושכלתנו וְחָכְמָ֥הוְחָכְמָהוחכמה יַתִּירָ֖היַתִּירָהיתירה הִשְׁתְּכַ֥חַתהִשְׁתְּכַחַתהשתכחת בָּֽךְבָּךְבך׃׃׃ 5:15 וּכְעַ֞ןוּכְעַןוכען הֻעַ֣לּוּהֻעַלּוּהעלו קָֽדָמַ֗יקָדָמַיקדמי חַכִּֽימַיָּא֙חַכִּימַיָּאחכימיא אָֽשְׁפַיָּ֔אאָשְׁפַיָּאאשפיא דִּֽידִּידי־־־כְתָבָ֤הכְתָבָהכתבה דְנָה֙דְנָהדנה יִקְר֔וֹןיִקְרוֹןיקרון וּפִשְׁרֵ֖הּוּפִשְׁרֵהּופשרה לְהוֹדָעֻתַ֑נִילְהוֹדָעֻתַנִילהודעתני וְלָֽאוְלָאולא־־־כָהֲלִ֥יןכָהֲלִיןכהלין פְּשַֽׁרפְּשַׁרפשר־־־מִלְּתָ֖אמִלְּתָאמלתא לְהַחֲוָיָֽהלְהַחֲוָיָהלהחויה׃׃׃ 5:16 וַאֲנָה֙וַאֲנָהואנה שִׁמְעֵ֣תשִׁמְעֵתשמעת [עֲלַיִךְ כ][עֲלַיִךְ כ][עליך כ] (עֲלָ֔ךְ ק)(עֲלָךְ ק)(עלך ק) דִּֽידִּידי־־־[תוּכַל כ][תוּכַל כ][תוכל כ] (תִיכּ֥וּל ק)(תִיכּוּל ק)(תיכול ק) פִּשְׁרִ֛יןפִּשְׁרִיןפשרין לְמִפְשַׁ֖רלְמִפְשַׁרלמפשר וְקִטְרִ֣יןוְקִטְרִיןוקטרין לְמִשְׁרֵ֑אלְמִשְׁרֵאלמשרא כְּעַ֡ןכְּעַןכען הֵן֩הֵןהן [תוּכַל כ][תוּכַל כ][תוכל כ] (תִּכ֨וּל ק)(תִּכוּל ק)(תכול ק) כְּתָבָ֜אכְּתָבָאכתבא לְמִקְרֵ֗אלְמִקְרֵאלמקרא וּפִשְׁרֵהּ֙וּפִשְׁרֵהּופשרה לְהוֹדָ֣עֻתַ֔נִילְהוֹדָעֻתַנִילהודעתני אַרְגְּוָנָ֣אאַרְגְּוָנָאארגונא תִלְבַּ֗שׁתִלְבַּשׁתלבש [והמונכא כ][והמונכא כ][והמונכא כ] (וְהַֽמְנִיכָ֤א ק)(וְהַמְנִיכָא ק)(והמניכא ק) דִֽידִידי־־־דַהֲבָא֙דַהֲבָאדהבא עַֽלעַלעל־־־צַוְּארָ֔ךְצַוְּארָךְצוארך וְתַלְתָּ֥אוְתַלְתָּאותלתא בְמַלְכוּתָ֖אבְמַלְכוּתָאבמלכותא תִּשְׁלַֽטתִּשְׁלַטתשלט׃׃׃ פפפ
5:17 בֵּאדַ֜יִןבֵּאדַיִןבאדין עָנֵ֣העָנֵהענה דָנִיֵּ֗אלדָנִיֵּאלדניאל וְאָמַר֙וְאָמַרואמר קֳדָ֣םקֳדָםקדם מַלְכָּ֔אמַלְכָּאמלכא מַתְּנָתָךְ֙מַתְּנָתָךְמתנתך לָ֣ךְלָךְלך לֶֽהֶוְיָ֔ןלֶהֶוְיָןלהוין וּנְבָ֥זְבְּיָתָ֖ךְוּנְבָזְבְּיָתָךְונבזביתך לְאָחֳרָ֣ןלְאָחֳרָןלאחרן הַ֑בהַבהב בְּרַ֗םבְּרַםברם כְּתָבָא֙כְּתָבָאכתבא אֶקְרֵ֣אאֶקְרֵאאקרא לְמַלְכָּ֔אלְמַלְכָּאלמלכא וּפִשְׁרָ֖אוּפִשְׁרָאופשרא אֲהוֹדְעִנֵּֽהּאֲהוֹדְעִנֵּהּאהודענה׃׃׃ 5:18 [אַנְתָּה כ][אַנְתָּה כ][אנתה כ] (אַ֖נְתְּ ק)(אַנְתְּ ק)(אנת ק) מַלְכָּ֑אמַלְכָּאמלכא אֱלָהָא֙אֱלָהָאאלהא [עִלָּיָא כ][עִלָּיָא כ][עליא כ] (עִלָּאָ֔ה ק)(עִלָּאָה ק)(עלאה ק) מַלְכוּתָ֤אמַלְכוּתָאמלכותא וּרְבוּתָא֙וּרְבוּתָאורבותא וִיקָרָ֣אוִיקָרָאויקרא וְהַדְרָ֔הוְהַדְרָהוהדרה יְהַ֖ביְהַביהב לִנְבֻכַדְנֶצַּ֥רלִנְבֻכַדְנֶצַּרלנבכדנצר אֲבֽוּךְאֲבוּךְאבוך׃׃׃ 5:19 וּמִןוּמִןומן־־־רְבוּתָא֙רְבוּתָארבותא דִּ֣ידִּידי יְהַביְהַביהב־־־לֵ֔הּלֵהּלה כֹּ֣לכֹּלכל עַֽמְמַיָּ֗אעַמְמַיָּאעממיא אֻמַיָּא֙אֻמַיָּאאמיא וְלִשָּׁ֣נַיָּ֔אוְלִשָּׁנַיָּאולשניא הֲו֛וֹהֲווֹהוו [זָאֲעִין כ][זָאֲעִין כ][זאעין כ] (זָיְעִ֥ין ק)(זָיְעִין ק)(זיעין ק) וְדָחֲלִ֖יןוְדָחֲלִיןודחלין מִןמִןמן־־־קֳדָמ֑וֹהִיקֳדָמוֹהִיקדמוהי דִּֽידִּידי־־־הֲוָ֨ההֲוָההוה צָבֵ֜אצָבֵאצבא הֲוָ֣אהֲוָאהוא קָטֵ֗לקָטֵלקטל וְדִֽיוְדִיודי־־־הֲוָ֤ההֲוָההוה צָבֵא֙צָבֵאצבא הֲוָ֣ההֲוָההוה מַחֵ֔אמַחֵאמחא וְדִֽיוְדִיודי־־־הֲוָ֤ההֲוָההוה צָבֵא֙צָבֵאצבא הֲוָ֣ההֲוָההוה מָרִ֔יםמָרִיםמרים וְדִֽיוְדִיודי־־־הֲוָ֥ההֲוָההוה צָבֵ֖אצָבֵאצבא הֲוָ֥ההֲוָההוה מַשְׁפִּֽילמַשְׁפִּילמשפיל׃׃׃ 5:20 וּכְדִי֙וּכְדִיוכדי רִ֣םרִםרם לִבְבֵ֔הּלִבְבֵהּלבבה וְרוּחֵ֖הּוְרוּחֵהּורוחה תִּֽקְפַ֣תתִּקְפַתתקפת לַהֲזָדָ֑הלַהֲזָדָהלהזדה הָנְחַת֙הָנְחַתהנחת מִןמִןמן־־־כָּרְסֵ֣אכָּרְסֵאכרסא מַלְכוּתֵ֔הּמַלְכוּתֵהּמלכותה וִֽיקָרָ֖הוִיקָרָהויקרה הֶעְדִּ֥יוּהֶעְדִּיוּהעדיו מִנֵּֽהּמִנֵּהּמנה׃׃׃ 5:21 וּמִןוּמִןומן־־־בְּנֵי֩בְּנֵיבני אֲנָשָׁ֨אאֲנָשָׁאאנשא טְרִ֜ידטְרִידטריד וְלִבְבֵ֣הּוְלִבְבֵהּולבבה ׀׀׀ עִםעִםעם־־־חֵיוְתָ֣אחֵיוְתָאחיותא [שְׁוִי כ][שְׁוִי כ][שוי כ] (שַׁוִּ֗יְו ק)(שַׁוִּיְו ק)(שויו ק) וְעִםוְעִםועם־־־עֲרָֽדַיָּא֙עֲרָדַיָּאערדיא מְדוֹרֵ֔הּמְדוֹרֵהּמדורה עִשְׂבָּ֤אעִשְׂבָּאעשבא כְתוֹרִין֙כְתוֹרִיןכתורין יְטַ֣עֲמוּנֵּ֔הּיְטַעֲמוּנֵּהּיטעמונה וּמִטַּ֥לוּמִטַּלומטל שְׁמַיָּ֖אשְׁמַיָּאשמיא גִּשְׁמֵ֣הּגִּשְׁמֵהּגשמה יִצְטַבַּ֑עיִצְטַבַּעיצטבע עַ֣דעַדעד דִּֽידִּידי־־־יְדַ֗עיְדַעידע דִּֽידִּידי־־־שַׁלִּ֞יטשַׁלִּיטשליט אֱלָהָ֤אאֱלָהָאאלהא [עליא כ][עליא כ][עליא כ] (עִלָּאָה֙ ק)(עִלָּאָה ק)(עלאה ק) בְּמַלְכ֣וּתבְּמַלְכוּתבמלכות אֲנָשָׁ֔אאֲנָשָׁאאנשא וּלְמַןוּלְמַןולמן־־־דִּ֥ידִּידי יִצְבֵּ֖היִצְבֵּהיצבה יְהָקֵ֥יםיְהָקֵיםיהקים [עֲלַיֵהּ כ][עֲלַיֵהּ כ][עליה כ] (עֲלַֽהּ ק)(עֲלַהּ ק)(עלה ק)׃׃׃ 5:22 [וְאַנְתָּה כ][וְאַנְתָּה כ][ואנתה כ] (וְאַ֤נְתְּ ק)(וְאַנְתְּ ק)(ואנת ק) בְּרֵהּ֙בְּרֵהּברה בֵּלְשַׁאצַּ֔רבֵּלְשַׁאצַּרבלשאצר לָ֥אלָאלא הַשְׁפֵּ֖לְתְּהַשְׁפֵּלְתְּהשפלת לִבְבָ֑ךְלִבְבָךְלבבך כָּלכָּלכל־־־קֳבֵ֕לקֳבֵלקבל דִּ֥ידִּידי כָלכָלכל־־־דְּנָ֖הדְּנָהדנה יְדַֽעְתָּיְדַעְתָּידעת׃׃׃ 5:23 וְעַ֣לוְעַלועל מָרֵֽאמָרֵאמרא־־־שְׁמַיָּ֣אשְׁמַיָּאשמיא ׀׀׀ הִתְרוֹמַ֡מְתָּהִתְרוֹמַמְתָּהתרוממת וּלְמָֽאנַיָּ֨אוּלְמָאנַיָּאולמאניא דִֽידִידי־־־בַיְתֵ֜הּבַיְתֵהּביתה הַיְתִ֣יוהַיְתִיוהיתיו [קָדָמַיִךְ כ][קָדָמַיִךְ כ][קדמיך כ] (קָֽדָמָ֗ךְ ק)(קָדָמָךְ ק)(קדמך ק) [וְאַנְתָּה כ][וְאַנְתָּה כ][ואנתה כ] (וְאַ֨נְתְּ ק)(וְאַנְתְּ ק)(ואנת ק) [וְרַבְרְבָנַיִךְ כ][וְרַבְרְבָנַיִךְ כ][ורברבניך כ] (וְרַבְרְבָנָ֜ךְ ק)(וְרַבְרְבָנָךְ ק)(ורברבנך ק) שֵֽׁגְלָתָ֣ךְשֵׁגְלָתָךְשגלתך וּלְחֵנָתָךְ֮וּלְחֵנָתָךְולחנתך חַמְרָא֮חַמְרָאחמרא שָׁתַ֣יִןשָׁתַיִןשתין בְּהוֹן֒בְּהוֹןבהון וְלֵֽאלָהֵ֣יוְלֵאלָהֵיולאלהי כַסְפָּֽאכַסְפָּאכספא־־־וְ֠דַהֲבָאוְדַהֲבָאודהבא נְחָשָׁ֨אנְחָשָׁאנחשא פַרְזְלָ֜אפַרְזְלָאפרזלא אָעָ֣אאָעָאאעא וְאַבְנָ֗אוְאַבְנָאואבנא דִּ֠ידִּידי לָֽאלָאלא־־־חָזַ֧יִןחָזַיִןחזין וְלָאוְלָאולא־־־שָׁמְעִ֛יןשָׁמְעִיןשמעין וְלָ֥אוְלָאולא יָדְעִ֖יןיָדְעִיןידעין שַׁבַּ֑חְתָּשַׁבַּחְתָּשבחת וְלֵֽאלָהָ֞אוְלֵאלָהָאולאלהא דִּֽידִּידי־־־נִשְׁמְתָ֥ךְנִשְׁמְתָךְנשמתך בִּידֵ֛הּבִּידֵהּבידה וְכָלוְכָלוכל־־־אֹרְחָתָ֥ךְאֹרְחָתָךְארחתך לֵ֖הּלֵהּלה לָ֥אלָאלא הַדַּֽרְתָּהַדַּרְתָּהדרת׃׃׃ 5:24 בֵּאדַ֙יִן֙בֵּאדַיִןבאדין מִןמִןמן־־־קֳדָמ֔וֹהִיקֳדָמוֹהִיקדמוהי שְׁלִ֖יַחַשְׁלִיַחַשליח פַּסָּ֣אפַּסָּאפסא דִֽידִידי־־־יְדָ֑איְדָאידא וּכְתָבָ֥אוּכְתָבָאוכתבא דְנָ֖הדְנָהדנה רְשִֽׁיםרְשִׁיםרשים׃׃׃ 5:25 וּדְנָ֥הוּדְנָהודנה כְתָבָ֖אכְתָבָאכתבא דִּ֣ידִּידי רְשִׁ֑יםרְשִׁיםרשים מְנֵ֥אמְנֵאמנא מְנֵ֖אמְנֵאמנא תְּקֵ֥לתְּקֵלתקל וּפַרְסִֽיןוּפַרְסִיןופרסין׃׃׃ 5:26 דְּנָ֖הדְּנָהדנה פְּשַֽׁרפְּשַׁרפשר־־־מִלְּתָ֑אמִלְּתָאמלתא מְנֵ֕אמְנֵאמנא מְנָֽהמְנָהמנה־־־אֱלָהָ֥אאֱלָהָאאלהא מַלְכוּתָ֖ךְמַלְכוּתָךְמלכותך וְהַשְׁלְמַֽהּוְהַשְׁלְמַהּוהשלמה׃׃׃ 5:27 תְּקֵ֑לתְּקֵלתקל תְּקִ֥ילְתָּהתְּקִילְתָּהתקילתה בְמֹֽאזַנְיָ֖אבְמֹאזַנְיָאבמאזניא וְהִשְׁתְּכַ֥חַתְּוְהִשְׁתְּכַחַתְּוהשתכחת חַסִּֽירחַסִּירחסיר׃׃׃ 5:28 פְּרֵ֑ספְּרֵספרס פְּרִיסַת֙פְּרִיסַתפריסת מַלְכוּתָ֔ךְמַלְכוּתָךְמלכותך וִיהִיבַ֖תוִיהִיבַתויהיבת לְמָדַ֥ילְמָדַילמדי וּפָרָֽסוּפָרָסופרס׃׃׃ 5:29 בֵּאדַ֣יִןבֵּאדַיִןבאדין ׀׀׀ אֲמַ֣ראֲמַראמר בֵּלְשַׁאצַּ֗רבֵּלְשַׁאצַּרבלשאצר וְהַלְבִּ֤ישׁוּוְהַלְבִּישׁוּוהלבישו לְדָֽנִיֵּאל֙לְדָנִיֵּאללדניאל אַרְגְּוָנָ֔אאַרְגְּוָנָאארגונא [וְהַמֹּונְכָא כ][וְהַמֹּונְכָא כ][והמונכא כ] (וְהַֽמְנִיכָ֥א ק)(וְהַמְנִיכָא ק)(והמניכא ק) דִֽידִידי־־־דַהֲבָ֖אדַהֲבָאדהבא עַֽלעַלעל־־־צַוְּארֵ֑הּצַוְּארֵהּצוארה וְהַכְרִ֣זֽוּוְהַכְרִזוּוהכרזו עֲל֔וֹהִיעֲלוֹהִיעלוהי דִּֽידִּידי־־־לֶהֱוֵ֥אלֶהֱוֵאלהוא שַׁלִּ֛יטשַׁלִּיטשליט תַּלְתָּ֖אתַּלְתָּאתלתא בְּמַלְכוּתָֽאבְּמַלְכוּתָאבמלכותא׃׃׃ 5:30 בֵּ֚הּבֵּהּבה בְּלֵ֣ילְיָ֔אבְּלֵילְיָאבליליא קְטִ֕ילקְטִילקטיל בֵּלְאשַׁצַּ֖רבֵּלְאשַׁצַּרבלאשצר מַלְכָּ֥אמַלְכָּאמלכא [כַשְׂדָּיָא כ][כַשְׂדָּיָא כ][כשדיא כ] (כַשְׂדָּאָֽה ק)(כַשְׂדָּאָה ק)(כשדאה ק)׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain