Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 14

14:1 בָּנִ֣יםבָּנִיםבנים אַתֶּ֔םאַתֶּםאתם לַֽיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵיכֶ֑םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם לֹ֣אלֹאלא תִתְגֹּֽדְד֗וּתִתְגֹּדְדוּתתגדדו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תָשִׂ֧ימוּתָשִׂימוּתשימו קָרְחָ֛הקָרְחָהקרחה בֵּ֥יןבֵּיןבין עֵינֵיכֶ֖םעֵינֵיכֶםעיניכם לָמֵֽתלָמֵתלמת׃׃׃ 14:2 כִּ֣יכִּיכי עַ֤םעַםעם קָדוֹשׁ֙קָדוֹשׁקדוש אַתָּ֔האַתָּהאתה לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך וּבְךָ֞וּבְךָובך בָּחַ֣רבָּחַרבחר יְהוָ֗היְהוָהיהוה לִֽהְי֥וֹתלִהְיוֹתלהיות לוֹ֙לוֹלו לְעַ֣םלְעַםלעם סְגֻלָּ֔הסְגֻלָּהסגלה מִכֹּל֙מִכֹּלמכל הָֽעַמִּ֔יםהָעַמִּיםהעמים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הָאֲדָמָֽההָאֲדָמָההאדמה׃׃׃ ססס 14:3 לֹ֥אלֹאלא תֹאכַ֖לתֹאכַלתאכל כָּלכָּלכל־־־תּוֹעֵבָֽהתּוֹעֵבָהתועבה׃׃׃ 14:4 זֹ֥אתזֹאתזאת הַבְּהֵמָ֖ההַבְּהֵמָההבהמה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תֹּאכֵ֑לוּתֹּאכֵלוּתאכלו שׁ֕וֹרשׁוֹרשור שֵׂ֥השֵׂהשה כְשָׂבִ֖יםכְשָׂבִיםכשבים וְשֵׂ֥הוְשֵׂהושה עִזִּֽיםעִזִּיםעזים׃׃׃ 14:5 אַיָּ֥לאַיָּלאיל וּצְבִ֖יוּצְבִיוצבי וְיַחְמ֑וּרוְיַחְמוּרויחמור וְאַקּ֥וֹוְאַקּוֹואקו וְדִישֹׁ֖ןוְדִישֹׁןודישן וּתְא֥וֹוּתְאוֹותאו וָזָֽמֶרוָזָמֶרוזמר׃׃׃ 14:6 וְכָלוְכָלוכל־־־בְּהֵמָ֞הבְּהֵמָהבהמה מַפְרֶ֣סֶתמַפְרֶסֶתמפרסת פַּרְסָ֗הפַּרְסָהפרסה וְשֹׁסַ֤עַתוְשֹׁסַעַתושסעת שֶׁ֙סַע֙שֶׁסַעשסע שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי פְרָס֔וֹתפְרָסוֹתפרסות מַעֲלַ֥תמַעֲלַתמעלת גֵּרָ֖הגֵּרָהגרה בַּבְּהֵמָ֑הבַּבְּהֵמָהבבהמה אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה תֹּאכֵֽלוּתֹּאכֵלוּתאכלו׃׃׃ 14:7 אַ֣ךְאַךְאך אֶתאֶתאת־־־זֶ֞הזֶהזה לֹ֤אלֹאלא תֹֽאכְלוּ֙תֹאכְלוּתאכלו מִמַּֽעֲלֵ֣ימִמַּעֲלֵיממעלי הַגֵּרָ֔ההַגֵּרָההגרה וּמִמַּפְרִיסֵ֥יוּמִמַּפְרִיסֵיוממפריסי הַפַּרְסָ֖ההַפַּרְסָההפרסה הַשְּׁסוּעָ֑ההַשְּׁסוּעָההשסועה אֶֽתאֶתאת־־־הַ֠גָּמָלהַגָּמָלהגמל וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאַרְנֶ֨בֶתהָאַרְנֶבֶתהארנבת וְאֶתוְאֶתואת־־־הַשָּׁפָ֜ןהַשָּׁפָןהשפן כִּֽיכִּיכי־־־מַעֲלֵ֧המַעֲלֵהמעלה גֵרָ֣הגֵרָהגרה הֵ֗מָּההֵמָּההמה וּפַרְסָה֙וּפַרְסָהופרסה לֹ֣אלֹאלא הִפְרִ֔יסוּהִפְרִיסוּהפריסו טְמֵאִ֥יםטְמֵאִיםטמאים הֵ֖םהֵםהם לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 14:8 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַ֠חֲזִירהַחֲזִירהחזיר כִּֽיכִּיכי־־־מַפְרִ֨יסמַפְרִיסמפריס פַּרְסָ֥הפַּרְסָהפרסה הוּא֙הוּאהוא וְלֹ֣אוְלֹאולא גֵרָ֔הגֵרָהגרה טָמֵ֥אטָמֵאטמא ה֖וּאהוּאהוא לָכֶ֑םלָכֶםלכם מִבְּשָׂרָם֙מִבְּשָׂרָםמבשרם לֹ֣אלֹאלא תֹאכֵ֔לוּתֹאכֵלוּתאכלו וּבְנִבְלָתָ֖םוּבְנִבְלָתָםובנבלתם לֹ֥אלֹאלא תִגָּֽעוּתִגָּעוּתגעו׃׃׃ ססס 14:9 אֶתאֶתאת־־־זֶה֙זֶהזה תֹּֽאכְל֔וּתֹּאכְלוּתאכלו מִכֹּ֖למִכֹּלמכל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּמָּ֑יִםבַּמָּיִםבמים כֹּ֧לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֛וֹלוֹלו סְנַפִּ֥ירסְנַפִּירסנפיר וְקַשְׂקֶ֖שֶׂתוְקַשְׂקֶשֶׂתוקשקשת תֹּאכֵֽלוּתֹּאכֵלוּתאכלו׃׃׃ 14:10 וְכֹ֨לוְכֹלוכל אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר אֵֽיןאֵיןאין־־־ל֛וֹלוֹלו סְנַפִּ֥ירסְנַפִּירסנפיר וְקַשְׂקֶ֖שֶׂתוְקַשְׂקֶשֶׂתוקשקשת לֹ֣אלֹאלא תֹאכֵ֑לוּתֹאכֵלוּתאכלו טָמֵ֥אטָמֵאטמא ה֖וּאהוּאהוא לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ ססס 14:11 כָּלכָּלכל־־־צִפּ֥וֹרצִפּוֹרצפור טְהֹרָ֖הטְהֹרָהטהרה תֹּאכֵֽלוּתֹּאכֵלוּתאכלו׃׃׃ 14:12 וְזֶ֕הוְזֶהוזה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־תֹאכְל֖וּתֹאכְלוּתאכלו מֵהֶ֑םמֵהֶםמהם הַנֶּ֥שֶׁרהַנֶּשֶׁרהנשר וְהַפֶּ֖רֶסוְהַפֶּרֶסוהפרס וְהָֽעָזְנִיָּֽהוְהָעָזְנִיָּהוהעזניה׃׃׃ 14:13 וְהָרָאָה֙וְהָרָאָהוהראה וְאֶתוְאֶתואת־־־הָ֣אַיָּ֔ההָאַיָּההאיה וְהַדַּיָּ֖הוְהַדַּיָּהוהדיה לְמִינָֽהּלְמִינָהּלמינה׃׃׃ 14:14 וְאֵ֥תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־עֹרֵ֖בעֹרֵבערב לְמִינֽוֹלְמִינוֹלמינו׃׃׃ 14:15 וְאֵת֙וְאֵתואת בַּ֣תבַּתבת הַֽיַּעֲנָ֔ההַיַּעֲנָההיענה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַתַּחְמָ֖סהַתַּחְמָסהתחמס וְאֶתוְאֶתואת־־־הַשָּׁ֑חַףהַשָּׁחַףהשחף וְאֶתוְאֶתואת־־־הַנֵּ֖ץהַנֵּץהנץ לְמִינֵֽהוּלְמִינֵהוּלמינהו׃׃׃ 14:16 אֶתאֶתאת־־־הַכּ֥וֹסהַכּוֹסהכוס וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיַּנְשׁ֖וּףהַיַּנְשׁוּףהינשוף וְהַתִּנְשָֽׁמֶתוְהַתִּנְשָׁמֶתוהתנשמת׃׃׃ 14:17 וְהַקָּאָ֥תוְהַקָּאָתוהקאת וְאֶֽתוְאֶתואת־־־הָרָחָ֖מָההָרָחָמָההרחמה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַשָּׁלָֽךְהַשָּׁלָךְהשלך׃׃׃ 14:18 וְהַ֣חֲסִידָ֔הוְהַחֲסִידָהוהחסידה וְהָאֲנָפָ֖הוְהָאֲנָפָהוהאנפה לְמִינָ֑הּלְמִינָהּלמינה וְהַדּוּכִיפַ֖תוְהַדּוּכִיפַתוהדוכיפת וְהָעֲטַלֵּֽףוְהָעֲטַלֵּףוהעטלף׃׃׃ 14:19 וְכֹל֙וְכֹלוכל שֶׁ֣רֶץשֶׁרֶץשרץ הָע֔וֹףהָעוֹףהעוף טָמֵ֥אטָמֵאטמא ה֖וּאהוּאהוא לָכֶ֑םלָכֶםלכם לֹ֖אלֹאלא יֵאָכֵֽלוּיֵאָכֵלוּיאכלו׃׃׃ 14:20 כָּלכָּלכל־־־ע֥וֹףעוֹףעוף טָה֖וֹרטָהוֹרטהור תֹּאכֵֽלוּתֹּאכֵלוּתאכלו׃׃׃ 14:21 לֹ֣אלֹאלא תֹאכְל֣וּתֹאכְלוּתאכלו כָלכָלכל־־־נְ֠בֵלָהנְבֵלָהנבלה לַגֵּ֨רלַגֵּרלגר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בִּשְׁעָרֶ֜יךָבִּשְׁעָרֶיךָבשעריך תִּתְּנֶ֣נָּהתִּתְּנֶנָּהתתננה וַאֲכָלָ֗הּוַאֲכָלָהּואכלה א֤וֹאוֹאו מָכֹר֙מָכֹרמכר לְנָכְרִ֔ילְנָכְרִילנכרי כִּ֣יכִּיכי עַ֤םעַםעם קָדוֹשׁ֙קָדוֹשׁקדוש אַתָּ֔האַתָּהאתה לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לֹֽאלֹאלא־־־תְבַשֵּׁ֥לתְבַשֵּׁלתבשל גְּדִ֖יגְּדִיגדי בַּחֲלֵ֥בבַּחֲלֵבבחלב אִמּֽוֹאִמּוֹאמו׃׃׃ פפפ
14:22 עַשֵּׂ֣רעַשֵּׂרעשר תְּעַשֵּׂ֔רתְּעַשֵּׂרתעשר אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־תְּבוּאַ֣תתְּבוּאַתתבואת זַרְעֶ֑ךָזַרְעֶךָזרעך הַיֹּצֵ֥אהַיֹּצֵאהיצא הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה שָׁנָ֥השָׁנָהשנה שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ 14:23 וְאָכַלְתָּ֞וְאָכַלְתָּואכלת לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני ׀׀׀ יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֗יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בַּמָּק֣וֹםבַּמָּקוֹםבמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִבְחַר֮יִבְחַריבחר לְשַׁכֵּ֣ןלְשַׁכֵּןלשכן שְׁמ֣וֹשְׁמוֹשמו שָׁם֒שָׁםשם מַעְשַׂ֤רמַעְשַׂרמעשר דְּגָֽנְךָ֙דְּגָנְךָדגנך תִּֽירֹשְׁךָ֣תִּירֹשְׁךָתירשך וְיִצְהָרֶ֔ךָוְיִצְהָרֶךָויצהרך וּבְכֹרֹ֥תוּבְכֹרֹתובכרת בְּקָרְךָ֖בְּקָרְךָבקרך וְצֹאנֶ֑ךָוְצֹאנֶךָוצאנך לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען תִּלְמַ֗דתִּלְמַדתלמד לְיִרְאָ֛הלְיִרְאָהליראה אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ 14:24 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יִרְבֶּ֨היִרְבֶּהירבה מִמְּךָ֜מִמְּךָממך הַדֶּ֗רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך כִּ֣יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא תוּכַ֘לתוּכַלתוכל שְׂאֵתוֹ֒שְׂאֵתוֹשאתו כִּֽיכִּיכי־־־יִרְחַ֤קיִרְחַקירחק מִמְּךָ֙מִמְּךָממך הַמָּק֔וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יִבְחַר֙יִבְחַריבחר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לָשׂ֥וּםלָשׂוּםלשום שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו שָׁ֑םשָׁםשם כִּ֥יכִּיכי יְבָרֶכְךָ֖יְבָרֶכְךָיברכך יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ 14:25 וְנָתַתָּ֖הוְנָתַתָּהונתתה בַּכָּ֑סֶףבַּכָּסֶףבכסף וְצַרְתָּ֤וְצַרְתָּוצרת הַכֶּ֙סֶף֙הַכֶּסֶףהכסף בְּיָ֣דְךָ֔בְּיָדְךָבידך וְהָֽלַכְתָּ֙וְהָלַכְתָּוהלכת אֶלאֶלאל־־־הַמָּק֔וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יִבְחַ֛ריִבְחַריבחר יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 14:26 וְנָתַתָּ֣הוְנָתַתָּהונתתה הַכֶּ֡סֶףהַכֶּסֶףהכסף בְּכֹל֩בְּכֹלבכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תְּאַוֶּ֨התְּאַוֶּהתאוה נַפְשְׁךָ֜נַפְשְׁךָנפשך בַּבָּקָ֣רבַּבָּקָרבבקר וּבַצֹּ֗אןוּבַצֹּאןובצאן וּבַיַּ֙יִן֙וּבַיַּיִןוביין וּבַשֵּׁכָ֔רוּבַשֵּׁכָרובשכר וּבְכֹ֛לוּבְכֹלובכל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תִּֽשְׁאָלְךָ֖תִּשְׁאָלְךָתשאלך נַפְשֶׁ֑ךָנַפְשֶׁךָנפשך וְאָכַ֣לְתָּוְאָכַלְתָּואכלת שָּׁ֗םשָּׁםשם לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך וְשָׂמַחְתָּ֖וְשָׂמַחְתָּושמחת אַתָּ֥האַתָּהאתה וּבֵיתֶֽךָוּבֵיתֶךָוביתך׃׃׃ 14:27 וְהַלֵּוִ֥יוְהַלֵּוִיוהלוי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בִּשְׁעָרֶ֖יךָבִּשְׁעָרֶיךָבשעריך לֹ֣אלֹאלא תַֽעַזְבֶ֑נּוּתַעַזְבֶנּוּתעזבנו כִּ֣יכִּיכי אֵ֥יןאֵיןאין ל֛וֹלוֹלו חֵ֥לֶקחֵלֶקחלק וְנַחֲלָ֖הוְנַחֲלָהונחלה עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ ססס 14:28 מִקְצֵ֣המִקְצֵהמקצה ׀׀׀ שָׁלֹ֣שׁשָׁלֹשׁשלש שָׁנִ֗יםשָׁנִיםשנים תּוֹצִיא֙תּוֹצִיאתוציא אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־מַעְשַׂר֙מַעְשַׂרמעשר תְּבוּאָ֣תְךָ֔תְּבוּאָתְךָתבואתך בַּשָּׁנָ֖הבַּשָּׁנָהבשנה הַהִ֑ואהַהִואההוא וְהִנַּחְתָּ֖וְהִנַּחְתָּוהנחת בִּשְׁעָרֶֽיךָבִּשְׁעָרֶיךָבשעריך׃׃׃ 14:29 וּבָ֣אוּבָאובא הַלֵּוִ֡יהַלֵּוִיהלוי כִּ֣יכִּיכי אֵֽיןאֵיןאין־־־לוֹ֩לוֹלו חֵ֨לֶקחֵלֶקחלק וְנַחֲלָ֜הוְנַחֲלָהונחלה עִמָּ֗ךְעִמָּךְעמך וְ֠הַגֵּרוְהַגֵּרוהגר וְהַיָּת֤וֹםוְהַיָּתוֹםוהיתום וְהָֽאַלְמָנָה֙וְהָאַלְמָנָהוהאלמנה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בִּשְׁעָרֶ֔יךָבִּשְׁעָרֶיךָבשעריך וְאָכְל֖וּוְאָכְלוּואכלו וְשָׂבֵ֑עוּוְשָׂבֵעוּושבעו לְמַ֤עַןלְמַעַןלמען יְבָרֶכְךָ֙יְבָרֶכְךָיברכך יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בְּכָלבְּכָלבכל־־־מַעֲשֵׂ֥המַעֲשֵׂהמעשה יָדְךָ֖יָדְךָידך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תַּעֲשֶֽׂהתַּעֲשֶׂהתעשה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain