Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Esther 7

7:1 וַיָּבֹ֤אוַיָּבֹאויבא הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך וְהָמָ֔ןוְהָמָןוהמן לִשְׁתּ֖וֹתלִשְׁתּוֹתלשתות עִםעִםעם־־־אֶסְתֵּ֥ראֶסְתֵּראסתר הַמַּלְכָּֽההַמַּלְכָּההמלכה׃׃׃ 7:2 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֨לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לְאֶסְתֵּ֜רלְאֶסְתֵּרלאסתר גַּ֣םגַּםגם בַּיּ֤וֹםבַּיּוֹםביום הַשֵּׁנִי֙הַשֵּׁנִיהשני בְּמִשְׁתֵּ֣הבְּמִשְׁתֵּהבמשתה הַיַּ֔יִןהַיַּיִןהיין מַהמַהמה־־־שְּׁאֵלָתֵ֛ךְשְּׁאֵלָתֵךְשאלתך אֶסְתֵּ֥ראֶסְתֵּראסתר הַמַּלְכָּ֖ההַמַּלְכָּההמלכה וְתִנָּ֣תֵֽןוְתִנָּתֵןותנתן לָ֑ךְלָךְלך וּמַהוּמַהומה־־־בַּקָּשָׁתֵ֛ךְבַּקָּשָׁתֵךְבקשתך עַדעַדעד־־־חֲצִ֥יחֲצִיחצי הַמַּלְכ֖וּתהַמַּלְכוּתהמלכות וְתֵעָֽשׂוְתֵעָשׂותעש׃׃׃ 7:3 וַתַּ֨עַןוַתַּעַןותען אֶסְתֵּ֤ראֶסְתֵּראסתר הַמַּלְכָּה֙הַמַּלְכָּההמלכה וַתֹּאמַ֔רוַתֹּאמַרותאמר אִםאִםאם־־־מָצָ֨אתִימָצָאתִימצאתי חֵ֤ןחֵןחן בְּעֵינֶ֙יךָ֙בְּעֵינֶיךָבעיניך הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְאִםוְאִםואם־־־עַלעַלעל־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך ט֑וֹבטוֹבטוב תִּנָּֽתֶןתִּנָּתֶןתנתן־־־לִ֤ילִילי נַפְשִׁי֙נַפְשִׁינפשי בִּשְׁאֵ֣לָתִ֔יבִּשְׁאֵלָתִיבשאלתי וְעַמִּ֖יוְעַמִּיועמי בְּבַקָּשָׁתִֽיבְּבַקָּשָׁתִיבבקשתי׃׃׃ 7:4 כִּ֤יכִּיכי נִמְכַּ֙רְנוּ֙נִמְכַּרְנוּנמכרנו אֲנִ֣יאֲנִיאני וְעַמִּ֔יוְעַמִּיועמי לְהַשְׁמִ֖ידלְהַשְׁמִידלהשמיד לַהֲר֣וֹגלַהֲרוֹגלהרוג וּלְאַבֵּ֑דוּלְאַבֵּדולאבד וְ֠אִלּוּוְאִלּוּואלו לַעֲבָדִ֨יםלַעֲבָדִיםלעבדים וְלִשְׁפָח֤וֹתוְלִשְׁפָחוֹתולשפחות נִמְכַּ֙רְנוּ֙נִמְכַּרְנוּנמכרנו הֶחֱרַ֔שְׁתִּיהֶחֱרַשְׁתִּיהחרשתי כִּ֣יכִּיכי אֵ֥יןאֵיןאין הַצָּ֛רהַצָּרהצר שֹׁוֶ֖השֹׁוֶהשוה בְּנֵ֥זֶקבְּנֵזֶקבנזק הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ ססס 7:5 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲחַשְׁוֵר֔וֹשׁאֲחַשְׁוֵרוֹשׁאחשורוש וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְאֶסְתֵּ֣רלְאֶסְתֵּרלאסתר הַמַּלְכָּ֑ההַמַּלְכָּההמלכה מִ֣ימִימי ה֥וּאהוּאהוא זֶה֙זֶהזה וְאֵֽיוְאֵיואי־־־זֶ֣הזֶהזה ה֔וּאהוּאהוא אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־מְלָא֥וֹמְלָאוֹמלאו לִבּ֖וֹלִבּוֹלבו לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות כֵּֽןכֵּןכן׃׃׃ 7:6 וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר־־־אֶסְתֵּ֔ראֶסְתֵּראסתר אִ֚ישׁאִישׁאיש צַ֣רצַרצר וְאוֹיֵ֔בוְאוֹיֵבואויב הָמָ֥ןהָמָןהמן הָרָ֖עהָרָעהרע הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וְהָמָ֣ןוְהָמָןוהמן נִבְעַ֔תנִבְעַתנבעת מִלִּפְנֵ֥ימִלִּפְנֵימלפני הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְהַמַּלְכָּֽהוְהַמַּלְכָּהוהמלכה׃׃׃ 7:7 וְהַמֶּ֜לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך קָ֤םקָםקם בַּחֲמָתוֹ֙בַּחֲמָתוֹבחמתו מִמִּשְׁתֵּ֣המִמִּשְׁתֵּהממשתה הַיַּ֔יִןהַיַּיִןהיין אֶלאֶלאל־־־גִּנַּ֖תגִּנַּתגנת הַבִּיתָ֑ןהַבִּיתָןהביתן וְהָמָ֣ןוְהָמָןוהמן עָמַ֗דעָמַדעמד לְבַקֵּ֤שׁלְבַקֵּשׁלבקש עַלעַלעל־־־נַפְשׁוֹ֙נַפְשׁוֹנפשו מֵֽאֶסְתֵּ֣רמֵאֶסְתֵּרמאסתר הַמַּלְכָּ֔ההַמַּלְכָּההמלכה כִּ֣יכִּיכי רָאָ֔הרָאָהראה כִּֽיכִּיכי־־־כָלְתָ֥הכָלְתָהכלתה אֵלָ֛יואֵלָיואליו הָרָעָ֖ההָרָעָההרעה מֵאֵ֥תמֵאֵתמאת הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 7:8 וְהַמֶּ֡לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך שָׁב֩שָׁבשב מִגִּנַּ֨תמִגִּנַּתמגנת הַבִּיתָ֜ןהַבִּיתָןהביתן אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית ׀׀׀ מִשְׁתֵּ֣המִשְׁתֵּהמשתה הַיַּ֗יִןהַיַּיִןהיין וְהָמָן֙וְהָמָןוהמן נֹפֵ֔לנֹפֵלנפל עַלעַלעל־־־הַמִּטָּה֙הַמִּטָּההמטה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֶסְתֵּ֣ראֶסְתֵּראסתר עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הֲ֠גַםהֲגַםהגם לִכְבּ֧וֹשׁלִכְבּוֹשׁלכבוש אֶתאֶתאת־־־הַמַּלְכָּ֛ההַמַּלְכָּההמלכה עִמִּ֖יעִמִּיעמי בַּבָּ֑יִתבַּבָּיִתבבית הַדָּבָ֗רהַדָּבָרהדבר יָצָא֙יָצָאיצא מִפִּ֣ימִפִּימפי הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וּפְנֵ֥יוּפְנֵיופני הָמָ֖ןהָמָןהמן חָפֽוּחָפוּחפו׃׃׃ ססס 7:9 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר חַ֠רְבוֹנָהחַרְבוֹנָהחרבונה אֶחָ֨דאֶחָדאחד מִןמִןמן־־־הַסָּרִיסִ֜יםהַסָּרִיסִיםהסריסים לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך גַּ֣םגַּםגם הִנֵּההִנֵּההנה־־־הָעֵ֣ץהָעֵץהעץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֪העָשָׂהעשה הָמָ֟ןהָמָןהמן לְֽמָרְדֳּכַ֞ילְמָרְדֳּכַילמרדכי אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר דִּבֶּרדִּבֶּרדבר־־־ט֣וֹבטוֹבטוב עַלעַלעל־־־הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך עֹמֵד֙עֹמֵדעמד בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית הָמָ֔ןהָמָןהמן גָּבֹ֖הַּגָּבֹהַּגבה חֲמִשִּׁ֣יםחֲמִשִּׁיםחמשים אַמָּ֑האַמָּהאמה וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך תְּלֻ֥הוּתְּלֻהוּתלהו עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 7:10 וַיִּתְלוּ֙וַיִּתְלוּויתלו אֶתאֶתאת־־־הָמָ֔ןהָמָןהמן עַלעַלעל־־־הָעֵ֖ץהָעֵץהעץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵכִ֣יןהֵכִיןהכין לְמָרְדֳּכָ֑ילְמָרְדֳּכָילמרדכי וַחֲמַ֥תוַחֲמַתוחמת הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שָׁכָֽכָהשָׁכָכָהשככה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain