Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 11

11:1 וְאָ֣הַבְתָּ֔וְאָהַבְתָּואהבת אֵ֖תאֵתאת יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך וְשָׁמַרְתָּ֣וְשָׁמַרְתָּושמרת מִשְׁמַרְתּ֗וֹמִשְׁמַרְתּוֹמשמרתו וְחֻקֹּתָ֧יווְחֻקֹּתָיווחקתיו וּמִשְׁפָּטָ֛יווּמִשְׁפָּטָיוומשפטיו וּמִצְוֺתָ֖יווּמִצְוֺתָיוומצותיו כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ 11:2 וִֽידַעְתֶּם֮וִידַעְתֶּםוידעתם הַיּוֹם֒הַיּוֹםהיום כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ לֹ֣אלֹאלא אֶתאֶתאת־־־בְּנֵיכֶ֗םבְּנֵיכֶםבניכם אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יָדְעוּ֙יָדְעוּידעו וַאֲשֶׁ֣רוַאֲשֶׁרואשר לֹאלֹאלא־־־רָא֔וּרָאוּראו אֶתאֶתאת־־־מוּסַ֖רמוּסַרמוסר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֑םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם אֶתאֶתאת־־־גָּדְל֕וֹגָּדְלוֹגדלו אֶתאֶתאת־־־יָדוֹ֙יָדוֹידו הַחֲזָקָ֔ההַחֲזָקָההחזקה וּזְרֹע֖וֹוּזְרֹעוֹוזרעו הַנְּטוּיָֽההַנְּטוּיָההנטויה׃׃׃ 11:3 וְאֶתוְאֶתואת־־־אֹֽתֹתָיו֙אֹתֹתָיואתתיו וְאֶֽתוְאֶתואת־־־מַעֲשָׂ֔יומַעֲשָׂיומעשיו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֖העָשָׂהעשה בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים לְפַרְעֹ֥הלְפַרְעֹהלפרעה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־אַרְצֽוֹאַרְצוֹארצו׃׃׃ 11:4 וַאֲשֶׁ֣רוַאֲשֶׁרואשר עָשָׂה֩עָשָׂהעשה לְחֵ֨יללְחֵיללחיל מִצְרַ֜יִםמִצְרַיִםמצרים לְסוּסָ֣יולְסוּסָיולסוסיו וּלְרִכְבּ֗וֹוּלְרִכְבּוֹולרכבו אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הֵצִ֜יףהֵצִיףהציף אֶתאֶתאת־־־מֵ֤ימֵימי יַםיַםים־־־סוּף֙סוּףסוף עַלעַלעל־־־פְּנֵיהֶ֔םפְּנֵיהֶםפניהם בְּרָדְפָ֖םבְּרָדְפָםברדפם אַחֲרֵיכֶ֑םאַחֲרֵיכֶםאחריכם וַיְאַבְּדֵ֣םוַיְאַבְּדֵםויאבדם יְהוָ֔היְהוָהיהוה עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 11:5 וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר עָשָׂ֛העָשָׂהעשה לָכֶ֖םלָכֶםלכם בַּמִּדְבָּ֑רבַּמִּדְבָּרבמדבר עַדעַדעד־־־בֹּאֲכֶ֖םבֹּאֲכֶםבאכם עַדעַדעד־־־הַמָּק֥וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 11:6 וַאֲשֶׁ֨רוַאֲשֶׁרואשר עָשָׂ֜העָשָׂהעשה לְדָתָ֣ןלְדָתָןלדתן וְלַאֲבִירָ֗םוְלַאֲבִירָםולאבירם בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אֱלִיאָב֮אֱלִיאָבאליאב בֶּןבֶּןבן־־־רְאוּבֵן֒רְאוּבֵןראובן אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר פָּצְתָ֤הפָּצְתָהפצתה הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ אֶתאֶתאת־־־פִּ֔יהָפִּיהָפיה וַתִּבְלָעֵ֥םוַתִּבְלָעֵםותבלעם וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּתֵּיהֶ֖םבָּתֵּיהֶםבתיהם וְאֶתוְאֶתואת־־־אָהֳלֵיהֶ֑םאָהֳלֵיהֶםאהליהם וְאֵ֤תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הַיְקוּם֙הַיְקוּםהיקום אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּרַגְלֵיהֶ֔םבְּרַגְלֵיהֶםברגליהם בְּקֶ֖רֶבבְּקֶרֶבבקרב כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 11:7 כִּ֤יכִּיכי עֵֽינֵיכֶם֙עֵינֵיכֶםעיניכם הָֽרֹאֹ֔תהָרֹאֹתהראת אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־מַעֲשֵׂ֥המַעֲשֵׂהמעשה יְהוָ֖היְהוָהיהוה הַגָּדֹ֑להַגָּדֹלהגדל אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עָשָֽׂהעָשָׂהעשה׃׃׃ 11:8 וּשְׁמַרְתֶּם֙וּשְׁמַרְתֶּםושמרתם אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַמִּצְוָ֔ההַמִּצְוָההמצוה אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי מְצַוְּךָ֖מְצַוְּךָמצוך הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען תֶּחֶזְק֗וּתֶּחֶזְקוּתחזקו וּבָאתֶם֙וּבָאתֶםובאתם וִֽירִשְׁתֶּ֣םוִירִשְׁתֶּםוירשתם אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַתֶּ֛םאַתֶּםאתם עֹבְרִ֥יםעֹבְרִיםעברים שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה לְרִשְׁתָּֽהּלְרִשְׁתָּהּלרשתה׃׃׃ 11:9 וּלְמַ֨עַןוּלְמַעַןולמען תַּאֲרִ֤יכוּתַּאֲרִיכוּתאריכו יָמִים֙יָמִיםימים עַלעַלעל־־־הָ֣אֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֨ענִשְׁבַּענשבע יְהוָ֧היְהוָהיהוה לַאֲבֹתֵיכֶ֛םלַאֲבֹתֵיכֶםלאבתיכם לָתֵ֥תלָתֵתלתת לָהֶ֖םלָהֶםלהם וּלְזַרְעָ֑םוּלְזַרְעָםולזרעם אֶ֛רֶץאֶרֶץארץ זָבַ֥תזָבַתזבת חָלָ֖בחָלָבחלב וּדְבָֽשׁוּדְבָשׁודבש׃׃׃ ססס 11:10 כִּ֣יכִּיכי הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אַתָּ֤האַתָּהאתה בָאבָאבא־־־שָׁ֙מָּה֙שָׁמָּהשמה לְרִשְׁתָּ֔הּלְרִשְׁתָּהּלרשתה לֹ֣אלֹאלא כְאֶ֤רֶץכְאֶרֶץכארץ מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים הִ֔ואהִואהוא אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יְצָאתֶ֖םיְצָאתֶםיצאתם מִשָּׁ֑םמִשָּׁםמשם אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר תִּזְרַע֙תִּזְרַעתזרע אֶֽתאֶתאת־־־זַרְעֲךָ֔זַרְעֲךָזרעך וְהִשְׁקִ֥יתָוְהִשְׁקִיתָוהשקית בְרַגְלְךָ֖בְרַגְלְךָברגלך כְּגַ֥ןכְּגַןכגן הַיָּרָֽקהַיָּרָקהירק׃׃׃ 11:11 וְהָאָ֗רֶץוְהָאָרֶץוהארץ אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אַתֶּ֜םאַתֶּםאתם עֹבְרִ֥יםעֹבְרִיםעברים שָׁ֙מָּה֙שָׁמָּהשמה לְרִשְׁתָּ֔הּלְרִשְׁתָּהּלרשתה אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ הָרִ֖יםהָרִיםהרים וּבְקָעֹ֑תוּבְקָעֹתובקעת לִמְטַ֥רלִמְטַרלמטר הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים תִּשְׁתֶּהתִּשְׁתֶּהתשתה־־־מָּֽיִםמָּיִםמים׃׃׃ 11:12 אֶ֕רֶץאֶרֶץארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך דֹּרֵ֣שׁדֹּרֵשׁדרש אֹתָ֑הּאֹתָהּאתה תָּמִ֗ידתָּמִידתמיד עֵינֵ֨יעֵינֵיעיני יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך בָּ֔הּבָּהּבה מֵֽרֵשִׁית֙מֵרֵשִׁיתמרשית הַשָּׁנָ֔ההַשָּׁנָההשנה וְעַ֖דוְעַדועד אַחֲרִ֥יתאַחֲרִיתאחרית שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ ססס 11:13 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה אִםאִםאם־־־שָׁמֹ֤עַשָׁמֹעַשמע תִּשְׁמְעוּ֙תִּשְׁמְעוּתשמעו אֶלאֶלאל־־־מִצְוֺתַ֔ימִצְוֺתַימצותי אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֛יאָנֹכִיאנכי מְצַוֶּ֥המְצַוֶּהמצוה אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום לְאַהֲבָ֞הלְאַהֲבָהלאהבה אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶם֙אֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וּלְעָבְד֔וֹוּלְעָבְדוֹולעבדו בְּכָלבְּכָלבכל־־־לְבַבְכֶ֖םלְבַבְכֶםלבבכם וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־נַפְשְׁכֶֽםנַפְשְׁכֶםנפשכם׃׃׃ 11:14 וְנָתַתִּ֧יוְנָתַתִּיונתתי מְטַֽרמְטַרמטר־־־אַרְצְכֶ֛םאַרְצְכֶםארצכם בְּעִתּ֖וֹבְּעִתּוֹבעתו יוֹרֶ֣היוֹרֶהיורה וּמַלְק֑וֹשׁוּמַלְקוֹשׁומלקוש וְאָסַפְתָּ֣וְאָסַפְתָּואספת דְגָנֶ֔ךָדְגָנֶךָדגנך וְתִֽירֹשְׁךָ֖וְתִירֹשְׁךָותירשך וְיִצְהָרֶֽךָוְיִצְהָרֶךָויצהרך׃׃׃ 11:15 וְנָתַתִּ֛יוְנָתַתִּיונתתי עֵ֥שֶׂבעֵשֶׂבעשב בְּשָׂדְךָ֖בְּשָׂדְךָבשדך לִבְהֶמְתֶּ֑ךָלִבְהֶמְתֶּךָלבהמתך וְאָכַלְתָּ֖וְאָכַלְתָּואכלת וְשָׂבָֽעְתָּוְשָׂבָעְתָּושבעת׃׃׃ 11:16 הִשָּֽׁמְר֣וּהִשָּׁמְרוּהשמרו לָכֶ֔םלָכֶםלכם פֶּ֥ןפֶּןפן יִפְתֶּ֖היִפְתֶּהיפתה לְבַבְכֶ֑םלְבַבְכֶםלבבכם וְסַרְתֶּ֗םוְסַרְתֶּםוסרתם וַעֲבַדְתֶּם֙וַעֲבַדְתֶּםועבדתם אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֔יםאֲחֵרִיםאחרים וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶ֖םוְהִשְׁתַּחֲוִיתֶםוהשתחויתם לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 11:17 וְחָרָ֨הוְחָרָהוחרה אַףאַףאף־־־יְהוָ֜היְהוָהיהוה בָּכֶ֗םבָּכֶםבכם וְעָצַ֤רוְעָצַרועצר אֶתאֶתאת־־־הַשָּׁמַ֙יִם֙הַשָּׁמַיִםהשמים וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה מָטָ֔רמָטָרמטר וְהָ֣אֲדָמָ֔הוְהָאֲדָמָהוהאדמה לֹ֥אלֹאלא תִתֵּ֖ןתִתֵּןתתן אֶתאֶתאת־־־יְבוּלָ֑הּיְבוּלָהּיבולה וַאֲבַדְתֶּ֣םוַאֲבַדְתֶּםואבדתם מְהֵרָ֗המְהֵרָהמהרה מֵעַל֙מֵעַלמעל הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַטֹּבָ֔ההַטֹּבָההטבה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יְהוָ֖היְהוָהיהוה נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 11:18 וְשַׂמְתֶּם֙וְשַׂמְתֶּםושמתם אֶתאֶתאת־־־דְּבָרַ֣ידְּבָרַידברי אֵ֔לֶּהאֵלֶּהאלה עַלעַלעל־־־לְבַבְכֶ֖םלְבַבְכֶםלבבכם וְעַֽלוְעַלועל־־־נַפְשְׁכֶ֑םנַפְשְׁכֶםנפשכם וּקְשַׁרְתֶּ֨םוּקְשַׁרְתֶּםוקשרתם אֹתָ֤םאֹתָםאתם לְאוֹת֙לְאוֹתלאות עַלעַלעל־־־יֶדְכֶ֔םיֶדְכֶםידכם וְהָי֥וּוְהָיוּוהיו לְטוֹטָפֹ֖תלְטוֹטָפֹתלטוטפת בֵּ֥יןבֵּיןבין עֵינֵיכֶֽםעֵינֵיכֶםעיניכם׃׃׃ 11:19 וְלִמַּדְתֶּ֥םוְלִמַּדְתֶּםולמדתם אֹתָ֛םאֹתָםאתם אֶתאֶתאת־־־בְּנֵיכֶ֖םבְּנֵיכֶםבניכם לְדַבֵּ֣רלְדַבֵּרלדבר בָּ֑םבָּםבם בְּשִׁבְתְּךָ֤בְּשִׁבְתְּךָבשבתך בְּבֵיתֶ֙ךָ֙בְּבֵיתֶךָבביתך וּבְלֶכְתְּךָ֣וּבְלֶכְתְּךָובלכתך בַדֶּ֔רֶךְבַדֶּרֶךְבדרך וּֽבְשָׁכְבְּךָ֖וּבְשָׁכְבְּךָובשכבך וּבְקוּמֶֽךָוּבְקוּמֶךָובקומך׃׃׃ 11:20 וּכְתַבְתָּ֛םוּכְתַבְתָּםוכתבתם עַלעַלעל־־־מְזוּז֥וֹתמְזוּזוֹתמזוזות בֵּיתֶ֖ךָבֵּיתֶךָביתך וּבִשְׁעָרֶֽיךָוּבִשְׁעָרֶיךָובשעריך׃׃׃ 11:21 לְמַ֨עַןלְמַעַןלמען יִרְבּ֤וּיִרְבּוּירבו יְמֵיכֶם֙יְמֵיכֶםימיכם וִימֵ֣יוִימֵיוימי בְנֵיכֶ֔םבְנֵיכֶםבניכם עַ֚לעַלעל הָֽאֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֧ענִשְׁבַּענשבע יְהוָ֛היְהוָהיהוה לַאֲבֹתֵיכֶ֖םלַאֲבֹתֵיכֶםלאבתיכם לָתֵ֣תלָתֵתלתת לָהֶ֑םלָהֶםלהם כִּימֵ֥יכִּימֵיכימי הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים עַלעַלעל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ ססס 11:22 כִּי֩כִּיכי אִםאִםאם־־־שָׁמֹ֨רשָׁמֹרשמר תִּשְׁמְר֜וּןתִּשְׁמְרוּןתשמרון אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַמִּצְוָ֣ההַמִּצְוָההמצוה הַזֹּ֗אתהַזֹּאתהזאת אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֛יאָנֹכִיאנכי מְצַוֶּ֥המְצַוֶּהמצוה אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם לַעֲשֹׂתָ֑הּלַעֲשֹׂתָהּלעשתה לְאַהֲבָ֞הלְאַהֲבָהלאהבה אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֛םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם לָלֶ֥כֶתלָלֶכֶתללכת בְּכָלבְּכָלבכל־־־דְּרָכָ֖יודְּרָכָיודרכיו וּלְדָבְקָהוּלְדָבְקָהולדבקה־־־בֽוֹבוֹבו׃׃׃ 11:23 וְהוֹרִ֧ישׁוְהוֹרִישׁוהוריש יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִ֥םהַגּוֹיִםהגוים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה מִלִּפְנֵיכֶ֑םמִלִּפְנֵיכֶםמלפניכם וִֽירִשְׁתֶּ֣םוִירִשְׁתֶּםוירשתם גּוֹיִ֔םגּוֹיִםגוים גְּדֹלִ֥יםגְּדֹלִיםגדלים וַעֲצֻמִ֖יםוַעֲצֻמִיםועצמים מִכֶּֽםמִכֶּםמכם׃׃׃ 11:24 כָּלכָּלכל־־־הַמָּק֗וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר תִּדְרֹ֧ךְתִּדְרֹךְתדרך כַּֽףכַּףכף־־־רַגְלְכֶ֛םרַגְלְכֶםרגלכם בּ֖וֹבּוֹבו לָכֶ֣םלָכֶםלכם יִהְיֶ֑היִהְיֶהיהיה מִןמִןמן־־־הַמִּדְבָּ֨רהַמִּדְבָּרהמדבר וְהַלְּבָנ֜וֹןוְהַלְּבָנוֹןוהלבנון מִןמִןמן־־־הַנָּהָ֣רהַנָּהָרהנהר נְהַרנְהַרנהר־־־פְּרָ֗תפְּרָתפרת וְעַד֙וְעַדועד הַיָּ֣םהַיָּםהים הָֽאַחֲר֔וֹןהָאַחֲרוֹןהאחרון יִהְיֶ֖היִהְיֶהיהיה גְּבֻלְכֶֽםגְּבֻלְכֶםגבלכם׃׃׃ 11:25 לֹאלֹאלא־־־יִתְיַצֵּ֥ביִתְיַצֵּביתיצב אִ֖ישׁאִישׁאיש בִּפְנֵיכֶ֑םבִּפְנֵיכֶםבפניכם פַּחְדְּכֶ֨םפַּחְדְּכֶםפחדכם וּמֽוֹרַאֲכֶ֜םוּמוֹרַאֲכֶםומוראכם יִתֵּ֣ןיִתֵּןיתן ׀׀׀ יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֗םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם עַלעַלעל־־־פְּנֵ֤יפְּנֵיפני כָלכָלכל־־־הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּדְרְכוּתִּדְרְכוּתדרכו־־־בָ֔הּבָהּבה כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ ססס 11:26 רְאֵ֗הרְאֵהראה אָנֹכִ֛יאָנֹכִיאנכי נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לִפְנֵיכֶ֖םלִפְנֵיכֶםלפניכם הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום בְּרָכָ֖הבְּרָכָהברכה וּקְלָלָֽהוּקְלָלָהוקללה׃׃׃ 11:27 אֶֽתאֶתאת־־־הַבְּרָכָ֑ההַבְּרָכָההברכה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּשְׁמְע֗וּתִּשְׁמְעוּתשמעו אֶלאֶלאל־־־מִצְוֺת֙מִצְוֺתמצות יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֛יאָנֹכִיאנכי מְצַוֶּ֥המְצַוֶּהמצוה אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 11:28 וְהַקְּלָלָ֗הוְהַקְּלָלָהוהקללה אִםאִםאם־־־לֹ֤אלֹאלא תִשְׁמְעוּ֙תִשְׁמְעוּתשמעו אֶלאֶלאל־־־מִצְוֺת֙מִצְוֺתמצות יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וְסַרְתֶּ֣םוְסַרְתֶּםוסרתם מִןמִןמן־־־הַדֶּ֔רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֛יאָנֹכִיאנכי מְצַוֶּ֥המְצַוֶּהמצוה אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום לָלֶ֗כֶתלָלֶכֶתללכת אַחֲרֵ֛יאַחֲרֵיאחרי אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֖יםאֲחֵרִיםאחרים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יְדַעְתֶּֽםיְדַעְתֶּםידעתם׃׃׃ ססס 11:29 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה כִּ֤יכִּיכי יְבִֽיאֲךָ֙יְבִיאֲךָיביאך יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֶלאֶלאל־־־הָאָ֕רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתָּ֥האַתָּהאתה בָאבָאבא־־־שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה לְרִשְׁתָּ֑הּלְרִשְׁתָּהּלרשתה וְנָתַתָּ֤הוְנָתַתָּהונתתה אֶתאֶתאת־־־הַבְּרָכָה֙הַבְּרָכָההברכה עַלעַלעל־־־הַ֣רהַרהר גְּרִזִ֔יםגְּרִזִיםגרזים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַקְּלָלָ֖ההַקְּלָלָההקללה עַלעַלעל־־־הַ֥רהַרהר עֵיבָֽלעֵיבָלעיבל׃׃׃ 11:30 הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־הֵ֜מָּההֵמָּההמה בְּעֵ֣בֶרבְּעֵבֶרבעבר הַיַּרְדֵּ֗ןהַיַּרְדֵּןהירדן אַֽחֲרֵי֙אַחֲרֵיאחרי דֶּ֚רֶךְדֶּרֶךְדרך מְב֣וֹאמְבוֹאמבוא הַשֶּׁ֔מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש בְּאֶ֙רֶץ֙בְּאֶרֶץבארץ הַֽכְּנַעֲנִ֔יהַכְּנַעֲנִיהכנעני הַיֹּשֵׁ֖בהַיֹּשֵׁבהישב בָּעֲרָבָ֑הבָּעֲרָבָהבערבה מ֚וּלמוּלמול הַגִּלְגָּ֔להַגִּלְגָּלהגלגל אֵ֖צֶלאֵצֶלאצל אֵלוֹנֵ֥יאֵלוֹנֵיאלוני מֹרֶֽהמֹרֶהמרה׃׃׃ 11:31 כִּ֤יכִּיכי אַתֶּם֙אַתֶּםאתם עֹבְרִ֣יםעֹבְרִיםעברים אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן לָבֹא֙לָבֹאלבא לָרֶ֣שֶׁתלָרֶשֶׁתלרשת אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֖םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם נֹתֵ֣ןנֹתֵןנתן לָכֶ֑םלָכֶםלכם וִֽירִשְׁתֶּ֥םוִירִשְׁתֶּםוירשתם אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה וִֽישַׁבְתֶּםוִישַׁבְתֶּםוישבתם־־־בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 11:32 וּשְׁמַרְתֶּ֣םוּשְׁמַרְתֶּםושמרתם לַעֲשׂ֔וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַֽחֻקִּ֖יםהַחֻקִּיםהחקים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּשְׁפָּטִ֑יםהַמִּשְׁפָּטִיםהמשפטים אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֛יאָנֹכִיאנכי נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לִפְנֵיכֶ֖םלִפְנֵיכֶםלפניכם הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain