Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Esther 1

1:1 וַיְהִ֖יוַיְהִיויהי בִּימֵ֣יבִּימֵיבימי אֲחַשְׁוֵר֑וֹשׁאֲחַשְׁוֵרוֹשׁאחשורוש ה֣וּאהוּאהוא אֲחַשְׁוֵר֗וֹשׁאֲחַשְׁוֵרוֹשׁאחשורוש הַמֹּלֵךְ֙הַמֹּלֵךְהמלך מֵהֹ֣דּוּמֵהֹדּוּמהדו וְעַדוְעַדועד־־־כּ֔וּשׁכּוּשׁכוש שֶׁ֛בַעשֶׁבַעשבע וְעֶשְׂרִ֥יםוְעֶשְׂרִיםועשרים וּמֵאָ֖הוּמֵאָהומאה מְדִינָֽהמְדִינָהמדינה׃׃׃ 1:2 בַּיָּמִ֖יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֑םהָהֵםההם כְּשֶׁ֣בֶתכְּשֶׁבֶתכשבת ׀׀׀ הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲחַשְׁוֵר֗וֹשׁאֲחַשְׁוֵרוֹשׁאחשורוש עַ֚לעַלעל כִּסֵּ֣אכִּסֵּאכסא מַלְכוּת֔וֹמַלְכוּתוֹמלכותו אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּשׁוּשַׁ֥ןבְּשׁוּשַׁןבשושן הַבִּירָֽההַבִּירָההבירה׃׃׃ 1:3 בִּשְׁנַ֤תבִּשְׁנַתבשנת שָׁלוֹשׁ֙שָׁלוֹשׁשלוש לְמָלְכ֔וֹלְמָלְכוֹלמלכו עָשָׂ֣העָשָׂהעשה מִשְׁתֶּ֔המִשְׁתֶּהמשתה לְכָללְכָללכל־־־שָׂרָ֖יושָׂרָיושריו וַעֲבָדָ֑יווַעֲבָדָיוועבדיו חֵ֣ילחֵילחיל ׀׀׀ פָּרַ֣ספָּרַספרס וּמָדַ֗יוּמָדַיומדי הַֽפַּרְתְּמִ֛יםהַפַּרְתְּמִיםהפרתמים וְשָׂרֵ֥יוְשָׂרֵיושרי הַמְּדִינ֖וֹתהַמְּדִינוֹתהמדינות לְפָנָֽיולְפָנָיולפניו׃׃׃ 1:4 בְּהַרְאֹת֗וֹבְּהַרְאֹתוֹבהראתו אֶתאֶתאת־־־עֹ֙שֶׁר֙עֹשֶׁרעשר כְּב֣וֹדכְּבוֹדכבוד מַלְכוּת֔וֹמַלְכוּתוֹמלכותו וְאֶ֨תוְאֶתואת־־־יְקָ֔ריְקָריקר תִּפְאֶ֖רֶתתִּפְאֶרֶתתפארת גְּדוּלָּת֑וֹגְּדוּלָּתוֹגדולתו יָמִ֣יםיָמִיםימים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים שְׁמוֹנִ֥יםשְׁמוֹנִיםשמונים וּמְאַ֖תוּמְאַתומאת יֽוֹםיוֹםיום׃׃׃ 1:5 וּבִמְל֣וֹאתוּבִמְלוֹאתובמלואת ׀׀׀ הַיָּמִ֣יםהַיָּמִיםהימים הָאֵ֗לֶּההָאֵלֶּההאלה עָשָׂ֣העָשָׂהעשה הַמֶּ֡לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לְכָללְכָללכל־־־הָעָ֣םהָעָםהעם הַנִּמְצְאִים֩הַנִּמְצְאִיםהנמצאים בְּשׁוּשַׁ֨ןבְּשׁוּשַׁןבשושן הַבִּירָ֜ההַבִּירָההבירה לְמִגָּ֧דוֹללְמִגָּדוֹללמגדול וְעַדוְעַדועד־־־קָטָ֛ןקָטָןקטן מִשְׁתֶּ֖המִשְׁתֶּהמשתה שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֑יםיָמִיםימים בַּחֲצַ֕רבַּחֲצַרבחצר גִּנַּ֥תגִּנַּתגנת בִּיתַ֖ןבִּיתַןביתן הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 1:6 ח֣וּרחוּרחור ׀׀׀ כַּרְפַּ֣סכַּרְפַּסכרפס וּתְכֵ֗לֶתוּתְכֵלֶתותכלת אָחוּז֙אָחוּזאחוז בְּחַבְלֵיבְּחַבְלֵיבחבלי־־־ב֣וּץבוּץבוץ וְאַרְגָּמָ֔ןוְאַרְגָּמָןוארגמן עַלעַלעל־־־גְּלִ֥ילֵיגְּלִילֵיגלילי כֶ֖סֶףכֶסֶףכסף וְעַמּ֣וּדֵיוְעַמּוּדֵיועמודי שֵׁ֑שׁשֵׁשׁשש מִטּ֣וֹתמִטּוֹתמטות ׀׀׀ זָהָ֣בזָהָבזהב וָכֶ֗סֶףוָכֶסֶףוכסף עַ֛לעַלעל רִֽצְפַ֥תרִצְפַתרצפת בַּהַטבַּהַטבהט־־־וָשֵׁ֖שׁוָשֵׁשׁושש וְדַ֥רוְדַרודר וְסֹחָֽרֶתוְסֹחָרֶתוסחרת׃׃׃ 1:7 וְהַשְׁקוֹת֙וְהַשְׁקוֹתוהשקות בִּכְלֵ֣יבִּכְלֵיבכלי זָהָ֔בזָהָבזהב וְכֵלִ֖יםוְכֵלִיםוכלים מִכֵּלִ֣יםמִכֵּלִיםמכלים שׁוֹנִ֑יםשׁוֹנִיםשונים וְיֵ֥יןוְיֵיןויין מַלְכ֛וּתמַלְכוּתמלכות רָ֖ברָברב כְּיַ֥דכְּיַדכיד הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 1:8 וְהַשְּׁתִיָּ֥הוְהַשְּׁתִיָּהוהשתיה כַדָּ֖תכַדָּתכדת אֵ֣יןאֵיןאין אֹנֵ֑סאֹנֵסאנס כִּיכִּיכי־־־כֵ֣ןכֵןכן ׀׀׀ יִסַּ֣דיִסַּדיסד הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך עַ֚לעַלעל כָּלכָּלכל־־־רַ֣ברַברב בֵּית֔וֹבֵּיתוֹביתו לַעֲשׂ֖וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות כִּרְצ֥וֹןכִּרְצוֹןכרצון אִישׁאִישׁאיש־־־וָאִֽישׁוָאִישׁואיש׃׃׃ 1:9 גַּ֚םגַּםגם וַשְׁתִּ֣יוַשְׁתִּיושתי הַמַּלְכָּ֔ההַמַּלְכָּההמלכה עָשְׂתָ֖העָשְׂתָהעשתה מִשְׁתֵּ֣המִשְׁתֵּהמשתה נָשִׁ֑יםנָשִׁיםנשים בֵּ֚יתבֵּיתבית הַמַּלְכ֔וּתהַמַּלְכוּתהמלכות אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר לַמֶּ֥לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך אֲחַשְׁוֵרֽוֹשׁאֲחַשְׁוֵרוֹשׁאחשורוש׃׃׃ ססס 1:10 בַּיּוֹם֙בַּיּוֹםביום הַשְּׁבִיעִ֔יהַשְּׁבִיעִיהשביעי כְּט֥וֹבכְּטוֹבכטוב לֵבלֵבלב־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בַּיָּ֑יִןבַּיָּיִןביין אָמַ֡ראָמַראמר לִ֠מְהוּמָןלִמְהוּמָןלמהומן בִּזְּתָ֨אבִּזְּתָאבזתא חַרְבוֹנָ֜אחַרְבוֹנָאחרבונא בִּגְתָ֤אבִּגְתָאבגתא וַאֲבַגְתָא֙וַאֲבַגְתָאואבגתא זֵתַ֣רזֵתַרזתר וְכַרְכַּ֔סוְכַרְכַּסוכרכס שִׁבְעַת֙שִׁבְעַתשבעת הַסָּ֣רִיסִ֔יםהַסָּרִיסִיםהסריסים הַמְשָׁ֣רְתִ֔יםהַמְשָׁרְתִיםהמשרתים אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֖יפְּנֵיפני הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲחַשְׁוֵרֽוֹשׁאֲחַשְׁוֵרוֹשׁאחשורוש׃׃׃ 1:11 לְ֠הָבִיאלְהָבִיאלהביא אֶתאֶתאת־־־וַשְׁתִּ֧יוַשְׁתִּיושתי הַמַּלְכָּ֛ההַמַּלְכָּההמלכה לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בְּכֶ֣תֶרבְּכֶתֶרבכתר מַלְכ֑וּתמַלְכוּתמלכות לְהַרְא֨וֹתלְהַרְאוֹתלהראות הָֽעַמִּ֤יםהָעַמִּיםהעמים וְהַשָּׂרִים֙וְהַשָּׂרִיםוהשרים אֶתאֶתאת־־־יָפְיָ֔הּיָפְיָהּיפיה כִּֽיכִּיכי־־־טוֹבַ֥תטוֹבַתטובת מַרְאֶ֖המַרְאֶהמראה הִֽיאהִיאהיא׃׃׃ 1:12 וַתְּמָאֵ֞ןוַתְּמָאֵןותמאן הַמַּלְכָּ֣ההַמַּלְכָּההמלכה וַשְׁתִּ֗יוַשְׁתִּיושתי לָבוֹא֙לָבוֹאלבוא בִּדְבַ֣רבִּדְבַרבדבר הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּיַ֣דבְּיַדביד הַסָּרִיסִ֑יםהַסָּרִיסִיםהסריסים וַיִּקְצֹ֤ףוַיִּקְצֹףויקצף הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך מְאֹ֔דמְאֹדמאד וַחֲמָת֖וֹוַחֲמָתוֹוחמתו בָּעֲרָ֥הבָּעֲרָהבערה בֽוֹבוֹבו׃׃׃ 1:13 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לַחֲכָמִ֖יםלַחֲכָמִיםלחכמים יֹדְעֵ֣ייֹדְעֵיידעי הָֽעִתִּ֑יםהָעִתִּיםהעתים כִּיכִּיכי־־־כֵן֙כֵןכן דְּבַ֣רדְּבַרדבר הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לִפְנֵ֕ילִפְנֵילפני כָּלכָּלכל־־־יֹדְעֵ֖ייֹדְעֵיידעי דָּ֥תדָּתדת וָדִֽיןוָדִיןודין׃׃׃ 1:14 וְהַקָּרֹ֣בוְהַקָּרֹבוהקרב אֵלָ֗יואֵלָיואליו כַּרְשְׁנָ֤אכַּרְשְׁנָאכרשנא שֵׁתָר֙שֵׁתָרשתר אַדְמָ֣תָאאַדְמָתָאאדמתא תַרְשִׁ֔ישׁתַרְשִׁישׁתרשיש מֶ֥רֶסמֶרֶסמרס מַרְסְנָ֖אמַרְסְנָאמרסנא מְמוּכָ֑ןמְמוּכָןממוכן שִׁבְעַ֞תשִׁבְעַתשבעת שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי ׀׀׀ פָּרַ֣ספָּרַספרס וּמָדַ֗יוּמָדַיומדי רֹאֵי֙רֹאֵיראי פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הַיֹּשְׁבִ֥יםהַיֹּשְׁבִיםהישבים רִאשֹׁנָ֖הרִאשֹׁנָהראשנה בַּמַּלְכֽוּתבַּמַּלְכוּתבמלכות׃׃׃ 1:15 כְּדָת֙כְּדָתכדת מַֽהמַהמה־־־לַּעֲשׂ֔וֹתלַּעֲשׂוֹתלעשות בַּמַּלְכָּ֖הבַּמַּלְכָּהבמלכה וַשְׁתִּ֑יוַשְׁתִּיושתי עַ֣לעַלעל ׀׀׀ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־עָשְׂתָ֗העָשְׂתָהעשתה אֶֽתאֶתאת־־־מַאֲמַר֙מַאֲמַרמאמר הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲחַשְׁוֵר֔וֹשׁאֲחַשְׁוֵרוֹשׁאחשורוש בְּיַ֖דבְּיַדביד הַסָּרִיסִֽיםהַסָּרִיסִיםהסריסים׃׃׃ ססס 1:16 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר [מוּמְכָן כ][מוּמְכָן כ][מומכן כ] (מְמוּכָ֗ן ק)(מְמוּכָן ק)(ממוכן ק) לִפְנֵ֤ילִפְנֵילפני הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך וְהַשָּׂרִ֔יםוְהַשָּׂרִיםוהשרים לֹ֤אלֹאלא עַלעַלעל־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך לְבַדּ֔וֹלְבַדּוֹלבדו עָוְתָ֖העָוְתָהעותה וַשְׁתִּ֣יוַשְׁתִּיושתי הַמַּלְכָּ֑ההַמַּלְכָּההמלכה כִּ֤יכִּיכי עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־הַשָּׂרִים֙הַשָּׂרִיםהשרים וְעַלוְעַלועל־־־כָּלכָּלכל־־־הָ֣עַמִּ֔יםהָעַמִּיםהעמים אֲשֶׁ֕ראֲשֶׁראשר בְּכָלבְּכָלבכל־־־מְדִינ֖וֹתמְדִינוֹתמדינות הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲחַשְׁוֵרֽוֹשׁאֲחַשְׁוֵרוֹשׁאחשורוש׃׃׃ 1:17 כִּֽיכִּיכי־־־יֵצֵ֤איֵצֵאיצא דְבַרדְבַרדבר־־־הַמַּלְכָּה֙הַמַּלְכָּההמלכה עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־הַנָּשִׁ֔יםהַנָּשִׁיםהנשים לְהַבְז֥וֹתלְהַבְזוֹתלהבזות בַּעְלֵיהֶ֖ןבַּעְלֵיהֶןבעליהן בְּעֵינֵיהֶ֑ןבְּעֵינֵיהֶןבעיניהן בְּאָמְרָ֗םבְּאָמְרָםבאמרם הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲחַשְׁוֵר֡וֹשׁאֲחַשְׁוֵרוֹשׁאחשורוש אָמַ֞ראָמַראמר לְהָבִ֨יאלְהָבִיאלהביא אֶתאֶתאת־־־וַשְׁתִּ֧יוַשְׁתִּיושתי הַמַּלְכָּ֛ההַמַּלְכָּההמלכה לְפָנָ֖יולְפָנָיולפניו וְלֹאוְלֹאולא־־־בָֽאָהבָאָהבאה׃׃׃ 1:18 וְֽהַיּ֨וֹםוְהַיּוֹםוהיום הַזֶּ֜ההַזֶּההזה תֹּאמַ֣רְנָהתֹּאמַרְנָהתאמרנה ׀׀׀ שָׂר֣וֹתשָׂרוֹתשרות פָּֽרַספָּרַספרס־־־וּמָדַ֗יוּמָדַיומדי אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר שָֽׁמְעוּ֙שָׁמְעוּשמעו אֶתאֶתאת־־־דְּבַ֣רדְּבַרדבר הַמַּלְכָּ֔ההַמַּלְכָּההמלכה לְכֹ֖ללְכֹללכל שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וּכְדַ֖יוּכְדַיוכדי בִּזָּי֥וֹןבִּזָּיוֹןבזיון וָקָֽצֶףוָקָצֶףוקצף׃׃׃ 1:19 אִםאִםאם־־־עַלעַלעל־־־הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך ט֗וֹבטוֹבטוב יֵצֵ֤איֵצֵאיצא דְבַרדְבַרדבר־־־מַלְכוּת֙מַלְכוּתמלכות מִלְּפָנָ֔יומִלְּפָנָיומלפניו וְיִכָּתֵ֛בוְיִכָּתֵבויכתב בְּדָתֵ֥יבְּדָתֵיבדתי פָֽרַספָרַספרס־־־וּמָדַ֖יוּמָדַיומדי וְלֹ֣אוְלֹאולא יַעֲב֑וֹריַעֲבוֹריעבור אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־תָב֜וֹאתָבוֹאתבוא וַשְׁתִּ֗יוַשְׁתִּיושתי לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲחַשְׁוֵר֔וֹשׁאֲחַשְׁוֵרוֹשׁאחשורוש וּמַלְכוּתָהּ֙וּמַלְכוּתָהּומלכותה יִתֵּ֣ןיִתֵּןיתן הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לִרְעוּתָ֖הּלִרְעוּתָהּלרעותה הַטּוֹבָ֥ההַטּוֹבָההטובה מִמֶּֽנָּהמִמֶּנָּהממנה׃׃׃ 1:20 וְנִשְׁמַע֩וְנִשְׁמַעונשמע פִּתְגָ֨םפִּתְגָםפתגם הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־יַעֲשֶׂה֙יַעֲשֶׂהיעשה בְּכָלבְּכָלבכל־־־מַלְכוּת֔וֹמַלְכוּתוֹמלכותו כִּ֥יכִּיכי רַבָּ֖הרַבָּהרבה הִ֑יאהִיאהיא וְכָלוְכָלוכל־־־הַנָּשִׁ֗יםהַנָּשִׁיםהנשים יִתְּנ֤וּיִתְּנוּיתנו יְקָר֙יְקָריקר לְבַעְלֵיהֶ֔ןלְבַעְלֵיהֶןלבעליהן לְמִגָּד֖וֹללְמִגָּדוֹללמגדול וְעַדוְעַדועד־־־קָטָֽןקָטָןקטן׃׃׃ 1:21 וַיִּיטַב֙וַיִּיטַבוייטב הַדָּבָ֔רהַדָּבָרהדבר בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְהַשָּׂרִ֑יםוְהַשָּׂרִיםוהשרים וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כִּדְבַ֥רכִּדְבַרכדבר מְמוּכָֽןמְמוּכָןממוכן׃׃׃ 1:22 וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח סְפָרִים֙סְפָרִיםספרים אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־מְדִינ֣וֹתמְדִינוֹתמדינות הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־מְדִינָ֤המְדִינָהמדינה וּמְדִינָה֙וּמְדִינָהומדינה כִּכְתָבָ֔הּכִּכְתָבָהּככתבה וְאֶלוְאֶלואל־־־עַ֥םעַםעם וָעָ֖םוָעָםועם כִּלְשׁוֹנ֑וֹכִּלְשׁוֹנוֹכלשונו לִהְי֤וֹתלִהְיוֹתלהיות כָּלכָּלכל־־־אִישׁ֙אִישׁאיש שֹׂרֵ֣רשֹׂרֵרשרר בְּבֵית֔וֹבְּבֵיתוֹבביתו וּמְדַבֵּ֖רוּמְדַבֵּרומדבר כִּלְשׁ֥וֹןכִּלְשׁוֹןכלשון עַמּֽוֹעַמּוֹעמו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain