Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 24

24:1 כִּֽיכִּיכי־־־יִקַּ֥חיִקַּחיקח אִ֛ישׁאִישׁאיש אִשָּׁ֖האִשָּׁהאשה וּבְעָלָ֑הּוּבְעָלָהּובעלה וְהָיָ֞הוְהָיָהוהיה אִםאִםאם־־־לֹ֧אלֹאלא תִמְצָאתִמְצָאתמצא־־־חֵ֣ןחֵןחן בְּעֵינָ֗יובְּעֵינָיובעיניו כִּיכִּיכי־־־מָ֤צָאמָצָאמצא בָהּ֙בָהּבה עֶרְוַ֣תעֶרְוַתערות דָּבָ֔רדָּבָרדבר וְכָ֨תַבוְכָתַבוכתב לָ֜הּלָהּלה סֵ֤פֶרסֵפֶרספר כְּרִיתֻת֙כְּרִיתֻתכריתת וְנָתַ֣ןוְנָתַןונתן בְּיָדָ֔הּבְּיָדָהּבידה וְשִׁלְּחָ֖הּוְשִׁלְּחָהּושלחה מִבֵּיתֽוֹמִבֵּיתוֹמביתו׃׃׃ 24:2 וְיָצְאָ֖הוְיָצְאָהויצאה מִבֵּית֑וֹמִבֵּיתוֹמביתו וְהָלְכָ֖הוְהָלְכָהוהלכה וְהָיְתָ֥הוְהָיְתָהוהיתה לְאִישׁלְאִישׁלאיש־־־אַחֵֽראַחֵראחר׃׃׃ 24:3 וּשְׂנֵאָהּ֮וּשְׂנֵאָהּושנאה הָאִ֣ישׁהָאִישׁהאיש הָאַחֲרוֹן֒הָאַחֲרוֹןהאחרון וְכָ֨תַבוְכָתַבוכתב לָ֜הּלָהּלה סֵ֤פֶרסֵפֶרספר כְּרִיתֻת֙כְּרִיתֻתכריתת וְנָתַ֣ןוְנָתַןונתן בְּיָדָ֔הּבְּיָדָהּבידה וְשִׁלְּחָ֖הּוְשִׁלְּחָהּושלחה מִבֵּית֑וֹמִבֵּיתוֹמביתו א֣וֹאוֹאו כִ֤יכִיכי יָמוּת֙יָמוּתימות הָאִ֣ישׁהָאִישׁהאיש הָאַחֲר֔וֹןהָאַחֲרוֹןהאחרון אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לְקָחָ֥הּלְקָחָהּלקחה ל֖וֹלוֹלו לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ 24:4 לֹאלֹאלא־־־יוּכַ֣ליוּכַליוכל בַּעְלָ֣הּבַּעְלָהּבעלה הָרִאשׁ֣וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־שִׁ֠לְּחָהּשִׁלְּחָהּשלחה לָשׁ֨וּבלָשׁוּבלשוב לְקַחְתָּ֜הּלְקַחְתָּהּלקחתה לִהְי֧וֹתלִהְיוֹתלהיות ל֣וֹלוֹלו לְאִשָּׁ֗הלְאִשָּׁהלאשה אַחֲרֵי֙אַחֲרֵיאחרי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֻטַּמָּ֔אָההֻטַּמָּאָההטמאה כִּֽיכִּיכי־־־תוֹעֵבָ֥התוֹעֵבָהתועבה הִ֖ואהִואהוא לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְלֹ֤אוְלֹאולא תַחֲטִיא֙תַחֲטִיאתחטיא אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לְךָ֖לְךָלך נַחֲלָֽהנַחֲלָהנחלה׃׃׃ ססס 24:5 כִּֽיכִּיכי־־־יִקַּ֥חיִקַּחיקח אִישׁ֙אִישׁאיש אִשָּׁ֣האִשָּׁהאשה חֲדָשָׁ֔החֲדָשָׁהחדשה לֹ֤אלֹאלא יֵצֵא֙יֵצֵאיצא בַּצָּבָ֔אבַּצָּבָאבצבא וְלֹאוְלֹאולא־־־יַעֲבֹ֥ריַעֲבֹריעבר עָלָ֖יועָלָיועליו לְכָללְכָללכל־־־דָּבָ֑רדָּבָרדבר נָקִ֞ינָקִינקי יִהְיֶ֤היִהְיֶהיהיה לְבֵיתוֹ֙לְבֵיתוֹלביתו שָׁנָ֣השָׁנָהשנה אֶחָ֔תאֶחָתאחת וְשִׂמַּ֖חוְשִׂמַּחושמח אֶתאֶתאת־־־אִשְׁתּ֥וֹאִשְׁתּוֹאשתו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לָקָֽחלָקָחלקח׃׃׃ ססס 24:6 לֹאלֹאלא־־־יַחֲבֹ֥ליַחֲבֹליחבל רֵחַ֖יִםרֵחַיִםרחים וָרָ֑כֶבוָרָכֶבורכב כִּיכִּיכי־־־נֶ֖פֶשׁנֶפֶשׁנפש ה֥וּאהוּאהוא חֹבֵֽלחֹבֵלחבל׃׃׃ ססס 24:7 כִּיכִּיכי־־־יִמָּצֵ֣איִמָּצֵאימצא אִ֗ישׁאִישׁאיש גֹּנֵ֨בגֹּנֵבגנב נֶ֤פֶשׁנֶפֶשׁנפש מֵאֶחָיו֙מֵאֶחָיומאחיו מִבְּנֵ֣ימִבְּנֵימבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְהִתְעַמֶּרוְהִתְעַמֶּרוהתעמר־־־בּ֖וֹבּוֹבו וּמְכָר֑וֹוּמְכָרוֹומכרו וּמֵת֙וּמֵתומת הַגַּנָּ֣בהַגַּנָּבהגנב הַה֔וּאהַהוּאההוא וּבִֽעַרְתָּ֥וּבִעַרְתָּובערת הָרָ֖עהָרָעהרע מִקִּרְבֶּֽךָמִקִּרְבֶּךָמקרבך׃׃׃ 24:8 הִשָּׁ֧מֶרהִשָּׁמֶרהשמר בְּנֶֽגַעבְּנֶגַעבנגע־־־הַצָּרַ֛עַתהַצָּרַעַתהצרעת לִשְׁמֹ֥רלִשְׁמֹרלשמר מְאֹ֖דמְאֹדמאד וְלַעֲשׂ֑וֹתוְלַעֲשׂוֹתולעשות כְּכֹל֩כְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יוֹר֨וּיוֹרוּיורו אֶתְכֶ֜םאֶתְכֶםאתכם הַכֹּהֲנִ֧יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים הַלְוִיִּ֛םהַלְוִיִּםהלוים כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוִּיתִ֖םצִוִּיתִםצויתם תִּשְׁמְר֥וּתִּשְׁמְרוּתשמרו לַעֲשֽׂוֹתלַעֲשׂוֹתלעשות׃׃׃ ססס 24:9 זָכ֕וֹרזָכוֹרזכור אֵ֧תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֛העָשָׂהעשה יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לְמִרְיָ֑םלְמִרְיָםלמרים בַּדֶּ֖רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך בְּצֵאתְכֶ֥םבְּצֵאתְכֶםבצאתכם מִמִּצְרָֽיִםמִמִּצְרָיִםממצרים׃׃׃ ססס 24:10 כִּֽיכִּיכי־־־תַשֶּׁ֥התַשֶּׁהתשה בְרֵֽעֲךָבְרֵעֲךָברעך מַשַּׁ֣אתמַשַּׁאתמשאת מְא֑וּמָהמְאוּמָהמאומה לֹאלֹאלא־־־תָבֹ֥אתָבֹאתבא אֶלאֶלאל־־־בֵּית֖וֹבֵּיתוֹביתו לַעֲבֹ֥טלַעֲבֹטלעבט עֲבֹטֽוֹעֲבֹטוֹעבטו׃׃׃ 24:11 בַּח֖וּץבַּחוּץבחוץ תַּעֲמֹ֑דתַּעֲמֹדתעמד וְהָאִ֗ישׁוְהָאִישׁוהאיש אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אַתָּה֙אַתָּהאתה נֹשֶׁ֣הנֹשֶׁהנשה ב֔וֹבוֹבו יוֹצִ֥יאיוֹצִיאיוציא אֵלֶ֛יךָאֵלֶיךָאליך אֶֽתאֶתאת־־־הַעֲב֖וֹטהַעֲבוֹטהעבוט הַחֽוּצָההַחוּצָההחוצה׃׃׃ 24:12 וְאִםוְאִםואם־־־אִ֥ישׁאִישׁאיש עָנִ֖יעָנִיעני ה֑וּאהוּאהוא לֹ֥אלֹאלא תִשְׁכַּ֖בתִשְׁכַּבתשכב בַּעֲבֹטֽוֹבַּעֲבֹטוֹבעבטו׃׃׃ 24:13 הָשֵׁב֩הָשֵׁבהשב תָּשִׁ֨יבתָּשִׁיבתשיב ל֤וֹלוֹלו אֶֽתאֶתאת־־־הַעֲבוֹט֙הַעֲבוֹטהעבוט כְּבֹ֣אכְּבֹאכבא הַשֶּׁ֔מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש וְשָׁכַ֥בוְשָׁכַבושכב בְּשַׂלְמָת֖וֹבְּשַׂלְמָתוֹבשלמתו וּבֵֽרֲכֶ֑ךָּוּבֵרֲכֶךָּוברכך וּלְךָ֙וּלְךָולך תִּהְיֶ֣התִּהְיֶהתהיה צְדָקָ֔הצְדָקָהצדקה לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ ססס 24:14 לֹאלֹאלא־־־תַעֲשֹׁ֥קתַעֲשֹׁקתעשק שָׂכִ֖ירשָׂכִירשכיר עָנִ֣יעָנִיעני וְאֶבְי֑וֹןוְאֶבְיוֹןואביון מֵאַחֶ֕יךָמֵאַחֶיךָמאחיך א֧וֹאוֹאו מִגֵּרְךָ֛מִגֵּרְךָמגרך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בְּאַרְצְךָ֖בְּאַרְצְךָבארצך בִּשְׁעָרֶֽיךָבִּשְׁעָרֶיךָבשעריך׃׃׃ 24:15 בְּיוֹמוֹ֩בְּיוֹמוֹביומו תִתֵּ֨ןתִתֵּןתתן שְׂכָר֜וֹשְׂכָרוֹשכרו וְֽלֹאוְלֹאולא־־־תָב֧וֹאתָבוֹאתבוא עָלָ֣יועָלָיועליו הַשֶּׁ֗מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש כִּ֤יכִּיכי עָנִי֙עָנִיעני ה֔וּאהוּאהוא וְאֵלָ֕יווְאֵלָיוואליו ה֥וּאהוּאהוא נֹשֵׂ֖אנֹשֵׂאנשא אֶתאֶתאת־־־נַפְשׁ֑וֹנַפְשׁוֹנפשו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִקְרָ֤איִקְרָאיקרא עָלֶ֙יךָ֙עָלֶיךָעליך אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה בְךָ֖בְךָבך חֵֽטְאחֵטְאחטא׃׃׃ ססס 24:16 לֹֽאלֹאלא־־־יוּמְת֤וּיוּמְתוּיומתו אָבוֹת֙אָבוֹתאבות עַלעַלעל־־־בָּנִ֔יםבָּנִיםבנים וּבָנִ֖יםוּבָנִיםובנים לֹאלֹאלא־־־יוּמְת֣וּיוּמְתוּיומתו עַלעַלעל־־־אָב֑וֹתאָבוֹתאבות אִ֥ישאִישאיש בְּחֶטְא֖וֹבְּחֶטְאוֹבחטאו יוּמָֽתוּיוּמָתוּיומתו׃׃׃ ססס 24:17 לֹ֣אלֹאלא תַטֶּ֔התַטֶּהתטה מִשְׁפַּ֖טמִשְׁפַּטמשפט גֵּ֣רגֵּרגר יָת֑וֹםיָתוֹםיתום וְלֹ֣אוְלֹאולא תַחֲבֹ֔לתַחֲבֹלתחבל בֶּ֖גֶדבֶּגֶדבגד אַלְמָנָֽהאַלְמָנָהאלמנה׃׃׃ 24:18 וְזָכַרְתָּ֗וְזָכַרְתָּוזכרת כִּ֣יכִּיכי עֶ֤בֶדעֶבֶדעבד הָיִ֙יתָ֙הָיִיתָהיית בְּמִצְרַ֔יִםבְּמִצְרַיִםבמצרים וַֽיִּפְדְּךָ֛וַיִּפְדְּךָויפדך יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך מִשָּׁ֑םמִשָּׁםמשם עַלעַלעל־־־כֵּ֞ןכֵּןכן אָנֹכִ֤יאָנֹכִיאנכי מְצַוְּךָ֙מְצַוְּךָמצוך לַעֲשׂ֔וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ ססס 24:19 כִּ֣יכִּיכי תִקְצֹר֩תִקְצֹרתקצר קְצִֽירְךָ֨קְצִירְךָקצירך בְשָׂדֶ֜ךָבְשָׂדֶךָבשדך וְשָֽׁכַחְתָּ֧וְשָׁכַחְתָּושכחת עֹ֣מֶרעֹמֶרעמר בַּשָּׂדֶ֗הבַּשָּׂדֶהבשדה לֹ֤אלֹאלא תָשׁוּב֙תָשׁוּבתשוב לְקַחְתּ֔וֹלְקַחְתּוֹלקחתו לַגֵּ֛רלַגֵּרלגר לַיָּת֥וֹםלַיָּתוֹםליתום וְלָאַלְמָנָ֖הוְלָאַלְמָנָהולאלמנה יִהְיֶ֑היִהְיֶהיהיה לְמַ֤עַןלְמַעַןלמען יְבָרֶכְךָ֙יְבָרֶכְךָיברכך יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל מַעֲשֵׂ֥המַעֲשֵׂהמעשה יָדֶֽיךָיָדֶיךָידיך׃׃׃ 24:20 כִּ֤יכִּיכי תַחְבֹּט֙תַחְבֹּטתחבט זֵֽיתְךָ֔זֵיתְךָזיתך לֹ֥אלֹאלא תְפָאֵ֖רתְפָאֵרתפאר אַחֲרֶ֑יךָאַחֲרֶיךָאחריך לַגֵּ֛רלַגֵּרלגר לַיָּת֥וֹםלַיָּתוֹםליתום וְלָאַלְמָנָ֖הוְלָאַלְמָנָהולאלמנה יִהְיֶֽהיִהְיֶהיהיה׃׃׃ ססס 24:21 כִּ֤יכִּיכי תִבְצֹר֙תִבְצֹרתבצר כַּרְמְךָ֔כַּרְמְךָכרמך לֹ֥אלֹאלא תְעוֹלֵ֖לתְעוֹלֵלתעולל אַחֲרֶ֑יךָאַחֲרֶיךָאחריך לַגֵּ֛רלַגֵּרלגר לַיָּת֥וֹםלַיָּתוֹםליתום וְלָאַלְמָנָ֖הוְלָאַלְמָנָהולאלמנה יִהְיֶֽהיִהְיֶהיהיה׃׃׃ 24:22 וְזָ֣כַרְתָּ֔וְזָכַרְתָּוזכרת כִּיכִּיכי־־־עֶ֥בֶדעֶבֶדעבד הָיִ֖יתָהָיִיתָהיית בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים עַלעַלעל־־־כֵּ֞ןכֵּןכן אָנֹכִ֤יאָנֹכִיאנכי מְצַוְּךָ֙מְצַוְּךָמצוך לַעֲשׂ֔וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain