Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 15

15:1 אָ֣זאָזאז יָשִֽׁיריָשִׁירישיר־־־מֹשֶׁה֩מֹשֶׁהמשה וּבְנֵ֨יוּבְנֵיובני יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־הַשִּׁירָ֤ההַשִּׁירָההשירה הַזֹּאת֙הַזֹּאתהזאת לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה וַיֹּאמְר֖וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אָשִׁ֤ירָהאָשִׁירָהאשירה לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה כִּֽיכִּיכי־־־גָאֹ֣הגָאֹהגאה גָּאָ֔הגָּאָהגאה ס֥וּססוּססוס וְרֹכְב֖וֹוְרֹכְבוֹורכבו רָמָ֥הרָמָהרמה בַיָּֽםבַיָּםבים׃׃׃ 15:2 עָזִּ֤יעָזִּיעזי וְזִמְרָת֙וְזִמְרָתוזמרת יָ֔הּיָהּיה וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־לִ֖ילִילי לִֽישׁוּעָ֑הלִישׁוּעָהלישועה זֶ֤הזֶהזה אֵלִי֙אֵלִיאלי וְאַנְוֵ֔הוּוְאַנְוֵהוּואנוהו אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי אָבִ֖יאָבִיאבי וַאֲרֹמְמֶֽנְהוּוַאֲרֹמְמֶנְהוּוארממנהו׃׃׃ 15:3 יְהוָ֖היְהוָהיהוה אִ֣ישׁאִישׁאיש מִלְחָמָ֑המִלְחָמָהמלחמה יְהוָ֖היְהוָהיהוה שְׁמֽוֹשְׁמוֹשמו׃׃׃ 15:4 מַרְכְּבֹ֥תמַרְכְּבֹתמרכבת פַּרְעֹ֛הפַּרְעֹהפרעה וְחֵיל֖וֹוְחֵילוֹוחילו יָרָ֣היָרָהירה בַיָּ֑םבַיָּםבים וּמִבְחַ֥רוּמִבְחַרומבחר שָֽׁלִשָׁ֖יושָׁלִשָׁיושלשיו טֻבְּע֥וּטֻבְּעוּטבעו בְיַםבְיַםבים־־־סֽוּףסוּףסוף׃׃׃ 15:5 תְּהֹמֹ֖תתְּהֹמֹתתהמת יְכַסְיֻ֑מוּיְכַסְיֻמוּיכסימו יָרְד֥וּיָרְדוּירדו בִמְצוֹלֹ֖תבִמְצוֹלֹתבמצולת כְּמוֹכְּמוֹכמו־־־אָֽבֶןאָבֶןאבן׃׃׃ 15:6 יְמִֽינְךָ֣יְמִינְךָימינך יְהוָ֔היְהוָהיהוה נֶאְדָּרִ֖ינֶאְדָּרִינאדרי בַּכֹּ֑חַבַּכֹּחַבכח יְמִֽינְךָ֥יְמִינְךָימינך יְהוָ֖היְהוָהיהוה תִּרְעַ֥ץתִּרְעַץתרעץ אוֹיֵֽבאוֹיֵבאויב׃׃׃ 15:7 וּבְרֹ֥בוּבְרֹבוברב גְּאוֹנְךָ֖גְּאוֹנְךָגאונך תַּהֲרֹ֣סתַּהֲרֹסתהרס קָמֶ֑יךָקָמֶיךָקמיך תְּשַׁלַּח֙תְּשַׁלַּחתשלח חֲרֹ֣נְךָ֔חֲרֹנְךָחרנך יֹאכְלֵ֖מוֹיֹאכְלֵמוֹיאכלמו כַּקַּֽשׁכַּקַּשׁכקש׃׃׃ 15:8 וּבְר֤וּחַוּבְרוּחַוברוח אַפֶּ֙יךָ֙אַפֶּיךָאפיך נֶ֣עֶרְמוּנֶעֶרְמוּנערמו מַ֔יִםמַיִםמים נִצְּב֥וּנִצְּבוּנצבו כְמוֹכְמוֹכמו־־־נֵ֖דנֵדנד נֹזְלִ֑יםנֹזְלִיםנזלים קָֽפְא֥וּקָפְאוּקפאו תְהֹמֹ֖תתְהֹמֹתתהמת בְּלֶבבְּלֶבבלב־־־יָֽםיָםים׃׃׃ 15:9 אָמַ֥ראָמַראמר אוֹיֵ֛באוֹיֵבאויב אֶרְדֹּ֥ףאֶרְדֹּףארדף אַשִּׂ֖יגאַשִּׂיגאשיג אֲחַלֵּ֣קאֲחַלֵּקאחלק שָׁלָ֑לשָׁלָלשלל תִּמְלָאֵ֣מוֹתִּמְלָאֵמוֹתמלאמו נַפְשִׁ֔ינַפְשִׁינפשי אָרִ֣יקאָרִיקאריק חַרְבִּ֔יחַרְבִּיחרבי תּוֹרִישֵׁ֖מוֹתּוֹרִישֵׁמוֹתורישמו יָדִֽייָדִיידי׃׃׃ 15:10 נָשַׁ֥פְתָּנָשַׁפְתָּנשפת בְרוּחֲךָ֖בְרוּחֲךָברוחך כִּסָּ֣מוֹכִּסָּמוֹכסמו יָ֑םיָםים צָֽלֲלוּ֙צָלֲלוּצללו כַּֽעוֹפֶ֔רֶתכַּעוֹפֶרֶתכעופרת בְּמַ֖יִםבְּמַיִםבמים אַדִּירִֽיםאַדִּירִיםאדירים׃׃׃ 15:11 מִֽימִימי־־־כָמֹ֤כָהכָמֹכָהכמכה בָּֽאֵלִם֙בָּאֵלִםבאלם יְהוָ֔היְהוָהיהוה מִ֥ימִימי כָּמֹ֖כָהכָּמֹכָהכמכה נֶאְדָּ֣רנֶאְדָּרנאדר בַּקֹּ֑דֶשׁבַּקֹּדֶשׁבקדש נוֹרָ֥אנוֹרָאנורא תְהִלֹּ֖תתְהִלֹּתתהלת עֹ֥שֵׂהעֹשֵׂהעשה פֶֽלֶאפֶלֶאפלא׃׃׃ 15:12 נָטִ֙יתָ֙נָטִיתָנטית יְמִ֣ינְךָ֔יְמִינְךָימינך תִּבְלָעֵ֖מוֹתִּבְלָעֵמוֹתבלעמו אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 15:13 נָחִ֥יתָנָחִיתָנחית בְחַסְדְּךָ֖בְחַסְדְּךָבחסדך עַםעַםעם־־־ז֣וּזוּזו גָּאָ֑לְתָּגָּאָלְתָּגאלת נֵהַ֥לְתָּנֵהַלְתָּנהלת בְעָזְּךָ֖בְעָזְּךָבעזך אֶלאֶלאל־־־נְוֵ֥הנְוֵהנוה קָדְשֶֽׁךָקָדְשֶׁךָקדשך׃׃׃ 15:14 שָֽׁמְע֥וּשָׁמְעוּשמעו עַמִּ֖יםעַמִּיםעמים יִרְגָּז֑וּןיִרְגָּזוּןירגזון חִ֣ילחִילחיל אָחַ֔זאָחַזאחז יֹשְׁבֵ֖ייֹשְׁבֵיישבי פְּלָֽשֶׁתפְּלָשֶׁתפלשת׃׃׃ 15:15 אָ֤זאָזאז נִבְהֲלוּ֙נִבְהֲלוּנבהלו אַלּוּפֵ֣יאַלּוּפֵיאלופי אֱד֔וֹםאֱדוֹםאדום אֵילֵ֣יאֵילֵיאילי מוֹאָ֔במוֹאָבמואב יֹֽאחֲזֵ֖מוֹיֹאחֲזֵמוֹיאחזמו רָ֑עַדרָעַדרעד נָמֹ֕גוּנָמֹגוּנמגו כֹּ֖לכֹּלכל יֹשְׁבֵ֥ייֹשְׁבֵיישבי כְנָֽעַןכְנָעַןכנען׃׃׃ 15:16 תִּפֹּ֨לתִּפֹּלתפל עֲלֵיהֶ֤םעֲלֵיהֶםעליהם אֵימָ֙תָה֙אֵימָתָהאימתה וָפַ֔חַדוָפַחַדופחד בִּגְדֹ֥לבִּגְדֹלבגדל זְרוֹעֲךָ֖זְרוֹעֲךָזרועך יִדְּמ֣וּיִדְּמוּידמו כָּאָ֑בֶןכָּאָבֶןכאבן עַדעַדעד־־־יַעֲבֹ֤ריַעֲבֹריעבר עַמְּךָ֙עַמְּךָעמך יְהוָ֔היְהוָהיהוה עַֽדעַדעד־־־יַעֲבֹ֖ריַעֲבֹריעבר עַםעַםעם־־־ז֥וּזוּזו קָנִֽיתָקָנִיתָקנית׃׃׃ 15:17 תְּבִאֵ֗מוֹתְּבִאֵמוֹתבאמו וְתִטָּעֵ֙מוֹ֙וְתִטָּעֵמוֹותטעמו בְּהַ֣רבְּהַרבהר נַחֲלָֽתְךָ֔נַחֲלָתְךָנחלתך מָכ֧וֹןמָכוֹןמכון לְשִׁבְתְּךָ֛לְשִׁבְתְּךָלשבתך פָּעַ֖לְתָּפָּעַלְתָּפעלת יְהוָ֑היְהוָהיהוה מִקְּדָ֕שׁמִקְּדָשׁמקדש אֲדֹנָ֖יאֲדֹנָיאדני כּוֹנְנ֥וּכּוֹנְנוּכוננו יָדֶֽיךָיָדֶיךָידיך׃׃׃ 15:18 יְהוָ֥היְהוָהיהוה ׀׀׀ יִמְלֹ֖ךְיִמְלֹךְימלך לְעֹלָ֥םלְעֹלָםלעלם וָעֶֽדוָעֶדועד׃׃׃ 15:19 כִּ֣יכִּיכי בָא֩בָאבא ס֨וּססוּססוס פַּרְעֹ֜הפַּרְעֹהפרעה בְּרִכְבּ֤וֹבְּרִכְבּוֹברכבו וּבְפָרָשָׁיו֙וּבְפָרָשָׁיוובפרשיו בַּיָּ֔םבַּיָּםבים וַיָּ֧שֶׁבוַיָּשֶׁבוישב יְהוָ֛היְהוָהיהוה עֲלֵהֶ֖םעֲלֵהֶםעלהם אֶתאֶתאת־־־מֵ֣ימֵימי הַיָּ֑םהַיָּםהים וּבְנֵ֧יוּבְנֵיובני יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל הָלְכ֥וּהָלְכוּהלכו בַיַּבָּשָׁ֖הבַיַּבָּשָׁהביבשה בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך הַיָּֽםהַיָּםהים׃׃׃ פפפ
15:20 וַתִּקַּח֩וַתִּקַּחותקח מִרְיָ֨םמִרְיָםמרים הַנְּבִיאָ֜ההַנְּבִיאָההנביאה אֲח֧וֹתאֲחוֹתאחות אַהֲרֹ֛ןאַהֲרֹןאהרן אֶתאֶתאת־־־הַתֹּ֖ףהַתֹּףהתף בְּיָדָ֑הּבְּיָדָהּבידה וַתֵּצֶ֤אןָוַתֵּצֶאןָותצאן כָֽלכָלכל־־־הַנָּשִׁים֙הַנָּשִׁיםהנשים אַחֲרֶ֔יהָאַחֲרֶיהָאחריה בְּתֻפִּ֖יםבְּתֻפִּיםבתפים וּבִמְחֹלֹֽתוּבִמְחֹלֹתובמחלת׃׃׃ 15:21 וַתַּ֥עַןוַתַּעַןותען לָהֶ֖םלָהֶםלהם מִרְיָ֑םמִרְיָםמרים שִׁ֤ירוּשִׁירוּשירו לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה כִּֽיכִּיכי־־־גָאֹ֣הגָאֹהגאה גָּאָ֔הגָּאָהגאה ס֥וּססוּססוס וְרֹכְב֖וֹוְרֹכְבוֹורכבו רָמָ֥הרָמָהרמה בַיָּֽםבַיָּםבים׃׃׃ ססס 15:22 וַיַּסַּ֨עוַיַּסַּעויסע מֹשֶׁ֤המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל מִיַּםמִיַּםמים־־־ס֔וּףסוּףסוף וַיֵּצְא֖וּוַיֵּצְאוּויצאו אֶלאֶלאל־־־מִדְבַּרמִדְבַּרמדבר־־־שׁ֑וּרשׁוּרשור וַיֵּלְכ֧וּוַיֵּלְכוּוילכו שְׁלֹֽשֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת־־־יָמִ֛יםיָמִיםימים בַּמִּדְבָּ֖רבַּמִּדְבָּרבמדבר וְלֹאוְלֹאולא־־־מָ֥צְאוּמָצְאוּמצאו מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 15:23 וַיָּבֹ֣אוּוַיָּבֹאוּויבאו מָרָ֔תָהמָרָתָהמרתה וְלֹ֣אוְלֹאולא יָֽכְל֗וּיָכְלוּיכלו לִשְׁתֹּ֥תלִשְׁתֹּתלשתת מַ֙יִם֙מַיִםמים מִמָּרָ֔המִמָּרָהממרה כִּ֥יכִּיכי מָרִ֖יםמָרִיםמרים הֵ֑םהֵםהם עַלעַלעל־־־כֵּ֥ןכֵּןכן קָרָֽאקָרָאקרא־־־שְׁמָ֖הּשְׁמָהּשמה מָרָֽהמָרָהמרה׃׃׃ 15:24 וַיִּלֹּ֧נוּוַיִּלֹּנוּוילנו הָעָ֛םהָעָםהעם עַלעַלעל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹ֖רלֵּאמֹרלאמר מַהמַהמה־־־נִּשְׁתֶּֽהנִּשְׁתֶּהנשתה׃׃׃ 15:25 וַיִּצְעַ֣קוַיִּצְעַקויצעק אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה וַיּוֹרֵ֤הוּוַיּוֹרֵהוּויורהו יְהוָה֙יְהוָהיהוה עֵ֔ץעֵץעץ וַיַּשְׁלֵךְ֙וַיַּשְׁלֵךְוישלך אֶלאֶלאל־־־הַמַּ֔יִםהַמַּיִםהמים וַֽיִּמְתְּק֖וּוַיִּמְתְּקוּוימתקו הַמָּ֑יִםהַמָּיִםהמים שָׁ֣םשָׁםשם שָׂ֥םשָׂםשם ל֛וֹלוֹלו חֹ֥קחֹקחק וּמִשְׁפָּ֖טוּמִשְׁפָּטומשפט וְשָׁ֥םוְשָׁםושם נִסָּֽהוּנִסָּהוּנסהו׃׃׃ 15:26 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר אִםאִםאם־־־שָׁמ֨וֹעַשָׁמוֹעַשמוע תִּשְׁמַ֜עתִּשְׁמַעתשמע לְק֣וֹללְקוֹללקול ׀׀׀ יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֗יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך וְהַיָּשָׁ֤רוְהַיָּשָׁרוהישר בְּעֵינָיו֙בְּעֵינָיובעיניו תַּעֲשֶׂ֔התַּעֲשֶׂהתעשה וְהַֽאֲזַנְתָּ֙וְהַאֲזַנְתָּוהאזנת לְמִצְוֺתָ֔יולְמִצְוֺתָיולמצותיו וְשָׁמַרְתָּ֖וְשָׁמַרְתָּושמרת כָּלכָּלכל־־־חֻקָּ֑יוחֻקָּיוחקיו כָּֽלכָּלכל־־־הַמַּֽחֲלָ֞ההַמַּחֲלָההמחלה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שַׂ֤מְתִּישַׂמְתִּישמתי בְמִצְרַ֙יִם֙בְמִצְרַיִםבמצרים לֹאלֹאלא־־־אָשִׂ֣יםאָשִׂיםאשים עָלֶ֔יךָעָלֶיךָעליך כִּ֛יכִּיכי אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה רֹפְאֶֽךָרֹפְאֶךָרפאך׃׃׃ ססס 15:27 וַיָּבֹ֣אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֵילִ֔מָהאֵילִמָהאילמה וְשָׁ֗םוְשָׁםושם שְׁתֵּ֥יםשְׁתֵּיםשתים עֶשְׂרֵ֛העֶשְׂרֵהעשרה עֵינֹ֥תעֵינֹתעינת מַ֖יִםמַיִםמים וְשִׁבְעִ֣יםוְשִׁבְעִיםושבעים תְּמָרִ֑יםתְּמָרִיםתמרים וַיַּחֲנוּוַיַּחֲנוּויחנו־־־שָׁ֖םשָׁםשם עַלעַלעל־־־הַמָּֽיִםהַמָּיִםהמים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain