Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 7

7:1 כִּ֤יכִּיכי יְבִֽיאֲךָ֙יְבִיאֲךָיביאך יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֶלאֶלאל־־־הָאָ֕רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתָּ֥האַתָּהאתה בָאבָאבא־־־שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה לְרִשְׁתָּ֑הּלְרִשְׁתָּהּלרשתה וְנָשַׁ֣לוְנָשַׁלונשל גּֽוֹיִםגּוֹיִםגוים־־־רַבִּ֣יםרַבִּיםרבים ׀׀׀ מִפָּנֶ֡יךָמִפָּנֶיךָמפניך הַֽחִתִּי֩הַחִתִּיהחתי וְהַגִּרְגָּשִׁ֨יוְהַגִּרְגָּשִׁיוהגרגשי וְהָאֱמֹרִ֜יוְהָאֱמֹרִיוהאמרי וְהַכְּנַעֲנִ֣יוְהַכְּנַעֲנִיוהכנעני וְהַפְּרִזִּ֗יוְהַפְּרִזִּיוהפרזי וְהַֽחִוִּי֙וְהַחִוִּיוהחוי וְהַיְבוּסִ֔יוְהַיְבוּסִיוהיבוסי שִׁבְעָ֣השִׁבְעָהשבעה גוֹיִ֔םגוֹיִםגוים רַבִּ֥יםרַבִּיםרבים וַעֲצוּמִ֖יםוַעֲצוּמִיםועצומים מִמֶּֽךָּמִמֶּךָּממך׃׃׃ 7:2 וּנְתָנָ֞םוּנְתָנָםונתנם יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֛יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לְפָנֶ֖יךָלְפָנֶיךָלפניך וְהִכִּיתָ֑םוְהִכִּיתָםוהכיתם הַחֲרֵ֤םהַחֲרֵםהחרם תַּחֲרִים֙תַּחֲרִיםתחרים אֹתָ֔םאֹתָםאתם לֹאלֹאלא־־־תִכְרֹ֥תתִכְרֹתתכרת לָהֶ֛םלָהֶםלהם בְּרִ֖יתבְּרִיתברית וְלֹ֥אוְלֹאולא תְחָנֵּֽםתְחָנֵּםתחנם׃׃׃ 7:3 וְלֹ֥אוְלֹאולא תִתְחַתֵּ֖ןתִתְחַתֵּןתתחתן בָּ֑םבָּםבם בִּתְּךָ֙בִּתְּךָבתך לֹאלֹאלא־־־תִתֵּ֣ןתִתֵּןתתן לִבְנ֔וֹלִבְנוֹלבנו וּבִתּ֖וֹוּבִתּוֹובתו לֹאלֹאלא־־־תִקַּ֥חתִקַּחתקח לִבְנֶֽךָלִבְנֶךָלבנך׃׃׃ 7:4 כִּֽיכִּיכי־־־יָסִ֤יריָסִיריסיר אֶתאֶתאת־־־בִּנְךָ֙בִּנְךָבנך מֵֽאַחֲרַ֔ימֵאַחֲרַימאחרי וְעָבְד֖וּוְעָבְדוּועבדו אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֑יםאֲחֵרִיםאחרים וְחָרָ֤הוְחָרָהוחרה אַףאַףאף־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה בָּכֶ֔םבָּכֶםבכם וְהִשְׁמִידְךָ֖וְהִשְׁמִידְךָוהשמידך מַהֵֽרמַהֵרמהר׃׃׃ 7:5 כִּֽיכִּיכי־־־אִםאִםאם־־־כֹּ֤הכֹּהכה תַעֲשׂוּ֙תַעֲשׂוּתעשו לָהֶ֔םלָהֶםלהם מִזְבְּחֹתֵיהֶ֣םמִזְבְּחֹתֵיהֶםמזבחתיהם תִּתֹּ֔צוּתִּתֹּצוּתתצו וּמַצֵּבֹתָ֖םוּמַצֵּבֹתָםומצבתם תְּשַׁבֵּ֑רוּתְּשַׁבֵּרוּתשברו וַאֲשֵֽׁירֵהֶם֙וַאֲשֵׁירֵהֶםואשירהם תְּגַדֵּע֔וּןתְּגַדֵּעוּןתגדעון וּפְסִילֵיהֶ֖םוּפְסִילֵיהֶםופסיליהם תִּשְׂרְפ֥וּןתִּשְׂרְפוּןתשרפון בָּאֵֽשׁבָּאֵשׁבאש׃׃׃ 7:6 כִּ֣יכִּיכי עַ֤םעַםעם קָדוֹשׁ֙קָדוֹשׁקדוש אַתָּ֔האַתָּהאתה לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בְּךָ֞בְּךָבך בָּחַ֣רבָּחַרבחר ׀׀׀ יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֗יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לִהְי֥וֹתלִהְיוֹתלהיות לוֹ֙לוֹלו לְעַ֣םלְעַםלעם סְגֻלָּ֔הסְגֻלָּהסגלה מִכֹּל֙מִכֹּלמכל הָֽעַמִּ֔יםהָעַמִּיםהעמים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הָאֲדָמָֽההָאֲדָמָההאדמה׃׃׃ ססס 7:7 לֹ֣אלֹאלא מֵֽרֻבְּכֶ֞םמֵרֻבְּכֶםמרבכם מִכָּלמִכָּלמכל־־־הָֽעַמִּ֗יםהָעַמִּיםהעמים חָשַׁ֧קחָשַׁקחשק יְהוָ֛היְהוָהיהוה בָּכֶ֖םבָּכֶםבכם וַיִּבְחַ֣רוַיִּבְחַרויבחר בָּכֶ֑םבָּכֶםבכם כִּֽיכִּיכי־־־אַתֶּ֥םאַתֶּםאתם הַמְעַ֖טהַמְעַטהמעט מִכָּלמִכָּלמכל־־־הָעַמִּֽיםהָעַמִּיםהעמים׃׃׃ 7:8 כִּי֩כִּיכי מֵֽאַהֲבַ֨תמֵאַהֲבַתמאהבת יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶתְכֶ֗םאֶתְכֶםאתכם וּמִשָּׁמְר֤וּוּמִשָּׁמְרוּומשמרו אֶתאֶתאת־־־הַשְּׁבֻעָה֙הַשְּׁבֻעָההשבעה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר נִשְׁבַּע֙נִשְׁבַּענשבע לַאֲבֹ֣תֵיכֶ֔םלַאֲבֹתֵיכֶםלאבתיכם הוֹצִ֧יאהוֹצִיאהוציא יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם בְּיָ֣דבְּיָדביד חֲזָקָ֑החֲזָקָהחזקה וַֽיִּפְדְּךָ֙וַיִּפְדְּךָויפדך מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית עֲבָדִ֔יםעֲבָדִיםעבדים מִיַּ֖דמִיַּדמיד פַּרְעֹ֥הפַּרְעֹהפרעה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 7:9 וְיָ֣דַעְתָּ֔וְיָדַעְתָּוידעת כִּֽיכִּיכי־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך ה֣וּאהוּאהוא הָֽאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים הָאֵל֙הָאֵלהאל הַֽנֶּאֱמָ֔ןהַנֶּאֱמָןהנאמן שֹׁמֵ֧רשֹׁמֵרשמר הַבְּרִ֣יתהַבְּרִיתהברית וְהַחֶ֗סֶדוְהַחֶסֶדוהחסד לְאֹהֲבָ֛יולְאֹהֲבָיולאהביו וּלְשֹׁמְרֵ֥יוּלְשֹׁמְרֵיולשמרי [מִצְוֹתֹו כ][מִצְוֹתֹו כ][מצותו כ] (מִצְוֺתָ֖יו ק)(מִצְוֺתָיו ק)(מצותיו ק) לְאֶ֥לֶףלְאֶלֶףלאלף דּֽוֹרדּוֹרדור׃׃׃ 7:10 וּמְשַׁלֵּ֧םוּמְשַׁלֵּםומשלם לְשֹׂנְאָ֛יולְשֹׂנְאָיולשנאיו אֶלאֶלאל־־־פָּנָ֖יופָּנָיופניו לְהַאֲבִיד֑וֹלְהַאֲבִידוֹלהאבידו לֹ֤אלֹאלא יְאַחֵר֙יְאַחֵריאחר לְשֹׂ֣נְא֔וֹלְשֹׂנְאוֹלשנאו אֶלאֶלאל־־־פָּנָ֖יופָּנָיופניו יְשַׁלֶּםיְשַׁלֶּםישלם־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 7:11 וְשָׁמַרְתָּ֨וְשָׁמַרְתָּושמרת אֶתאֶתאת־־־הַמִּצְוָ֜ההַמִּצְוָההמצוה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַֽחֻקִּ֣יםהַחֻקִּיםהחקים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּשְׁפָּטִ֗יםהַמִּשְׁפָּטִיםהמשפטים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֧יאָנֹכִיאנכי מְצַוְּךָ֛מְצַוְּךָמצוך הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום לַעֲשׂוֹתָֽםלַעֲשׂוֹתָםלעשותם׃׃׃ פפפ
7:12 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה ׀׀׀ עֵ֣קֶבעֵקֶבעקב תִּשְׁמְע֗וּןתִּשְׁמְעוּןתשמעון אֵ֤תאֵתאת הַמִּשְׁפָּטִים֙הַמִּשְׁפָּטִיםהמשפטים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה וּשְׁמַרְתֶּ֥םוּשְׁמַרְתֶּםושמרתם וַעֲשִׂיתֶ֖םוַעֲשִׂיתֶםועשיתם אֹתָ֑םאֹתָםאתם וְשָׁמַר֩וְשָׁמַרושמר יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֜יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לְךָ֗לְךָלך אֶֽתאֶתאת־־־הַבְּרִית֙הַבְּרִיתהברית וְאֶתוְאֶתואת־־־הַחֶ֔סֶדהַחֶסֶדהחסד אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֖ענִשְׁבַּענשבע לַאֲבֹתֶֽיךָלַאֲבֹתֶיךָלאבתיך׃׃׃ 7:13 וַאֲהֵ֣בְךָ֔וַאֲהֵבְךָואהבך וּבֵרַכְךָ֖וּבֵרַכְךָוברכך וְהִרְבֶּ֑ךָוְהִרְבֶּךָוהרבך וּבֵרַ֣ךְוּבֵרַךְוברך פְּרִֽיפְּרִיפרי־־־בִטְנְךָ֣בִטְנְךָבטנך וּפְרִֽיוּפְרִיופרי־־־אַ֠דְמָתֶךָאַדְמָתֶךָאדמתך דְּגָ֨נְךָ֜דְּגָנְךָדגנך וְתִֽירֹשְׁךָ֣וְתִירֹשְׁךָותירשך וְיִצְהָרֶ֗ךָוְיִצְהָרֶךָויצהרך שְׁגַרשְׁגַרשגר־־־אֲלָפֶ֙יךָ֙אֲלָפֶיךָאלפיך וְעַשְׁתְּרֹ֣תוְעַשְׁתְּרֹתועשתרת צֹאנֶ֔ךָצֹאנֶךָצאנך עַ֚לעַלעל הָֽאֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִשְׁבַּ֥ענִשְׁבַּענשבע לַאֲבֹתֶ֖יךָלַאֲבֹתֶיךָלאבתיך לָ֥תֶתלָתֶתלתת לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 7:14 בָּר֥וּךְבָּרוּךְברוך תִּֽהְיֶ֖התִּהְיֶהתהיה מִכָּלמִכָּלמכל־־־הָעַמִּ֑יםהָעַמִּיםהעמים לֹאלֹאלא־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה בְךָ֛בְךָבך עָקָ֥רעָקָרעקר וַֽעֲקָרָ֖הוַעֲקָרָהועקרה וּבִבְהֶמְתֶּֽךָוּבִבְהֶמְתֶּךָובבהמתך׃׃׃ 7:15 וְהֵסִ֧ירוְהֵסִירוהסיר יְהוָ֛היְהוָהיהוה מִמְּךָ֖מִמְּךָממך כָּלכָּלכל־־־חֹ֑לִיחֹלִיחלי וְכָלוְכָלוכל־־־מַדְוֵי֩מַדְוֵימדוי מִצְרַ֨יִםמִצְרַיִםמצרים הָרָעִ֜יםהָרָעִיםהרעים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יָדַ֗עְתָּיָדַעְתָּידעת לֹ֤אלֹאלא יְשִׂימָם֙יְשִׂימָםישימם בָּ֔ךְבָּךְבך וּנְתָנָ֖םוּנְתָנָםונתנם בְּכָלבְּכָלבכל־־־שֹׂנְאֶֽיךָשֹׂנְאֶיךָשנאיך׃׃׃ 7:16 וְאָכַלְתָּ֣וְאָכַלְתָּואכלת אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָֽעַמִּ֗יםהָעַמִּיםהעמים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֣ןנֹתֵןנתן לָ֔ךְלָךְלך לֹאלֹאלא־־־תָחֹ֥סתָחֹסתחס עֵֽינְךָ֖עֵינְךָעינך עֲלֵיהֶ֑םעֲלֵיהֶםעליהם וְלֹ֤אוְלֹאולא תַעֲבֹד֙תַעֲבֹדתעבד אֶתאֶתאת־־־אֱלֹ֣הֵיהֶ֔םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם כִּֽיכִּיכי־־־מוֹקֵ֥שׁמוֹקֵשׁמוקש ה֖וּאהוּאהוא לָֽךְלָךְלך׃׃׃ ססס 7:17 כִּ֤יכִּיכי תֹאמַר֙תֹאמַרתאמר בִּלְבָ֣בְךָ֔בִּלְבָבְךָבלבבך רַבִּ֛יםרַבִּיםרבים הַגּוֹיִ֥םהַגּוֹיִםהגוים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה מִמֶּ֑נִּימִמֶּנִּיממני אֵיכָ֥האֵיכָהאיכה אוּכַ֖לאוּכַלאוכל לְהוֹרִישָֽׁםלְהוֹרִישָׁםלהורישם׃׃׃ 7:18 לֹ֥אלֹאלא תִירָ֖אתִירָאתירא מֵהֶ֑םמֵהֶםמהם זָכֹ֣רזָכֹרזכר תִּזְכֹּ֗רתִּזְכֹּרתזכר אֵ֤תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂה֙עָשָׂהעשה יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לְפַרְעֹ֖הלְפַרְעֹהלפרעה וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 7:19 הַמַּסֹּ֨תהַמַּסֹּתהמסת הַגְּדֹלֹ֜תהַגְּדֹלֹתהגדלת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־רָא֣וּרָאוּראו עֵינֶ֗יךָעֵינֶיךָעיניך וְהָאֹתֹ֤תוְהָאֹתֹתוהאתת וְהַמֹּֽפְתִים֙וְהַמֹּפְתִיםוהמפתים וְהַיָּ֤דוְהַיָּדוהיד הַחֲזָקָה֙הַחֲזָקָההחזקה וְהַזְּרֹ֣עַוְהַזְּרֹעַוהזרע הַנְּטוּיָ֔ההַנְּטוּיָההנטויה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הוֹצִֽאֲךָ֖הוֹצִאֲךָהוצאך יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך כֵּֽןכֵּןכן־־־יַעֲשֶׂ֞היַעֲשֶׂהיעשה יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך לְכָללְכָללכל־־־הָ֣עַמִּ֔יםהָעַמִּיםהעמים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתָּ֥האַתָּהאתה יָרֵ֖איָרֵאירא מִפְּנֵיהֶֽםמִפְּנֵיהֶםמפניהם׃׃׃ 7:20 וְגַם֙וְגַםוגם אֶתאֶתאת־־־הַצִּרְעָ֔ההַצִּרְעָההצרעה יְשַׁלַּ֛חיְשַׁלַּחישלח יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בָּ֑םבָּםבם עַדעַדעד־־־אֲבֹ֗דאֲבֹדאבד הַנִּשְׁאָרִ֛יםהַנִּשְׁאָרִיםהנשארים וְהַנִּסְתָּרִ֖יםוְהַנִּסְתָּרִיםוהנסתרים מִפָּנֶֽיךָמִפָּנֶיךָמפניך׃׃׃ 7:21 לֹ֥אלֹאלא תַעֲרֹ֖ץתַעֲרֹץתערץ מִפְּנֵיהֶ֑םמִפְּנֵיהֶםמפניהם כִּֽיכִּיכי־־־יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך בְּקִרְבֶּ֔ךָבְּקִרְבֶּךָבקרבך אֵ֥לאֵלאל גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול וְנוֹרָֽאוְנוֹרָאונורא׃׃׃ 7:22 וְנָשַׁל֩וְנָשַׁלונשל יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֜יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֶתאֶתאת־־־הַגּוֹיִ֥םהַגּוֹיִםהגוים הָאֵ֛להָאֵלהאל מִפָּנֶ֖יךָמִפָּנֶיךָמפניך מְעַ֣טמְעַטמעט מְעָ֑טמְעָטמעט לֹ֤אלֹאלא תוּכַל֙תוּכַלתוכל כַּלֹּתָ֣םכַּלֹּתָםכלתם מַהֵ֔רמַהֵרמהר פֶּןפֶּןפן־־־תִּרְבֶּ֥התִּרְבֶּהתרבה עָלֶ֖יךָעָלֶיךָעליך חַיַּ֥תחַיַּתחית הַשָּׂדֶֽההַשָּׂדֶההשדה׃׃׃ 7:23 וּנְתָנָ֛םוּנְתָנָםונתנם יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לְפָנֶ֑יךָלְפָנֶיךָלפניך וְהָמָם֙וְהָמָםוהמם מְהוּמָ֣המְהוּמָהמהומה גְדֹלָ֔הגְדֹלָהגדלה עַ֖דעַדעד הִשָּׁמְדָֽםהִשָּׁמְדָםהשמדם׃׃׃ 7:24 וְנָתַ֤ןוְנָתַןונתן מַלְכֵיהֶם֙מַלְכֵיהֶםמלכיהם בְּיָדֶ֔ךָבְּיָדֶךָבידך וְהַאֲבַדְתָּ֣וְהַאֲבַדְתָּוהאבדת אֶתאֶתאת־־־שְׁמָ֔םשְׁמָםשמם מִתַּ֖חַתמִתַּחַתמתחת הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים לֹֽאלֹאלא־־־יִתְיַצֵּ֥ביִתְיַצֵּביתיצב אִישׁ֙אִישׁאיש בְּפָנֶ֔יךָבְּפָנֶיךָבפניך עַ֥דעַדעד הִשְׁמִֽדְךָ֖הִשְׁמִדְךָהשמדך אֹתָֽםאֹתָםאתם׃׃׃ 7:25 פְּסִילֵ֥יפְּסִילֵיפסילי אֱלֹהֵיהֶ֖םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם תִּשְׂרְפ֣וּןתִּשְׂרְפוּןתשרפון בָּאֵ֑שׁבָּאֵשׁבאש לֹֽאלֹאלא־־־תַחְמֹד֩תַחְמֹדתחמד כֶּ֨סֶףכֶּסֶףכסף וְזָהָ֤בוְזָהָבוזהב עֲלֵיהֶם֙עֲלֵיהֶםעליהם וְלָקַחְתָּ֣וְלָקַחְתָּולקחת לָ֔ךְלָךְלך פֶּ֚ןפֶּןפן תִּוָּקֵ֣שׁתִּוָּקֵשׁתוקש בּ֔וֹבּוֹבו כִּ֧יכִּיכי תוֹעֲבַ֛תתוֹעֲבַתתועבת יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 7:26 וְלֹאוְלֹאולא־־־תָבִ֤יאתָבִיאתביא תֽוֹעֵבָה֙תוֹעֵבָהתועבה אֶלאֶלאל־־־בֵּיתֶ֔ךָבֵּיתֶךָביתך וְהָיִ֥יתָוְהָיִיתָוהיית חֵ֖רֶםחֵרֶםחרם כָּמֹ֑הוּכָּמֹהוּכמהו שַׁקֵּ֧ץשַׁקֵּץשקץ ׀׀׀ תְּשַׁקְּצֶ֛נּוּתְּשַׁקְּצֶנּוּתשקצנו וְתַעֵ֥בוְתַעֵבותעב ׀׀׀ תְּֽתַעֲבֶ֖נּוּתְּתַעֲבֶנּוּתתעבנו כִּיכִּיכי־־־חֵ֥רֶםחֵרֶםחרם הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain