Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 12

12:1 אֵ֠לֶּהאֵלֶּהאלה הַֽחֻקִּ֣יםהַחֻקִּיםהחקים וְהַמִּשְׁפָּטִים֮וְהַמִּשְׁפָּטִיםוהמשפטים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּשְׁמְר֣וּןתִּשְׁמְרוּןתשמרון לַעֲשׂוֹת֒לַעֲשׂוֹתלעשות בָּאָ֕רֶץבָּאָרֶץבארץ אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר נָתַ֨ןנָתַןנתן יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֧יאֱלֹהֵיאלהי אֲבֹתֶ֛יךָאֲבֹתֶיךָאבתיך לְךָ֖לְךָלך לְרִשְׁתָּ֑הּלְרִשְׁתָּהּלרשתה כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִ֔יםהַיָּמִיםהימים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתֶּ֥םאַתֶּםאתם חַיִּ֖יםחַיִּיםחיים עַלעַלעל־־־הָאֲדָמָֽההָאֲדָמָההאדמה׃׃׃ 12:2 אַבֵּ֣דאַבֵּדאבד תְּ֠אַבְּדוּןתְּאַבְּדוּןתאבדון אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַמְּקֹמ֞וֹתהַמְּקֹמוֹתהמקמות אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר עָֽבְדוּעָבְדוּעבדו־־־שָׁ֣םשָׁםשם הַגּוֹיִ֗םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַתֶּ֛םאַתֶּםאתם יֹרְשִׁ֥יםיֹרְשִׁיםירשים אֹתָ֖םאֹתָםאתם אֶתאֶתאת־־־אֱלֹהֵיהֶ֑םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם עַלעַלעל־־־הֶהָרִ֤יםהֶהָרִיםההרים הָֽרָמִים֙הָרָמִיםהרמים וְעַלוְעַלועל־־־הַגְּבָע֔וֹתהַגְּבָעוֹתהגבעות וְתַ֖חַתוְתַחַתותחת כָּלכָּלכל־־־עֵ֥ץעֵץעץ רַעֲנָןרַעֲנָןרענן׃׃׃ 12:3 וְנִתַּצְתֶּ֣םוְנִתַּצְתֶּםונתצתם אֶתאֶתאת־־־מִזְבּחֹתָ֗םמִזְבּחֹתָםמזבחתם וְשִׁבַּרְתֶּם֙וְשִׁבַּרְתֶּםושברתם אֶתאֶתאת־־־מַצֵּ֣בֹתָ֔םמַצֵּבֹתָםמצבתם וַאֲשֵֽׁרֵיהֶם֙וַאֲשֵׁרֵיהֶםואשריהם תִּשְׂרְפ֣וּןתִּשְׂרְפוּןתשרפון בָּאֵ֔שׁבָּאֵשׁבאש וּפְסִילֵ֥יוּפְסִילֵיופסילי אֱלֹֽהֵיהֶ֖םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם תְּגַדֵּע֑וּןתְּגַדֵּעוּןתגדעון וְאִבַּדְתֶּ֣םוְאִבַּדְתֶּםואבדתם אֶתאֶתאת־־־שְׁמָ֔םשְׁמָםשמם מִןמִןמן־־־הַמָּק֖וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַהֽוּאהַהוּאההוא׃׃׃ 12:4 לֹֽאלֹאלא־־־תַעֲשׂ֣וּןתַעֲשׂוּןתעשון כֵּ֔ןכֵּןכן לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 12:5 כִּ֠יכִּיכי אִֽםאִםאם־־־אֶלאֶלאל־־־הַמָּק֞וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִבְחַ֨ריִבְחַריבחר יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶם֙אֱלֹהֵיכֶםאלהיכם מִכָּלמִכָּלמכל־־־שִׁבְטֵיכֶ֔םשִׁבְטֵיכֶםשבטיכם לָשׂ֥וּםלָשׂוּםלשום אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו שָׁ֑םשָׁםשם לְשִׁכְנ֥וֹלְשִׁכְנוֹלשכנו תִדְרְשׁ֖וּתִדְרְשׁוּתדרשו וּבָ֥אתָוּבָאתָובאת שָֽׁמָּהשָׁמָּהשמה׃׃׃ 12:6 וַהֲבֵאתֶ֣םוַהֲבֵאתֶםוהבאתם שָׁ֗מָּהשָׁמָּהשמה עֹלֹֽתֵיכֶם֙עֹלֹתֵיכֶםעלתיכם וְזִבְחֵיכֶ֔םוְזִבְחֵיכֶםוזבחיכם וְאֵת֙וְאֵתואת מַעְשְׂרֹ֣תֵיכֶ֔םמַעְשְׂרֹתֵיכֶםמעשרתיכם וְאֵ֖תוְאֵתואת תְּרוּמַ֣תתְּרוּמַתתרומת יֶדְכֶ֑םיֶדְכֶםידכם וְנִדְרֵיכֶם֙וְנִדְרֵיכֶםונדריכם וְנִדְבֹ֣תֵיכֶ֔םוְנִדְבֹתֵיכֶםונדבתיכם וּבְכֹרֹ֥תוּבְכֹרֹתובכרת בְּקַרְכֶ֖םבְּקַרְכֶםבקרכם וְצֹאנְכֶֽםוְצֹאנְכֶםוצאנכם׃׃׃ 12:7 וַאֲכַלְתֶּםוַאֲכַלְתֶּםואכלתם־־־שָׁ֗םשָׁםשם לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וּשְׂמַחְתֶּ֗םוּשְׂמַחְתֶּםושמחתם בְּכֹל֙בְּכֹלבכל מִשְׁלַ֣חמִשְׁלַחמשלח יֶדְכֶ֔םיֶדְכֶםידכם אַתֶּ֖םאַתֶּםאתם וּבָתֵּיכֶ֑םוּבָתֵּיכֶםובתיכם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בֵּֽרַכְךָ֖בֵּרַכְךָברכך יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ 12:8 לֹ֣אלֹאלא תַעֲשׂ֔וּןתַעֲשׂוּןתעשון כְּ֠כֹלכְּכֹלככל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אֲנַ֧חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו עֹשִׂ֛יםעֹשִׂיםעשים פֹּ֖הפֹּהפה הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום אִ֖ישׁאִישׁאיש כָּלכָּלכל־־־הַיָּשָׁ֥רהַיָּשָׁרהישר בְּעֵינָֽיובְּעֵינָיובעיניו׃׃׃ 12:9 כִּ֥יכִּיכי לֹאלֹאלא־־־בָּאתֶ֖םבָּאתֶםבאתם עַדעַדעד־־־עָ֑תָּהעָתָּהעתה אֶלאֶלאל־־־הַמְּנוּחָה֙הַמְּנוּחָההמנוחה וְאֶלוְאֶלואל־־־הַֽנַּחֲלָ֔ההַנַּחֲלָההנחלה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 12:10 וַעֲבַרְתֶּם֮וַעֲבַרְתֶּםועברתם אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּן֒הַיַּרְדֵּןהירדן וִֽישַׁבְתֶּ֣םוִישַׁבְתֶּםוישבתם בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֖םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם מַנְחִ֣ילמַנְחִילמנחיל אֶתְכֶ֑םאֶתְכֶםאתכם וְהֵנִ֨יחַוְהֵנִיחַוהניח לָכֶ֧םלָכֶםלכם מִכָּלמִכָּלמכל־־־אֹיְבֵיכֶ֛םאֹיְבֵיכֶםאיביכם מִסָּבִ֖יבמִסָּבִיבמסביב וִֽישַׁבְתֶּםוִישַׁבְתֶּםוישבתם־־־בֶּֽטַחבֶּטַחבטח׃׃׃ 12:11 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה הַמָּק֗וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִבְחַר֩יִבְחַריבחר יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֥םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם בּוֹ֙בּוֹבו לְשַׁכֵּ֤ןלְשַׁכֵּןלשכן שְׁמוֹ֙שְׁמוֹשמו שָׁ֔םשָׁםשם שָׁ֣מָּהשָׁמָּהשמה תָבִ֔יאוּתָבִיאוּתביאו אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי מְצַוֶּ֣המְצַוֶּהמצוה אֶתְכֶ֑םאֶתְכֶםאתכם עוֹלֹתֵיכֶ֣םעוֹלֹתֵיכֶםעולתיכם וְזִבְחֵיכֶ֗םוְזִבְחֵיכֶםוזבחיכם מַעְשְׂרֹֽתֵיכֶם֙מַעְשְׂרֹתֵיכֶםמעשרתיכם וּתְרֻמַ֣תוּתְרֻמַתותרמת יֶדְכֶ֔םיֶדְכֶםידכם וְכֹל֙וְכֹלוכל מִבְחַ֣רמִבְחַרמבחר נִדְרֵיכֶ֔םנִדְרֵיכֶםנדריכם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תִּדְּר֖וּתִּדְּרוּתדרו לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 12:12 וּשְׂמַחְתֶּ֗םוּשְׂמַחְתֶּםושמחתם לִפְנֵי֮לִפְנֵילפני יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶם֒אֱלֹהֵיכֶםאלהיכם אַתֶּ֗םאַתֶּםאתם וּבְנֵיכֶם֙וּבְנֵיכֶםובניכם וּבְנֹ֣תֵיכֶ֔םוּבְנֹתֵיכֶםובנתיכם וְעַבְדֵיכֶ֖םוְעַבְדֵיכֶםועבדיכם וְאַמְהֹתֵיכֶ֑םוְאַמְהֹתֵיכֶםואמהתיכם וְהַלֵּוִי֙וְהַלֵּוִיוהלוי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּשַֽׁעֲרֵיכֶ֔םבְּשַׁעֲרֵיכֶםבשעריכם כִּ֣יכִּיכי אֵ֥יןאֵיןאין ל֛וֹלוֹלו חֵ֥לֶקחֵלֶקחלק וְנַחֲלָ֖הוְנַחֲלָהונחלה אִתְּכֶֽםאִתְּכֶםאתכם׃׃׃ 12:13 הִשָּׁ֣מֶרהִשָּׁמֶרהשמר לְךָ֔לְךָלך פֶּֽןפֶּןפן־־־תַּעֲלֶ֖התַּעֲלֶהתעלה עֹלֹתֶ֑יךָעֹלֹתֶיךָעלתיך בְּכָלבְּכָלבכל־־־מָק֖וֹםמָקוֹםמקום אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תִּרְאֶֽהתִּרְאֶהתראה׃׃׃ 12:14 כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־בַּמָּק֞וֹםבַּמָּקוֹםבמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִבְחַ֤ריִבְחַריבחר יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּאַחַ֣דבְּאַחַדבאחד שְׁבָטֶ֔יךָשְׁבָטֶיךָשבטיך שָׁ֖םשָׁםשם תַּעֲלֶ֣התַּעֲלֶהתעלה עֹלֹתֶ֑יךָעֹלֹתֶיךָעלתיך וְשָׁ֣םוְשָׁםושם תַּעֲשֶׂ֔התַּעֲשֶׂהתעשה כֹּ֛לכֹּלכל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי מְצַוֶּֽךָּמְצַוֶּךָּמצוך׃׃׃ 12:15 רַק֩רַקרק בְּכָלבְּכָלבכל־־־אַוַּ֨תאַוַּתאות נַפְשְׁךָ֜נַפְשְׁךָנפשך תִּזְבַּ֣חתִּזְבַּחתזבח ׀׀׀ וְאָכַלְתָּ֣וְאָכַלְתָּואכלת בָשָׂ֗רבָשָׂרבשר כְּבִרְכַּ֨תכְּבִרְכַּתכברכת יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֛יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָֽתַןנָתַןנתן־־־לְךָ֖לְךָלך בְּכָלבְּכָלבכל־־־שְׁעָרֶ֑יךָשְׁעָרֶיךָשעריך הַטָּמֵ֤אהַטָּמֵאהטמא וְהַטָּהוֹר֙וְהַטָּהוֹרוהטהור יֹאכְלֶ֔נּוּיֹאכְלֶנּוּיאכלנו כַּצְּבִ֖יכַּצְּבִיכצבי וְכָאַיָּֽלוְכָאַיָּלוכאיל׃׃׃ 12:16 רַ֥קרַקרק הַדָּ֖םהַדָּםהדם לֹ֣אלֹאלא תֹאכֵ֑לוּתֹאכֵלוּתאכלו עַלעַלעל־־־הָאָ֥רֶץהָאָרֶץהארץ תִּשְׁפְּכֶ֖נּוּתִּשְׁפְּכֶנּוּתשפכנו כַּמָּֽיִםכַּמָּיִםכמים׃׃׃ 12:17 לֹֽאלֹאלא־־־תוּכַ֞לתוּכַלתוכל לֶאֱכֹ֣ללֶאֱכֹללאכל בִּשְׁעָרֶ֗יךָבִּשְׁעָרֶיךָבשעריך מַעְשַׂ֤רמַעְשַׂרמעשר דְּגָֽנְךָ֙דְּגָנְךָדגנך וְתִֽירֹשְׁךָ֣וְתִירֹשְׁךָותירשך וְיִצְהָרֶ֔ךָוְיִצְהָרֶךָויצהרך וּבְכֹרֹ֥תוּבְכֹרֹתובכרת בְּקָרְךָ֖בְּקָרְךָבקרך וְצֹאנֶ֑ךָוְצֹאנֶךָוצאנך וְכָלוְכָלוכל־־־נְדָרֶ֙יךָ֙נְדָרֶיךָנדריך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּדֹּ֔רתִּדֹּרתדר וְנִדְבֹתֶ֖יךָוְנִדְבֹתֶיךָונדבתיך וּתְרוּמַ֥תוּתְרוּמַתותרומת יָדֶֽךָיָדֶךָידך׃׃׃ 12:18 כִּ֡יכִּיכי אִםאִםאם־־־לִפְנֵי֩לִפְנֵילפני יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֜יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך תֹּאכְלֶ֗נּוּתֹּאכְלֶנּוּתאכלנו בַּמָּקוֹם֙בַּמָּקוֹםבמקום אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִבְחַ֜ריִבְחַריבחר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶיךָ֮אֱלֹהֶיךָאלהיך בּוֹ֒בּוֹבו אַתָּ֨האַתָּהאתה וּבִנְךָ֤וּבִנְךָובנך וּבִתֶּ֙ךָ֙וּבִתֶּךָובתך וְעַבְדְּךָ֣וְעַבְדְּךָועבדך וַאֲמָתֶ֔ךָוַאֲמָתֶךָואמתך וְהַלֵּוִ֖יוְהַלֵּוִיוהלוי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בִּשְׁעָרֶ֑יךָבִּשְׁעָרֶיךָבשעריך וְשָׂמַחְתָּ֗וְשָׂמַחְתָּושמחת לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל מִשְׁלַ֥חמִשְׁלַחמשלח יָדֶֽךָיָדֶךָידך׃׃׃ 12:19 הִשָּׁ֣מֶרהִשָּׁמֶרהשמר לְךָ֔לְךָלך פֶּֽןפֶּןפן־־־תַּעֲזֹ֖בתַּעֲזֹבתעזב אֶתאֶתאת־־־הַלֵּוִ֑יהַלֵּוִיהלוי כָּלכָּלכל־־־יָמֶ֖יךָיָמֶיךָימיך עַלעַלעל־־־אַדְמָתֶֽךָאַדְמָתֶךָאדמתך׃׃׃ ססס 12:20 כִּֽיכִּיכי־־־יַרְחִיב֩יַרְחִיבירחיב יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֥יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֶֽתאֶתאת־־־גְּבֽוּלְךָ֮גְּבוּלְךָגבולך כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּרדִּבֶּרדבר־־־לָךְ֒לָךְלך וְאָמַרְתָּ֙וְאָמַרְתָּואמרת אֹכְלָ֣האֹכְלָהאכלה בָשָׂ֔רבָשָׂרבשר כִּֽיכִּיכי־־־תְאַוֶּ֥התְאַוֶּהתאוה נַפְשְׁךָ֖נַפְשְׁךָנפשך לֶאֱכֹ֣ללֶאֱכֹללאכל בָּשָׂ֑רבָּשָׂרבשר בְּכָלבְּכָלבכל־־־אַוַּ֥תאַוַּתאות נַפְשְׁךָ֖נַפְשְׁךָנפשך תֹּאכַ֥לתֹּאכַלתאכל בָּשָֽׂרבָּשָׂרבשר׃׃׃ 12:21 כִּֽיכִּיכי־־־יִרְחַ֨קיִרְחַקירחק מִמְּךָ֜מִמְּךָממך הַמָּק֗וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִבְחַ֜ריִבְחַריבחר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶיךָ֮אֱלֹהֶיךָאלהיך לָשׂ֣וּםלָשׂוּםלשום שְׁמ֣וֹשְׁמוֹשמו שָׁם֒שָׁםשם וְזָבַחְתָּ֞וְזָבַחְתָּוזבחת מִבְּקָרְךָ֣מִבְּקָרְךָמבקרך וּמִצֹּֽאנְךָ֗וּמִצֹּאנְךָומצאנך אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נָתַ֤ןנָתַןנתן יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְךָ֔לְךָלך כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוִּיתִ֑ךָצִוִּיתִךָצויתך וְאָֽכַלְתָּ֙וְאָכַלְתָּואכלת בִּשְׁעָרֶ֔יךָבִּשְׁעָרֶיךָבשעריך בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל אַוַּ֥תאַוַּתאות נַפְשֶֽׁךָנַפְשֶׁךָנפשך׃׃׃ 12:22 אַ֗ךְאַךְאך כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר יֵאָכֵ֤ליֵאָכֵליאכל אֶֽתאֶתאת־־־הַצְּבִי֙הַצְּבִיהצבי וְאֶתוְאֶתואת־־־הָ֣אַיָּ֔להָאַיָּלהאיל כֵּ֖ןכֵּןכן תֹּאכְלֶ֑נּוּתֹּאכְלֶנּוּתאכלנו הַטָּמֵא֙הַטָּמֵאהטמא וְהַטָּה֔וֹרוְהַטָּהוֹרוהטהור יַחְדָּ֖ויַחְדָּויחדו יֹאכְלֶֽנּוּיֹאכְלֶנּוּיאכלנו׃׃׃ 12:23 רַ֣קרַקרק חֲזַ֗קחֲזַקחזק לְבִלְתִּי֙לְבִלְתִּילבלתי אֲכֹ֣לאֲכֹלאכל הַדָּ֔םהַדָּםהדם כִּ֥יכִּיכי הַדָּ֖םהַדָּםהדם ה֣וּאהוּאהוא הַנָּ֑פֶשׁהַנָּפֶשׁהנפש וְלֹאוְלֹאולא־־־תֹאכַ֥לתֹאכַלתאכל הַנֶּ֖פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש עִםעִםעם־־־הַבָּשָֽׂרהַבָּשָׂרהבשר׃׃׃ 12:24 לֹ֖אלֹאלא תֹּאכְלֶ֑נּוּתֹּאכְלֶנּוּתאכלנו עַלעַלעל־־־הָאָ֥רֶץהָאָרֶץהארץ תִּשְׁפְּכֶ֖נּוּתִּשְׁפְּכֶנּוּתשפכנו כַּמָּֽיִםכַּמָּיִםכמים׃׃׃ 12:25 לֹ֖אלֹאלא תֹּאכְלֶ֑נּוּתֹּאכְלֶנּוּתאכלנו לְמַ֨עַןלְמַעַןלמען יִיטַ֤ביִיטַבייטב לְךָ֙לְךָלך וּלְבָנֶ֣יךָוּלְבָנֶיךָולבניך אַחֲרֶ֔יךָאַחֲרֶיךָאחריך כִּֽיכִּיכי־־־תַעֲשֶׂ֥התַעֲשֶׂהתעשה הַיָּשָׁ֖רהַיָּשָׁרהישר בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 12:26 רַ֧קרַקרק קָֽדָשֶׁ֛יךָקָדָשֶׁיךָקדשיך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִהְי֥וּיִהְיוּיהיו לְךָ֖לְךָלך וּנְדָרֶ֑יךָוּנְדָרֶיךָונדריך תִּשָּׂ֣אתִּשָּׂאתשא וּבָ֔אתָוּבָאתָובאת אֶלאֶלאל־־־הַמָּק֖וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִבְחַ֥ריִבְחַריבחר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 12:27 וְעָשִׂ֤יתָוְעָשִׂיתָועשית עֹלֹתֶ֙יךָ֙עֹלֹתֶיךָעלתיך הַבָּשָׂ֣רהַבָּשָׂרהבשר וְהַדָּ֔םוְהַדָּםוהדם עַלעַלעל־־־מִזְבַּ֖חמִזְבַּחמזבח יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך וְדַםוְדַםודם־־־זְבָחֶ֗יךָזְבָחֶיךָזבחיך יִשָּׁפֵךְ֙יִשָּׁפֵךְישפך עַלעַלעל־־־מִזְבַּח֙מִזְבַּחמזבח יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך וְהַבָּשָׂ֖רוְהַבָּשָׂרוהבשר תֹּאכֵֽלתֹּאכֵלתאכל׃׃׃ 12:28 שְׁמֹ֣רשְׁמֹרשמר וְשָׁמַעְתָּ֗וְשָׁמַעְתָּושמעת אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי מְצַוֶּ֑ךָּמְצַוֶּךָּמצוך לְמַעַן֩לְמַעַןלמען יִיטַ֨ביִיטַבייטב לְךָ֜לְךָלך וּלְבָנֶ֤יךָוּלְבָנֶיךָולבניך אַחֲרֶ֙יךָ֙אַחֲרֶיךָאחריך עַדעַדעד־־־עוֹלָ֔םעוֹלָםעולם כִּ֤יכִּיכי תַעֲשֶׂה֙תַעֲשֶׂהתעשה הַטּ֣וֹבהַטּוֹבהטוב וְהַיָּשָׁ֔רוְהַיָּשָׁרוהישר בְּעֵינֵ֖יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ ססס 12:29 כִּֽיכִּיכי־־־יַכְרִית֩יַכְרִיתיכרית יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֜יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֶתאֶתאת־־־הַגּוֹיִ֗םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אַתָּ֥האַתָּהאתה בָאבָאבא־־־שָׁ֛מָּהשָׁמָּהשמה לָרֶ֥שֶׁתלָרֶשֶׁתלרשת אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם מִפָּנֶ֑יךָמִפָּנֶיךָמפניך וְיָרַשְׁתָּ֣וְיָרַשְׁתָּוירשת אֹתָ֔םאֹתָםאתם וְיָשַׁבְתָּ֖וְיָשַׁבְתָּוישבת בְּאַרְצָֽםבְּאַרְצָםבארצם׃׃׃ 12:30 הִשָּׁ֣מֶרהִשָּׁמֶרהשמר לְךָ֗לְךָלך פֶּןפֶּןפן־־־תִּנָּקֵשׁ֙תִּנָּקֵשׁתנקש אַחֲרֵיהֶ֔םאַחֲרֵיהֶםאחריהם אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי הִשָּׁמְדָ֣םהִשָּׁמְדָםהשמדם מִפָּנֶ֑יךָמִפָּנֶיךָמפניך וּפֶןוּפֶןופן־־־תִּדְרֹ֨שׁתִּדְרֹשׁתדרש לֵֽאלֹהֵיהֶ֜םלֵאלֹהֵיהֶםלאלהיהם לֵאמֹ֨רלֵאמֹרלאמר אֵיכָ֨האֵיכָהאיכה יַעַבְד֜וּיַעַבְדוּיעבדו הַגּוֹיִ֤םהַגּוֹיִםהגוים הָאֵ֙לֶּה֙הָאֵלֶּההאלה אֶתאֶתאת־־־אֱלֹ֣הֵיהֶ֔םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם וְאֶעֱשֶׂהוְאֶעֱשֶׂהואעשה־־־כֵּ֖ןכֵּןכן גַּםגַּםגם־־־אָֽנִיאָנִיאני׃׃׃ 12:31 לֹאלֹאלא־־־תַעֲשֶׂ֣התַעֲשֶׂהתעשה כֵ֔ןכֵןכן לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך כִּי֩כִּיכי כָּלכָּלכל־־־תּוֹעֲבַ֨תתּוֹעֲבַתתועבת יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שָׂנֵ֗אשָׂנֵאשנא עָשׂוּ֙עָשׂוּעשו לֵאלֹ֣הֵיהֶ֔םלֵאלֹהֵיהֶםלאלהיהם כִּ֣יכִּיכי גַ֤םגַםגם אֶתאֶתאת־־־בְּנֵיהֶם֙בְּנֵיהֶםבניהם וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֹ֣תֵיהֶ֔םבְּנֹתֵיהֶםבנתיהם יִשְׂרְפ֥וּיִשְׂרְפוּישרפו בָאֵ֖שׁבָאֵשׁבאש לֵֽאלֹהֵיהֶֽםלֵאלֹהֵיהֶםלאלהיהם׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain