Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ecclesiastes 2

2:1 אָמַ֤רְתִּֽיאָמַרְתִּיאמרתי אֲנִי֙אֲנִיאני בְּלִבִּ֔יבְּלִבִּיבלבי לְכָהלְכָהלכה־־־נָּ֛אנָּאנא אֲנַסְּכָ֛האֲנַסְּכָהאנסכה בְשִׂמְחָ֖הבְשִׂמְחָהבשמחה וּרְאֵ֣הוּרְאֵהוראה בְט֑וֹבבְטוֹבבטוב וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה גַםגַםגם־־־ה֖וּאהוּאהוא הָֽבֶלהָבֶלהבל׃׃׃ 2:2 לִשְׂח֖וֹקלִשְׂחוֹקלשחוק אָמַ֣רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי מְהוֹלָ֑למְהוֹלָלמהולל וּלְשִׂמְחָ֖הוּלְשִׂמְחָהולשמחה מַהמַהמה־־־זֹּ֥הזֹּהזה עֹשָֽׂהעֹשָׂהעשה׃׃׃ 2:3 תַּ֣רְתִּיתַּרְתִּיתרתי בְלִבִּ֔יבְלִבִּיבלבי לִמְשׁ֥וֹךְלִמְשׁוֹךְלמשוך בַּיַּ֖יִןבַּיַּיִןביין אֶתאֶתאת־־־בְּשָׂרִ֑יבְּשָׂרִיבשרי וְלִבִּ֞יוְלִבִּיולבי נֹהֵ֤גנֹהֵגנהג בַּֽחָכְמָה֙בַּחָכְמָהבחכמה וְלֶאֱחֹ֣זוְלֶאֱחֹזולאחז בְּסִכְל֔וּתבְּסִכְלוּתבסכלות עַ֣דעַדעד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֶרְאֶ֗האֶרְאֶהאראה אֵיאֵיאי־־־זֶ֨הזֶהזה ט֜וֹבטוֹבטוב לִבְנֵ֤ילִבְנֵילבני הָאָדָם֙הָאָדָםהאדם אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יַעֲשׂוּ֙יַעֲשׂוּיעשו תַּ֣חַתתַּחַתתחת הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים מִסְפַּ֖רמִסְפַּרמספר יְמֵ֥ייְמֵיימי חַיֵּיהֶֽםחַיֵּיהֶםחייהם׃׃׃ 2:4 הִגְדַּ֖לְתִּיהִגְדַּלְתִּיהגדלתי מַעֲשָׂ֑ימַעֲשָׂימעשי בָּנִ֤יתִיבָּנִיתִיבניתי לִי֙לִילי בָּתִּ֔יםבָּתִּיםבתים נָטַ֥עְתִּינָטַעְתִּינטעתי לִ֖ילִילי כְּרָמִֽיםכְּרָמִיםכרמים׃׃׃ 2:5 עָשִׂ֣יתִיעָשִׂיתִיעשיתי לִ֔ילִילי גַּנּ֖וֹתגַּנּוֹתגנות וּפַרְדֵּסִ֑יםוּפַרְדֵּסִיםופרדסים וְנָטַ֥עְתִּיוְנָטַעְתִּיונטעתי בָהֶ֖םבָהֶםבהם עֵ֥ץעֵץעץ כָּלכָּלכל־־־פֶּֽרִיפֶּרִיפרי׃׃׃ 2:6 עָשִׂ֥יתִיעָשִׂיתִיעשיתי לִ֖ילִילי בְּרֵכ֣וֹתבְּרֵכוֹתברכות מָ֑יִםמָיִםמים לְהַשְׁק֣וֹתלְהַשְׁקוֹתלהשקות מֵהֶ֔םמֵהֶםמהם יַ֖עַריַעַריער צוֹמֵ֥חַצוֹמֵחַצומח עֵצִֽיםעֵצִיםעצים׃׃׃ 2:7 קָנִ֙יתִי֙קָנִיתִיקניתי עֲבָדִ֣יםעֲבָדִיםעבדים וּשְׁפָח֔וֹתוּשְׁפָחוֹתושפחות וּבְנֵיוּבְנֵיובני־־־בַ֖יִתבַיִתבית הָ֣יָההָיָההיה לִ֑ילִילי גַּ֣םגַּםגם מִקְנֶה֩מִקְנֶהמקנה בָקָ֨רבָקָרבקר וָצֹ֤אןוָצֹאןוצאן הַרְבֵּה֙הַרְבֵּההרבה הָ֣יָההָיָההיה לִ֔ילִילי מִכֹּ֛למִכֹּלמכל שֶֽׁהָי֥וּשֶׁהָיוּשהיו לְפָנַ֖ילְפָנַילפני בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 2:8 כָּנַ֤סְתִּיכָּנַסְתִּיכנסתי לִי֙לִילי גַּםגַּםגם־־־כֶּ֣סֶףכֶּסֶףכסף וְזָהָ֔בוְזָהָבוזהב וּסְגֻלַּ֥תוּסְגֻלַּתוסגלת מְלָכִ֖יםמְלָכִיםמלכים וְהַמְּדִינ֑וֹתוְהַמְּדִינוֹתוהמדינות עָשִׂ֨יתִיעָשִׂיתִיעשיתי לִ֜ילִילי שָׁרִ֣יםשָׁרִיםשרים וְשָׁר֗וֹתוְשָׁרוֹתושרות וְתַעֲנוּגֹ֛תוְתַעֲנוּגֹתותענוגת בְּנֵ֥יבְּנֵיבני הָאָדָ֖םהָאָדָםהאדם שִׁדָּ֥השִׁדָּהשדה וְשִׁדּֽוֹתוְשִׁדּוֹתושדות׃׃׃ 2:9 וְגָדַ֣לְתִּיוְגָדַלְתִּיוגדלתי וְהוֹסַ֔פְתִּיוְהוֹסַפְתִּיוהוספתי מִכֹּ֛למִכֹּלמכל שֶׁהָיָ֥השֶׁהָיָהשהיה לְפָנַ֖ילְפָנַילפני בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם אַ֥ףאַףאף חָכְמָתִ֖יחָכְמָתִיחכמתי עָ֥מְדָהעָמְדָהעמדה לִּֽילִּילי׃׃׃ 2:10 וְכֹל֙וְכֹלוכל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שָֽׁאֲל֣וּשָׁאֲלוּשאלו עֵינַ֔יעֵינַיעיני לֹ֥אלֹאלא אָצַ֖לְתִּיאָצַלְתִּיאצלתי מֵהֶ֑םמֵהֶםמהם לֹֽאלֹאלא־־־מָנַ֨עְתִּימָנַעְתִּימנעתי אֶתאֶתאת־־־לִבִּ֜ילִבִּילבי מִכָּלמִכָּלמכל־־־שִׂמְחָ֗השִׂמְחָהשמחה כִּֽיכִּיכי־־־לִבִּ֤ילִבִּילבי שָׂמֵ֙חַ֙שָׂמֵחַשמח מִכָּלמִכָּלמכל־־־עֲמָלִ֔יעֲמָלִיעמלי וְזֶֽהוְזֶהוזה־־־הָיָ֥ההָיָההיה חֶלְקִ֖יחֶלְקִיחלקי מִכָּלמִכָּלמכל־־־עֲמָלִֽיעֲמָלִיעמלי׃׃׃ 2:11 וּפָנִ֣יתִֽיוּפָנִיתִיופניתי אֲנִ֗יאֲנִיאני בְּכָלבְּכָלבכל־־־מַעֲשַׂי֙מַעֲשַׂימעשי שֶֽׁעָשׂ֣וּשֶׁעָשׂוּשעשו יָדַ֔ייָדַיידי וּבֶֽעָמָ֖לוּבֶעָמָלובעמל שֶׁעָמַ֣לְתִּישֶׁעָמַלְתִּישעמלתי לַעֲשׂ֑וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה הַכֹּ֥להַכֹּלהכל הֶ֙בֶל֙הֶבֶלהבל וּרְע֣וּתוּרְעוּתורעות ר֔וּחַרוּחַרוח וְאֵ֥יןוְאֵיןואין יִתְר֖וֹןיִתְרוֹןיתרון תַּ֥חַתתַּחַתתחת הַשָּֽׁמֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש׃׃׃ 2:12 וּפָנִ֤יתִֽיוּפָנִיתִיופניתי אֲנִי֙אֲנִיאני לִרְא֣וֹתלִרְאוֹתלראות חָכְמָ֔החָכְמָהחכמה וְהוֹלֵל֖וֹתוְהוֹלֵלוֹתוהוללות וְסִכְל֑וּתוְסִכְלוּתוסכלות כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ מֶ֣המֶהמה הָאָדָ֗םהָאָדָםהאדם שֶׁיָּבוֹא֙שֶׁיָּבוֹאשיבוא אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־כְּבָ֖רכְּבָרכבר עָשֽׂוּהוּעָשׂוּהוּעשוהו׃׃׃ 2:13 וְרָאִ֣יתִיוְרָאִיתִיוראיתי אָ֔נִיאָנִיאני שֶׁיֵּ֥שׁשֶׁיֵּשׁשיש יִתְר֛וֹןיִתְרוֹןיתרון לַֽחָכְמָ֖הלַחָכְמָהלחכמה מִןמִןמן־־־הַסִּכְל֑וּתהַסִּכְלוּתהסכלות כִּֽיתְר֥וֹןכִּיתְרוֹןכיתרון הָא֖וֹרהָאוֹרהאור מִןמִןמן־־־הַחֹֽשֶׁךְהַחֹשֶׁךְהחשך׃׃׃ 2:14 הֶֽחָכָם֙הֶחָכָםהחכם עֵינָ֣יועֵינָיועיניו בְּרֹאשׁ֔וֹבְּרֹאשׁוֹבראשו וְהַכְּסִ֖ילוְהַכְּסִילוהכסיל בַּחֹ֣שֶׁךְבַּחֹשֶׁךְבחשך הוֹלֵ֑ךְהוֹלֵךְהולך וְיָדַ֣עְתִּיוְיָדַעְתִּיוידעתי גַםגַםגם־־־אָ֔נִיאָנִיאני שֶׁמִּקְרֶ֥השֶׁמִּקְרֶהשמקרה אֶחָ֖דאֶחָדאחד יִקְרֶ֥היִקְרֶהיקרה אֶתאֶתאת־־־כֻּלָּֽםכֻּלָּםכלם׃׃׃ 2:15 וְאָמַ֨רְתִּֽיוְאָמַרְתִּיואמרתי אֲנִ֜יאֲנִיאני בְּלִבִּ֗יבְּלִבִּיבלבי כְּמִקְרֵ֤הכְּמִקְרֵהכמקרה הַכְּסִיל֙הַכְּסִילהכסיל גַּםגַּםגם־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני יִקְרֵ֔נִייִקְרֵנִייקרני וְלָ֧מָּהוְלָמָּהולמה חָכַ֛מְתִּיחָכַמְתִּיחכמתי אֲנִ֖יאֲנִיאני אָ֣זאָזאז יוֹתֵ֑ריוֹתֵריותר וְדִבַּ֣רְתִּיוְדִבַּרְתִּיודברתי בְלִבִּ֔יבְלִבִּיבלבי שֶׁגַּםשֶׁגַּםשגם־־־זֶ֖הזֶהזה הָֽבֶלהָבֶלהבל׃׃׃ 2:16 כִּי֩כִּיכי אֵ֨יןאֵיןאין זִכְר֧וֹןזִכְרוֹןזכרון לֶחָכָ֛םלֶחָכָםלחכם עִֽםעִםעם־־־הַכְּסִ֖ילהַכְּסִילהכסיל לְעוֹלָ֑םלְעוֹלָםלעולם בְּשֶׁכְּבָ֞רבְּשֶׁכְּבָרבשכבר הַיָּמִ֤יםהַיָּמִיםהימים הַבָּאִים֙הַבָּאִיםהבאים הַכֹּ֣להַכֹּלהכל נִשְׁכָּ֔חנִשְׁכָּחנשכח וְאֵ֛יךְוְאֵיךְואיך יָמ֥וּתיָמוּתימות הֶחָכָ֖םהֶחָכָםהחכם עִֽםעִםעם־־־הַכְּסִֽילהַכְּסִילהכסיל׃׃׃ 2:17 וְשָׂנֵ֙אתִי֙וְשָׂנֵאתִיושנאתי אֶתאֶתאת־־־הַ֣חַיִּ֔יםהַחַיִּיםהחיים כִּ֣יכִּיכי רַ֤ערַערע עָלַי֙עָלַיעלי הַֽמַּעֲשֶׂ֔ההַמַּעֲשֶׂההמעשה שֶׁנַּעֲשָׂ֖השֶׁנַּעֲשָׂהשנעשה תַּ֣חַתתַּחַתתחת הַשָּׁ֑מֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש כִּֽיכִּיכי־־־הַכֹּ֥להַכֹּלהכל הֶ֖בֶלהֶבֶלהבל וּרְע֥וּתוּרְעוּתורעות רֽוּחַרוּחַרוח׃׃׃ 2:18 וְשָׂנֵ֤אתִֽיוְשָׂנֵאתִיושנאתי אֲנִי֙אֲנִיאני אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־עֲמָלִ֔יעֲמָלִיעמלי שֶׁאֲנִ֥ישֶׁאֲנִישאני עָמֵ֖לעָמֵלעמל תַּ֣חַתתַּחַתתחת הַשָּׁ֑מֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש שֶׁ֣אַנִּיחֶ֔נּוּשֶׁאַנִּיחֶנּוּשאניחנו לָאָדָ֖םלָאָדָםלאדם שֶׁיִּהְיֶ֥השֶׁיִּהְיֶהשיהיה אַחֲרָֽיאַחֲרָיאחרי׃׃׃ 2:19 וּמִ֣יוּמִיומי יוֹדֵ֗עַיוֹדֵעַיודע הֶֽחָכָ֤םהֶחָכָםהחכם יִהְיֶה֙יִהְיֶהיהיה א֣וֹאוֹאו סָכָ֔לסָכָלסכל וְיִשְׁלַט֙וְיִשְׁלַטוישלט בְּכָלבְּכָלבכל־־־עֲמָלִ֔יעֲמָלִיעמלי שֶֽׁעָמַ֥לְתִּישֶׁעָמַלְתִּישעמלתי וְשֶׁחָכַ֖מְתִּיוְשֶׁחָכַמְתִּיושחכמתי תַּ֣חַתתַּחַתתחת הַשָּׁ֑מֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש גַּםגַּםגם־־־זֶ֖הזֶהזה הָֽבֶלהָבֶלהבל׃׃׃ 2:20 וְסַבּ֥וֹתִֽיוְסַבּוֹתִיוסבותי אֲנִ֖יאֲנִיאני לְיַאֵ֣שׁלְיַאֵשׁליאש אֶתאֶתאת־־־לִבִּ֑ילִבִּילבי עַ֚לעַלעל כָּלכָּלכל־־־הֶ֣עָמָ֔להֶעָמָלהעמל שֶׁעָמַ֖לְתִּישֶׁעָמַלְתִּישעמלתי תַּ֥חַתתַּחַתתחת הַשָּֽׁמֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש׃׃׃ 2:21 כִּיכִּיכי־־־יֵ֣שׁיֵשׁיש אָדָ֗םאָדָםאדם שֶׁעֲמָל֛וֹשֶׁעֲמָלוֹשעמלו בְּחָכְמָ֥הבְּחָכְמָהבחכמה וּבְדַ֖עַתוּבְדַעַתובדעת וּבְכִשְׁר֑וֹןוּבְכִשְׁרוֹןובכשרון וּלְאָדָ֞םוּלְאָדָםולאדם שֶׁלֹּ֤אשֶׁלֹּאשלא עָֽמַלעָמַלעמל־־־בּוֹ֙בּוֹבו יִתְּנֶ֣נּוּיִתְּנֶנּוּיתננו חֶלְק֔וֹחֶלְקוֹחלקו גַּםגַּםגם־־־זֶ֥הזֶהזה הֶ֖בֶלהֶבֶלהבל וְרָעָ֥הוְרָעָהורעה רַבָּֽהרַבָּהרבה׃׃׃ 2:22 כִּ֠יכִּיכי מֶֽהמֶהמה־־־הֹוֶ֤ההֹוֶההוה לָֽאָדָם֙לָאָדָםלאדם בְּכָלבְּכָלבכל־־־עֲמָל֔וֹעֲמָלוֹעמלו וּבְרַעְי֖וֹןוּבְרַעְיוֹןוברעיון לִבּ֑וֹלִבּוֹלבו שֶׁה֥וּאשֶׁהוּאשהוא עָמֵ֖לעָמֵלעמל תַּ֥חַתתַּחַתתחת הַשָּֽׁמֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש׃׃׃ 2:23 כִּ֧יכִּיכי כָלכָלכל־־־יָמָ֣יויָמָיוימיו מַכְאֹבִ֗יםמַכְאֹבִיםמכאבים וָכַ֙עַס֙וָכַעַסוכעס עִנְיָנ֔וֹעִנְיָנוֹענינו גַּםגַּםגם־־־בַּלַּ֖יְלָהבַּלַּיְלָהבלילה לֹאלֹאלא־־־שָׁכַ֣בשָׁכַבשכב לִבּ֑ולִבּולבו גַּםגַּםגם־־־זֶ֖הזֶהזה הֶ֥בֶלהֶבֶלהבל הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 2:24 אֵֽיןאֵיןאין־־־ט֤וֹבטוֹבטוב בָּאָדָם֙בָּאָדָםבאדם שֶׁיֹּאכַ֣לשֶׁיֹּאכַלשיאכל וְשָׁתָ֔הוְשָׁתָהושתה וְהֶרְאָ֧הוְהֶרְאָהוהראה אֶתאֶתאת־־־נַפְשׁ֛וֹנַפְשׁוֹנפשו ט֖וֹבטוֹבטוב בַּעֲמָל֑וֹבַּעֲמָלוֹבעמלו גַּםגַּםגם־־־זֹה֙זֹהזה רָאִ֣יתִירָאִיתִיראיתי אָ֔נִיאָנִיאני כִּ֛יכִּיכי מִיַּ֥דמִיַּדמיד הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים הִֽיאהִיאהיא׃׃׃ 2:25 כִּ֣יכִּיכי מִ֥ימִימי יֹאכַ֛ליֹאכַליאכל וּמִ֥יוּמִיומי יָח֖וּשׁיָחוּשׁיחוש ח֥וּץחוּץחוץ מִמֶּֽנִּימִמֶּנִּיממני׃׃׃ 2:26 כִּ֤יכִּיכי לְאָדָם֙לְאָדָםלאדם שֶׁטּ֣וֹבשֶׁטּוֹבשטוב לְפָנָ֔יולְפָנָיולפניו נָתַ֛ןנָתַןנתן חָכְמָ֥החָכְמָהחכמה וְדַ֖עַתוְדַעַתודעת וְשִׂמְחָ֑הוְשִׂמְחָהושמחה וְלַחוֹטֶא֩וְלַחוֹטֶאולחוטא נָתַ֨ןנָתַןנתן עִנְיָ֜ןעִנְיָןענין לֶאֱס֣וֹףלֶאֱסוֹףלאסוף וְלִכְנ֗וֹסוְלִכְנוֹסולכנוס לָתֵת֙לָתֵתלתת לְטוֹב֙לְטוֹבלטוב לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הָֽאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים גַּםגַּםגם־־־זֶ֥הזֶהזה הֶ֖בֶלהֶבֶלהבל וּרְע֥וּתוּרְעוּתורעות רֽוּחַרוּחַרוח׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain