Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 19

19:1 בַּחֹ֙דֶשׁ֙בַּחֹדֶשׁבחדש הַשְּׁלִישִׁ֔יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי לְצֵ֥אתלְצֵאתלצאת בְּנֵיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה בָּ֖אוּבָּאוּבאו מִדְבַּ֥רמִדְבַּרמדבר סִינָֽיסִינָיסיני׃׃׃ 19:2 וַיִּסְע֣וּוַיִּסְעוּויסעו מֵרְפִידִ֗יםמֵרְפִידִיםמרפידים וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו מִדְבַּ֣רמִדְבַּרמדבר סִינַ֔יסִינַיסיני וַֽיַּחֲנ֖וּוַיַּחֲנוּויחנו בַּמִּדְבָּ֑רבַּמִּדְבָּרבמדבר וַיִּֽחַןוַיִּחַןויחן־־־שָׁ֥םשָׁםשם יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל נֶ֥גֶדנֶגֶדנגד הָהָֽרהָהָרההר׃׃׃ 19:3 וּמֹשֶׁ֥הוּמֹשֶׁהומשה עָלָ֖העָלָהעלה אֶלאֶלאל־־־הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַיִּקְרָ֨אוַיִּקְרָאויקרא אֵלָ֤יואֵלָיואליו יְהוָה֙יְהוָהיהוה מִןמִןמן־־־הָהָ֣רהָהָרההר לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר כֹּ֤הכֹּהכה תֹאמַר֙תֹאמַרתאמר לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וְתַגֵּ֖ידוְתַגֵּידותגיד לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 19:4 אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם רְאִיתֶ֔םרְאִיתֶםראיתם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשִׂ֖יתִיעָשִׂיתִיעשיתי לְמִצְרָ֑יִםלְמִצְרָיִםלמצרים וָאֶשָּׂ֤אוָאֶשָּׂאואשא אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם עַלעַלעל־־־כַּנְפֵ֣יכַּנְפֵיכנפי נְשָׁרִ֔יםנְשָׁרִיםנשרים וָאָבִ֥אוָאָבִאואבא אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 19:5 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה אִםאִםאם־־־שָׁמ֤וֹעַשָׁמוֹעַשמוע תִּשְׁמְעוּ֙תִּשְׁמְעוּתשמעו בְּקֹלִ֔יבְּקֹלִיבקלי וּשְׁמַרְתֶּ֖םוּשְׁמַרְתֶּםושמרתם אֶתאֶתאת־־־בְּרִיתִ֑יבְּרִיתִיבריתי וִהְיִ֨יתֶםוִהְיִיתֶםוהייתם לִ֤ילִילי סְגֻלָּה֙סְגֻלָּהסגלה מִכָּלמִכָּלמכל־־־הָ֣עַמִּ֔יםהָעַמִּיםהעמים כִּיכִּיכי־־־לִ֖ילִילי כָּלכָּלכל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 19:6 וְאַתֶּ֧םוְאַתֶּםואתם תִּהְיוּתִּהְיוּתהיו־־־לִ֛ילִילי מַמְלֶ֥כֶתמַמְלֶכֶתממלכת כֹּהֲנִ֖יםכֹּהֲנִיםכהנים וְג֣וֹיוְגוֹיוגוי קָד֑וֹשׁקָדוֹשׁקדוש אֵ֚לֶּהאֵלֶּהאלה הַדְּבָרִ֔יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תְּדַבֵּ֖רתְּדַבֵּרתדבר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 19:7 וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה וַיִּקְרָ֖אוַיִּקְרָאויקרא לְזִקְנֵ֣ילְזִקְנֵילזקני הָעָ֑םהָעָםהעם וַיָּ֣שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם לִפְנֵיהֶ֗םלִפְנֵיהֶםלפניהם אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוָּ֖הוּצִוָּהוּצוהו יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 19:8 וַיַּעֲנ֨וּוַיַּעֲנוּויענו כָלכָלכל־־־הָעָ֤םהָעָםהעם יַחְדָּו֙יַחְדָּויחדו וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו כֹּ֛לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה נַעֲשֶׂ֑הנַעֲשֶׂהנעשה וַיָּ֧שֶׁבוַיָּשֶׁבוישב מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הָעָ֖םהָעָםהעם אֶלאֶלאל־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 19:9 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה הִנֵּ֨ההִנֵּההנה אָנֹכִ֜יאָנֹכִיאנכי בָּ֣אבָּאבא אֵלֶיךָ֮אֵלֶיךָאליך בְּעַ֣בבְּעַבבעב הֶֽעָנָן֒הֶעָנָןהענן בַּעֲב֞וּרבַּעֲבוּרבעבור יִשְׁמַ֤עיִשְׁמַעישמע הָעָם֙הָעָםהעם בְּדַבְּרִ֣יבְּדַבְּרִיבדברי עִמָּ֔ךְעִמָּךְעמך וְגַםוְגַםוגם־־־בְּךָ֖בְּךָבך יַאֲמִ֣ינוּיַאֲמִינוּיאמינו לְעוֹלָ֑םלְעוֹלָםלעולם וַיַּגֵּ֥דוַיַּגֵּדויגד מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הָעָ֖םהָעָםהעם אֶלאֶלאל־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 19:10 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה לֵ֣ךְלֵךְלך אֶלאֶלאל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם וְקִדַּשְׁתָּ֥םוְקִדַּשְׁתָּםוקדשתם הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום וּמָחָ֑רוּמָחָרומחר וְכִבְּס֖וּוְכִבְּסוּוכבסו שִׂמְלֹתָֽםשִׂמְלֹתָםשמלתם׃׃׃ 19:11 וְהָי֥וּוְהָיוּוהיו נְכֹנִ֖יםנְכֹנִיםנכנים לַיּ֣וֹםלַיּוֹםליום הַשְּׁלִישִׁ֑יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁלִישִׁ֗יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי יֵרֵ֧דיֵרֵדירד יְהוָ֛היְהוָהיהוה לְעֵינֵ֥ילְעֵינֵילעיני כָלכָלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם עַלעַלעל־־־הַ֥רהַרהר סִינָֽיסִינָיסיני׃׃׃ 19:12 וְהִגְבַּלְתָּ֤וְהִגְבַּלְתָּוהגבלת אֶתאֶתאת־־־הָעָם֙הָעָםהעם סָבִ֣יבסָבִיבסביב לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הִשָּׁמְר֥וּהִשָּׁמְרוּהשמרו לָכֶ֛םלָכֶםלכם עֲל֥וֹתעֲלוֹתעלות בָּהָ֖רבָּהָרבהר וּנְגֹ֣עַוּנְגֹעַונגע בְּקָצֵ֑הוּבְּקָצֵהוּבקצהו כָּלכָּלכל־־־הַנֹּגֵ֥עַהַנֹּגֵעַהנגע בָּהָ֖רבָּהָרבהר מ֥וֹתמוֹתמות יוּמָֽתיוּמָתיומת׃׃׃ 19:13 לֹאלֹאלא־־־תִגַּ֨עתִגַּעתגע בּ֜וֹבּוֹבו יָ֗דיָדיד כִּֽיכִּיכי־־־סָק֤וֹלסָקוֹלסקול יִסָּקֵל֙יִסָּקֵליסקל אוֹאוֹאו־־־יָרֹ֣היָרֹהירה יִיָּרֶ֔היִיָּרֶהיירה אִםאִםאם־־־בְּהֵמָ֥הבְּהֵמָהבהמה אִםאִםאם־־־אִ֖ישׁאִישׁאיש לֹ֣אלֹאלא יִחְיֶ֑היִחְיֶהיחיה בִּמְשֹׁךְ֙בִּמְשֹׁךְבמשך הַיֹּבֵ֔להַיֹּבֵלהיבל הֵ֖מָּההֵמָּההמה יַעֲל֥וּיַעֲלוּיעלו בָהָֽרבָהָרבהר׃׃׃ 19:14 וַיֵּ֧רֶדוַיֵּרֶדוירד מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה מִןמִןמן־־־הָהָ֖רהָהָרההר אֶלאֶלאל־־־הָעָ֑םהָעָםהעם וַיְקַדֵּשׁ֙וַיְקַדֵּשׁויקדש אֶתאֶתאת־־־הָעָ֔םהָעָםהעם וַֽיְכַבְּס֖וּוַיְכַבְּסוּויכבסו שִׂמְלֹתָֽםשִׂמְלֹתָםשמלתם׃׃׃ 19:15 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם הֱי֥וּהֱיוּהיו נְכֹנִ֖יםנְכֹנִיםנכנים לִשְׁלֹ֣שֶׁתלִשְׁלֹשֶׁתלשלשת יָמִ֑יםיָמִיםימים אַֽלאַלאל־־־תִּגְּשׁ֖וּתִּגְּשׁוּתגשו אֶלאֶלאל־־־אִשָּֽׁהאִשָּׁהאשה׃׃׃ 19:16 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי בַיּ֨וֹםבַיּוֹםביום הַשְּׁלִישִׁ֜יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי בִּֽהְיֹ֣תבִּהְיֹתבהית הַבֹּ֗קֶרהַבֹּקֶרהבקר וַיְהִי֩וַיְהִיויהי קֹלֹ֨תקֹלֹתקלת וּבְרָקִ֜יםוּבְרָקִיםוברקים וְעָנָ֤ןוְעָנָןוענן כָּבֵד֙כָּבֵדכבד עַלעַלעל־־־הָהָ֔רהָהָרההר וְקֹ֥לוְקֹלוקל שֹׁפָ֖רשֹׁפָרשפר חָזָ֣קחָזָקחזק מְאֹ֑דמְאֹדמאד וַיֶּחֱרַ֥דוַיֶּחֱרַדויחרד כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בַּֽמַּחֲנֶֽהבַּמַּחֲנֶהבמחנה׃׃׃ 19:17 וַיּוֹצֵ֨אוַיּוֹצֵאויוצא מֹשֶׁ֧המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־הָעָ֛םהָעָםהעם לִקְרַ֥אתלִקְרַאתלקראת הָֽאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים מִןמִןמן־־־הַֽמַּחֲנֶ֑ההַמַּחֲנֶההמחנה וַיִּֽתְיַצְּב֖וּוַיִּתְיַצְּבוּויתיצבו בְּתַחְתִּ֥יתבְּתַחְתִּיתבתחתית הָהָֽרהָהָרההר׃׃׃ 19:18 וְהַ֤רוְהַרוהר סִינַי֙סִינַיסיני עָשַׁ֣ןעָשַׁןעשן כֻּלּ֔וֹכֻּלּוֹכלו מִ֠פְּנֵימִפְּנֵימפני אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָרַ֥דיָרַדירד עָלָ֛יועָלָיועליו יְהוָ֖היְהוָהיהוה בָּאֵ֑שׁבָּאֵשׁבאש וַיַּ֤עַלוַיַּעַלויעל עֲשָׁנוֹ֙עֲשָׁנוֹעשנו כְּעֶ֣שֶׁןכְּעֶשֶׁןכעשן הַכִּבְשָׁ֔ןהַכִּבְשָׁןהכבשן וַיֶּחֱרַ֥דוַיֶּחֱרַדויחרד כָּלכָּלכל־־־הָהָ֖רהָהָרההר מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 19:19 וַיְהִי֙וַיְהִיויהי ק֣וֹלקוֹלקול הַשּׁוֹפָ֔רהַשּׁוֹפָרהשופר הוֹלֵ֖ךְהוֹלֵךְהולך וְחָזֵ֣קוְחָזֵקוחזק מְאֹ֑דמְאֹדמאד מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה יְדַבֵּ֔ריְדַבֵּרידבר וְהָאֱלֹהִ֖יםוְהָאֱלֹהִיםוהאלהים יַעֲנֶ֥נּוּיַעֲנֶנּוּיעננו בְקֽוֹלבְקוֹלבקול׃׃׃ 19:20 וַיֵּ֧רֶדוַיֵּרֶדוירד יְהוָ֛היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־הַ֥רהַרהר סִינַ֖יסִינַיסיני אֶלאֶלאל־־־רֹ֣אשׁרֹאשׁראש הָהָ֑רהָהָרההר וַיִּקְרָ֨אוַיִּקְרָאויקרא יְהוָ֧היְהוָהיהוה לְמֹשֶׁ֛הלְמֹשֶׁהלמשה אֶלאֶלאל־־־רֹ֥אשׁרֹאשׁראש הָהָ֖רהָהָרההר וַיַּ֥עַלוַיַּעַלויעל מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ 19:21 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה רֵ֖דרֵדרד הָעֵ֣דהָעֵדהעד בָּעָ֑םבָּעָםבעם פֶּןפֶּןפן־־־יֶהֶרְס֤וּיֶהֶרְסוּיהרסו אֶלאֶלאל־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה לִרְא֔וֹתלִרְאוֹתלראות וְנָפַ֥לוְנָפַלונפל מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו רָֽברָברב׃׃׃ 19:22 וְגַ֧םוְגַםוגם הַכֹּהֲנִ֛יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים הַנִּגָּשִׁ֥יםהַנִּגָּשִׁיםהנגשים אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה יִתְקַדָּ֑שׁוּיִתְקַדָּשׁוּיתקדשו פֶּןפֶּןפן־־־יִפְרֹ֥ץיִפְרֹץיפרץ בָּהֶ֖םבָּהֶםבהם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 19:23 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה לֹאלֹאלא־־־יוּכַ֣ליוּכַליוכל הָעָ֔םהָעָםהעם לַעֲלֹ֖תלַעֲלֹתלעלת אֶלאֶלאל־־־הַ֣רהַרהר סִינָ֑יסִינָיסיני כִּֽיכִּיכי־־־אַתָּ֞האַתָּהאתה הַעֵדֹ֤תָההַעֵדֹתָההעדתה בָּ֙נוּ֙בָּנוּבנו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הַגְבֵּ֥להַגְבֵּלהגבל אֶתאֶתאת־־־הָהָ֖רהָהָרההר וְקִדַּשְׁתּֽוֹוְקִדַּשְׁתּוֹוקדשתו׃׃׃ 19:24 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֤יואֵלָיואליו יְהוָה֙יְהוָהיהוה לֶךְלֶךְלך־־־רֵ֔דרֵדרד וְעָלִ֥יתָוְעָלִיתָועלית אַתָּ֖האַתָּהאתה וְאַהֲרֹ֣ןוְאַהֲרֹןואהרן עִמָּ֑ךְעִמָּךְעמך וְהַכֹּהֲנִ֣יםוְהַכֹּהֲנִיםוהכהנים וְהָעָ֗םוְהָעָםוהעם אַלאַלאל־־־יֶֽהֶרְס֛וּיֶהֶרְסוּיהרסו לַעֲלֹ֥תלַעֲלֹתלעלת אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה פֶּןפֶּןפן־־־יִפְרָץיִפְרָץיפרץ־־־בָּֽםבָּםבם׃׃׃ 19:25 וַיֵּ֥רֶדוַיֵּרֶדוירד מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־הָעָ֑םהָעָםהעם וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶֽםאֲלֵהֶםאלהם׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain