Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 18

18:1 לֹֽאלֹאלא־־־יִ֠הְיֶהיִהְיֶהיהיה לַכֹּהֲנִ֨יםלַכֹּהֲנִיםלכהנים הַלְוִיִּ֜םהַלְוִיִּםהלוים כָּלכָּלכל־־־שֵׁ֧בֶטשֵׁבֶטשבט לֵוִ֛ילֵוִילוי חֵ֥לֶקחֵלֶקחלק וְנַחֲלָ֖הוְנַחֲלָהונחלה עִםעִםעם־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אִשֵּׁ֧יאִשֵּׁיאשי יְהוָ֛היְהוָהיהוה וְנַחֲלָת֖וֹוְנַחֲלָתוֹונחלתו יֹאכֵלֽוּןיֹאכֵלוּןיאכלון׃׃׃ 18:2 וְנַחֲלָ֥הוְנַחֲלָהונחלה לֹאלֹאלא־־־יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לּ֖וֹלּוֹלו בְּקֶ֣רֶבבְּקֶרֶבבקרב אֶחָ֑יואֶחָיואחיו יְהוָה֙יְהוָהיהוה ה֣וּאהוּאהוא נַחֲלָת֔וֹנַחֲלָתוֹנחלתו כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּרדִּבֶּרדבר־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ ססס 18:3 וְזֶ֡הוְזֶהוזה יִהְיֶה֩יִהְיֶהיהיה מִשְׁפַּ֨טמִשְׁפַּטמשפט הַכֹּהֲנִ֜יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת הָעָ֗םהָעָםהעם מֵאֵ֛תמֵאֵתמאת זֹבְחֵ֥יזֹבְחֵיזבחי הַזֶּ֖בַחהַזֶּבַחהזבח אִםאִםאם־־־שׁ֣וֹרשׁוֹרשור אִםאִםאם־־־שֶׂ֑השֶׂהשה וְנָתַן֙וְנָתַןונתן לַכֹּהֵ֔ןלַכֹּהֵןלכהן הַזְּרֹ֥עַהַזְּרֹעַהזרע וְהַלְּחָיַ֖יִםוְהַלְּחָיַיִםוהלחיים וְהַקֵּבָֽהוְהַקֵּבָהוהקבה׃׃׃ 18:4 רֵאשִׁ֨יתרֵאשִׁיתראשית דְּגָֽנְךָ֜דְּגָנְךָדגנך תִּֽירֹשְׁךָ֣תִּירֹשְׁךָתירשך וְיִצְהָרֶ֗ךָוְיִצְהָרֶךָויצהרך וְרֵאשִׁ֛יתוְרֵאשִׁיתוראשית גֵּ֥זגֵּזגז צֹאנְךָ֖צֹאנְךָצאנך תִּתֶּןתִּתֶּןתתן־־־לּֽוֹלּוֹלו׃׃׃ 18:5 כִּ֣יכִּיכי ב֗וֹבוֹבו בָּחַ֛רבָּחַרבחר יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך מִכָּלמִכָּלמכל־־־שְׁבָטֶ֑יךָשְׁבָטֶיךָשבטיך לַעֲמֹ֨דלַעֲמֹדלעמד לְשָׁרֵ֧תלְשָׁרֵתלשרת בְּשֵׁםבְּשֵׁםבשם־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה ה֥וּאהוּאהוא וּבָנָ֖יווּבָנָיוובניו כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ ססס 18:6 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יָבֹ֨איָבֹאיבא הַלֵּוִ֜יהַלֵּוִיהלוי מֵאַחַ֤דמֵאַחַדמאחד שְׁעָרֶ֙יךָ֙שְׁעָרֶיךָשעריך מִכָּלמִכָּלמכל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ה֖וּאהוּאהוא גָּ֣רגָּרגר שָׁ֑םשָׁםשם וּבָא֙וּבָאובא בְּכָלבְּכָלבכל־־־אַוַּ֣תאַוַּתאות נַפְשׁ֔וֹנַפְשׁוֹנפשו אֶלאֶלאל־־־הַמָּק֖וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִבְחַ֥ריִבְחַריבחר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 18:7 וְשֵׁרֵ֕תוְשֵׁרֵתושרת בְּשֵׁ֖םבְּשֵׁםבשם יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֑יואֱלֹהָיואלהיו כְּכָלכְּכָלככל־־־אֶחָיו֙אֶחָיואחיו הַלְוִיִּ֔םהַלְוִיִּםהלוים הָעֹמְדִ֥יםהָעֹמְדִיםהעמדים שָׁ֖םשָׁםשם לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 18:8 חֵ֥לֶקחֵלֶקחלק כְּחֵ֖לֶקכְּחֵלֶקכחלק יֹאכֵ֑לוּיֹאכֵלוּיאכלו לְבַ֥דלְבַדלבד מִמְכָּרָ֖יומִמְכָּרָיוממכריו עַלעַלעל־־־הָאָבֽוֹתהָאָבוֹתהאבות׃׃׃ ססס 18:9 כִּ֤יכִּיכי אַתָּה֙אַתָּהאתה בָּ֣אבָּאבא אֶלאֶלאל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֣ןנֹתֵןנתן לָ֑ךְלָךְלך לֹֽאלֹאלא־־־תִלְמַ֣דתִלְמַדתלמד לַעֲשׂ֔וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות כְּתוֹעֲבֹ֖תכְּתוֹעֲבֹתכתועבת הַגּוֹיִ֥םהַגּוֹיִםהגוים הָהֵֽםהָהֵםההם׃׃׃ 18:10 לֹֽאלֹאלא־־־יִמָּצֵ֣איִמָּצֵאימצא בְךָ֔בְךָבך מַעֲבִ֥ירמַעֲבִירמעביר בְּנֽוֹבְּנוֹבנו־־־וּבִתּ֖וֹוּבִתּוֹובתו בָּאֵ֑שׁבָּאֵשׁבאש קֹסֵ֣םקֹסֵםקסם קְסָמִ֔יםקְסָמִיםקסמים מְעוֹנֵ֥ןמְעוֹנֵןמעונן וּמְנַחֵ֖שׁוּמְנַחֵשׁומנחש וּמְכַשֵּֽׁףוּמְכַשֵּׁףומכשף׃׃׃ 18:11 וְחֹבֵ֖רוְחֹבֵרוחבר חָ֑בֶרחָבֶרחבר וְשֹׁאֵ֥לוְשֹׁאֵלושאל אוֹב֙אוֹבאוב וְיִדְּעֹנִ֔יוְיִדְּעֹנִיוידעני וְדֹרֵ֖שׁוְדֹרֵשׁודרש אֶלאֶלאל־־־הַמֵּתִֽיםהַמֵּתִיםהמתים׃׃׃ 18:12 כִּֽיכִּיכי־־־תוֹעֲבַ֥תתוֹעֲבַתתועבת יְהוָ֖היְהוָהיהוה כָּלכָּלכל־־־עֹ֣שֵׂהעֹשֵׂהעשה אֵ֑לֶּהאֵלֶּהאלה וּבִגְלַל֙וּבִגְלַלובגלל הַתּוֹעֵבֹ֣תהַתּוֹעֵבֹתהתועבת הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך מוֹרִ֥ישׁמוֹרִישׁמוריש אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם מִפָּנֶֽיךָמִפָּנֶיךָמפניך׃׃׃ 18:13 תָּמִ֣יםתָּמִיםתמים תִּֽהְיֶ֔התִּהְיֶהתהיה עִ֖םעִםעם יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ ססס 18:14 כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ הַגּוֹיִ֣םהַגּוֹיִםהגוים הָאֵ֗לֶּההָאֵלֶּההאלה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אַתָּה֙אַתָּהאתה יוֹרֵ֣שׁיוֹרֵשׁיורש אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם אֶלאֶלאל־־־מְעֹנְנִ֥יםמְעֹנְנִיםמעננים וְאֶלוְאֶלואל־־־קֹסְמִ֖יםקֹסְמִיםקסמים יִשְׁמָ֑עוּיִשְׁמָעוּישמעו וְאַתָּ֕הוְאַתָּהואתה לֹ֣אלֹאלא כֵ֔ןכֵןכן נָ֛תַןנָתַןנתן לְךָ֖לְךָלך יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ 18:15 נָבִ֨יאנָבִיאנביא מִקִּרְבְּךָ֤מִקִּרְבְּךָמקרבך מֵאַחֶ֙יךָ֙מֵאַחֶיךָמאחיך כָּמֹ֔נִיכָּמֹנִיכמני יָקִ֥יםיָקִיםיקים לְךָ֖לְךָלך יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֵלָ֖יואֵלָיואליו תִּשְׁמָעֽוּןתִּשְׁמָעוּןתשמעון׃׃׃ 18:16 כְּכֹ֨לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁאַ֜לְתָּשָׁאַלְתָּשאלת מֵעִ֨םמֵעִםמעם יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך בְּחֹרֵ֔בבְּחֹרֵבבחרב בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום הַקָּהָ֖להַקָּהָלהקהל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר לֹ֣אלֹאלא אֹסֵ֗ףאֹסֵףאסף לִשְׁמֹ֙עַ֙לִשְׁמֹעַלשמע אֶתאֶתאת־־־קוֹל֙קוֹלקול יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֔יאֱלֹהָיאלהי וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאֵ֨שׁהָאֵשׁהאש הַגְּדֹלָ֥ההַגְּדֹלָההגדלה הַזֹּ֛אתהַזֹּאתהזאת לֹֽאלֹאלא־־־אֶרְאֶ֥האֶרְאֶהאראה ע֖וֹדעוֹדעוד וְלֹ֥אוְלֹאולא אָמֽוּתאָמוּתאמות׃׃׃ 18:17 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלָ֑יאֵלָיאלי הֵיטִ֖יבוּהֵיטִיבוּהיטיבו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבֵּֽרוּדִּבֵּרוּדברו׃׃׃ 18:18 נָבִ֨יאנָבִיאנביא אָקִ֥יםאָקִיםאקים לָהֶ֛םלָהֶםלהם מִקֶּ֥רֶבמִקֶּרֶבמקרב אֲחֵיהֶ֖םאֲחֵיהֶםאחיהם כָּמ֑וֹךָכָּמוֹךָכמוך וְנָתַתִּ֤יוְנָתַתִּיונתתי דְבָרַי֙דְבָרַידברי בְּפִ֔יובְּפִיובפיו וְדִבֶּ֣רוְדִבֶּרודבר אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֲצַוֶּֽנּוּאֲצַוֶּנּוּאצונו׃׃׃ 18:19 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה הָאִישׁ֙הָאִישׁהאיש אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יִשְׁמַע֙יִשְׁמַעישמע אֶלאֶלאל־־־דְּבָרַ֔ידְּבָרַידברי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יְדַבֵּ֖ריְדַבֵּרידבר בִּשְׁמִ֑יבִּשְׁמִיבשמי אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי אֶדְרֹ֥שׁאֶדְרֹשׁאדרש מֵעִמּֽוֹמֵעִמּוֹמעמו׃׃׃ 18:20 אַ֣ךְאַךְאך הַנָּבִ֡יאהַנָּבִיאהנביא אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יָזִיד֩יָזִידיזיד לְדַבֵּ֨רלְדַבֵּרלדבר דָּבָ֜רדָּבָרדבר בִּשְׁמִ֗יבִּשְׁמִיבשמי אֵ֣תאֵתאת אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־צִוִּיתִיו֙צִוִּיתִיוצויתיו לְדַבֵּ֔רלְדַבֵּרלדבר וַאֲשֶׁ֣רוַאֲשֶׁרואשר יְדַבֵּ֔ריְדַבֵּרידבר בְּשֵׁ֖םבְּשֵׁםבשם אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֑יםאֲחֵרִיםאחרים וּמֵ֖תוּמֵתומת הַנָּבִ֥יאהַנָּבִיאהנביא הַהֽוּאהַהוּאההוא׃׃׃ 18:21 וְכִ֥יוְכִיוכי תֹאמַ֖רתֹאמַרתאמר בִּלְבָבֶ֑ךָבִּלְבָבֶךָבלבבך אֵיכָה֙אֵיכָהאיכה נֵדַ֣ענֵדַענדע אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֔רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־דִבְּר֖וֹדִבְּרוֹדברו יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 18:22 אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר יְדַבֵּ֨ריְדַבֵּרידבר הַנָּבִ֜יאהַנָּבִיאהנביא בְּשֵׁ֣םבְּשֵׁםבשם יְהוָ֗היְהוָהיהוה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִהְיֶ֤היִהְיֶהיהיה הַדָּבָר֙הַדָּבָרהדבר וְלֹ֣אוְלֹאולא יָב֔וֹאיָבוֹאיבוא ה֣וּאהוּאהוא הַדָּבָ֔רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־דִבְּר֖וֹדִבְּרוֹדברו יְהוָ֑היְהוָהיהוה בְּזָדוֹן֙בְּזָדוֹןבזדון דִּבְּר֣וֹדִּבְּרוֹדברו הַנָּבִ֔יאהַנָּבִיאהנביא לֹ֥אלֹאלא תָג֖וּרתָגוּרתגור מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain