Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 10

10:1 בָּעֵ֨תבָּעֵתבעת הַהִ֜ואהַהִואההוא אָמַ֧ראָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֵלַ֗יאֵלַיאלי פְּסָלפְּסָלפסל־־־לְךָ֞לְךָלך שְׁנֵֽישְׁנֵישני־־־לֻוחֹ֤תלֻוחֹתלוחת אֲבָנִים֙אֲבָנִיםאבנים כָּרִ֣אשֹׁנִ֔יםכָּרִאשֹׁנִיםכראשנים וַעֲלֵ֥הוַעֲלֵהועלה אֵלַ֖יאֵלַיאלי הָהָ֑רָההָהָרָהההרה וְעָשִׂ֥יתָוְעָשִׂיתָועשית לְּךָ֖לְּךָלך אֲר֥וֹןאֲרוֹןארון עֵֽץעֵץעץ׃׃׃ 10:2 וְאֶכְתֹּב֙וְאֶכְתֹּבואכתב עַלעַלעל־־־הַלֻּחֹ֔תהַלֻּחֹתהלחת אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֔יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הָי֛וּהָיוּהיו עַלעַלעל־־־הַלֻּחֹ֥תהַלֻּחֹתהלחת הָרִאשֹׁנִ֖יםהָרִאשֹׁנִיםהראשנים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שִׁבַּ֑רְתָּשִׁבַּרְתָּשברת וְשַׂמְתָּ֖םוְשַׂמְתָּםושמתם בָּאָרֽוֹןבָּאָרוֹןבארון׃׃׃ 10:3 וָאַ֤עַשׂוָאַעַשׂואעש אֲרוֹן֙אֲרוֹןארון עֲצֵ֣יעֲצֵיעצי שִׁטִּ֔יםשִׁטִּיםשטים וָאֶפְסֹ֛לוָאֶפְסֹלואפסל שְׁנֵישְׁנֵישני־־־לֻחֹ֥תלֻחֹתלחת אֲבָנִ֖יםאֲבָנִיםאבנים כָּרִאשֹׁנִ֑יםכָּרִאשֹׁנִיםכראשנים וָאַ֣עַלוָאַעַלואעל הָהָ֔רָההָהָרָהההרה וּשְׁנֵ֥יוּשְׁנֵיושני הַלֻּחֹ֖תהַלֻּחֹתהלחת בְּיָדִֽיבְּיָדִיבידי׃׃׃ 10:4 וַיִּכְתֹּ֨בוַיִּכְתֹּבויכתב עַֽלעַלעל־־־הַלֻּחֹ֜תהַלֻּחֹתהלחת כַּמִּכְתָּ֣בכַּמִּכְתָּבכמכתב הָרִאשׁ֗וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון אֵ֚תאֵתאת עֲשֶׂ֣רֶתעֲשֶׂרֶתעשרת הַדְּבָרִ֔יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר דִּבֶּר֩דִּבֶּרדבר יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֲלֵיכֶ֥םאֲלֵיכֶםאליכם בָּהָ֛רבָּהָרבהר מִתּ֥וֹךְמִתּוֹךְמתוך הָאֵ֖שׁהָאֵשׁהאש בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום הַקָּהָ֑להַקָּהָלהקהל וַיִּתְּנֵ֥םוַיִּתְּנֵםויתנם יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 10:5 וָאֵ֗פֶןוָאֵפֶןואפן וָֽאֵרֵד֙וָאֵרֵדוארד מִןמִןמן־־־הָהָ֔רהָהָרההר וָֽאָשִׂם֙וָאָשִׂםואשם אֶתאֶתאת־־־הַלֻּחֹ֔תהַלֻּחֹתהלחת בָּאָר֖וֹןבָּאָרוֹןבארון אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשִׂ֑יתִיעָשִׂיתִיעשיתי וַיִּ֣הְיוּוַיִּהְיוּויהיו שָׁ֔םשָׁםשם כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוַּ֖נִיצִוַּנִיצוני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 10:6 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל נָֽסְע֛וּנָסְעוּנסעו מִבְּאֵרֹ֥תמִבְּאֵרֹתמבארת בְּנֵיבְּנֵיבני־־־יַעֲקָ֖ןיַעֲקָןיעקן מוֹסֵרָ֑המוֹסֵרָהמוסרה שָׁ֣םשָׁםשם מֵ֤תמֵתמת אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן וַיִּקָּבֵ֣רוַיִּקָּבֵרויקבר שָׁ֔םשָׁםשם וַיְכַהֵ֛ןוַיְכַהֵןויכהן אֶלְעָזָ֥ראֶלְעָזָראלעזר בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ 10:7 מִשָּׁ֥םמִשָּׁםמשם נָסְע֖וּנָסְעוּנסעו הַגֻּדְגֹּ֑דָההַגֻּדְגֹּדָההגדגדה וּמִןוּמִןומן־־־הַגֻּדְגֹּ֣דָההַגֻּדְגֹּדָההגדגדה יָטְבָ֔תָהיָטְבָתָהיטבתה אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ נַ֥חֲלֵינַחֲלֵינחלי מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 10:8 בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֗ואהַהִואההוא הִבְדִּ֤ילהִבְדִּילהבדיל יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֣בֶטשֵׁבֶטשבט הַלֵּוִ֔יהַלֵּוִיהלוי לָשֵׂ֖אתלָשֵׂאתלשאת אֶתאֶתאת־־־אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון בְּרִיתבְּרִיתברית־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה לַעֲמֹד֩לַעֲמֹדלעמד לִפְנֵ֨ילִפְנֵילפני יְהוָ֤היְהוָהיהוה לְשָֽׁרְתוֹ֙לְשָׁרְתוֹלשרתו וּלְבָרֵ֣ךְוּלְבָרֵךְולברך בִּשְׁמ֔וֹבִּשְׁמוֹבשמו עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 10:9 עַלעַלעל־־־כֵּ֞ןכֵּןכן לֹֽאלֹאלא־־־הָיָ֧ההָיָההיה לְלֵוִ֛ילְלֵוִיללוי חֵ֥לֶקחֵלֶקחלק וְנַחֲלָ֖הוְנַחֲלָהונחלה עִםעִםעם־־־אֶחָ֑יואֶחָיואחיו יְהוָה֙יְהוָהיהוה ה֣וּאהוּאהוא נַחֲלָת֔וֹנַחֲלָתוֹנחלתו כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֛רדִּבֶּרדבר יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 10:10 וְאָנֹכִ֞יוְאָנֹכִיואנכי עָמַ֣דְתִּיעָמַדְתִּיעמדתי בָהָ֗רבָהָרבהר כַּיָּמִים֙כַּיָּמִיםכימים הָרִ֣אשֹׁנִ֔יםהָרִאשֹׁנִיםהראשנים אַרְבָּעִ֣יםאַרְבָּעִיםארבעים י֔וֹםיוֹםיום וְאַרְבָּעִ֖יםוְאַרְבָּעִיםוארבעים לָ֑יְלָהלָיְלָהלילה וַיִּשְׁמַ֨עוַיִּשְׁמַעוישמע יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֵלַ֗יאֵלַיאלי גַּ֚םגַּםגם בַּפַּ֣עַםבַּפַּעַםבפעם הַהִ֔ואהַהִואההוא לֹאלֹאלא־־־אָבָ֥האָבָהאבה יְהוָ֖היְהוָהיהוה הַשְׁחִיתֶֽךָהַשְׁחִיתֶךָהשחיתך׃׃׃ 10:11 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֵלַ֔יאֵלַיאלי ק֛וּםקוּםקום לֵ֥ךְלֵךְלך לְמַסַּ֖עלְמַסַּעלמסע לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הָעָ֑םהָעָםהעם וְיָבֹ֙אוּ֙וְיָבֹאוּויבאו וְיִֽרְשׁ֣וּוְיִרְשׁוּוירשו אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִשְׁבַּ֥עְתִּינִשְׁבַּעְתִּינשבעתי לַאֲבֹתָ֖םלַאֲבֹתָםלאבתם לָתֵ֥תלָתֵתלתת לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ פפפ
10:12 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל מָ֚המָהמה יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך שֹׁאֵ֖לשֹׁאֵלשאל מֵעִמָּ֑ךְמֵעִמָּךְמעמך כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־לְ֠יִרְאָהלְיִרְאָהליראה אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֜יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לָלֶ֤כֶתלָלֶכֶתללכת בְּכָלבְּכָלבכל־־־דְּרָכָיו֙דְּרָכָיודרכיו וּלְאַהֲבָ֣הוּלְאַהֲבָהולאהבה אֹת֔וֹאֹתוֹאתו וְלַֽעֲבֹד֙וְלַעֲבֹדולעבד אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בְּכָלבְּכָלבכל־־־לְבָבְךָ֖לְבָבְךָלבבך וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־נַפְשֶֽׁךָנַפְשֶׁךָנפשך׃׃׃ 10:13 לִשְׁמֹ֞רלִשְׁמֹרלשמר אֶתאֶתאת־־־מִצְוֺ֤תמִצְוֺתמצות יְהוָה֙יְהוָהיהוה וְאֶתוְאֶתואת־־־חֻקֹּתָ֔יוחֻקֹּתָיוחקתיו אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי מְצַוְּךָ֖מְצַוְּךָמצוך הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום לְט֖וֹבלְטוֹבלטוב לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 10:14 הֵ֚ןהֵןהן לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וּשְׁמֵ֣יוּשְׁמֵיושמי הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 10:15 רַ֧קרַקרק בַּאֲבֹתֶ֛יךָבַּאֲבֹתֶיךָבאבתיך חָשַׁ֥קחָשַׁקחשק יְהוָ֖היְהוָהיהוה לְאַהֲבָ֣הלְאַהֲבָהלאהבה אוֹתָ֑םאוֹתָםאותם וַיִּבְחַ֞רוַיִּבְחַרויבחר בְּזַרְעָ֣םבְּזַרְעָםבזרעם אַחֲרֵיהֶ֗םאַחֲרֵיהֶםאחריהם בָּכֶ֛םבָּכֶםבכם מִכָּלמִכָּלמכל־־־הָעַמִּ֖יםהָעַמִּיםהעמים כַּיּ֥וֹםכַּיּוֹםכיום הַזֶּההַזֶּההזה׃׃׃ 10:16 וּמַלְתֶּ֕םוּמַלְתֶּםומלתם אֵ֖תאֵתאת עָרְלַ֣תעָרְלַתערלת לְבַבְכֶ֑םלְבַבְכֶםלבבכם וְעָ֨רְפְּכֶ֔םוְעָרְפְּכֶםוערפכם לֹ֥אלֹאלא תַקְשׁ֖וּתַקְשׁוּתקשו עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 10:17 כִּ֚יכִּיכי יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם ה֚וּאהוּאהוא אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי הָֽאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַאֲדֹנֵ֖יוַאֲדֹנֵיואדני הָאֲדֹנִ֑יםהָאֲדֹנִיםהאדנים הָאֵ֨להָאֵלהאל הַגָּדֹ֤להַגָּדֹלהגדל הַגִּבֹּר֙הַגִּבֹּרהגבר וְהַנּוֹרָ֔אוְהַנּוֹרָאוהנורא אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יִשָּׂ֣איִשָּׂאישא פָנִ֔יםפָנִיםפנים וְלֹ֥אוְלֹאולא יִקַּ֖חיִקַּחיקח שֹֽׁחַדשֹׁחַדשחד׃׃׃ 10:18 עֹשֶׂ֛העֹשֶׂהעשה מִשְׁפַּ֥טמִשְׁפַּטמשפט יָת֖וֹםיָתוֹםיתום וְאַלְמָנָ֑הוְאַלְמָנָהואלמנה וְאֹהֵ֣בוְאֹהֵבואהב גֵּ֔רגֵּרגר לָ֥תֶתלָתֶתלתת ל֖וֹלוֹלו לֶ֥חֶםלֶחֶםלחם וְשִׂמְלָֽהוְשִׂמְלָהושמלה׃׃׃ 10:19 וַאֲהַבְתֶּ֖םוַאֲהַבְתֶּםואהבתם אֶתאֶתאת־־־הַגֵּ֑רהַגֵּרהגר כִּֽיכִּיכי־־־גֵרִ֥יםגֵרִיםגרים הֱיִיתֶ֖םהֱיִיתֶםהייתם בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 10:20 אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֛יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך תִּירָ֖אתִּירָאתירא אֹת֣וֹאֹתוֹאתו תַעֲבֹ֑דתַעֲבֹדתעבד וּב֣וֹוּבוֹובו תִדְבָּ֔קתִדְבָּקתדבק וּבִשְׁמ֖וֹוּבִשְׁמוֹובשמו תִּשָּׁבֵֽעַתִּשָּׁבֵעַתשבע׃׃׃ 10:21 ה֥וּאהוּאהוא תְהִלָּתְךָ֖תְהִלָּתְךָתהלתך וְה֣וּאוְהוּאוהוא אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֣העָשָׂהעשה אִתְּךָ֗אִתְּךָאתך אֶתאֶתאת־־־הַגְּדֹלֹ֤תהַגְּדֹלֹתהגדלת וְאֶתוְאֶתואת־־־הַנּֽוֹרָאֹת֙הַנּוֹרָאֹתהנוראת הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר רָא֖וּרָאוּראו עֵינֶֽיךָעֵינֶיךָעיניך׃׃׃ 10:22 בְּשִׁבְעִ֣יםבְּשִׁבְעִיםבשבעים נֶ֔פֶשׁנֶפֶשׁנפש יָרְד֥וּיָרְדוּירדו אֲבֹתֶ֖יךָאֲבֹתֶיךָאבתיך מִצְרָ֑יְמָהּמִצְרָיְמָהּמצרימה וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה שָֽׂמְךָ֙שָׂמְךָשמך יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך כְּכוֹכְבֵ֥יכְּכוֹכְבֵיככוכבי הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים לָרֹֽבלָרֹבלרב׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain