Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 20

20:1 כִּֽיכִּיכי־־־תֵצֵ֨אתֵצֵאתצא לַמִּלְחָמָ֜הלַמִּלְחָמָהלמלחמה עַלעַלעל־־־אֹיְבֶ֗יךָאֹיְבֶיךָאיביך וְֽרָאִ֜יתָוְרָאִיתָוראית ס֤וּססוּססוס וָרֶ֙כֶב֙וָרֶכֶבורכב עַ֚םעַםעם רַ֣ברַברב מִמְּךָ֔מִמְּךָממך לֹ֥אלֹאלא תִירָ֖אתִירָאתירא מֵהֶ֑םמֵהֶםמהם כִּֽיכִּיכי־־־יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך עִמָּ֔ךְעִמָּךְעמך הַמַּֽעַלְךָ֖הַמַּעַלְךָהמעלך מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 20:2 וְהָיָ֕הוְהָיָהוהיה כְּקָֽרָבְכֶ֖םכְּקָרָבְכֶםכקרבכם אֶלאֶלאל־־־הַמִּלְחָמָ֑ההַמִּלְחָמָההמלחמה וְנִגַּ֥שׁוְנִגַּשׁונגש הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן וְדִבֶּ֥רוְדִבֶּרודבר אֶלאֶלאל־־־הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 20:3 וְאָמַ֤רוְאָמַרואמר אֲלֵהֶם֙אֲלֵהֶםאלהם שְׁמַ֣עשְׁמַעשמע יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אַתֶּ֨םאַתֶּםאתם קְרֵבִ֥יםקְרֵבִיםקרבים הַיּ֛וֹםהַיּוֹםהיום לַמִּלְחָמָ֖הלַמִּלְחָמָהלמלחמה עַלעַלעל־־־אֹיְבֵיכֶ֑םאֹיְבֵיכֶםאיביכם אַלאַלאל־־־יֵרַ֣ךְיֵרַךְירך לְבַבְכֶ֗םלְבַבְכֶםלבבכם אַלאַלאל־־־תִּֽירְא֧וּתִּירְאוּתיראו וְאַֽלוְאַלואל־־־תַּחְפְּז֛וּתַּחְפְּזוּתחפזו וְאַלוְאַלואל־־־תַּֽעַרְצ֖וּתַּעַרְצוּתערצו מִפְּנֵיהֶֽםמִפְּנֵיהֶםמפניהם׃׃׃ 20:4 כִּ֚יכִּיכי יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם הַהֹלֵ֖ךְהַהֹלֵךְההלך עִמָּכֶ֑םעִמָּכֶםעמכם לְהִלָּחֵ֥םלְהִלָּחֵםלהלחם לָכֶ֛םלָכֶםלכם עִםעִםעם־־־אֹיְבֵיכֶ֖םאֹיְבֵיכֶםאיביכם לְהוֹשִׁ֥יעַלְהוֹשִׁיעַלהושיע אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 20:5 וְדִבְּר֣וּוְדִבְּרוּודברו הַשֹּֽׁטְרִים֮הַשֹּׁטְרִיםהשטרים אֶלאֶלאל־־־הָעָ֣םהָעָםהעם לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר מִֽימִימי־־־הָאִ֞ישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר בָּנָ֤הבָּנָהבנה בַֽיִתבַיִתבית־־־חָדָשׁ֙חָדָשׁחדש וְלֹ֣אוְלֹאולא חֲנָכ֔וֹחֲנָכוֹחנכו יֵלֵ֖ךְיֵלֵךְילך וְיָשֹׁ֣בוְיָשֹׁבוישב לְבֵית֑וֹלְבֵיתוֹלביתו פֶּןפֶּןפן־־־יָמוּת֙יָמוּתימות בַּמִּלְחָמָ֔הבַּמִּלְחָמָהבמלחמה וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש אַחֵ֖ראַחֵראחר יַחְנְכֶֽנּוּיַחְנְכֶנּוּיחנכנו׃׃׃ 20:6 וּמִֽיוּמִיומי־־־הָאִ֞ישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָטַ֥ענָטַענטע כֶּ֙רֶם֙כֶּרֶםכרם וְלֹ֣אוְלֹאולא חִלְּל֔וֹחִלְּלוֹחללו יֵלֵ֖ךְיֵלֵךְילך וְיָשֹׁ֣בוְיָשֹׁבוישב לְבֵית֑וֹלְבֵיתוֹלביתו פֶּןפֶּןפן־־־יָמוּת֙יָמוּתימות בַּמִּלְחָמָ֔הבַּמִּלְחָמָהבמלחמה וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש אַחֵ֖ראַחֵראחר יְחַלְּלֶֽנּוּיְחַלְּלֶנּוּיחללנו׃׃׃ 20:7 וּמִֽיוּמִיומי־־־הָאִ֞ישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֵרַ֤שׂאֵרַשׂארש אִשָּׁה֙אִשָּׁהאשה וְלֹ֣אוְלֹאולא לְקָחָ֔הּלְקָחָהּלקחה יֵלֵ֖ךְיֵלֵךְילך וְיָשֹׁ֣בוְיָשֹׁבוישב לְבֵית֑וֹלְבֵיתוֹלביתו פֶּןפֶּןפן־־־יָמוּת֙יָמוּתימות בַּמִּלְחָמָ֔הבַּמִּלְחָמָהבמלחמה וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש אַחֵ֖ראַחֵראחר יִקָּחֶֽנָּהיִקָּחֶנָּהיקחנה׃׃׃ 20:8 וְיָסְפ֣וּוְיָסְפוּויספו הַשֹּׁטְרִים֮הַשֹּׁטְרִיםהשטרים לְדַבֵּ֣רלְדַבֵּרלדבר אֶלאֶלאל־־־הָעָם֒הָעָםהעם וְאָמְר֗וּוְאָמְרוּואמרו מִימִימי־־־הָאִ֤ישׁהָאִישׁהאיש הַיָּרֵא֙הַיָּרֵאהירא וְרַ֣ךְוְרַךְורך הַלֵּבָ֔בהַלֵּבָבהלבב יֵלֵ֖ךְיֵלֵךְילך וְיָשֹׁ֣בוְיָשֹׁבוישב לְבֵית֑וֹלְבֵיתוֹלביתו וְלֹ֥אוְלֹאולא יִמַּ֛סיִמַּסימס אֶתאֶתאת־־־לְבַ֥בלְבַבלבב אֶחָ֖יואֶחָיואחיו כִּלְבָבֽוֹכִּלְבָבוֹכלבבו׃׃׃ 20:9 וְהָיָ֛הוְהָיָהוהיה כְּכַלֹּ֥תכְּכַלֹּתככלת הַשֹּׁטְרִ֖יםהַשֹּׁטְרִיםהשטרים לְדַבֵּ֣רלְדַבֵּרלדבר אֶלאֶלאל־־־הָעָ֑םהָעָםהעם וּפָֽקְד֛וּוּפָקְדוּופקדו שָׂרֵ֥ישָׂרֵישרי צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות בְּרֹ֥אשׁבְּרֹאשׁבראש הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ ססס 20:10 כִּֽיכִּיכי־־־תִקְרַ֣בתִקְרַבתקרב אֶלאֶלאל־־־עִ֔ירעִירעיר לְהִלָּחֵ֖םלְהִלָּחֵםלהלחם עָלֶ֑יהָעָלֶיהָעליה וְקָרָ֥אתָוְקָרָאתָוקראת אֵלֶ֖יהָאֵלֶיהָאליה לְשָׁלֽוֹםלְשָׁלוֹםלשלום׃׃׃ 20:11 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה אִםאִםאם־־־שָׁל֣וֹםשָׁלוֹםשלום תַּֽעַנְךָ֔תַּעַנְךָתענך וּפָתְחָ֖הוּפָתְחָהופתחה לָ֑ךְלָךְלך וְהָיָ֞הוְהָיָהוהיה כָּלכָּלכל־־־הָעָ֣םהָעָםהעם הַנִּמְצָאהַנִּמְצָאהנמצא־־־בָ֗הּבָהּבה יִהְי֥וּיִהְיוּיהיו לְךָ֛לְךָלך לָמַ֖סלָמַסלמס וַעֲבָדֽוּךָוַעֲבָדוּךָועבדוך׃׃׃ 20:12 וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֤אלֹאלא תַשְׁלִים֙תַשְׁלִיםתשלים עִמָּ֔ךְעִמָּךְעמך וְעָשְׂתָ֥הוְעָשְׂתָהועשתה עִמְּךָ֖עִמְּךָעמך מִלְחָמָ֑המִלְחָמָהמלחמה וְצַרְתָּ֖וְצַרְתָּוצרת עָלֶֽיהָּעָלֶיהָּעליה׃׃׃ 20:13 וּנְתָנָ֛הּוּנְתָנָהּונתנה יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בְּיָדֶ֑ךָבְּיָדֶךָבידך וְהִכִּיתָ֥וְהִכִּיתָוהכית אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־זְכוּרָ֖הּזְכוּרָהּזכורה לְפִילְפִילפי־־־חָֽרֶבחָרֶבחרב׃׃׃ 20:14 רַ֣קרַקרק הַ֠נָּשִׁיםהַנָּשִׁיםהנשים וְהַטַּ֨ףוְהַטַּףוהטף וְהַבְּהֵמָ֜הוְהַבְּהֵמָהוהבהמה וְכֹל֩וְכֹלוכל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה בָעִ֛ירבָעִירבעיר כָּלכָּלכל־־־שְׁלָלָ֖הּשְׁלָלָהּשללה תָּבֹ֣זתָּבֹזתבז לָ֑ךְלָךְלך וְאָֽכַלְתָּ֙וְאָכַלְתָּואכלת אֶתאֶתאת־־־שְׁלַ֣לשְׁלַלשלל אֹיְבֶ֔יךָאֹיְבֶיךָאיביך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָתַ֛ןנָתַןנתן יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 20:15 כֵּ֤ןכֵּןכן תַּעֲשֶׂה֙תַּעֲשֶׂהתעשה לְכָללְכָללכל־־־הֶ֣עָרִ֔יםהֶעָרִיםהערים הָרְחֹקֹ֥תהָרְחֹקֹתהרחקת מִמְּךָ֖מִמְּךָממך מְאֹ֑דמְאֹדמאד אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־מֵעָרֵ֥ימֵעָרֵימערי הַגּֽוֹיִםהַגּוֹיִםהגוים־־־הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה הֵֽנָּההֵנָּההנה׃׃׃ 20:16 רַ֗קרַקרק מֵעָרֵ֤ימֵעָרֵימערי הָֽעַמִּים֙הָעַמִּיםהעמים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לְךָ֖לְךָלך נַחֲלָ֑הנַחֲלָהנחלה לֹ֥אלֹאלא תְחַיֶּ֖התְחַיֶּהתחיה כָּלכָּלכל־־־נְשָׁמָֽהנְשָׁמָהנשמה׃׃׃ 20:17 כִּֽיכִּיכי־־־הַחֲרֵ֣םהַחֲרֵםהחרם תַּחֲרִימֵ֗םתַּחֲרִימֵםתחרימם הַחִתִּ֤יהַחִתִּיהחתי וְהָאֱמֹרִי֙וְהָאֱמֹרִיוהאמרי הַכְּנַעֲנִ֣יהַכְּנַעֲנִיהכנעני וְהַפְּרִזִּ֔יוְהַפְּרִזִּיוהפרזי הַחִוִּ֖יהַחִוִּיהחוי וְהַיְבוּסִ֑יוְהַיְבוּסִיוהיבוסי כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוְּךָ֖צִוְּךָצוך יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ 20:18 לְמַ֗עַןלְמַעַןלמען אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יְלַמְּד֤וּיְלַמְּדוּילמדו אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם לַעֲשׂ֔וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות כְּכֹל֙כְּכֹלככל תּֽוֹעֲבֹתָ֔םתּוֹעֲבֹתָםתועבתם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשׂ֖וּעָשׂוּעשו לֵֽאלֹהֵיהֶ֑םלֵאלֹהֵיהֶםלאלהיהם וַחֲטָאתֶ֖םוַחֲטָאתֶםוחטאתם לַיהוָ֥הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ ססס 20:19 כִּֽיכִּיכי־־־תָצ֣וּרתָצוּרתצור אֶלאֶלאל־־־עִיר֩עִירעיר יָמִ֨יםיָמִיםימים רַבִּ֜יםרַבִּיםרבים לְֽהִלָּחֵ֧םלְהִלָּחֵםלהלחם עָלֶ֣יהָעָלֶיהָעליה לְתָפְשָׂ֗הּלְתָפְשָׂהּלתפשה לֹֽאלֹאלא־־־תַשְׁחִ֤יתתַשְׁחִיתתשחית אֶתאֶתאת־־־עֵצָהּ֙עֵצָהּעצה לִנְדֹּ֤חַלִנְדֹּחַלנדח עָלָיו֙עָלָיועליו גַּרְזֶ֔ןגַּרְזֶןגרזן כִּ֚יכִּיכי מִמֶּ֣נּוּמִמֶּנּוּממנו תֹאכֵ֔לתֹאכֵלתאכל וְאֹת֖וֹוְאֹתוֹואתו לֹ֣אלֹאלא תִכְרֹ֑תתִכְרֹתתכרת כִּ֤יכִּיכי הָֽאָדָם֙הָאָדָםהאדם עֵ֣ץעֵץעץ הַשָּׂדֶ֔ההַשָּׂדֶההשדה לָבֹ֥אלָבֹאלבא מִפָּנֶ֖יךָמִפָּנֶיךָמפניך בַּמָּצֽוֹרבַּמָּצוֹרבמצור׃׃׃ 20:20 רַ֞קרַקרק עֵ֣ץעֵץעץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תֵּדַ֗עתֵּדַעתדע כִּֽיכִּיכי־־־לֹאלֹאלא־־־עֵ֤ץעֵץעץ מַאֲכָל֙מַאֲכָלמאכל ה֔וּאהוּאהוא אֹת֥וֹאֹתוֹאתו תַשְׁחִ֖יתתַשְׁחִיתתשחית וְכָרָ֑תָּוְכָרָתָּוכרת וּבָנִ֣יתָוּבָנִיתָובנית מָצ֗וֹרמָצוֹרמצור עַלעַלעל־־־הָעִיר֙הָעִירהעיר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִ֨ואהִואהוא עֹשָׂ֧העֹשָׂהעשה עִמְּךָ֛עִמְּךָעמך מִלְחָמָ֖המִלְחָמָהמלחמה עַ֥דעַדעד רִדְתָּֽהּרִדְתָּהּרדתה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain