Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 1

1:1 אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה הַדְּבָרִ֗יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֤רדִּבֶּרדבר מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בְּעֵ֖בֶרבְּעֵבֶרבעבר הַיַּרְדֵּ֑ןהַיַּרְדֵּןהירדן בַּמִּדְבָּ֡רבַּמִּדְבָּרבמדבר בָּֽעֲרָבָה֩בָּעֲרָבָהבערבה מ֨וֹלמוֹלמול ס֜וּףסוּףסוף בֵּֽיןבֵּיןבין־־־פָּארָ֧ןפָּארָןפארן וּבֵֽיןוּבֵיןובין־־־תֹּ֛פֶלתֹּפֶלתפל וְלָבָ֥ןוְלָבָןולבן וַחֲצֵרֹ֖תוַחֲצֵרֹתוחצרת וְדִ֥יוְדִיודי זָהָֽבזָהָבזהב׃׃׃ 1:2 אַחַ֨דאַחַדאחד עָשָׂ֥רעָשָׂרעשר יוֹם֙יוֹםיום מֵֽחֹרֵ֔במֵחֹרֵבמחרב דֶּ֖רֶךְדֶּרֶךְדרך הַרהַרהר־־־שֵׂעִ֑ירשֵׂעִירשעיר עַ֖דעַדעד קָדֵ֥שׁקָדֵשׁקדש בַּרְנֵֽעַבַּרְנֵעַברנע׃׃׃ 1:3 וַיְהִי֙וַיְהִיויהי בְּאַרְבָּעִ֣יםבְּאַרְבָּעִיםבארבעים שָׁנָ֔השָׁנָהשנה בְּעַשְׁתֵּֽיבְּעַשְׁתֵּיבעשתי־־־עָשָׂ֥רעָשָׂרעשר חֹ֖דֶשׁחֹדֶשׁחדש בְּאֶחָ֣דבְּאֶחָדבאחד לַחֹ֑דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש דִּבֶּ֤רדִּבֶּרדבר מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כְּ֠כֹלכְּכֹלככל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר צִוָּ֧הצִוָּהצוה יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֹת֖וֹאֹתוֹאתו אֲלֵהֶֽםאֲלֵהֶםאלהם׃׃׃ 1:4 אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי הַכֹּת֗וֹהַכֹּתוֹהכתו אֵ֚תאֵתאת סִיחֹן֙סִיחֹןסיחן מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הָֽאֱמֹרִ֔יהָאֱמֹרִיהאמרי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יוֹשֵׁ֖ביוֹשֵׁביושב בְּחֶשְׁבּ֑וֹןבְּחֶשְׁבּוֹןבחשבון וְאֵ֗תוְאֵתואת ע֚וֹגעוֹגעוג מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הַבָּשָׁ֔ןהַבָּשָׁןהבשן אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יוֹשֵׁ֥ביוֹשֵׁביושב בְּעַשְׁתָּרֹ֖תבְּעַשְׁתָּרֹתבעשתרת בְּאֶדְרֶֽעִיבְּאֶדְרֶעִיבאדרעי׃׃׃ 1:5 בְּעֵ֥בֶרבְּעֵבֶרבעבר הַיַּרְדֵּ֖ןהַיַּרְדֵּןהירדן בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מוֹאָ֑במוֹאָבמואב הוֹאִ֣ילהוֹאִילהואיל מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה בֵּאֵ֛רבֵּאֵרבאר אֶתאֶתאת־־־הַתּוֹרָ֥ההַתּוֹרָההתורה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 1:6 יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֛ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר אֵלֵ֖ינוּאֵלֵינוּאלינו בְּחֹרֵ֣בבְּחֹרֵבבחרב לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר רַברַברב־־־לָכֶ֥םלָכֶםלכם שֶׁ֖בֶתשֶׁבֶתשבת בָּהָ֥רבָּהָרבהר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 1:7 פְּנ֣וּפְּנוּפנו ׀׀׀ וּסְע֣וּוּסְעוּוסעו לָכֶ֗םלָכֶםלכם וּבֹ֨אוּוּבֹאוּובאו הַ֥רהַרהר הָֽאֱמֹרִי֮הָאֱמֹרִיהאמרי וְאֶלוְאֶלואל־־־כָּלכָּלכל־־־שְׁכֵנָיו֒שְׁכֵנָיושכניו בָּעֲרָבָ֥הבָּעֲרָבָהבערבה בָהָ֛רבָהָרבהר וּבַשְּׁפֵלָ֥הוּבַשְּׁפֵלָהובשפלה וּבַנֶּ֖גֶבוּבַנֶּגֶבובנגב וּבְח֣וֹףוּבְחוֹףובחוף הַיָּ֑םהַיָּםהים אֶ֤רֶץאֶרֶץארץ הַֽכְּנַעֲנִי֙הַכְּנַעֲנִיהכנעני וְהַלְּבָנ֔וֹןוְהַלְּבָנוֹןוהלבנון עַדעַדעד־־־הַנָּהָ֥רהַנָּהָרהנהר הַגָּדֹ֖להַגָּדֹלהגדל נְהַרנְהַרנהר־־־פְּרָֽתפְּרָתפרת׃׃׃ 1:8 רְאֵ֛הרְאֵהראה נָתַ֥תִּינָתַתִּינתתי לִפְנֵיכֶ֖םלִפְנֵיכֶםלפניכם אֶתאֶתאת־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ בֹּ֚אוּבֹּאוּבאו וּרְשׁ֣וּוּרְשׁוּורשו אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֣ענִשְׁבַּענשבע יְ֠הוָהיְהוָהיהוה לַאֲבֹ֨תֵיכֶ֜םלַאֲבֹתֵיכֶםלאבתיכם לְאַבְרָהָ֨םלְאַבְרָהָםלאברהם לְיִצְחָ֤קלְיִצְחָקליצחק וּֽלְיַעֲקֹב֙וּלְיַעֲקֹבוליעקב לָתֵ֣תלָתֵתלתת לָהֶ֔םלָהֶםלהם וּלְזַרְעָ֖םוּלְזַרְעָםולזרעם אַחֲרֵיהֶֽםאַחֲרֵיהֶםאחריהם׃׃׃ 1:9 וָאֹמַ֣רוָאֹמַרואמר אֲלֵכֶ֔םאֲלֵכֶםאלכם בָּעֵ֥תבָּעֵתבעת הַהִ֖ואהַהִואההוא לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר לֹאלֹאלא־־־אוּכַ֥לאוּכַלאוכל לְבַדִּ֖ילְבַדִּילבדי שְׂאֵ֥תשְׂאֵתשאת אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 1:10 יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֖םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם הִרְבָּ֣ההִרְבָּההרבה אֶתְכֶ֑םאֶתְכֶםאתכם וְהִנְּכֶ֣םוְהִנְּכֶםוהנכם הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום כְּכוֹכְבֵ֥יכְּכוֹכְבֵיככוכבי הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים לָרֹֽבלָרֹבלרב׃׃׃ 1:11 יְהוָ֞היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי אֲבֽוֹתֵכֶ֗םאֲבוֹתֵכֶםאבותכם יֹסֵ֧ףיֹסֵףיסף עֲלֵיכֶ֛םעֲלֵיכֶםעליכם כָּכֶ֖םכָּכֶםככם אֶ֣לֶףאֶלֶףאלף פְּעָמִ֑יםפְּעָמִיםפעמים וִיבָרֵ֣ךְוִיבָרֵךְויברך אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 1:12 אֵיכָ֥האֵיכָהאיכה אֶשָּׂ֖אאֶשָּׂאאשא לְבַדִּ֑ילְבַדִּילבדי טָרְחֲכֶ֥םטָרְחֲכֶםטרחכם וּמַֽשַּׂאֲכֶ֖םוּמַשַּׂאֲכֶםומשאכם וְרִֽיבְכֶֽםוְרִיבְכֶםוריבכם׃׃׃ 1:13 הָב֣וּהָבוּהבו לָ֠כֶםלָכֶםלכם אֲנָשִׁ֨יםאֲנָשִׁיםאנשים חֲכָמִ֧יםחֲכָמִיםחכמים וּנְבֹנִ֛יםוּנְבֹנִיםונבנים וִידֻעִ֖יםוִידֻעִיםוידעים לְשִׁבְטֵיכֶ֑םלְשִׁבְטֵיכֶםלשבטיכם וַאֲשִׂימֵ֖םוַאֲשִׂימֵםואשימם בְּרָאשֵׁיכֶֽםבְּרָאשֵׁיכֶםבראשיכם׃׃׃ 1:14 וַֽתַּעֲנ֖וּוַתַּעֲנוּותענו אֹתִ֑יאֹתִיאתי וַתֹּ֣אמְר֔וּוַתֹּאמְרוּותאמרו טֽוֹבטוֹבטוב־־־הַדָּבָ֥רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבַּ֖רְתָּדִּבַּרְתָּדברת לַעֲשֽׂוֹתלַעֲשׂוֹתלעשות׃׃׃ 1:15 וָאֶקַּ֞חוָאֶקַּחואקח אֶתאֶתאת־־־רָאשֵׁ֣ירָאשֵׁיראשי שִׁבְטֵיכֶ֗םשִׁבְטֵיכֶםשבטיכם אֲנָשִׁ֤יםאֲנָשִׁיםאנשים חֲכָמִים֙חֲכָמִיםחכמים וִֽידֻעִ֔יםוִידֻעִיםוידעים וָאֶתֵּ֥ןוָאֶתֵּןואתן אֹתָ֛םאֹתָםאתם רָאשִׁ֖יםרָאשִׁיםראשים עֲלֵיכֶ֑םעֲלֵיכֶםעליכם שָׂרֵ֨ישָׂרֵישרי אֲלָפִ֜יםאֲלָפִיםאלפים וְשָׂרֵ֣יוְשָׂרֵיושרי מֵא֗וֹתמֵאוֹתמאות וְשָׂרֵ֤יוְשָׂרֵיושרי חֲמִשִּׁים֙חֲמִשִּׁיםחמשים וְשָׂרֵ֣יוְשָׂרֵיושרי עֲשָׂרֹ֔תעֲשָׂרֹתעשרת וְשֹׁטְרִ֖יםוְשֹׁטְרִיםושטרים לְשִׁבְטֵיכֶֽםלְשִׁבְטֵיכֶםלשבטיכם׃׃׃ 1:16 וָאֲצַוֶּה֙וָאֲצַוֶּהואצוה אֶתאֶתאת־־־שֹׁ֣פְטֵיכֶ֔םשֹׁפְטֵיכֶםשפטיכם בָּעֵ֥תבָּעֵתבעת הַהִ֖ואהַהִואההוא לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר שָׁמֹ֤עַשָׁמֹעַשמע בֵּיןבֵּיןבין־־־אֲחֵיכֶם֙אֲחֵיכֶםאחיכם וּשְׁפַטְתֶּ֣םוּשְׁפַטְתֶּםושפטתם צֶ֔דֶקצֶדֶקצדק בֵּֽיןבֵּיןבין־־־אִ֥ישׁאִישׁאיש וּבֵיןוּבֵיןובין־־־אָחִ֖יואָחִיואחיו וּבֵ֥יןוּבֵיןובין גֵּרֽוֹגֵּרוֹגרו׃׃׃ 1:17 לֹֽאלֹאלא־־־תַכִּ֨ירוּתַכִּירוּתכירו פָנִ֜יםפָנִיםפנים בַּמִּשְׁפָּ֗טבַּמִּשְׁפָּטבמשפט כַּקָּטֹ֤ןכַּקָּטֹןכקטן כַּגָּדֹל֙כַּגָּדֹלכגדל תִּשְׁמָע֔וּןתִּשְׁמָעוּןתשמעון לֹ֤אלֹאלא תָג֙וּרוּ֙תָגוּרוּתגורו מִפְּנֵימִפְּנֵימפני־־־אִ֔ישׁאִישׁאיש כִּ֥יכִּיכי הַמִּשְׁפָּ֖טהַמִּשְׁפָּטהמשפט לֵאלֹהִ֣יםלֵאלֹהִיםלאלהים ה֑וּאהוּאהוא וְהַדָּבָר֙וְהַדָּבָרוהדבר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִקְשֶׁ֣היִקְשֶׁהיקשה מִכֶּ֔םמִכֶּםמכם תַּקְרִב֥וּןתַּקְרִבוּןתקרבון אֵלַ֖יאֵלַיאלי וּשְׁמַעְתִּֽיווּשְׁמַעְתִּיוושמעתיו׃׃׃ 1:18 וָאֲצַוֶּ֥הוָאֲצַוֶּהואצוה אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֑ואהַהִואההוא אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תַּעֲשֽׂוּןתַּעֲשׂוּןתעשון׃׃׃ 1:19 וַנִּסַּ֣עוַנִּסַּעונסע מֵחֹרֵ֗במֵחֹרֵבמחרב וַנֵּ֡לֶךְוַנֵּלֶךְונלך אֵ֣תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַמִּדְבָּ֣רהַמִּדְבָּרהמדבר הַגָּדוֹל֩הַגָּדוֹלהגדול וְהַנּוֹרָ֨אוְהַנּוֹרָאוהנורא הַה֜וּאהַהוּאההוא אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר רְאִיתֶ֗םרְאִיתֶםראיתם דֶּ֚רֶךְדֶּרֶךְדרך הַ֣רהַרהר הָֽאֱמֹרִ֔יהָאֱמֹרִיהאמרי כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֛הצִוָּהצוה יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֖ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו אֹתָ֑נוּאֹתָנוּאתנו וַנָּבֹ֕אוַנָּבֹאונבא עַ֖דעַדעד קָדֵ֥שׁקָדֵשׁקדש בַּרְנֵֽעַבַּרְנֵעַברנע׃׃׃ 1:20 וָאֹמַ֖רוָאֹמַרואמר אֲלֵכֶ֑םאֲלֵכֶםאלכם בָּאתֶם֙בָּאתֶםבאתם עַדעַדעד־־־הַ֣רהַרהר הָאֱמֹרִ֔יהָאֱמֹרִיהאמרי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֖ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לָֽנוּלָנוּלנו׃׃׃ 1:21 רְ֠אֵהרְאֵהראה נָתַ֨ןנָתַןנתן יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֛יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לְפָנֶ֖יךָלְפָנֶיךָלפניך אֶתאֶתאת־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ עֲלֵ֣העֲלֵהעלה רֵ֗שׁרֵשׁרש כַּאֲשֶׁר֩כַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֨רדִּבֶּרדבר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי אֲבֹתֶ֙יךָ֙אֲבֹתֶיךָאבתיך לָ֔ךְלָךְלך אַלאַלאל־־־תִּירָ֖אתִּירָאתירא וְאַלוְאַלואל־־־תֵּחָֽתתֵּחָתתחת׃׃׃ 1:22 וַתִּקְרְב֣וּןוַתִּקְרְבוּןותקרבון אֵלַי֮אֵלַיאלי כֻּלְּכֶם֒כֻּלְּכֶםכלכם וַתֹּאמְר֗וּוַתֹּאמְרוּותאמרו נִשְׁלְחָ֤הנִשְׁלְחָהנשלחה אֲנָשִׁים֙אֲנָשִׁיםאנשים לְפָנֵ֔ינוּלְפָנֵינוּלפנינו וְיַחְפְּרוּוְיַחְפְּרוּויחפרו־־־לָ֖נוּלָנוּלנו אֶתאֶתאת־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְיָשִׁ֤בוּוְיָשִׁבוּוישבו אֹתָ֙נוּ֙אֹתָנוּאתנו דָּבָ֔רדָּבָרדבר אֶתאֶתאת־־־הַדֶּ֙רֶךְ֙הַדֶּרֶךְהדרך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נַעֲלֶהנַעֲלֶהנעלה־־־בָּ֔הּבָּהּבה וְאֵת֙וְאֵתואת הֶֽעָרִ֔יםהֶעָרִיםהערים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָבֹ֖אנָבֹאנבא אֲלֵיהֶֽןאֲלֵיהֶןאליהן׃׃׃ 1:23 וַיִּיטַ֥בוַיִּיטַבוייטב בְּעֵינַ֖יבְּעֵינַיבעיני הַדָּבָ֑רהַדָּבָרהדבר וָאֶקַּ֤חוָאֶקַּחואקח מִכֶּם֙מִכֶּםמכם שְׁנֵ֣יםשְׁנֵיםשנים עָשָׂ֣רעָשָׂרעשר אֲנָשִׁ֔יםאֲנָשִׁיםאנשים אִ֥ישׁאִישׁאיש אֶחָ֖דאֶחָדאחד לַשָּֽׁבֶטלַשָּׁבֶטלשבט׃׃׃ 1:24 וַיִּפְנוּ֙וַיִּפְנוּויפנו וַיַּעֲל֣וּוַיַּעֲלוּויעלו הָהָ֔רָההָהָרָהההרה וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו עַדעַדעד־־־נַ֣חַלנַחַלנחל אֶשְׁכֹּ֑לאֶשְׁכֹּלאשכל וַֽיְרַגְּל֖וּוַיְרַגְּלוּוירגלו אֹתָֽהּאֹתָהּאתה׃׃׃ 1:25 וַיִּקְח֤וּוַיִּקְחוּויקחו בְיָדָם֙בְיָדָםבידם מִפְּרִ֣ימִפְּרִימפרי הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וַיּוֹרִ֖דוּוַיּוֹרִדוּויורדו אֵלֵ֑ינוּאֵלֵינוּאלינו וַיָּשִׁ֨בוּוַיָּשִׁבוּוישבו אֹתָ֤נוּאֹתָנוּאתנו דָבָר֙דָבָרדבר וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו טוֹבָ֣הטוֹבָהטובה הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֖ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לָֽנוּלָנוּלנו׃׃׃ 1:26 וְלֹ֥אוְלֹאולא אֲבִיתֶ֖םאֲבִיתֶםאביתם לַעֲלֹ֑תלַעֲלֹתלעלת וַתַּמְר֕וּוַתַּמְרוּותמרו אֶתאֶתאת־־־פִּ֥יפִּיפי יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 1:27 וַתֵּרָגְנ֤וּוַתֵּרָגְנוּותרגנו בְאָהֳלֵיכֶם֙בְאָהֳלֵיכֶםבאהליכם וַתֹּ֣אמְר֔וּוַתֹּאמְרוּותאמרו בְּשִׂנְאַ֤תבְּשִׂנְאַתבשנאת יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֹתָ֔נוּאֹתָנוּאתנו הוֹצִיאָ֖נוּהוֹצִיאָנוּהוציאנו מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים לָתֵ֥תלָתֵתלתת אֹתָ֛נוּאֹתָנוּאתנו בְּיַ֥דבְּיַדביד הָאֱמֹרִ֖יהָאֱמֹרִיהאמרי לְהַשְׁמִידֵֽנוּלְהַשְׁמִידֵנוּלהשמידנו׃׃׃ 1:28 אָנָ֣האָנָהאנה ׀׀׀ אֲנַ֣חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו עֹלִ֗יםעֹלִיםעלים אַחֵינוּ֩אַחֵינוּאחינו הֵמַ֨סּוּהֵמַסּוּהמסו אֶתאֶתאת־־־לְבָבֵ֜נוּלְבָבֵנוּלבבנו לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר עַ֣םעַםעם גָּד֤וֹלגָּדוֹלגדול וָרָם֙וָרָםורם מִמֶּ֔נּוּמִמֶּנּוּממנו עָרִ֛יםעָרִיםערים גְּדֹלֹ֥תגְּדֹלֹתגדלת וּבְצוּרֹ֖תוּבְצוּרֹתובצורת בַּשָּׁמָ֑יִםבַּשָּׁמָיִםבשמים וְגַםוְגַםוגם־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני עֲנָקִ֖יםעֲנָקִיםענקים רָאִ֥ינוּרָאִינוּראינו שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 1:29 וָאֹמַ֖רוָאֹמַרואמר אֲלֵכֶ֑םאֲלֵכֶםאלכם לֹאלֹאלא־־־תַֽעַרְצ֥וּןתַעַרְצוּןתערצון וְֽלֹאוְלֹאולא־־־תִֽירְא֖וּןתִירְאוּןתיראון מֵהֶֽםמֵהֶםמהם׃׃׃ 1:30 יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶם֙אֱלֹהֵיכֶםאלהיכם הַהֹלֵ֣ךְהַהֹלֵךְההלך לִפְנֵיכֶ֔םלִפְנֵיכֶםלפניכם ה֖וּאהוּאהוא יִלָּחֵ֣םיִלָּחֵםילחם לָכֶ֑םלָכֶםלכם כְּ֠כֹלכְּכֹלככל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֧העָשָׂהעשה אִתְּכֶ֛םאִתְּכֶםאתכם בְּמִצְרַ֖יִםבְּמִצְרַיִםבמצרים לְעֵינֵיכֶֽםלְעֵינֵיכֶםלעיניכם׃׃׃ 1:31 וּבַמִּדְבָּר֙וּבַמִּדְבָּרובמדבר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר רָאִ֔יתָרָאִיתָראית אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר נְשָׂאֲךָ֙נְשָׂאֲךָנשאך יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר יִשָׂאיִשָׂאישא־־־אִ֖ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־בְּנ֑וֹבְּנוֹבנו בְּכָלבְּכָלבכל־־־הַדֶּ֙רֶךְ֙הַדֶּרֶךְהדרך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֲלַכְתֶּ֔םהֲלַכְתֶּםהלכתם עַדעַדעד־־־בֹּאֲכֶ֖םבֹּאֲכֶםבאכם עַדעַדעד־־־הַמָּק֥וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 1:32 וּבַדָּבָ֖רוּבַדָּבָרובדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה אֵֽינְכֶם֙אֵינְכֶםאינכם מַאֲמִינִ֔םמַאֲמִינִםמאמינם בַּיהוָ֖הבַּיהוָהביהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 1:33 הַהֹלֵ֨ךְהַהֹלֵךְההלך לִפְנֵיכֶ֜םלִפְנֵיכֶםלפניכם בַּדֶּ֗רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך לָת֥וּרלָתוּרלתור לָכֶ֛םלָכֶםלכם מָק֖וֹםמָקוֹםמקום לַֽחֲנֹֽתְכֶ֑םלַחֲנֹתְכֶםלחנתכם בָּאֵ֣שׁבָּאֵשׁבאש ׀׀׀ לַ֗יְלָהלַיְלָהלילה לַרְאֹֽתְכֶם֙לַרְאֹתְכֶםלראתכם בַּדֶּ֙רֶךְ֙בַּדֶּרֶךְבדרך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תֵּֽלְכוּתֵּלְכוּתלכו־־־בָ֔הּבָהּבה וּבֶעָנָ֖ןוּבֶעָנָןובענן יוֹמָֽםיוֹמָםיומם׃׃׃ 1:34 וַיִּשְׁמַ֥עוַיִּשְׁמַעוישמע יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־ק֣וֹלקוֹלקול דִּבְרֵיכֶ֑םדִּבְרֵיכֶםדבריכם וַיִּקְצֹ֖ףוַיִּקְצֹףויקצף וַיִּשָּׁבַ֥עוַיִּשָּׁבַעוישבע לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 1:35 אִםאִםאם־־־יִרְאֶ֥היִרְאֶהיראה אִישׁ֙אִישׁאיש בָּאֲנָשִׁ֣יםבָּאֲנָשִׁיםבאנשים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה הַדּ֥וֹרהַדּוֹרהדור הָרָ֖עהָרָעהרע הַזֶּ֑ההַזֶּההזה אֵ֚תאֵתאת הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַטּוֹבָ֔ההַטּוֹבָההטובה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֔עְתִּינִשְׁבַּעְתִּינשבעתי לָתֵ֖תלָתֵתלתת לַאֲבֹתֵיכֶֽםלַאֲבֹתֵיכֶםלאבתיכם׃׃׃ 1:36 זֽוּלָתִ֞יזוּלָתִיזולתי כָּלֵ֤בכָּלֵבכלב בֶּןבֶּןבן־־־יְפֻנֶּה֙יְפֻנֶּהיפנה ה֣וּאהוּאהוא יִרְאֶ֔נָּהיִרְאֶנָּהיראנה וְלֽוֹוְלוֹולו־־־אֶתֵּ֧ןאֶתֵּןאתן אֶתאֶתאת־־־הָאָ֛רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דָּֽרַךְדָּרַךְדרך־־־בָּ֖הּבָּהּבה וּלְבָנָ֑יווּלְבָנָיוולבניו יַ֕עַןיַעַןיען אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר מִלֵּ֖אמִלֵּאמלא אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 1:37 גַּםגַּםגם־־־בִּי֙בִּיבי הִתְאַנַּ֣ףהִתְאַנַּףהתאנף יְהוָ֔היְהוָהיהוה בִּגְלַלְכֶ֖םבִּגְלַלְכֶםבגללכם לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר גַּםגַּםגם־־־אַתָּ֖האַתָּהאתה לֹאלֹאלא־־־תָבֹ֥אתָבֹאתבא שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 1:38 יְהוֹשֻׁ֤עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בִּןבִּןבן נוּן֙נוּןנון הָעֹמֵ֣דהָעֹמֵדהעמד לְפָנֶ֔יךָלְפָנֶיךָלפניך ה֖וּאהוּאהוא יָ֣בֹאיָבֹאיבא שָׁ֑מָּהשָׁמָּהשמה אֹת֣וֹאֹתוֹאתו חַזֵּ֔קחַזֵּקחזק כִּיכִּיכי־־־ה֖וּאהוּאהוא יַנְחִלֶ֥נָּהיַנְחִלֶנָּהינחלנה אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 1:39 וְטַפְּכֶם֩וְטַפְּכֶםוטפכם אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אֲמַרְתֶּ֜םאֲמַרְתֶּםאמרתם לָבַ֣זלָבַזלבז יִהְיֶ֗היִהְיֶהיהיה וּ֠בְנֵיכֶםוּבְנֵיכֶםובניכם אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יָדְע֤וּיָדְעוּידעו הַיּוֹם֙הַיּוֹםהיום ט֣וֹבטוֹבטוב וָרָ֔עוָרָעורע הֵ֖מָּההֵמָּההמה יָבֹ֣אוּיָבֹאוּיבאו שָׁ֑מָּהשָׁמָּהשמה וְלָהֶ֣םוְלָהֶםולהם אֶתְּנֶ֔נָּהאֶתְּנֶנָּהאתננה וְהֵ֖םוְהֵםוהם יִירָשֽׁוּהָּיִירָשׁוּהָּיירשוה׃׃׃ 1:40 וְאַתֶּ֖םוְאַתֶּםואתם פְּנ֣וּפְּנוּפנו לָכֶ֑םלָכֶםלכם וּסְע֥וּוּסְעוּוסעו הַמִּדְבָּ֖רָההַמִּדְבָּרָההמדברה דֶּ֥רֶךְדֶּרֶךְדרך יַםיַםים־־־סֽוּףסוּףסוף׃׃׃ 1:41 וַֽתַּעֲנ֣וּוַתַּעֲנוּותענו ׀׀׀ וַתֹּאמְר֣וּוַתֹּאמְרוּותאמרו אֵלַ֗יאֵלַיאלי חָטָאנוּ֮חָטָאנוּחטאנו לַֽיהוָה֒לַיהוָהליהוה אֲנַ֤חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו נַעֲלֶה֙נַעֲלֶהנעלה וְנִלְחַ֔מְנוּוְנִלְחַמְנוּונלחמנו כְּכֹ֥לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֖נוּצִוָּנוּצונו יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֑ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו וַֽתַּחְגְּר֗וּוַתַּחְגְּרוּותחגרו אִ֚ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־כְּלֵ֣יכְּלֵיכלי מִלְחַמְתּ֔וֹמִלְחַמְתּוֹמלחמתו וַתָּהִ֖ינוּוַתָּהִינוּותהינו לַעֲלֹ֥תלַעֲלֹתלעלת הָהָֽרָההָהָרָהההרה׃׃׃ 1:42 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֵלַ֗יאֵלַיאלי אֱמֹ֤ראֱמֹראמר לָהֶם֙לָהֶםלהם לֹ֤אלֹאלא תַֽעֲלוּ֙תַעֲלוּתעלו וְלֹאוְלֹאולא־־־תִלָּ֣חֲמ֔וּתִלָּחֲמוּתלחמו כִּ֥יכִּיכי אֵינֶ֖נִּיאֵינֶנִּיאינני בְּקִרְבְּכֶ֑םבְּקִרְבְּכֶםבקרבכם וְלֹא֙וְלֹאולא תִּנָּֽגְפ֔וּתִּנָּגְפוּתנגפו לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני אֹיְבֵיכֶֽםאֹיְבֵיכֶםאיביכם׃׃׃ 1:43 וָאֲדַבֵּ֥רוָאֲדַבֵּרואדבר אֲלֵיכֶ֖םאֲלֵיכֶםאליכם וְלֹ֣אוְלֹאולא שְׁמַעְתֶּ֑םשְׁמַעְתֶּםשמעתם וַתַּמְרוּ֙וַתַּמְרוּותמרו אֶתאֶתאת־־־פִּ֣יפִּיפי יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַתָּזִ֖דוּוַתָּזִדוּותזדו וַתַּעֲל֥וּוַתַּעֲלוּותעלו הָהָֽרָההָהָרָהההרה׃׃׃ 1:44 וַיֵּצֵ֨אוַיֵּצֵאויצא הָאֱמֹרִ֜יהָאֱמֹרִיהאמרי הַיֹּשֵׁ֨בהַיֹּשֵׁבהישב בָּהָ֤רבָּהָרבהר הַהוּא֙הַהוּאההוא לִקְרַאתְכֶ֔םלִקְרַאתְכֶםלקראתכם וַיִּרְדְּפ֣וּוַיִּרְדְּפוּוירדפו אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר תַּעֲשֶׂ֖ינָהתַּעֲשֶׂינָהתעשינה הַדְּבֹרִ֑יםהַדְּבֹרִיםהדברים וַֽיַּכְּת֥וּוַיַּכְּתוּויכתו אֶתְכֶ֛םאֶתְכֶםאתכם בְּשֵׂעִ֖ירבְּשֵׂעִירבשעיר עַדעַדעד־־־חָרְמָֽהחָרְמָהחרמה׃׃׃ 1:45 וַתָּשֻׁ֥בוּוַתָּשֻׁבוּותשבו וַתִּבְכּ֖וּוַתִּבְכּוּותבכו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־שָׁמַ֤עשָׁמַעשמע יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּקֹ֣לְכֶ֔םבְּקֹלְכֶםבקלכם וְלֹ֥אוְלֹאולא הֶאֱזִ֖יןהֶאֱזִיןהאזין אֲלֵיכֶֽםאֲלֵיכֶםאליכם׃׃׃ 1:46 וַתֵּשְׁב֥וּוַתֵּשְׁבוּותשבו בְקָדֵ֖שׁבְקָדֵשׁבקדש יָמִ֣יםיָמִיםימים רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים כַּיָּמִ֖יםכַּיָּמִיםכימים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יְשַׁבְתֶּֽםיְשַׁבְתֶּםישבתם׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain