Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 22

22:1 לֹֽאלֹאלא־־־תִרְאֶה֩תִרְאֶהתראה אֶתאֶתאת־־־שׁ֨וֹרשׁוֹרשור אָחִ֜יךָאָחִיךָאחיך א֤וֹאוֹאו אֶתאֶתאת־־־שֵׂיוֹ֙שֵׂיוֹשיו נִדָּחִ֔יםנִדָּחִיםנדחים וְהִתְעַלַּמְתָּ֖וְהִתְעַלַּמְתָּוהתעלמת מֵהֶ֑םמֵהֶםמהם הָשֵׁ֥בהָשֵׁבהשב תְּשִׁיבֵ֖םתְּשִׁיבֵםתשיבם לְאָחִֽיךָלְאָחִיךָלאחיך׃׃׃ 22:2 וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֨אלֹאלא קָר֥וֹבקָרוֹבקרוב אָחִ֛יךָאָחִיךָאחיך אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך וְלֹ֣אוְלֹאולא יְדַעְתּ֑וֹיְדַעְתּוֹידעתו וַאֲסַפְתּוֹ֙וַאֲסַפְתּוֹואספתו אֶלאֶלאל־־־תּ֣וֹךְתּוֹךְתוך בֵּיתֶ֔ךָבֵּיתֶךָביתך וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה עִמְּךָ֗עִמְּךָעמך עַ֣דעַדעד דְּרֹ֤שׁדְּרֹשׁדרש אָחִ֙יךָ֙אָחִיךָאחיך אֹת֔וֹאֹתוֹאתו וַהֲשֵׁבֹת֖וֹוַהֲשֵׁבֹתוֹוהשבתו לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 22:3 וְכֵ֧ןוְכֵןוכן תַּעֲשֶׂ֣התַּעֲשֶׂהתעשה לַחֲמֹר֗וֹלַחֲמֹרוֹלחמרו וְכֵ֣ןוְכֵןוכן תַּעֲשֶׂה֮תַּעֲשֶׂהתעשה לְשִׂמְלָתוֹ֒לְשִׂמְלָתוֹלשמלתו וְכֵ֣ןוְכֵןוכן תַּעֲשֶׂ֜התַּעֲשֶׂהתעשה לְכָללְכָללכל־־־אֲבֵדַ֥תאֲבֵדַתאבדת אָחִ֛יךָאָחִיךָאחיך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תֹּאבַ֥דתֹּאבַדתאבד מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו וּמְצָאתָ֑הּוּמְצָאתָהּומצאתה לֹ֥אלֹאלא תוּכַ֖לתוּכַלתוכל לְהִתְעַלֵּֽםלְהִתְעַלֵּםלהתעלם׃׃׃ ססס 22:4 לֹאלֹאלא־־־תִרְאֶה֩תִרְאֶהתראה אֶתאֶתאת־־־חֲמ֨וֹרחֲמוֹרחמור אָחִ֜יךָאָחִיךָאחיך א֤וֹאוֹאו שׁוֹרוֹ֙שׁוֹרוֹשורו נֹפְלִ֣יםנֹפְלִיםנפלים בַּדֶּ֔רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך וְהִתְעַלַּמְתָּ֖וְהִתְעַלַּמְתָּוהתעלמת מֵהֶ֑םמֵהֶםמהם הָקֵ֥םהָקֵםהקם תָּקִ֖יםתָּקִיםתקים עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ ססס 22:5 לֹאלֹאלא־־־יִהְיֶ֤היִהְיֶהיהיה כְלִיכְלִיכלי־־־גֶ֙בֶר֙גֶבֶרגבר עַלעַלעל־־־אִשָּׁ֔האִשָּׁהאשה וְלֹאוְלֹאולא־־־יִלְבַּ֥שׁיִלְבַּשׁילבש גֶּ֖בֶרגֶּבֶרגבר שִׂמְלַ֣תשִׂמְלַתשמלת אִשָּׁ֑האִשָּׁהאשה כִּ֧יכִּיכי תוֹעֲבַ֛תתוֹעֲבַתתועבת יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך כָּלכָּלכל־־־עֹ֥שֵׂהעֹשֵׂהעשה אֵֽלֶּהאֵלֶּהאלה׃׃׃ פפפ
22:6 כִּ֣יכִּיכי יִקָּרֵ֣איִקָּרֵאיקרא קַןקַןקן־־־צִפּ֣וֹרצִפּוֹרצפור ׀׀׀ לְפָנֶ֡יךָלְפָנֶיךָלפניך בַּדֶּ֜רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך בְּכָלבְּכָלבכל־־־עֵ֣ץעֵץעץ ׀׀׀ א֣וֹאוֹאו עַלעַלעל־־־הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אֶפְרֹחִים֙אֶפְרֹחִיםאפרחים א֣וֹאוֹאו בֵיצִ֔יםבֵיצִיםביצים וְהָאֵ֤םוְהָאֵםוהאם רֹבֶ֙צֶת֙רֹבֶצֶתרבצת עַלעַלעל־־־הָֽאֶפְרֹחִ֔יםהָאֶפְרֹחִיםהאפרחים א֖וֹאוֹאו עַלעַלעל־־־הַבֵּיצִ֑יםהַבֵּיצִיםהביצים לֹאלֹאלא־־־תִקַּ֥חתִקַּחתקח הָאֵ֖םהָאֵםהאם עַלעַלעל־־־הַבָּנִֽיםהַבָּנִיםהבנים׃׃׃ 22:7 שַׁלֵּ֤חַשַׁלֵּחַשלח תְּשַׁלַּח֙תְּשַׁלַּחתשלח אֶתאֶתאת־־־הָאֵ֔םהָאֵםהאם וְאֶתוְאֶתואת־־־הַבָּנִ֖יםהַבָּנִיםהבנים תִּֽקַּֽחתִּקַּחתקח־־־לָ֑ךְלָךְלך לְמַ֙עַן֙לְמַעַןלמען יִ֣יטַביִיטַבייטב לָ֔ךְלָךְלך וְהַאֲרַכְתָּ֖וְהַאֲרַכְתָּוהארכת יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ ססס 22:8 כִּ֤יכִּיכי תִבְנֶה֙תִבְנֶהתבנה בַּ֣יִתבַּיִתבית חָדָ֔שׁחָדָשׁחדש וְעָשִׂ֥יתָוְעָשִׂיתָועשית מַעֲקֶ֖המַעֲקֶהמעקה לְגַגֶּ֑ךָלְגַגֶּךָלגגך וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תָשִׂ֤יםתָשִׂיםתשים דָּמִים֙דָּמִיםדמים בְּבֵיתֶ֔ךָבְּבֵיתֶךָבביתך כִּֽיכִּיכי־־־יִפֹּ֥ליִפֹּליפל הַנֹּפֵ֖להַנֹּפֵלהנפל מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ ססס 22:9 לֹאלֹאלא־־־תִזְרַ֥עתִזְרַעתזרע כַּרְמְךָ֖כַּרְמְךָכרמך כִּלְאָ֑יִםכִּלְאָיִםכלאים פֶּןפֶּןפן־־־תִּקְדַּ֗שׁתִּקְדַּשׁתקדש הַֽמְלֵאָ֤ההַמְלֵאָההמלאה הַזֶּ֙רַע֙הַזֶּרַעהזרע אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּזְרָ֔עתִּזְרָעתזרע וּתְבוּאַ֖תוּתְבוּאַתותבואת הַכָּֽרֶםהַכָּרֶםהכרם׃׃׃ ססס 22:10 לֹֽאלֹאלא־־־תַחֲרֹ֥שׁתַחֲרֹשׁתחרש בְּשׁוֹרבְּשׁוֹרבשור־־־וּבַחֲמֹ֖רוּבַחֲמֹרובחמר יַחְדָּֽויַחְדָּויחדו׃׃׃ ססס 22:11 לֹ֤אלֹאלא תִלְבַּשׁ֙תִלְבַּשׁתלבש שַֽׁעַטְנֵ֔זשַׁעַטְנֵזשעטנז צֶ֥מֶרצֶמֶרצמר וּפִשְׁתִּ֖יםוּפִשְׁתִּיםופשתים יַחְדָּֽויַחְדָּויחדו׃׃׃ ססס 22:12 גְּדִלִ֖יםגְּדִלִיםגדלים תַּעֲשֶׂהתַּעֲשֶׂהתעשה־־־לָּ֑ךְלָּךְלך עַלעַלעל־־־אַרְבַּ֛עאַרְבַּעארבע כַּנְפ֥וֹתכַּנְפוֹתכנפות כְּסוּתְךָ֖כְּסוּתְךָכסותך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תְּכַסֶּהתְּכַסֶּהתכסה־־־בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ ססס 22:13 כִּֽיכִּיכי־־־יִקַּ֥חיִקַּחיקח אִ֖ישׁאִישׁאיש אִשָּׁ֑האִשָּׁהאשה וּבָ֥אוּבָאובא אֵלֶ֖יהָאֵלֶיהָאליה וּשְׂנֵאָֽהּוּשְׂנֵאָהּושנאה׃׃׃ 22:14 וְשָׂ֥םוְשָׂםושם לָהּ֙לָהּלה עֲלִילֹ֣תעֲלִילֹתעלילת דְּבָרִ֔יםדְּבָרִיםדברים וְהוֹצִ֥יאוְהוֹצִיאוהוציא עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה שֵׁ֣םשֵׁםשם רָ֑ערָערע וְאָמַ֗רוְאָמַרואמר אֶתאֶתאת־־־הָאִשָּׁ֤ההָאִשָּׁההאשה הַזֹּאת֙הַזֹּאתהזאת לָקַ֔חְתִּילָקַחְתִּילקחתי וָאֶקְרַ֣בוָאֶקְרַבואקרב אֵלֶ֔יהָאֵלֶיהָאליה וְלֹאוְלֹאולא־־־מָצָ֥אתִימָצָאתִימצאתי לָ֖הּלָהּלה בְּתוּלִֽיםבְּתוּלִיםבתולים׃׃׃ 22:15 וְלָקַ֛חוְלָקַחולקח אֲבִ֥יאֲבִיאבי [הַנַּעַר כ][הַנַּעַר כ][הנער כ] (הַֽנַּעֲרָ֖ה ק)(הַנַּעֲרָה ק)(הנערה ק) וְאִמָּ֑הּוְאִמָּהּואמה וְהוֹצִ֜יאוּוְהוֹצִיאוּוהוציאו אֶתאֶתאת־־־בְּתוּלֵ֧יבְּתוּלֵיבתולי [הַנַּעַר כ][הַנַּעַר כ][הנער כ] (הַֽנַּעֲרָ֛ה ק)(הַנַּעֲרָה ק)(הנערה ק) אֶלאֶלאל־־־זִקְנֵ֥יזִקְנֵיזקני הָעִ֖ירהָעִירהעיר הַשָּֽׁעְרָההַשָּׁעְרָההשערה׃׃׃ 22:16 וְאָמַ֛רוְאָמַרואמר אֲבִ֥יאֲבִיאבי [הַנַּעַר כ][הַנַּעַר כ][הנער כ] (הַֽנַּעַרָ֖ה ק)(הַנַּעַרָה ק)(הנערה ק) אֶלאֶלאל־־־הַזְּקֵנִ֑יםהַזְּקֵנִיםהזקנים אֶתאֶתאת־־־בִּתִּ֗יבִּתִּיבתי נָתַ֜תִּינָתַתִּינתתי לָאִ֥ישׁלָאִישׁלאיש הַזֶּ֛ההַזֶּההזה לְאִשָּׁ֖הלְאִשָּׁהלאשה וַיִּשְׂנָאֶֽהָוַיִּשְׂנָאֶהָוישנאה׃׃׃ 22:17 וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־ה֡וּאהוּאהוא שָׂם֩שָׂםשם עֲלִילֹ֨תעֲלִילֹתעלילת דְּבָרִ֜יםדְּבָרִיםדברים לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר לֹֽאלֹאלא־־־מָצָ֤אתִימָצָאתִימצאתי לְבִתְּךָ֙לְבִתְּךָלבתך בְּתוּלִ֔יםבְּתוּלִיםבתולים וְאֵ֖לֶּהוְאֵלֶּהואלה בְּתוּלֵ֣יבְּתוּלֵיבתולי בִתִּ֑יבִתִּיבתי וּפָֽרְשׂוּ֙וּפָרְשׂוּופרשו הַשִּׂמְלָ֔ההַשִּׂמְלָההשמלה לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני זִקְנֵ֥יזִקְנֵיזקני הָעִֽירהָעִירהעיר׃׃׃ 22:18 וְלָֽקְח֛וּוְלָקְחוּולקחו זִקְנֵ֥יזִקְנֵיזקני הָֽעִירהָעִירהעיר־־־הַהִ֖ואהַהִואההוא אֶתאֶתאת־־־הָאִ֑ישׁהָאִישׁהאיש וְיִסְּר֖וּוְיִסְּרוּויסרו אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 22:19 וְעָנְשׁ֨וּוְעָנְשׁוּוענשו אֹת֜וֹאֹתוֹאתו מֵ֣אָהמֵאָהמאה כֶ֗סֶףכֶסֶףכסף וְנָתְנוּ֙וְנָתְנוּונתנו לַאֲבִ֣ילַאֲבִילאבי הַֽנַּעֲרָ֔ההַנַּעֲרָההנערה כִּ֤יכִּיכי הוֹצִיא֙הוֹצִיאהוציא שֵׁ֣םשֵׁםשם רָ֔ערָערע עַ֖לעַלעל בְּתוּלַ֣תבְּתוּלַתבתולת יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְלֽוֹוְלוֹולו־־־תִהְיֶ֣התִהְיֶהתהיה לְאִשָּׁ֔הלְאִשָּׁהלאשה לֹאלֹאלא־־־יוּכַ֥ליוּכַליוכל לְשַּׁלְּחָ֖הּלְשַּׁלְּחָהּלשלחה כָּלכָּלכל־־־יָמָֽיויָמָיוימיו׃׃׃ ססס 22:20 וְאִםוְאִםואם־־־אֱמֶ֣תאֱמֶתאמת הָיָ֔ההָיָההיה הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה לֹאלֹאלא־־־נִמְצְא֥וּנִמְצְאוּנמצאו בְתוּלִ֖יםבְתוּלִיםבתולים [לַנַּעַר כ][לַנַּעַר כ][לנער כ] (לַֽנַּעֲרָֽה ק)(לַנַּעֲרָה ק)(לנערה ק)׃׃׃ 22:21 וְהוֹצִ֨יאוּוְהוֹצִיאוּוהוציאו אֶתאֶתאת־־־[הַנַּעַר כ][הַנַּעַר כ][הנער כ] (הַֽנַּעֲרָ֜ה ק)(הַנַּעֲרָה ק)(הנערה ק) אֶלאֶלאל־־־פֶּ֣תַחפֶּתַחפתח בֵּיתבֵּיתבית־־־אָבִ֗יהָאָבִיהָאביה וּסְקָלוּהָ֩וּסְקָלוּהָוסקלוה אַנְשֵׁ֨יאַנְשֵׁיאנשי עִירָ֤הּעִירָהּעירה בָּאֲבָנִים֙בָּאֲבָנִיםבאבנים וָמֵ֔תָהוָמֵתָהומתה כִּֽיכִּיכי־־־עָשְׂתָ֤העָשְׂתָהעשתה נְבָלָה֙נְבָלָהנבלה בְּיִשְׂרָאֵ֔לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל לִזְנ֖וֹתלִזְנוֹתלזנות בֵּ֣יתבֵּיתבית אָבִ֑יהָאָבִיהָאביה וּבִֽעַרְתָּ֥וּבִעַרְתָּובערת הָרָ֖עהָרָעהרע מִקִּרְבֶּֽךָמִקִּרְבֶּךָמקרבך׃׃׃ ססס 22:22 כִּֽיכִּיכי־־־יִמָּצֵ֨איִמָּצֵאימצא אִ֜ישׁאִישׁאיש שֹׁכֵ֣בשֹׁכֵבשכב ׀׀׀ עִםעִםעם־־־אִשָּׁ֣האִשָּׁהאשה בְעֻֽלַתבְעֻלַתבעלת־־־בַּ֗עַלבַּעַלבעל וּמֵ֙תוּ֙וּמֵתוּומתו גַּםגַּםגם־־־שְׁנֵיהֶ֔םשְׁנֵיהֶםשניהם הָאִ֛ישׁהָאִישׁהאיש הַשֹּׁכֵ֥בהַשֹּׁכֵבהשכב עִםעִםעם־־־הָאִשָּׁ֖ההָאִשָּׁההאשה וְהָאִשָּׁ֑הוְהָאִשָּׁהוהאשה וּבִֽעַרְתָּ֥וּבִעַרְתָּובערת הָרָ֖עהָרָעהרע מִיִּשְׂרָאֵֽלמִיִּשְׂרָאֵלמישראל׃׃׃ ססס 22:23 כִּ֤יכִּיכי יִהְיֶה֙יִהְיֶהיהיה [נַעַר כ][נַעַר כ][נער כ] (נַעֲרָ֣ה ק)(נַעֲרָה ק)(נערה ק) בְתוּלָ֔הבְתוּלָהבתולה מְאֹרָשָׂ֖המְאֹרָשָׂהמארשה לְאִ֑ישׁלְאִישׁלאיש וּמְצָאָ֥הּוּמְצָאָהּומצאה אִ֛ישׁאִישׁאיש בָּעִ֖ירבָּעִירבעיר וְשָׁכַ֥בוְשָׁכַבושכב עִמָּֽהּעִמָּהּעמה׃׃׃ 22:24 וְהוֹצֵאתֶ֨םוְהוֹצֵאתֶםוהוצאתם אֶתאֶתאת־־־שְׁנֵיהֶ֜םשְׁנֵיהֶםשניהם אֶלאֶלאל־־־שַׁ֣עַרשַׁעַרשער ׀׀׀ הָעִ֣ירהָעִירהעיר הַהִ֗ואהַהִואההוא וּסְקַלְתֶּ֨םוּסְקַלְתֶּםוסקלתם אֹתָ֥םאֹתָםאתם בָּאֲבָנִים֮בָּאֲבָנִיםבאבנים וָמֵתוּ֒וָמֵתוּומתו אֶתאֶתאת־־־[הַנַּעַר כ][הַנַּעַר כ][הנער כ] (הַֽנַּעֲרָ֗ה ק)(הַנַּעֲרָה ק)(הנערה ק) עַלעַלעל־־־דְּבַר֙דְּבַרדבר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־צָעֲקָ֣הצָעֲקָהצעקה בָעִ֔ירבָעִירבעיר וְאֶ֨תוְאֶתואת־־־הָאִ֔ישׁהָאִישׁהאיש עַלעַלעל־־־דְּבַ֥רדְּבַרדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עִנָּ֖העִנָּהענה אֶתאֶתאת־־־אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת רֵעֵ֑הוּרֵעֵהוּרעהו וּבִֽעַרְתָּ֥וּבִעַרְתָּובערת הָרָ֖עהָרָעהרע מִקִּרְבֶּֽךָמִקִּרְבֶּךָמקרבך׃׃׃ ססס 22:25 וְֽאִםוְאִםואם־־־בַּשָּׂדֶ֞הבַּשָּׂדֶהבשדה יִמְצָ֣איִמְצָאימצא הָאִ֗ישׁהָאִישׁהאיש אֶתאֶתאת־־־[הַנַּעַר כ][הַנַּעַר כ][הנער כ] (הַֽנַּעֲרָה֙ ק)(הַנַּעֲרָה ק)(הנערה ק) הַמְאֹ֣רָשָׂ֔ההַמְאֹרָשָׂההמארשה וְהֶחֱזִֽיקוְהֶחֱזִיקוהחזיק־־־בָּ֥הּבָּהּבה הָאִ֖ישׁהָאִישׁהאיש וְשָׁכַ֣בוְשָׁכַבושכב עִמָּ֑הּעִמָּהּעמה וּמֵ֗תוּמֵתומת הָאִ֛ישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁכַ֥בשָׁכַבשכב עִמָּ֖הּעִמָּהּעמה לְבַדּֽוֹלְבַדּוֹלבדו׃׃׃ 22:26 [וְלַנַּעַר כ][וְלַנַּעַר כ][ולנער כ] (וְלַֽנַּעֲרָה֙ ק)(וְלַנַּעֲרָה ק)(ולנערה ק) לֹאלֹאלא־־־תַעֲשֶׂ֣התַעֲשֶׂהתעשה דָבָ֔רדָבָרדבר אֵ֥יןאֵיןאין [לַנַּעַר כ][לַנַּעַר כ][לנער כ] (לַֽנַּעֲרָ֖ה ק)(לַנַּעֲרָה ק)(לנערה ק) חֵ֣טְאחֵטְאחטא מָ֑וֶתמָוֶתמות כִּ֡יכִּיכי כַּאֲשֶׁר֩כַּאֲשֶׁרכאשר יָק֨וּםיָקוּםיקום אִ֤ישׁאִישׁאיש עַלעַלעל־־־רֵעֵ֙הוּ֙רֵעֵהוּרעהו וּרְצָח֣וֹוּרְצָחוֹורצחו נֶ֔פֶשׁנֶפֶשׁנפש כֵּ֖ןכֵּןכן הַדָּבָ֥רהַדָּבָרהדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 22:27 כִּ֥יכִּיכי בַשָּׂדֶ֖הבַשָּׂדֶהבשדה מְצָאָ֑הּמְצָאָהּמצאה צָעֲקָ֗הצָעֲקָהצעקה [הַנַּעַר כ][הַנַּעַר כ][הנער כ] (הַֽנַּעֲרָה֙ ק)(הַנַּעֲרָה ק)(הנערה ק) הַמְאֹ֣רָשָׂ֔ההַמְאֹרָשָׂההמארשה וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מוֹשִׁ֖יעַמוֹשִׁיעַמושיע לָֽהּלָהּלה׃׃׃ ססס 22:28 כִּֽיכִּיכי־־־יִמְצָ֣איִמְצָאימצא אִ֗ישׁאִישׁאיש [נַעַר כ][נַעַר כ][נער כ] (נַעֲרָ֤ה ק)(נַעֲרָה ק)(נערה ק) בְתוּלָה֙בְתוּלָהבתולה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־אֹרָ֔שָׂהאֹרָשָׂהארשה וּתְפָשָׂ֖הּוּתְפָשָׂהּותפשה וְשָׁכַ֣בוְשָׁכַבושכב עִמָּ֑הּעִמָּהּעמה וְנִמְצָֽאוּוְנִמְצָאוּונמצאו׃׃׃ 22:29 וְ֠נָתַןוְנָתַןונתן הָאִ֨ישׁהָאִישׁהאיש הַשֹּׁכֵ֥בהַשֹּׁכֵבהשכב עִמָּ֛הּעִמָּהּעמה לַאֲבִ֥ילַאֲבִילאבי [הַנַּעַר כ][הַנַּעַר כ][הנער כ] (הַֽנַּעֲרָ֖ה ק)(הַנַּעֲרָה ק)(הנערה ק) חֲמִשִּׁ֣יםחֲמִשִּׁיםחמשים כָּ֑סֶףכָּסֶףכסף וְלֽוֹוְלוֹולו־־־תִהְיֶ֣התִהְיֶהתהיה לְאִשָּׁ֗הלְאִשָּׁהלאשה תַּ֚חַתתַּחַתתחת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עִנָּ֔הּעִנָּהּענה לֹאלֹאלא־־־יוּכַ֥ליוּכַליוכל שַׁלְּחָ֖השַׁלְּחָהשלחה כָּלכָּלכל־־־יָמָֽיויָמָיוימיו׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain