Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Esther 4

4:1 וּמָרְדֳּכַ֗יוּמָרְדֳּכַיומרדכי יָדַע֙יָדַעידע אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נַעֲשָׂ֔הנַעֲשָׂהנעשה וַיִּקְרַ֤עוַיִּקְרַעויקרע מָרְדֳּכַי֙מָרְדֳּכַימרדכי אֶתאֶתאת־־־בְּגָדָ֔יובְּגָדָיובגדיו וַיִּלְבַּ֥שׁוַיִּלְבַּשׁוילבש שַׂ֖קשַׂקשק וָאֵ֑פֶרוָאֵפֶרואפר וַיֵּצֵא֙וַיֵּצֵאויצא בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הָעִ֔ירהָעִירהעיר וַיִּזְעַ֛קוַיִּזְעַקויזעק זְעָקָ֥הזְעָקָהזעקה גְדֹלָ֖הגְדֹלָהגדלה וּמָרָֽהוּמָרָהומרה׃׃׃ 4:2 וַיָּב֕וֹאוַיָּבוֹאויבוא עַ֖דעַדעד לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני שַֽׁעַרשַׁעַרשער־־־הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כִּ֣יכִּיכי אֵ֥יןאֵיןאין לָב֛וֹאלָבוֹאלבוא אֶלאֶלאל־־־שַׁ֥עַרשַׁעַרשער הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בִּלְב֥וּשׁבִּלְבוּשׁבלבוש שָֽׂקשָׂקשק׃׃׃ 4:3 וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־מְדִינָ֣המְדִינָהמדינה וּמְדִינָ֗הוּמְדִינָהומדינה מְקוֹם֙מְקוֹםמקום אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר דְּבַרדְּבַרדבר־־־הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְדָתוֹ֙וְדָתוֹודתו מַגִּ֔יעַמַגִּיעַמגיע אֵ֤בֶלאֵבֶלאבל גָּדוֹל֙גָּדוֹלגדול לַיְּהוּדִ֔יםלַיְּהוּדִיםליהודים וְצ֥וֹםוְצוֹםוצום וּבְכִ֖יוּבְכִיובכי וּמִסְפֵּ֑דוּמִסְפֵּדומספד שַׂ֣קשַׂקשק וָאֵ֔פֶרוָאֵפֶרואפר יֻצַּ֖עיֻצַּעיצע לָֽרַבִּֽיםלָרַבִּיםלרבים׃׃׃ 4:4 וַ֠תָּבוֹאינָהוַתָּבוֹאינָהותבואינה נַעֲר֨וֹתנַעֲרוֹתנערות אֶסְתֵּ֤ראֶסְתֵּראסתר וְסָרִיסֶ֙יהָ֙וְסָרִיסֶיהָוסריסיה וַיַּגִּ֣ידוּוַיַּגִּידוּויגידו לָ֔הּלָהּלה וַתִּתְחַלְחַ֥לוַתִּתְחַלְחַלותתחלחל הַמַּלְכָּ֖ההַמַּלְכָּההמלכה מְאֹ֑דמְאֹדמאד וַתִּשְׁלַ֨חוַתִּשְׁלַחותשלח בְּגָדִ֜יםבְּגָדִיםבגדים לְהַלְבִּ֣ישׁלְהַלְבִּישׁלהלביש אֶֽתאֶתאת־־־מָרְדֳּכַ֗ימָרְדֳּכַימרדכי וּלְהָסִ֥ירוּלְהָסִירולהסיר שַׂקּ֛וֹשַׂקּוֹשקו מֵעָלָ֖יומֵעָלָיומעליו וְלֹ֥אוְלֹאולא קִבֵּֽלקִבֵּלקבל׃׃׃ 4:5 וַתִּקְרָא֩וַתִּקְרָאותקרא אֶסְתֵּ֨ראֶסְתֵּראסתר לַהֲתָ֜ךְלַהֲתָךְלהתך מִסָּרִיסֵ֤ימִסָּרִיסֵימסריסי הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֶעֱמִ֣ידהֶעֱמִידהעמיד לְפָנֶ֔יהָלְפָנֶיהָלפניה וַתְּצַוֵּ֖הוּוַתְּצַוֵּהוּותצוהו עַֽלעַלעל־־־מָרְדֳּכָ֑ימָרְדֳּכָימרדכי לָדַ֥עַתלָדַעַתלדעת מַהמַהמה־־־זֶּ֖הזֶּהזה וְעַלוְעַלועל־־־מַהמַהמה־־־זֶּֽהזֶּהזה׃׃׃ 4:6 וַיֵּצֵ֥אוַיֵּצֵאויצא הֲתָ֖ךְהֲתָךְהתך אֶֽלאֶלאל־־־מָרְדֳּכָ֑ימָרְדֳּכָימרדכי אֶלאֶלאל־־־רְח֣וֹברְחוֹברחוב הָעִ֔ירהָעִירהעיר אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני שַֽׁעַרשַׁעַרשער־־־הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 4:7 וַיַּגֶּדוַיַּגֶּדויגד־־־ל֣וֹלוֹלו מָרְדֳּכַ֔ימָרְדֳּכַימרדכי אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר קָרָ֑הוּקָרָהוּקרהו וְאֵ֣תוְאֵתואת ׀׀׀ פָּרָשַׁ֣תפָּרָשַׁתפרשת הַכֶּ֗סֶףהַכֶּסֶףהכסף אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אָמַ֤ראָמַראמר הָמָן֙הָמָןהמן לִ֠שְׁקוֹללִשְׁקוֹללשקול עַלעַלעל־־־גִּנְזֵ֥יגִּנְזֵיגנזי הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך [בַּיְּהוּדִיִּים כ][בַּיְּהוּדִיִּים כ][ביהודיים כ] (בַּיְּהוּדִ֖ים ק)(בַּיְּהוּדִים ק)(ביהודים ק) לְאַבְּדָֽםלְאַבְּדָםלאבדם׃׃׃ 4:8 וְאֶתוְאֶתואת־־־פַּתְשֶׁ֣גֶןפַּתְשֶׁגֶןפתשגן כְּתָֽבכְּתָבכתב־־־הַ֠דָּתהַדָּתהדת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִתַּ֨ןנִתַּןנתן בְּשׁוּשָׁ֤ןבְּשׁוּשָׁןבשושן לְהַשְׁמִידָם֙לְהַשְׁמִידָםלהשמידם נָ֣תַןנָתַןנתן ל֔וֹלוֹלו לְהַרְא֥וֹתלְהַרְאוֹתלהראות אֶתאֶתאת־־־אֶסְתֵּ֖ראֶסְתֵּראסתר וּלְהַגִּ֣ידוּלְהַגִּידולהגיד לָ֑הּלָהּלה וּלְצַוּ֣וֹתוּלְצַוּוֹתולצוות עָלֶ֗יהָעָלֶיהָעליה לָב֨וֹאלָבוֹאלבוא אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֧לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לְהִֽתְחַנֶּןלְהִתְחַנֶּןלהתחנן־־־ל֛וֹלוֹלו וּלְבַקֵּ֥שׁוּלְבַקֵּשׁולבקש מִלְּפָנָ֖יומִלְּפָנָיומלפניו עַלעַלעל־־־עַמָּֽהּעַמָּהּעמה׃׃׃ 4:9 וַיָּב֖וֹאוַיָּבוֹאויבוא הֲתָ֑ךְהֲתָךְהתך וַיַּגֵּ֣דוַיַּגֵּדויגד לְאֶסְתֵּ֔רלְאֶסְתֵּרלאסתר אֵ֖תאֵתאת דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי מָרְדֳּכָֽימָרְדֳּכָימרדכי׃׃׃ 4:10 וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֶסְתֵּר֙אֶסְתֵּראסתר לַהֲתָ֔ךְלַהֲתָךְלהתך וַתְּצַוֵּ֖הוּוַתְּצַוֵּהוּותצוהו אֶֽלאֶלאל־־־מָרְדֳּכָֽימָרְדֳּכָימרדכי׃׃׃ 4:11 כָּלכָּלכל־־־עַבְדֵ֣יעַבְדֵיעבדי הַמֶּ֡לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְעַםוְעַםועם־־־מְדִינ֨וֹתמְדִינוֹתמדינות הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך יֽוֹדְעִ֗יםיוֹדְעִיםיודעים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר כָּלכָּלכל־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש וְאִשָּׁ֡הוְאִשָּׁהואשה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יָבֽוֹאיָבוֹאיבוא־־־אֶלאֶלאל־־־הַמֶּלֶךְ֩הַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־הֶחָצֵ֨רהֶחָצֵרהחצר הַפְּנִימִ֜יתהַפְּנִימִיתהפנימית אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יִקָּרֵ֗איִקָּרֵאיקרא אַחַ֤תאַחַתאחת דָּתוֹ֙דָּתוֹדתו לְהָמִ֔יתלְהָמִיתלהמית לְ֠בַדלְבַדלבד מֵאֲשֶׁ֨רמֵאֲשֶׁרמאשר יֽוֹשִׁיטיוֹשִׁיטיושיט־־־ל֥וֹלוֹלו הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־שַׁרְבִ֥יטשַׁרְבִיטשרביט הַזָּהָ֖בהַזָּהָבהזהב וְחָיָ֑הוְחָיָהוחיה וַאֲנִ֗יוַאֲנִיואני לֹ֤אלֹאלא נִקְרֵ֙אתי֙נִקְרֵאתינקראתי לָב֣וֹאלָבוֹאלבוא אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך זֶ֖הזֶהזה שְׁלוֹשִׁ֥יםשְׁלוֹשִׁיםשלושים יֽוֹםיוֹםיום׃׃׃ 4:12 וַיַּגִּ֣ידוּוַיַּגִּידוּויגידו לְמָרְדֳּכָ֔ילְמָרְדֳּכָילמרדכי אֵ֖תאֵתאת דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי אֶסְתֵּֽראֶסְתֵּראסתר׃׃׃ פפפ
4:13 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מָרְדֳּכַ֖ימָרְדֳּכַימרדכי לְהָשִׁ֣יבלְהָשִׁיבלהשיב אֶלאֶלאל־־־אֶסְתֵּ֑ראֶסְתֵּראסתר אַלאַלאל־־־תְּדַמִּ֣יתְּדַמִּיתדמי בְנַפְשֵׁ֔ךְבְנַפְשֵׁךְבנפשך לְהִמָּלֵ֥טלְהִמָּלֵטלהמלט בֵּיתבֵּיתבית־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך מִכָּלמִכָּלמכל־־־הַיְּהוּדִֽיםהַיְּהוּדִיםהיהודים׃׃׃ 4:14 כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־הַחֲרֵ֣שׁהַחֲרֵשׁהחרש תַּחֲרִישִׁי֮תַּחֲרִישִׁיתחרישי בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַזֹּאת֒הַזֹּאתהזאת רֶ֣וַחרֶוַחרוח וְהַצָּלָ֞הוְהַצָּלָהוהצלה יַעֲמ֤וֹדיַעֲמוֹדיעמוד לַיְּהוּדִים֙לַיְּהוּדִיםליהודים מִמָּק֣וֹםמִמָּקוֹםממקום אַחֵ֔ראַחֵראחר וְאַ֥תְּוְאַתְּואת וּבֵיתוּבֵיתובית־־־אָבִ֖יךְאָבִיךְאביך תֹּאבֵ֑דוּתֹּאבֵדוּתאבדו וּמִ֣יוּמִיומי יוֹדֵ֔עַיוֹדֵעַיודע אִםאִםאם־־־לְעֵ֣תלְעֵתלעת כָּזֹ֔אתכָּזֹאתכזאת הִגַּ֖עַתְּהִגַּעַתְּהגעת לַמַּלְכֽוּתלַמַּלְכוּתלמלכות׃׃׃ 4:15 וַתֹּ֥אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֶסְתֵּ֖ראֶסְתֵּראסתר לְהָשִׁ֥יבלְהָשִׁיבלהשיב אֶֽלאֶלאל־־־מָרְדֳּכָֽימָרְדֳּכָימרדכי׃׃׃ 4:16 לֵךְ֩לֵךְלך כְּנ֨וֹסכְּנוֹסכנוס אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַיְּהוּדִ֜יםהַיְּהוּדִיםהיהודים הַֽנִּמְצְאִ֣יםהַנִּמְצְאִיםהנמצאים בְּשׁוּשָׁ֗ןבְּשׁוּשָׁןבשושן וְצ֣וּמוּוְצוּמוּוצומו עָ֠לַיעָלַיעלי וְאַלוְאַלואל־־־תֹּאכְל֨וּתֹּאכְלוּתאכלו וְאַלוְאַלואל־־־תִּשְׁתּ֜וּתִּשְׁתּוּתשתו שְׁלֹ֤שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת יָמִים֙יָמִיםימים לַ֣יְלָהלַיְלָהלילה וָי֔וֹםוָיוֹםויום גַּםגַּםגם־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני וְנַעֲרֹתַ֖יוְנַעֲרֹתַיונערתי אָצ֣וּםאָצוּםאצום כֵּ֑ןכֵּןכן וּבְכֵ֞ןוּבְכֵןובכן אָב֤וֹאאָבוֹאאבוא אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־כַדָּ֔תכַדָּתכדת וְכַאֲשֶׁ֥רוְכַאֲשֶׁרוכאשר אָבַ֖דְתִּיאָבַדְתִּיאבדתי אָבָֽדְתִּיאָבָדְתִּיאבדתי׃׃׃ 4:17 וַֽיַּעֲבֹ֖רוַיַּעֲבֹרויעבר מָרְדֳּכָ֑ימָרְדֳּכָימרדכי וַיַּ֕עַשׂוַיַּעַשׂויעש כְּכֹ֛לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוְּתָ֥הצִוְּתָהצותה עָלָ֖יועָלָיועליו אֶסְתֵּֽראֶסְתֵּראסתר׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain