Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Malachi 3

3:1 הִנְנִ֤יהִנְנִיהנני שֹׁלֵחַ֙שֹׁלֵחַשלח מַלְאָכִ֔ימַלְאָכִימלאכי וּפִנָּהוּפִנָּהופנה־־־דֶ֖רֶךְדֶרֶךְדרך לְפָנָ֑ילְפָנָילפני וּפִתְאֹם֩וּפִתְאֹםופתאם יָב֨וֹאיָבוֹאיבוא אֶלאֶלאל־־־הֵיכָל֜וֹהֵיכָלוֹהיכלו הָאָד֣וֹןהָאָדוֹןהאדון ׀׀׀ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם מְבַקְשִׁ֗יםמְבַקְשִׁיםמבקשים וּמַלְאַ֨ךְוּמַלְאַךְומלאך הַבְּרִ֜יתהַבְּרִיתהברית אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתֶּ֤םאַתֶּםאתם חֲפֵצִים֙חֲפֵצִיםחפצים הִנֵּההִנֵּההנה־־־בָ֔אבָאבא אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ 3:2 וּמִ֤יוּמִיומי מְכַלְכֵּל֙מְכַלְכֵּלמכלכל אֶתאֶתאת־־־י֣וֹםיוֹםיום בּוֹא֔וֹבּוֹאוֹבואו וּמִ֥יוּמִיומי הָעֹמֵ֖דהָעֹמֵדהעמד בְּהֵרָֽאוֹת֑וֹבְּהֵרָאוֹתוֹבהראותו כִּֽיכִּיכי־־־הוּא֙הוּאהוא כְּאֵ֣שׁכְּאֵשׁכאש מְצָרֵ֔ףמְצָרֵףמצרף וּכְבֹרִ֖יתוּכְבֹרִיתוכברית מְכַבְּסִֽיםמְכַבְּסִיםמכבסים׃׃׃ 3:3 וְיָשַׁ֨בוְיָשַׁבוישב מְצָרֵ֤ףמְצָרֵףמצרף וּמְטַהֵר֙וּמְטַהֵרומטהר כֶּ֔סֶףכֶּסֶףכסף וְטִהַ֤רוְטִהַרוטהר אֶתאֶתאת־־־בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־לֵוִי֙לֵוִילוי וְזִקַּ֣קוְזִקַּקוזקק אֹתָ֔םאֹתָםאתם כַּזָּהָ֖בכַּזָּהָבכזהב וְכַכָּ֑סֶףוְכַכָּסֶףוככסף וְהָיוּ֙וְהָיוּוהיו לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה מַגִּישֵׁ֥ימַגִּישֵׁימגישי מִנְחָ֖המִנְחָהמנחה בִּצְדָקָֽהבִּצְדָקָהבצדקה׃׃׃ 3:4 וְעָֽרְבָה֙וְעָרְבָהוערבה לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה מִנְחַ֥תמִנְחַתמנחת יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וִירֽוּשָׁלִָ֑םוִירוּשָׁלִָםוירושלם כִּימֵ֣יכִּימֵיכימי עוֹלָ֔םעוֹלָםעולם וּכְשָׁנִ֖יםוּכְשָׁנִיםוכשנים קַדְמֹנִיּֽוֹתקַדְמֹנִיּוֹתקדמניות׃׃׃ 3:5 וְקָרַבְתִּ֣יוְקָרַבְתִּיוקרבתי אֲלֵיכֶם֮אֲלֵיכֶםאליכם לַמִּשְׁפָּט֒לַמִּשְׁפָּטלמשפט וְהָיִ֣יתִיוְהָיִיתִיוהייתי ׀׀׀ עֵ֣דעֵדעד מְמַהֵ֗רמְמַהֵרממהר בַּֽמְכַשְּׁפִים֙בַּמְכַשְּׁפִיםבמכשפים וּבַמְנָ֣אֲפִ֔יםוּבַמְנָאֲפִיםובמנאפים וּבַנִּשְׁבָּעִ֖יםוּבַנִּשְׁבָּעִיםובנשבעים לַשָּׁ֑קֶרלַשָּׁקֶרלשקר וּבְעֹשְׁקֵ֣יוּבְעֹשְׁקֵיובעשקי שְׂכַרשְׂכַרשכר־־־שָׂ֠כִירשָׂכִירשכיר אַלְמָנָ֨האַלְמָנָהאלמנה וְיָת֤וֹםוְיָתוֹםויתום וּמַטֵּיוּמַטֵּיומטי־־־גֵר֙גֵרגר וְלֹ֣אוְלֹאולא יְרֵא֔וּנִייְרֵאוּנִייראוני אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ 3:6 כִּ֛יכִּיכי אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֹ֣אלֹאלא שָׁנִ֑יתִישָׁנִיתִישניתי וְאַתֶּ֥םוְאַתֶּםואתם בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב לֹ֥אלֹאלא כְלִיתֶֽםכְלִיתֶםכליתם׃׃׃ 3:7 לְמִימֵ֨ילְמִימֵילמימי אֲבֹתֵיכֶ֜םאֲבֹתֵיכֶםאבתיכם סַרְתֶּ֤םסַרְתֶּםסרתם מֵֽחֻקַּי֙מֵחֻקַּימחקי וְלֹ֣אוְלֹאולא שְׁמַרְתֶּ֔םשְׁמַרְתֶּםשמרתם שׁ֤וּבוּשׁוּבוּשובו אֵלַי֙אֵלַיאלי וְאָשׁ֣וּבָהוְאָשׁוּבָהואשובה אֲלֵיכֶ֔םאֲלֵיכֶםאליכם אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות וַאֲמַרְתֶּ֖םוַאֲמַרְתֶּםואמרתם בַּמֶּ֥הבַּמֶּהבמה נָשֽׁוּבנָשׁוּבנשוב׃׃׃ 3:8 הֲיִקְבַּ֨עהֲיִקְבַּעהיקבע אָדָ֜םאָדָםאדם אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים כִּ֤יכִּיכי אַתֶּם֙אַתֶּםאתם קֹבְעִ֣יםקֹבְעִיםקבעים אֹתִ֔יאֹתִיאתי וַאֲמַרְתֶּ֖םוַאֲמַרְתֶּםואמרתם בַּמֶּ֣הבַּמֶּהבמה קְבַעֲנ֑וּךָקְבַעֲנוּךָקבענוך הַֽמַּעֲשֵׂ֖רהַמַּעֲשֵׂרהמעשר וְהַתְּרוּמָֽהוְהַתְּרוּמָהוהתרומה׃׃׃ 3:9 בַּמְּאֵרָה֙בַּמְּאֵרָהבמארה אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם נֵֽאָרִ֔יםנֵאָרִיםנארים וְאֹתִ֖יוְאֹתִיואתי אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם קֹבְעִ֑יםקֹבְעִיםקבעים הַגּ֖וֹיהַגּוֹיהגוי כֻּלּֽוֹכֻּלּוֹכלו׃׃׃ 3:10 הָבִ֨יאוּהָבִיאוּהביאו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַֽמַּעֲשֵׂ֜רהַמַּעֲשֵׂרהמעשר אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית הָאוֹצָ֗רהָאוֹצָרהאוצר וִיהִ֥יוִיהִיויהי טֶ֙רֶף֙טֶרֶףטרף בְּבֵיתִ֔יבְּבֵיתִיבביתי וּבְחָנ֤וּנִיוּבְחָנוּנִיובחנוני נָא֙נָאנא בָּזֹ֔אתבָּזֹאתבזאת אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות אִםאִםאם־־־לֹ֧אלֹאלא אֶפְתַּ֣חאֶפְתַּחאפתח לָכֶ֗םלָכֶםלכם אֵ֚תאֵתאת אֲרֻבּ֣וֹתאֲרֻבּוֹתארבות הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וַהֲרִיקֹתִ֥יוַהֲרִיקֹתִיוהריקתי לָכֶ֛םלָכֶםלכם בְּרָכָ֖הבְּרָכָהברכה עַדעַדעד־־־בְּלִיבְּלִיבלי־־־דָֽידָידי׃׃׃ 3:11 וְגָעַרְתִּ֤יוְגָעַרְתִּיוגערתי לָכֶם֙לָכֶםלכם בָּֽאֹכֵ֔לבָּאֹכֵלבאכל וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יַשְׁחִ֥תיַשְׁחִתישחת לָכֶ֖םלָכֶםלכם אֶתאֶתאת־־־פְּרִ֣יפְּרִיפרי הָאֲדָמָ֑ההָאֲדָמָההאדמה וְלֹאוְלֹאולא־־־תְשַׁכֵּ֨לתְשַׁכֵּלתשכל לָכֶ֤םלָכֶםלכם הַגֶּ֙פֶן֙הַגֶּפֶןהגפן בַּשָּׂדֶ֔הבַּשָּׂדֶהבשדה אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ 3:12 וְאִשְּׁר֥וּוְאִשְּׁרוּואשרו אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִ֑םהַגּוֹיִםהגוים כִּֽיכִּיכי־־־תִהְי֤וּתִהְיוּתהיו אַתֶּם֙אַתֶּםאתם אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ חֵ֔פֶץחֵפֶץחפץ אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ ססס 3:13 חָזְק֥וּחָזְקוּחזקו עָלַ֛יעָלַיעלי דִּבְרֵיכֶ֖םדִּבְרֵיכֶםדבריכם אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַאֲמַרְתֶּ֕םוַאֲמַרְתֶּםואמרתם מַהמַהמה־־־נִּדְבַּ֖רְנוּנִּדְבַּרְנוּנדברנו עָלֶֽיךָעָלֶיךָעליך׃׃׃ 3:14 אֲמַרְתֶּ֕םאֲמַרְתֶּםאמרתם שָׁ֖וְאשָׁוְאשוא עֲבֹ֣דעֲבֹדעבד אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים וּמַהוּמַהומה־־־בֶּ֗צַעבֶּצַעבצע כִּ֤יכִּיכי שָׁמַ֙רְנוּ֙שָׁמַרְנוּשמרנו מִשְׁמַרְתּ֔וֹמִשְׁמַרְתּוֹמשמרתו וְכִ֤יוְכִיוכי הָלַ֙כְנוּ֙הָלַכְנוּהלכנו קְדֹ֣רַנִּ֔יתקְדֹרַנִּיתקדרנית מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ 3:15 וְעַתָּ֕הוְעַתָּהועתה אֲנַ֖חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו מְאַשְּׁרִ֣יםמְאַשְּׁרִיםמאשרים זֵדִ֑יםזֵדִיםזדים גַּםגַּםגם־־־נִבְנוּ֙נִבְנוּנבנו עֹשֵׂ֣יעֹשֵׂיעשי רִשְׁעָ֔הרִשְׁעָהרשעה גַּ֧םגַּםגם בָּחֲנ֛וּבָּחֲנוּבחנו אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים וַיִּמָּלֵֽטוּוַיִּמָּלֵטוּוימלטו׃׃׃ 3:16 אָ֧זאָזאז נִדְבְּר֛וּנִדְבְּרוּנדברו יִרְאֵ֥ייִרְאֵייראי יְהוָ֖היְהוָהיהוה אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־רֵעֵ֑הוּרֵעֵהוּרעהו וַיַּקְשֵׁ֤בוַיַּקְשֵׁבויקשב יְהוָה֙יְהוָהיהוה וַיִּשְׁמָ֔עוַיִּשְׁמָעוישמע וַ֠יִּכָּתֵבוַיִּכָּתֵבויכתב סֵ֣פֶרסֵפֶרספר זִכָּר֤וֹןזִכָּרוֹןזכרון לְפָנָיו֙לְפָנָיולפניו לְיִרְאֵ֣ילְיִרְאֵיליראי יְהוָ֔היְהוָהיהוה וּלְחֹשְׁבֵ֖יוּלְחֹשְׁבֵיולחשבי שְׁמֽוֹשְׁמוֹשמו׃׃׃ 3:17 וְהָ֣יוּוְהָיוּוהיו לִ֗ילִילי אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות לַיּ֕וֹםלַיּוֹםליום אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֲנִ֖יאֲנִיאני עֹשֶׂ֣העֹשֶׂהעשה סְגֻלָּ֑הסְגֻלָּהסגלה וְחָמַלְתִּ֣יוְחָמַלְתִּיוחמלתי עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם כַּֽאֲשֶׁר֙כַּאֲשֶׁרכאשר יַחְמֹ֣ליַחְמֹליחמל אִ֔ישׁאִישׁאיש עַלעַלעל־־־בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו הָעֹבֵ֥דהָעֹבֵדהעבד אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 3:18 וְשַׁבְתֶּם֙וְשַׁבְתֶּםושבתם וּרְאִיתֶ֔םוּרְאִיתֶםוראיתם בֵּ֥יןבֵּיןבין צַדִּ֖יקצַדִּיקצדיק לְרָשָׁ֑עלְרָשָׁעלרשע בֵּ֚יןבֵּיןבין עֹבֵ֣דעֹבֵדעבד אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים לַאֲשֶׁ֖רלַאֲשֶׁרלאשר לֹ֥אלֹאלא עֲבָדֽוֹעֲבָדוֹעבדו׃׃׃ ססס 3:19 כִּֽיכִּיכי־־־הִנֵּ֤ההִנֵּההנה הַיּוֹם֙הַיּוֹםהיום בָּ֔אבָּאבא בֹּעֵ֖רבֹּעֵרבער כַּתַּנּ֑וּרכַּתַּנּוּרכתנור וְהָי֨וּוְהָיוּוהיו כָלכָלכל־־־זֵדִ֜יםזֵדִיםזדים וְכָלוְכָלוכל־־־עֹשֵׂ֤העֹשֵׂהעשה רִשְׁעָה֙רִשְׁעָהרשעה קַ֔שׁקַשׁקש וְלִהַ֨טוְלִהַטולהט אֹתָ֜םאֹתָםאתם הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַבָּ֗אהַבָּאהבא אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יַעֲזֹ֥ביַעֲזֹביעזב לָהֶ֖םלָהֶםלהם שֹׁ֥רֶשׁשֹׁרֶשׁשרש וְעָנָֽףוְעָנָףוענף׃׃׃ 3:20 וְזָרְחָ֨הוְזָרְחָהוזרחה לָכֶ֜םלָכֶםלכם יִרְאֵ֤ייִרְאֵייראי שְׁמִי֙שְׁמִישמי שֶׁ֣מֶשׁשֶׁמֶשׁשמש צְדָקָ֔הצְדָקָהצדקה וּמַרְפֵּ֖אוּמַרְפֵּאומרפא בִּכְנָפֶ֑יהָבִּכְנָפֶיהָבכנפיה וִֽיצָאתֶ֥םוִיצָאתֶםויצאתם וּפִשְׁתֶּ֖םוּפִשְׁתֶּםופשתם כְּעֶגְלֵ֥יכְּעֶגְלֵיכעגלי מַרְבֵּֽקמַרְבֵּקמרבק׃׃׃ 3:21 וְעַסּוֹתֶ֣םוְעַסּוֹתֶםועסותם רְשָׁעִ֔יםרְשָׁעִיםרשעים כִּֽיכִּיכי־־־יִהְי֣וּיִהְיוּיהיו אֵ֔פֶראֵפֶראפר תַּ֖חַתתַּחַתתחת כַּפּ֣וֹתכַּפּוֹתכפות רַגְלֵיכֶ֑םרַגְלֵיכֶםרגליכם בַּיּוֹם֙בַּיּוֹםביום אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֲנִ֣יאֲנִיאני עֹשֶׂ֔העֹשֶׂהעשה אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ פפפ
3:22 זִכְר֕וּזִכְרוּזכרו תּוֹרַ֖תתּוֹרַתתורת מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה עַבְדִּ֑יעַבְדִּיעבדי אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר צִוִּ֨יתִיצִוִּיתִיצויתי אוֹת֤וֹאוֹתוֹאותו בְחֹרֵב֙בְחֹרֵבבחרב עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל חֻקִּ֖יםחֻקִּיםחקים וּמִשְׁפָּטִֽיםוּמִשְׁפָּטִיםומשפטים׃׃׃ 3:23 הִנֵּ֤ההִנֵּההנה אָֽנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי שֹׁלֵ֣חַשֹׁלֵחַשלח לָכֶ֔םלָכֶםלכם אֵ֖תאֵתאת אֵלִיָּ֣האֵלִיָּהאליה הַנָּבִ֑יאהַנָּבִיאהנביא לִפְנֵ֗ילִפְנֵילפני בּ֚וֹאבּוֹאבוא י֣וֹםיוֹםיום יְהוָ֔היְהוָהיהוה הַגָּד֖וֹלהַגָּדוֹלהגדול וְהַנּוֹרָֽאוְהַנּוֹרָאוהנורא׃׃׃ 3:24 וְהֵשִׁ֤יבוְהֵשִׁיבוהשיב לֵבלֵבלב־־־אָבוֹת֙אָבוֹתאבות עַלעַלעל־־־בָּנִ֔יםבָּנִיםבנים וְלֵ֥בוְלֵבולב בָּנִ֖יםבָּנִיםבנים עַלעַלעל־־־אֲבוֹתָ֑םאֲבוֹתָםאבותם פֶּןפֶּןפן־־־אָב֕וֹאאָבוֹאאבוא וְהִכֵּיתִ֥יוְהִכֵּיתִיוהכיתי אֶתאֶתאת־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ חֵֽרֶםחֵרֶםחרם׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain