Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 4

4:1 וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל שְׁמַ֤עשְׁמַעשמע אֶלאֶלאל־־־הַֽחֻקִּים֙הַחֻקִּיםהחקים וְאֶלוְאֶלואל־־־הַמִּשְׁפָּטִ֔יםהַמִּשְׁפָּטִיםהמשפטים אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר אָֽנֹכִ֛יאָנֹכִיאנכי מְלַמֵּ֥דמְלַמֵּדמלמד אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם לַעֲשׂ֑וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען תִּֽחְי֗וּתִּחְיוּתחיו וּבָאתֶם֙וּבָאתֶםובאתם וִֽירִשְׁתֶּ֣םוִירִשְׁתֶּםוירשתם אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי אֲבֹתֵיכֶ֖םאֲבֹתֵיכֶםאבתיכם נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 4:2 לֹ֣אלֹאלא תֹסִ֗פוּתֹסִפוּתספו עַלעַלעל־־־הַדָּבָר֙הַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אָנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי מְצַוֶּ֣המְצַוֶּהמצוה אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם וְלֹ֥אוְלֹאולא תִגְרְע֖וּתִגְרְעוּתגרעו מִמֶּ֑נּוּמִמֶּנּוּממנו לִשְׁמֹ֗רלִשְׁמֹרלשמר אֶתאֶתאת־־־מִצְוֺת֙מִצְוֺתמצות יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי מְצַוֶּ֥המְצַוֶּהמצוה אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 4:3 עֵֽינֵיכֶם֙עֵינֵיכֶםעיניכם הָֽרֹאֹ֔תהָרֹאֹתהראת אֵ֛תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֥העָשָׂהעשה יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּבַ֣עַלבְּבַעַלבבעל פְּע֑וֹרפְּעוֹרפעור כִּ֣יכִּיכי כָלכָלכל־־־הָאִ֗ישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הָלַךְ֙הָלַךְהלך אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי בַֽעַלבַעַלבעל־־־פְּע֔וֹרפְּעוֹרפעור הִשְׁמִיד֛וֹהִשְׁמִידוֹהשמידו יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך מִקִּרְבֶּֽךָמִקִּרְבֶּךָמקרבך׃׃׃ 4:4 וְאַתֶּם֙וְאַתֶּםואתם הַדְּבֵקִ֔יםהַדְּבֵקִיםהדבקים בַּיהוָ֖הבַּיהוָהביהוה אֱלֹהֵיכֶ֑םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם חַיִּ֥יםחַיִּיםחיים כֻּלְּכֶ֖םכֻּלְּכֶםכלכם הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 4:5 רְאֵ֣הרְאֵהראה ׀׀׀ לִמַּ֣דְתִּילִמַּדְתִּילמדתי אֶתְכֶ֗םאֶתְכֶםאתכם חֻקִּים֙חֻקִּיםחקים וּמִשְׁפָּטִ֔יםוּמִשְׁפָּטִיםומשפטים כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוַּ֖נִיצִוַּנִיצוני יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֑יאֱלֹהָיאלהי לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות כֵּ֔ןכֵּןכן בְּקֶ֣רֶבבְּקֶרֶבבקרב הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַתֶּ֛םאַתֶּםאתם בָּאִ֥יםבָּאִיםבאים שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה לְרִשְׁתָּֽהּלְרִשְׁתָּהּלרשתה׃׃׃ 4:6 וּשְׁמַרְתֶּם֮וּשְׁמַרְתֶּםושמרתם וַעֲשִׂיתֶם֒וַעֲשִׂיתֶםועשיתם כִּ֣יכִּיכי הִ֤ואהִואהוא חָכְמַתְכֶם֙חָכְמַתְכֶםחכמתכם וּבִ֣ינַתְכֶ֔םוּבִינַתְכֶםובינתכם לְעֵינֵ֖ילְעֵינֵילעיני הָעַמִּ֑יםהָעַמִּיםהעמים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִשְׁמְע֗וּןיִשְׁמְעוּןישמעון אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַחֻקִּ֣יםהַחֻקִּיםהחקים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה וְאָמְר֗וּוְאָמְרוּואמרו רַ֚קרַקרק עַםעַםעם־־־חָכָ֣םחָכָםחכם וְנָב֔וֹןוְנָבוֹןונבון הַגּ֥וֹיהַגּוֹיהגוי הַגָּד֖וֹלהַגָּדוֹלהגדול הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 4:7 כִּ֚יכִּיכי מִימִימי־־־ג֣וֹיגוֹיגוי גָּד֔וֹלגָּדוֹלגדול אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֥וֹלוֹלו אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים קְרֹבִ֣יםקְרֹבִיםקרבים אֵלָ֑יואֵלָיואליו כַּיהוָ֣הכַּיהוָהכיהוה אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו בְּכָּלבְּכָּלבכל־־־קָרְאֵ֖נוּקָרְאֵנוּקראנו אֵלָֽיואֵלָיואליו׃׃׃ 4:8 וּמִי֙וּמִיומי גּ֣וֹיגּוֹיגוי גָּד֔וֹלגָּדוֹלגדול אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֛וֹלוֹלו חֻקִּ֥יםחֻקִּיםחקים וּמִשְׁפָּטִ֖יםוּמִשְׁפָּטִיםומשפטים צַדִּיקִ֑םצַדִּיקִםצדיקם כְּכֹל֙כְּכֹלככל הַתּוֹרָ֣ההַתּוֹרָההתורה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֛יאָנֹכִיאנכי נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לִפְנֵיכֶ֖םלִפְנֵיכֶםלפניכם הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 4:9 רַ֡קרַקרק הִשָּׁ֣מֶרהִשָּׁמֶרהשמר לְךָ֩לְךָלך וּשְׁמֹ֨רוּשְׁמֹרושמר נַפְשְׁךָ֜נַפְשְׁךָנפשך מְאֹ֗דמְאֹדמאד פֶּןפֶּןפן־־־תִּשְׁכַּ֨חתִּשְׁכַּחתשכח אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֜יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־רָא֣וּרָאוּראו עֵינֶ֗יךָעֵינֶיךָעיניך וּפֶןוּפֶןופן־־־יָס֙וּרוּ֙יָסוּרוּיסורו מִלְּבָ֣בְךָ֔מִלְּבָבְךָמלבבך כֹּ֖לכֹּלכל יְמֵ֣ייְמֵיימי חַיֶּ֑יךָחַיֶּיךָחייך וְהוֹדַעְתָּ֥םוְהוֹדַעְתָּםוהודעתם לְבָנֶ֖יךָלְבָנֶיךָלבניך וְלִבְנֵ֥יוְלִבְנֵיולבני בָנֶֽיךָבָנֶיךָבניך׃׃׃ 4:10 י֗וֹםיוֹםיום אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָמַ֜דְתָּעָמַדְתָּעמדת לִפְנֵ֨ילִפְנֵילפני יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶיךָ֮אֱלֹהֶיךָאלהיך בְּחֹרֵב֒בְּחֹרֵבבחרב בֶּאֱמֹ֨רבֶּאֱמֹרבאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֵלַ֗יאֵלַיאלי הַקְהֶלהַקְהֶלהקהל־־־לִי֙לִילי אֶתאֶתאת־־־הָעָ֔םהָעָםהעם וְאַשְׁמִעֵ֖םוְאַשְׁמִעֵםואשמעם אֶתאֶתאת־־־דְּבָרָ֑ידְּבָרָידברי אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִלְמְד֜וּןיִלְמְדוּןילמדון לְיִרְאָ֣הלְיִרְאָהליראה אֹתִ֗יאֹתִיאתי כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִים֙הַיָּמִיםהימים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הֵ֤םהֵםהם חַיִּים֙חַיִּיםחיים עַלעַלעל־־־הָ֣אֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֵיהֶ֖םבְּנֵיהֶםבניהם יְלַמֵּדֽוּןיְלַמֵּדוּןילמדון׃׃׃ 4:11 וַתִּקְרְב֥וּןוַתִּקְרְבוּןותקרבון וַתַּֽעַמְד֖וּןוַתַּעַמְדוּןותעמדון תַּ֣חַתתַּחַתתחת הָהָ֑רהָהָרההר וְהָהָ֞רוְהָהָרוההר בֹּעֵ֤רבֹּעֵרבער בָּאֵשׁ֙בָּאֵשׁבאש עַדעַדעד־־־לֵ֣בלֵבלב הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים חֹ֖שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך עָנָ֥ןעָנָןענן וַעֲרָפֶֽלוַעֲרָפֶלוערפל׃׃׃ 4:12 וַיְדַבֵּ֧רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֲלֵיכֶ֖םאֲלֵיכֶםאליכם מִתּ֣וֹךְמִתּוֹךְמתוך הָאֵ֑שׁהָאֵשׁהאש ק֤וֹלקוֹלקול דְּבָרִים֙דְּבָרִיםדברים אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם שֹׁמְעִ֔יםשֹׁמְעִיםשמעים וּתְמוּנָ֛הוּתְמוּנָהותמונה אֵינְכֶ֥םאֵינְכֶםאינכם רֹאִ֖יםרֹאִיםראים זוּלָתִ֥יזוּלָתִיזולתי קֽוֹלקוֹלקול׃׃׃ 4:13 וַיַּגֵּ֨דוַיַּגֵּדויגד לָכֶ֜םלָכֶםלכם אֶתאֶתאת־־־בְּרִית֗וֹבְּרִיתוֹבריתו אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר צִוָּ֤הצִוָּהצוה אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם לַעֲשׂ֔וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות עֲשֶׂ֖רֶתעֲשֶׂרֶתעשרת הַדְּבָרִ֑יםהַדְּבָרִיםהדברים וַֽיִּכְתְּבֵ֔םוַיִּכְתְּבֵםויכתבם עַלעַלעל־־־שְׁנֵ֖ישְׁנֵישני לֻח֥וֹתלֻחוֹתלחות אֲבָנִֽיםאֲבָנִיםאבנים׃׃׃ 4:14 וְאֹתִ֞יוְאֹתִיואתי צִוָּ֤הצִוָּהצוה יְהוָה֙יְהוָהיהוה בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֔ואהַהִואההוא לְלַמֵּ֣דלְלַמֵּדללמד אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם חֻקִּ֖יםחֻקִּיםחקים וּמִשְׁפָּטִ֑יםוּמִשְׁפָּטִיםומשפטים לַעֲשֹׂתְכֶ֣םלַעֲשֹׂתְכֶםלעשתכם אֹתָ֔םאֹתָםאתם בָּאָ֕רֶץבָּאָרֶץבארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַתֶּ֛םאַתֶּםאתם עֹבְרִ֥יםעֹבְרִיםעברים שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה לְרִשְׁתָּֽהּלְרִשְׁתָּהּלרשתה׃׃׃ 4:15 וְנִשְׁמַרְתֶּ֥םוְנִשְׁמַרְתֶּםונשמרתם מְאֹ֖דמְאֹדמאד לְנַפְשֹׁתֵיכֶ֑םלְנַפְשֹׁתֵיכֶםלנפשתיכם כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא רְאִיתֶם֙רְאִיתֶםראיתם כָּלכָּלכל־־־תְּמוּנָ֔התְּמוּנָהתמונה בְּי֗וֹםבְּיוֹםביום דִּבֶּ֨רדִּבֶּרדבר יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֲלֵיכֶ֛םאֲלֵיכֶםאליכם בְּחֹרֵ֖בבְּחֹרֵבבחרב מִתּ֥וֹךְמִתּוֹךְמתוך הָאֵֽשׁהָאֵשׁהאש׃׃׃ 4:16 פֶּ֨ןפֶּןפן־־־תַּשְׁחִת֔וּןתַּשְׁחִתוּןתשחתון וַעֲשִׂיתֶ֥םוַעֲשִׂיתֶםועשיתם לָכֶ֛םלָכֶםלכם פֶּ֖סֶלפֶּסֶלפסל תְּמוּנַ֣תתְּמוּנַתתמונת כָּלכָּלכל־־־סָ֑מֶלסָמֶלסמל תַּבְנִ֥יתתַּבְנִיתתבנית זָכָ֖רזָכָרזכר א֥וֹאוֹאו נְקֵבָֽהנְקֵבָהנקבה׃׃׃ 4:17 תַּבְנִ֕יתתַּבְנִיתתבנית כָּלכָּלכל־־־בְּהֵמָ֖הבְּהֵמָהבהמה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ תַּבְנִית֙תַּבְנִיתתבנית כָּלכָּלכל־־־צִפּ֣וֹרצִפּוֹרצפור כָּנָ֔ףכָּנָףכנף אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תָּע֖וּףתָּעוּףתעוף בַּשָּׁמָֽיִםבַּשָּׁמָיִםבשמים׃׃׃ 4:18 תַּבְנִ֕יתתַּבְנִיתתבנית כָּלכָּלכל־־־רֹמֵ֖שׂרֹמֵשׂרמש בָּאֲדָמָ֑הבָּאֲדָמָהבאדמה תַּבְנִ֛יתתַּבְנִיתתבנית כָּלכָּלכל־־־דָּגָ֥הדָּגָהדגה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בַּמַּ֖יִםבַּמַּיִםבמים מִתַּ֥חַתמִתַּחַתמתחת לָאָֽרֶץלָאָרֶץלארץ׃׃׃ 4:19 וּפֶןוּפֶןופן־־־תִּשָּׂ֨אתִּשָּׂאתשא עֵינֶ֜יךָעֵינֶיךָעיניך הַשָּׁמַ֗יְמָההַשָּׁמַיְמָההשמימה וְֽ֠רָאִיתָוְרָאִיתָוראית אֶתאֶתאת־־־הַשֶּׁ֨מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיָּרֵ֜חַהַיָּרֵחַהירח וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכּֽוֹכָבִ֗יםהַכּוֹכָבִיםהכוכבים כֹּ֚לכֹּלכל צְבָ֣אצְבָאצבא הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְנִדַּחְתָּ֛וְנִדַּחְתָּונדחת וְהִשְׁתַּחֲוִ֥יתָוְהִשְׁתַּחֲוִיתָוהשתחוית לָהֶ֖םלָהֶםלהם וַעֲבַדְתָּ֑םוַעֲבַדְתָּםועבדתם אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר חָלַ֜קחָלַקחלק יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך אֹתָ֔םאֹתָםאתם לְכֹל֙לְכֹללכל הָֽעַמִּ֔יםהָעַמִּיםהעמים תַּ֖חַתתַּחַתתחת כָּלכָּלכל־־־הַשָּׁמָֽיִםהַשָּׁמָיִםהשמים׃׃׃ 4:20 וְאֶתְכֶם֙וְאֶתְכֶםואתכם לָקַ֣חלָקַחלקח יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיּוֹצִ֥אוַיּוֹצִאויוצא אֶתְכֶ֛םאֶתְכֶםאתכם מִכּ֥וּרמִכּוּרמכור הַבַּרְזֶ֖להַבַּרְזֶלהברזל מִמִּצְרָ֑יִםמִמִּצְרָיִםממצרים לִהְי֥וֹתלִהְיוֹתלהיות ל֛וֹלוֹלו לְעַ֥םלְעַםלעם נַחֲלָ֖הנַחֲלָהנחלה כַּיּ֥וֹםכַּיּוֹםכיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 4:21 וַֽיהוָ֥הוַיהוָהויהוה הִתְאַנֶּףהִתְאַנֶּףהתאנף־־־בִּ֖יבִּיבי עַלעַלעל־־־דִּבְרֵיכֶ֑םדִּבְרֵיכֶםדבריכם וַיִּשָּׁבַ֗עוַיִּשָּׁבַעוישבע לְבִלְתִּ֤ילְבִלְתִּילבלתי עָבְרִי֙עָבְרִיעברי אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן וּלְבִלְתִּיוּלְבִלְתִּיולבלתי־־־בֹא֙בֹאבא אֶלאֶלאל־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַטּוֹבָ֔ההַטּוֹבָההטובה אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לְךָ֖לְךָלך נַחֲלָֽהנַחֲלָהנחלה׃׃׃ 4:22 כִּ֣יכִּיכי אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי מֵת֙מֵתמת בָּאָ֣רֶץבָּאָרֶץבארץ הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת אֵינֶ֥נִּיאֵינֶנִּיאינני עֹבֵ֖רעֹבֵרעבר אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֑ןהַיַּרְדֵּןהירדן וְאַתֶּם֙וְאַתֶּםואתם עֹֽבְרִ֔יםעֹבְרִיםעברים וִֽירִשְׁתֶּ֕םוִירִשְׁתֶּםוירשתם אֶתאֶתאת־־־הָאָ֥רֶץהָאָרֶץהארץ הַטּוֹבָ֖ההַטּוֹבָההטובה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 4:23 הִשָּׁמְר֣וּהִשָּׁמְרוּהשמרו לָכֶ֗םלָכֶםלכם פֶּֽןפֶּןפן־־־תִּשְׁכְּחוּ֙תִּשְׁכְּחוּתשכחו אֶתאֶתאת־־־בְּרִ֤יתבְּרִיתברית יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹ֣הֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר כָּרַ֖תכָּרַתכרת עִמָּכֶ֑םעִמָּכֶםעמכם וַעֲשִׂיתֶ֨םוַעֲשִׂיתֶםועשיתם לָכֶ֥םלָכֶםלכם פֶּ֙סֶל֙פֶּסֶלפסל תְּמ֣וּנַתתְּמוּנַתתמונת כֹּ֔לכֹּלכל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוְּךָ֖צִוְּךָצוך יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ 4:24 כִּ֚יכִּיכי יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֵ֥שׁאֵשׁאש אֹכְלָ֖האֹכְלָהאכלה ה֑וּאהוּאהוא אֵ֖לאֵלאל קַנָּֽאקַנָּאקנא׃׃׃ פפפ
4:25 כִּֽיכִּיכי־־־תוֹלִ֤ידתוֹלִידתוליד בָּנִים֙בָּנִיםבנים וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני בָנִ֔יםבָנִיםבנים וְנוֹשַׁנְתֶּ֖םוְנוֹשַׁנְתֶּםונושנתם בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ וְהִשְׁחַתֶּ֗םוְהִשְׁחַתֶּםוהשחתם וַעֲשִׂ֤יתֶםוַעֲשִׂיתֶםועשיתם פֶּ֙סֶל֙פֶּסֶלפסל תְּמ֣וּנַתתְּמוּנַתתמונת כֹּ֔לכֹּלכל וַעֲשִׂיתֶ֥םוַעֲשִׂיתֶםועשיתם הָרַ֛עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָֽהיְהוָהיהוה־־־אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לְהַכְעִיסֽוֹלְהַכְעִיסוֹלהכעיסו׃׃׃ 4:26 הַעִידֹתִי֩הַעִידֹתִיהעידתי בָכֶ֨םבָכֶםבכם הַיּ֜וֹםהַיּוֹםהיום אֶתאֶתאת־־־הַשָּׁמַ֣יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ כִּֽיכִּיכי־־־אָבֹ֣דאָבֹדאבד תֹּאבֵדוּן֮תֹּאבֵדוּןתאבדון מַהֵר֒מַהֵרמהר מֵעַ֣למֵעַלמעל הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אַתֶּ֜םאַתֶּםאתם עֹבְרִ֧יםעֹבְרִיםעברים אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֛ןהַיַּרְדֵּןהירדן שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה לְרִשְׁתָּ֑הּלְרִשְׁתָּהּלרשתה לֹֽאלֹאלא־־־תַאֲרִיכֻ֤ןתַאֲרִיכֻןתאריכן יָמִים֙יָמִיםימים עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה כִּ֥יכִּיכי הִשָּׁמֵ֖דהִשָּׁמֵדהשמד תִּשָּׁמֵדֽוּןתִּשָּׁמֵדוּןתשמדון׃׃׃ 4:27 וְהֵפִ֧יץוְהֵפִיץוהפיץ יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם בָּעַמִּ֑יםבָּעַמִּיםבעמים וְנִשְׁאַרְתֶּם֙וְנִשְׁאַרְתֶּםונשארתם מְתֵ֣ימְתֵימתי מִסְפָּ֔רמִסְפָּרמספר בַּגּוֹיִ֕םבַּגּוֹיִםבגוים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יְנַהֵ֧גיְנַהֵגינהג יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם שָֽׁמָּהשָׁמָּהשמה׃׃׃ 4:28 וַעֲבַדְתֶּםוַעֲבַדְתֶּםועבדתם־־־שָׁ֣םשָׁםשם אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים מַעֲשֵׂ֖המַעֲשֵׂהמעשה יְדֵ֣ייְדֵיידי אָדָ֑םאָדָםאדם עֵ֣ץעֵץעץ וָאֶ֔בֶןוָאֶבֶןואבן אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יִרְאוּן֙יִרְאוּןיראון וְלֹ֣אוְלֹאולא יִשְׁמְע֔וּןיִשְׁמְעוּןישמעון וְלֹ֥אוְלֹאולא יֹֽאכְל֖וּןיֹאכְלוּןיאכלון וְלֹ֥אוְלֹאולא יְרִיחֻֽןיְרִיחֻןיריחן׃׃׃ 4:29 וּבִקַּשְׁתֶּ֥םוּבִקַּשְׁתֶּםובקשתם מִשָּׁ֛םמִשָּׁםמשם אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך וּמָצָ֑אתָוּמָצָאתָומצאת כִּ֣יכִּיכי תִדְרְשֶׁ֔נּוּתִדְרְשֶׁנּוּתדרשנו בְּכָלבְּכָלבכל־־־לְבָבְךָ֖לְבָבְךָלבבך וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־נַפְשֶֽׁךָנַפְשֶׁךָנפשך׃׃׃ 4:30 בַּצַּ֣רבַּצַּרבצר לְךָ֔לְךָלך וּמְצָא֕וּךָוּמְצָאוּךָומצאוך כֹּ֖לכֹּלכל הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה בְּאַחֲרִית֙בְּאַחֲרִיתבאחרית הַיָּמִ֔יםהַיָּמִיםהימים וְשַׁבְתָּ֙וְשַׁבְתָּושבת עַדעַדעד־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך וְשָׁמַעְתָּ֖וְשָׁמַעְתָּושמעת בְּקֹלֽוֹבְּקֹלוֹבקלו׃׃׃ 4:31 כִּ֣יכִּיכי אֵ֤לאֵלאל רַחוּם֙רַחוּםרחום יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לֹ֥אלֹאלא יַרְפְּךָ֖יַרְפְּךָירפך וְלֹ֣אוְלֹאולא יַשְׁחִיתֶ֑ךָיַשְׁחִיתֶךָישחיתך וְלֹ֤אוְלֹאולא יִשְׁכַּח֙יִשְׁכַּחישכח אֶתאֶתאת־־־בְּרִ֣יתבְּרִיתברית אֲבֹתֶ֔יךָאֲבֹתֶיךָאבתיך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֖ענִשְׁבַּענשבע לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 4:32 כִּ֣יכִּיכי שְׁאַלשְׁאַלשאל־־־נָא֩נָאנא לְיָמִ֨יםלְיָמִיםלימים רִֽאשֹׁנִ֜יםרִאשֹׁנִיםראשנים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָי֣וּהָיוּהיו לְפָנֶ֗יךָלְפָנֶיךָלפניך לְמִןלְמִןלמן־־־הַיּוֹם֙הַיּוֹםהיום אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר בָּרָ֨אבָּרָאברא אֱלֹהִ֤יםאֱלֹהִיםאלהים ׀׀׀ אָדָם֙אָדָםאדם עַלעַלעל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וּלְמִקְצֵ֥הוּלְמִקְצֵהולמקצה הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְעַדוְעַדועד־־־קְצֵ֣הקְצֵהקצה הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים הֲנִֽהְיָ֗ההֲנִהְיָההנהיה כַּדָּבָ֤רכַּדָּבָרכדבר הַגָּדוֹל֙הַגָּדוֹלהגדול הַזֶּ֔ההַזֶּההזה א֖וֹאוֹאו הֲנִשְׁמַ֥עהֲנִשְׁמַעהנשמע כָּמֹֽהוּכָּמֹהוּכמהו׃׃׃ 4:33 הֲשָׁ֣מַֽעהֲשָׁמַעהשמע עָם֩עָםעם ק֨וֹלקוֹלקול אֱלֹהִ֜יםאֱלֹהִיםאלהים מְדַבֵּ֧רמְדַבֵּרמדבר מִתּוֹךְמִתּוֹךְמתוך־־־הָאֵ֛שׁהָאֵשׁהאש כַּאֲשֶׁרכַּאֲשֶׁרכאשר־־־שָׁמַ֥עְתָּשָׁמַעְתָּשמעת אַתָּ֖האַתָּהאתה וַיֶּֽחִיוַיֶּחִיויחי׃׃׃ 4:34 א֣וֹאוֹאו ׀׀׀ הֲנִסָּ֣ההֲנִסָּההנסה אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים לָ֠בוֹאלָבוֹאלבוא לָקַ֨חַתלָקַחַתלקחת ל֣וֹלוֹלו גוֹי֮גוֹיגוי מִקֶּ֣רֶבמִקֶּרֶבמקרב גּוֹי֒גּוֹיגוי בְּמַסֹּת֩בְּמַסֹּתבמסת בְּאֹתֹ֨תבְּאֹתֹתבאתת וּבְמוֹפְתִ֜יםוּבְמוֹפְתִיםובמופתים וּבְמִלְחָמָ֗הוּבְמִלְחָמָהובמלחמה וּבְיָ֤דוּבְיָדוביד חֲזָקָה֙חֲזָקָהחזקה וּבִזְר֣וֹעַוּבִזְרוֹעַובזרוע נְטוּיָ֔הנְטוּיָהנטויה וּבְמוֹרָאִ֖יםוּבְמוֹרָאִיםובמוראים גְּדֹלִ֑יםגְּדֹלִיםגדלים כְּ֠כֹלכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֨העָשָׂהעשה לָכֶ֜םלָכֶםלכם יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֛םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם בְּמִצְרַ֖יִםבְּמִצְרַיִםבמצרים לְעֵינֶֽיךָלְעֵינֶיךָלעיניך׃׃׃ 4:35 אַתָּה֙אַתָּהאתה הָרְאֵ֣תָהָרְאֵתָהראת לָדַ֔עַתלָדַעַתלדעת כִּ֥יכִּיכי יְהוָ֖היְהוָהיהוה ה֣וּאהוּאהוא הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֵ֥יןאֵיןאין ע֖וֹדעוֹדעוד מִלְבַדּֽוֹמִלְבַדּוֹמלבדו׃׃׃ 4:36 מִןמִןמן־־־הַשָּׁמַ֛יִםהַשָּׁמַיִםהשמים הִשְׁמִֽיעֲךָ֥הִשְׁמִיעֲךָהשמיעך אֶתאֶתאת־־־קֹל֖וֹקֹלוֹקלו לְיַסְּרֶ֑ךָּלְיַסְּרֶךָּליסרך וְעַלוְעַלועל־־־הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ הֶרְאֲךָ֙הֶרְאֲךָהראך אֶתאֶתאת־־־אִשּׁ֣וֹאִשּׁוֹאשו הַגְּדוֹלָ֔ההַגְּדוֹלָההגדולה וּדְבָרָ֥יווּדְבָרָיוודבריו שָׁמַ֖עְתָּשָׁמַעְתָּשמעת מִתּ֥וֹךְמִתּוֹךְמתוך הָאֵֽשׁהָאֵשׁהאש׃׃׃ 4:37 וְתַ֗חַתוְתַחַתותחת כִּ֤יכִּיכי אָהַב֙אָהַבאהב אֶתאֶתאת־־־אֲבֹתֶ֔יךָאֲבֹתֶיךָאבתיך וַיִּבְחַ֥רוַיִּבְחַרויבחר בְּזַרְע֖וֹבְּזַרְעוֹבזרעו אַחֲרָ֑יואַחֲרָיואחריו וַיּוֹצִֽאֲךָ֧וַיּוֹצִאֲךָויוצאך בְּפָנָ֛יובְּפָנָיובפניו בְּכֹח֥וֹבְּכֹחוֹבכחו הַגָּדֹ֖להַגָּדֹלהגדל מִמִּצְרָֽיִםמִמִּצְרָיִםממצרים׃׃׃ 4:38 לְהוֹרִ֗ישׁלְהוֹרִישׁלהוריש גּוֹיִ֛םגּוֹיִםגוים גְּדֹלִ֧יםגְּדֹלִיםגדלים וַעֲצֻמִ֛יםוַעֲצֻמִיםועצמים מִמְּךָ֖מִמְּךָממך מִפָּנֶ֑יךָמִפָּנֶיךָמפניך לַהֲבִֽיאֲךָ֗לַהֲבִיאֲךָלהביאך לָֽתֶתלָתֶתלתת־־־לְךָ֧לְךָלך אֶתאֶתאת־־־אַרְצָ֛םאַרְצָםארצם נַחֲלָ֖הנַחֲלָהנחלה כַּיּ֥וֹםכַּיּוֹםכיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 4:39 וְיָדַעְתָּ֣וְיָדַעְתָּוידעת הַיּ֗וֹםהַיּוֹםהיום וַהֲשֵׁבֹתָ֮וַהֲשֵׁבֹתָוהשבת אֶלאֶלאל־־־לְבָבֶךָ֒לְבָבֶךָלבבך כִּ֤יכִּיכי יְהוָה֙יְהוָהיהוה ה֣וּאהוּאהוא הָֽאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים בַּשָּׁמַ֣יִםבַּשָּׁמַיִםבשמים מִמַּ֔עַלמִמַּעַלממעל וְעַלוְעַלועל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ מִתָּ֑חַתמִתָּחַתמתחת אֵ֖יןאֵיןאין עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 4:40 וְשָׁמַרְתָּ֞וְשָׁמַרְתָּושמרת אֶתאֶתאת־־־חֻקָּ֣יוחֻקָּיוחקיו וְאֶתוְאֶתואת־־־מִצְוֺתָ֗יומִצְוֺתָיומצותיו אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֤יאָנֹכִיאנכי מְצַוְּךָ֙מְצַוְּךָמצוך הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר יִיטַ֣ביִיטַבייטב לְךָ֔לְךָלך וּלְבָנֶ֖יךָוּלְבָנֶיךָולבניך אַחֲרֶ֑יךָאַחֲרֶיךָאחריך וּלְמַ֨עַןוּלְמַעַןולמען תַּאֲרִ֤יךְתַּאֲרִיךְתאריך יָמִים֙יָמִיםימים עַלעַלעל־־־הַ֣אֲדָמָ֔ההַאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֛יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לְךָ֖לְךָלך כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ פפפ
4:41 אָ֣זאָזאז יַבְדִּ֤יליַבְדִּיליבדיל מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה שָׁלֹ֣שׁשָׁלֹשׁשלש עָרִ֔יםעָרִיםערים בְּעֵ֖בֶרבְּעֵבֶרבעבר הַיַּרְדֵּ֑ןהַיַּרְדֵּןהירדן מִזְרְחָ֖המִזְרְחָהמזרחה שָֽׁמֶשׁשָׁמֶשׁשמש׃׃׃ 4:42 לָנֻ֨סלָנֻסלנס שָׁ֜מָּהשָׁמָּהשמה רוֹצֵ֗חַרוֹצֵחַרוצח אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִרְצַ֤חיִרְצַחירצח אֶתאֶתאת־־־רֵעֵ֙הוּ֙רֵעֵהוּרעהו בִּבְלִיבִּבְלִיבבלי־־־דַ֔עַתדַעַתדעת וְה֛וּאוְהוּאוהוא לֹאלֹאלא־־־שֹׂנֵ֥אשֹׂנֵאשנא ל֖וֹלוֹלו מִתְּמ֣וֹלמִתְּמוֹלמתמול שִׁלְשׁ֑וֹםשִׁלְשׁוֹםשלשום וְנָ֗סוְנָסונס אֶלאֶלאל־־־אַחַ֛תאַחַתאחת מִןמִןמן־־־הֶעָרִ֥יםהֶעָרִיםהערים הָאֵ֖להָאֵלהאל וָחָֽיוָחָיוחי׃׃׃ 4:43 אֶתאֶתאת־־־בֶּ֧צֶרבֶּצֶרבצר בַּמִּדְבָּ֛רבַּמִּדְבָּרבמדבר בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ הַמִּישֹׁ֖רהַמִּישֹׁרהמישר לָרֻֽאוּבֵנִ֑ילָרֻאוּבֵנִילראובני וְאֶתוְאֶתואת־־־רָאמֹ֤תרָאמֹתראמת בַּגִּלְעָד֙בַּגִּלְעָדבגלעד לַגָּדִ֔ילַגָּדִילגדי וְאֶתוְאֶתואת־־־גּוֹלָ֥ןגּוֹלָןגולן בַּבָּשָׁ֖ןבַּבָּשָׁןבבשן לַֽמְנַשִּֽׁילַמְנַשִּׁילמנשי׃׃׃ 4:44 וְזֹ֖אתוְזֹאתוזאת הַתּוֹרָ֑ההַתּוֹרָההתורה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׂ֣םשָׂםשם מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 4:45 אֵ֚לֶּהאֵלֶּהאלה הָֽעֵדֹ֔תהָעֵדֹתהעדת וְהַֽחֻקִּ֖יםוְהַחֻקִּיםוהחקים וְהַמִּשְׁפָּטִ֑יםוְהַמִּשְׁפָּטִיםוהמשפטים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֤רדִּבֶּרדבר מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בְּצֵאתָ֖םבְּצֵאתָםבצאתם מִמִּצְרָֽיִםמִמִּצְרָיִםממצרים׃׃׃ 4:46 בְּעֵ֨בֶרבְּעֵבֶרבעבר הַיַּרְדֵּ֜ןהַיַּרְדֵּןהירדן בַּגַּ֗יְאבַּגַּיְאבגיא מ֚וּלמוּלמול בֵּ֣יתבֵּיתבית פְּע֔וֹרפְּעוֹרפעור בְּאֶ֗רֶץבְּאֶרֶץבארץ סִיחֹן֙סִיחֹןסיחן מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הָֽאֱמֹרִ֔יהָאֱמֹרִיהאמרי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יוֹשֵׁ֖ביוֹשֵׁביושב בְּחֶשְׁבּ֑וֹןבְּחֶשְׁבּוֹןבחשבון אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הִכָּ֤ההִכָּההכה מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה וּבְנֵֽיוּבְנֵיובני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בְּצֵאתָ֖םבְּצֵאתָםבצאתם מִמִּצְרָֽיִםמִמִּצְרָיִםממצרים׃׃׃ 4:47 וַיִּֽירְשׁ֨וּוַיִּירְשׁוּויירשו אֶתאֶתאת־־־אַרְצ֜וֹאַרְצוֹארצו וְאֶתוְאֶתואת־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ ׀׀׀ ע֣וֹגעוֹגעוג מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־הַבָּשָׁ֗ןהַבָּשָׁןהבשן שְׁנֵי֙שְׁנֵישני מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי הָֽאֱמֹרִ֔יהָאֱמֹרִיהאמרי אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּעֵ֣בֶרבְּעֵבֶרבעבר הַיַּרְדֵּ֑ןהַיַּרְדֵּןהירדן מִזְרַ֖חמִזְרַחמזרח שָֽׁמֶשׁשָׁמֶשׁשמש׃׃׃ 4:48 מֵעֲרֹעֵ֞רמֵעֲרֹעֵרמערער אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־שְׂפַתשְׂפַתשפת־־־נַ֧חַלנַחַלנחל אַרְנֹ֛ןאַרְנֹןארנן וְעַדוְעַדועד־־־הַ֥רהַרהר שִׂיאֹ֖ןשִׂיאֹןשיאן ה֥וּאהוּאהוא חֶרְמֽוֹןחֶרְמוֹןחרמון׃׃׃ 4:49 וְכָלוְכָלוכל־־־הָ֨עֲרָבָ֜ההָעֲרָבָההערבה עֵ֤בֶרעֵבֶרעבר הַיַּרְדֵּן֙הַיַּרְדֵּןהירדן מִזְרָ֔חָהמִזְרָחָהמזרחה וְעַ֖דוְעַדועד יָ֣םיָםים הָעֲרָבָ֑ההָעֲרָבָההערבה תַּ֖חַתתַּחַתתחת אַשְׁדֹּ֥תאַשְׁדֹּתאשדת הַפִּסְגָּֽההַפִּסְגָּההפסגה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain