Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 5

5:1 וַיִּקְרָ֣אוַיִּקְרָאויקרא מֹשֶׁה֮מֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵל֒יִשְׂרָאֵלישראל וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֗םאֲלֵהֶםאלהם שְׁמַ֤עשְׁמַעשמע יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־הַחֻקִּ֣יםהַחֻקִּיםהחקים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּשְׁפָּטִ֔יםהַמִּשְׁפָּטִיםהמשפטים אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֛יאָנֹכִיאנכי דֹּבֵ֥רדֹּבֵרדבר בְּאָזְנֵיכֶ֖םבְּאָזְנֵיכֶםבאזניכם הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום וּלְמַדְתֶּ֣םוּלְמַדְתֶּםולמדתם אֹתָ֔םאֹתָםאתם וּשְׁמַרְתֶּ֖םוּשְׁמַרְתֶּםושמרתם לַעֲשֹׂתָֽםלַעֲשֹׂתָםלעשתם׃׃׃ 5:2 יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֗ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו כָּרַ֥תכָּרַתכרת עִמָּ֛נוּעִמָּנוּעמנו בְּרִ֖יתבְּרִיתברית בְּחֹרֵֽבבְּחֹרֵבבחרב׃׃׃ 5:3 לֹ֣אלֹאלא אֶתאֶתאת־־־אֲבֹתֵ֔ינוּאֲבֹתֵינוּאבתינו כָּרַ֥תכָּרַתכרת יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הַבְּרִ֣יתהַבְּרִיתהברית הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת כִּ֣יכִּיכי אִתָּ֗נוּאִתָּנוּאתנו אֲנַ֨חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו אֵ֥לֶּהאֵלֶּהאלה פֹ֛הפֹהפה הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום כֻּלָּ֥נוּכֻּלָּנוּכלנו חַיִּֽיםחַיִּיםחיים׃׃׃ 5:4 פָּנִ֣יםפָּנִיםפנים ׀׀׀ בְּפָנִ֗יםבְּפָנִיםבפנים דִּבֶּ֨רדִּבֶּרדבר יְהוָ֧היְהוָהיהוה עִמָּכֶ֛םעִמָּכֶםעמכם בָּהָ֖רבָּהָרבהר מִתּ֥וֹךְמִתּוֹךְמתוך הָאֵֽשׁהָאֵשׁהאש׃׃׃ 5:5 אָ֠נֹכִיאָנֹכִיאנכי עֹמֵ֨דעֹמֵדעמד בֵּיןבֵּיןבין־־־יְהוָ֤היְהוָהיהוה וּבֵֽינֵיכֶם֙וּבֵינֵיכֶםוביניכם בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֔ואהַהִואההוא לְהַגִּ֥ידלְהַגִּידלהגיד לָכֶ֖םלָכֶםלכם אֶתאֶתאת־־־דְּבַ֣רדְּבַרדבר יְהוָ֑היְהוָהיהוה כִּ֤יכִּיכי יְרֵאתֶם֙יְרֵאתֶםיראתם מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני הָאֵ֔שׁהָאֵשׁהאש וְלֹֽאוְלֹאולא־־־עֲלִיתֶ֥םעֲלִיתֶםעליתם בָּהָ֖רבָּהָרבהר לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ ססס 5:6 אָֽנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר הוֹצֵאתִ֛יךָהוֹצֵאתִיךָהוצאתיך מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים מִבֵּ֣֥יתמִבֵּיתמבית עֲבָדִֽ֑יםעֲבָדִיםעבדים׃׃׃ 5:7 לֹ֣אלֹאלא יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה־־־לְךָ֛֩לְךָלך אֱלֹהִ֥֨יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֖֜יםאֲחֵרִיםאחרים עַלעַלעל־־־פָּנָֽ֗יַפָּנָיַפני׃׃׃ 5:8 לֹֽ֣אלֹאלא־־־תַעֲשֶׂ֥התַעֲשֶׂהתעשה־־־לְךָ֥֣לְךָלך פֶ֣֙סֶל֙פֶסֶלפסל ׀׀׀ כָּלכָּלכל־־־תְּמוּנָ֔֡התְּמוּנָהתמונה אֲשֶׁ֤֣ראֲשֶׁראשר בַּשָּׁמַ֣֙יִם֙בַּשָּׁמַיִםבשמים ׀׀׀ מִמַּ֔֡עַלמִמַּעַלממעל וַאֲשֶׁ֥ר֩וַאֲשֶׁרואשר בָּאָ֖֨רֶץבָּאָרֶץבארץ מִתָּ֑֜חַתמִתָּחַתמתחת וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר בַּמַּ֖֣יִםבַּמַּיִםבמים ׀׀׀ מִתַּ֥֣חַתמִתַּחַתמתחת לָאָֽ֗רֶץלָאָרֶץלארץ׃׃׃ 5:9 לֹאלֹאלא־־־תִשְׁתַּחֲוֶ֥֣התִשְׁתַּחֲוֶהתשתחוה לָהֶ֖ם֮לָהֶםלהם וְלֹ֣אוְלֹאולא תָעָבְדֵ֑ם֒תָעָבְדֵםתעבדם כִּ֣יכִּיכי אָנֹכִ֞יאָנֹכִיאנכי יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך אֵ֣לאֵלאל קַנָּ֔אקַנָּאקנא פֹּ֠קֵדפֹּקֵדפקד עֲוֺ֨ןעֲוֺןעון אָב֧וֹתאָבוֹתאבות עַלעַלעל־־־בָּנִ֛יםבָּנִיםבנים וְעַלוְעַלועל־־־שִׁלֵּשִׁ֥יםשִׁלֵּשִׁיםשלשים וְעַלוְעַלועל־־־רִבֵּעִ֖יםרִבֵּעִיםרבעים לְשֹׂנְאָֽ֑ילְשֹׂנְאָילשנאי׃׃׃ 5:10 וְעֹ֤֥שֶׂהוְעֹשֶׂהועשה חֶ֖֙סֶד֙חֶסֶדחסד לַֽאֲלָפִ֑֔יםלַאֲלָפִיםלאלפים לְאֹהֲבַ֖ילְאֹהֲבַילאהבי וּלְשֹׁמְרֵ֥יוּלְשֹׁמְרֵיולשמרי [מִצְוֹתֹו כ][מִצְוֹתֹו כ][מצותו כ] (מִצְוֺתָֽי ק)(מִצְוֺתָי ק)(מצותי ק)׃׃׃ ססס 5:11 לֹ֥אלֹאלא תִשָּׂ֛אתִשָּׂאתשא אֶתאֶתאת־־־שֵֽׁםשֵׁםשם־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לַשָּׁ֑וְאלַשָּׁוְאלשוא כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא יְנַקֶּה֙יְנַקֶּהינקה יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֵ֛תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִשָּׂ֥איִשָּׂאישא אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו לַשָּֽׁוְאלַשָּׁוְאלשוא׃׃׃ ססס 5:12 שָׁמ֣֛וֹרשָׁמוֹרשמור אֶתאֶתאת־־־י֥וֹם֩יוֹםיום הַשַׁבָּ֖֨תהַשַׁבָּתהשבת לְקַדְּשׁ֑֜וֹלְקַדְּשׁוֹלקדשו כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוְּךָ֖֣צִוְּךָצוך ׀׀׀ יְהוָ֥֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶֽ֗יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך 5:13 שֵׁ֤֣שֶׁתשֵׁשֶׁתששת יָמִ֣ים֙יָמִיםימים תַּֽעֲבֹ֔ד֮תַּעֲבֹדתעבד וְעָשִׂ֖֣יתָוְעָשִׂיתָועשית כָּֿלכָּלכל־־־מְלַאכְתֶּֽךָ֒מְלַאכְתֶּךָמלאכתך׃׃׃ 5:14 וְי֙וֹם֙וְיוֹםויום הַשְּׁבִיעִ֜֔יהַשְּׁבִיעִיהשביעי שַׁבָּ֖֣תשַׁבָּתשבת ׀׀׀ לַיהוָ֖֣הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶ֑֗יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לֹ֣אלֹאלא תַעֲשֶׂ֣התַעֲשֶׂהתעשה כָלכָלכל־־־מְלָאכָ֡המְלָאכָהמלאכה אַתָּ֣האַתָּהאתה וּבִנְךָֽוּבִנְךָובנך־־־וּבִתֶּ֣ךָוּבִתֶּךָובתך וְעַבְדְּךָֽוְעַבְדְּךָועבדך־־־וַ֠אֲמָתֶךָוַאֲמָתֶךָואמתך וְשׁוֹרְךָ֨וְשׁוֹרְךָושורך וַחֲמֹֽרְךָ֜וַחֲמֹרְךָוחמרך וְכָלוְכָלוכל־־־בְּהֶמְתֶּ֗ךָבְּהֶמְתֶּךָבהמתך וְגֵֽרְךָ֙וְגֵרְךָוגרך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בִּשְׁעָרֶ֔יךָבִּשְׁעָרֶיךָבשעריך לְמַ֗עַןלְמַעַןלמען יָנ֛וּחַיָנוּחַינוח עַבְדְּךָ֥עַבְדְּךָעבדך וַאֲמָתְךָ֖וַאֲמָתְךָואמתך כָּמֽ֑וֹךָכָּמוֹךָכמוך׃׃׃ 5:15 וְזָכַרְתָּ֞֗וְזָכַרְתָּוזכרת כִּ֣יכִּיכי־־־עֶ֤֥בֶדעֶבֶדעבד הָיִ֣֙יתָ֙הָיִיתָהיית ׀׀׀ בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרַ֔֗יִםמִצְרַיִםמצרים וַיֹּצִ֨אֲךָ֜֩וַיֹּצִאֲךָויצאך יְהוָ֤֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֤֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך מִשָּׁ֔ם֙מִשָּׁםמשם בְּיָ֤֥דבְּיָדביד חֲזָקָ֖ה֙חֲזָקָהחזקה וּבִזְרֹ֣עַוּבִזְרֹעַובזרע נְטוּיָ֑֔הנְטוּיָהנטויה עַלעַלעל־־־כֵּ֗ןכֵּןכן צִוְּךָ֙צִוְּךָצוך יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לַעֲשׂ֖וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות אֶתאֶתאת־־־י֥וֹםיוֹםיום הַשַׁבָּֽתהַשַׁבָּתהשבת׃׃׃ ססס 5:16 כַּבֵּ֤דכַּבֵּדכבד אֶתאֶתאת־־־אָבִ֙יךָ֙אָבִיךָאביך וְאֶתוְאֶתואת־־־אִמֶּ֔ךָאִמֶּךָאמך כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוְּךָ֖צִוְּךָצוך יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען ׀׀׀ יַאֲרִיכֻ֣ןיַאֲרִיכֻןיאריכן יָמֶ֗יךָיָמֶיךָימיך וּלְמַ֙עַן֙וּלְמַעַןולמען יִ֣יטַביִיטַבייטב לָ֔ךְלָךְלך עַ֚לעַלעל הָֽאֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לָֽךְלָךְלך׃׃׃ ססס 5:17 לֹ֥֖אלֹאלא תִּֿרְצָֽחתִּרְצָחתרצח׃׃׃ ססס 5:18 וְלֹ֖֣אוְלֹאולא תִּֿנְאָֽ֑ףתִּנְאָףתנאף׃׃׃ ססס 5:19 וְלֹ֖֣אוְלֹאולא תִּֿגְנֹֽ֔בתִּגְנֹבתגנב׃׃׃ ססס 5:20 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תַעֲנֶ֥התַעֲנֶהתענה בְרֵֽעֲךָ֖בְרֵעֲךָברעך עֵ֥דעֵדעד שָֽׁוְאשָׁוְאשוא׃׃׃ ססס 5:21 וְלֹ֥אוְלֹאולא תַחְמֹ֖דתַחְמֹדתחמד אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת רֵעֶ֑ךָרֵעֶךָרעך ססס וְלֹ֨אוְלֹאולא תִתְאַוֶּ֜התִתְאַוֶּהתתאוה בֵּ֣יתבֵּיתבית רֵעֶ֗ךָרֵעֶךָרעך שָׂדֵ֜הוּשָׂדֵהוּשדהו וְעַבְדּ֤וֹוְעַבְדּוֹועבדו וַאֲמָתוֹ֙וַאֲמָתוֹואמתו שׁוֹר֣וֹשׁוֹרוֹשורו וַחֲמֹר֔וֹוַחֲמֹרוֹוחמרו וְכֹ֖לוְכֹלוכל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לְרֵעֶֽךָלְרֵעֶךָלרעך׃׃׃ ססס 5:22 אֶֽתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֡לֶּההָאֵלֶּההאלה דִּבֶּר֩דִּבֶּרדבר יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־קְהַלְכֶ֜םקְהַלְכֶםקהלכם בָּהָ֗רבָּהָרבהר מִתּ֤וֹךְמִתּוֹךְמתוך הָאֵשׁ֙הָאֵשׁהאש הֶֽעָנָ֣ןהֶעָנָןהענן וְהָֽעֲרָפֶ֔לוְהָעֲרָפֶלוהערפל ק֥וֹלקוֹלקול גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול וְלֹ֣אוְלֹאולא יָסָ֑ףיָסָףיסף וַֽיִּכְתְּבֵ֗םוַיִּכְתְּבֵםויכתבם עַלעַלעל־־־שְׁנֵי֙שְׁנֵישני לֻחֹ֣תלֻחֹתלחת אֲבָנִ֔יםאֲבָנִיםאבנים וַֽיִּתְּנֵ֖םוַיִּתְּנֵםויתנם אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 5:23 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כְּשָׁמְעֲכֶ֤םכְּשָׁמְעֲכֶםכשמעכם אֶתאֶתאת־־־הַקּוֹל֙הַקּוֹלהקול מִתּ֣וֹךְמִתּוֹךְמתוך הַחֹ֔שֶׁךְהַחֹשֶׁךְהחשך וְהָהָ֖רוְהָהָרוההר בֹּעֵ֣רבֹּעֵרבער בָּאֵ֑שׁבָּאֵשׁבאש וַתִּקְרְב֣וּןוַתִּקְרְבוּןותקרבון אֵלַ֔יאֵלַיאלי כָּלכָּלכל־־־רָאשֵׁ֥ירָאשֵׁיראשי שִׁבְטֵיכֶ֖םשִׁבְטֵיכֶםשבטיכם וְזִקְנֵיכֶֽםוְזִקְנֵיכֶםוזקניכם׃׃׃ 5:24 וַתֹּאמְר֗וּוַתֹּאמְרוּותאמרו הֵ֣ןהֵןהן הֶרְאָ֜נוּהֶרְאָנוּהראנו יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֙ינוּ֙אֱלֹהֵינוּאלהינו אֶתאֶתאת־־־כְּבֹד֣וֹכְּבֹדוֹכבדו וְאֶתוְאֶתואת־־־גָּדְל֔וֹגָּדְלוֹגדלו וְאֶתוְאֶתואת־־־קֹל֥וֹקֹלוֹקלו שָׁמַ֖עְנוּשָׁמַעְנוּשמענו מִתּ֣וֹךְמִתּוֹךְמתוך הָאֵ֑שׁהָאֵשׁהאש הַיּ֤וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּה֙הַזֶּההזה רָאִ֔ינוּרָאִינוּראינו כִּֽיכִּיכי־־־יְדַבֵּ֧ריְדַבֵּרידבר אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־הָֽאָדָ֖םהָאָדָםהאדם וָחָֽיוָחָיוחי׃׃׃ 5:25 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה לָ֣מָּהלָמָּהלמה נָמ֔וּתנָמוּתנמות כִּ֣יכִּיכי תֹֽאכְלֵ֔נוּתֹאכְלֵנוּתאכלנו הָאֵ֥שׁהָאֵשׁהאש הַגְּדֹלָ֖ההַגְּדֹלָההגדלה הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת אִםאִםאם־־־יֹסְפִ֣יםיֹסְפִיםיספים ׀׀׀ אֲנַ֗חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו לִ֠שְׁמֹעַלִשְׁמֹעַלשמע אֶתאֶתאת־־־ק֨וֹלקוֹלקול יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֛ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו ע֖וֹדעוֹדעוד וָמָֽתְנוּוָמָתְנוּומתנו׃׃׃ 5:26 כִּ֣יכִּיכי מִ֣ימִימי כָלכָלכל־־־בָּשָׂ֡רבָּשָׂרבשר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שָׁמַ֣עשָׁמַעשמע קוֹל֩קוֹלקול אֱלֹהִ֨יםאֱלֹהִיםאלהים חַיִּ֜יםחַיִּיםחיים מְדַבֵּ֧רמְדַבֵּרמדבר מִתּוֹךְמִתּוֹךְמתוך־־־הָאֵ֛שׁהָאֵשׁהאש כָּמֹ֖נוּכָּמֹנוּכמנו וַיֶּֽחִיוַיֶּחִיויחי׃׃׃ 5:27 קְרַ֤בקְרַבקרב אַתָּה֙אַתָּהאתה וּֽשֲׁמָ֔עוּשֲׁמָעושמע אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יֹאמַ֖ריֹאמַריאמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֑ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו וְאַ֣תְּוְאַתְּואת ׀׀׀ תְּדַבֵּ֣רתְּדַבֵּרתדבר אֵלֵ֗ינוּאֵלֵינוּאלינו אֵת֩אֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יְדַבֵּ֜ריְדַבֵּרידבר יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֛ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך וְשָׁמַ֥עְנוּוְשָׁמַעְנוּושמענו וְעָשִֽׂינוּוְעָשִׂינוּועשינו׃׃׃ 5:28 וַיִּשְׁמַ֤עוַיִּשְׁמַעוישמע יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־ק֣וֹלקוֹלקול דִּבְרֵיכֶ֔םדִּבְרֵיכֶםדבריכם בְּדַבֶּרְכֶ֖םבְּדַבֶּרְכֶםבדברכם אֵלָ֑יאֵלָיאלי וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֵלַ֗יאֵלַיאלי שָׁ֠מַעְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי אֶתאֶתאת־־־ק֨וֹלקוֹלקול דִּבְרֵ֜ידִּבְרֵידברי הָעָ֤םהָעָםהעם הַזֶּה֙הַזֶּההזה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר דִּבְּר֣וּדִּבְּרוּדברו אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך הֵיטִ֖יבוּהֵיטִיבוּהיטיבו כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבֵּֽרוּדִּבֵּרוּדברו׃׃׃ 5:29 מִֽימִימי־־־יִתֵּ֡ןיִתֵּןיתן וְהָיָה֩וְהָיָהוהיה לְבָבָ֨םלְבָבָםלבבם זֶ֜הזֶהזה לָהֶ֗םלָהֶםלהם לְיִרְאָ֥הלְיִרְאָהליראה אֹתִ֛יאֹתִיאתי וְלִשְׁמֹ֥רוְלִשְׁמֹרולשמר אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־מִצְוֺתַ֖ימִצְוֺתַימצותי כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִ֑יםהַיָּמִיםהימים לְמַ֨עַןלְמַעַןלמען יִיטַ֥ביִיטַבייטב לָהֶ֛םלָהֶםלהם וְלִבְנֵיהֶ֖םוְלִבְנֵיהֶםולבניהם לְעֹלָֽםלְעֹלָםלעלם׃׃׃ 5:30 לֵ֖ךְלֵךְלך אֱמֹ֣ראֱמֹראמר לָהֶ֑םלָהֶםלהם שׁ֥וּבוּשׁוּבוּשובו לָכֶ֖םלָכֶםלכם לְאָהֳלֵיכֶֽםלְאָהֳלֵיכֶםלאהליכם׃׃׃ 5:31 וְאַתָּ֗הוְאַתָּהואתה פֹּה֮פֹּהפה עֲמֹ֣דעֲמֹדעמד עִמָּדִי֒עִמָּדִיעמדי וַאֲדַבְּרָ֣הוַאֲדַבְּרָהואדברה אֵלֶ֗יךָאֵלֶיךָאליך אֵ֧תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַמִּצְוָ֛ההַמִּצְוָההמצוה וְהַחֻקִּ֥יםוְהַחֻקִּיםוהחקים וְהַמִּשְׁפָּטִ֖יםוְהַמִּשְׁפָּטִיםוהמשפטים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תְּלַמְּדֵ֑םתְּלַמְּדֵםתלמדם וְעָשׂ֣וּוְעָשׂוּועשו בָאָ֔רֶץבָאָרֶץבארץ אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֛יאָנֹכִיאנכי נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לָהֶ֖םלָהֶםלהם לְרִשְׁתָּֽהּלְרִשְׁתָּהּלרשתה׃׃׃ 5:32 וּשְׁמַרְתֶּ֣םוּשְׁמַרְתֶּםושמרתם לַעֲשׂ֔וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֛הצִוָּהצוה יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֖םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם אֶתְכֶ֑םאֶתְכֶםאתכם לֹ֥אלֹאלא תָסֻ֖רוּתָסֻרוּתסרו יָמִ֥יןיָמִיןימין וּשְׂמֹֽאלוּשְׂמֹאלושמאל׃׃׃ 5:33 בְּכָלבְּכָלבכל־־־הַדֶּ֗רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר צִוָּ֜הצִוָּהצוה יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֛םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם תֵּלֵ֑כוּתֵּלֵכוּתלכו לְמַ֤עַןלְמַעַןלמען תִּֽחְיוּן֙תִּחְיוּןתחיון וְט֣וֹבוְטוֹבוטוב לָכֶ֔םלָכֶםלכם וְהַאֲרַכְתֶּ֣םוְהַאֲרַכְתֶּםוהארכתם יָמִ֔יםיָמִיםימים בָּאָ֖רֶץבָּאָרֶץבארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תִּֽירָשֽׁוּןתִּירָשׁוּןתירשון׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain