Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 2

2:1 וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אִ֖ישׁאִישׁאיש מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית לֵוִ֑ילֵוִילוי וַיִּקַּ֖חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־בַּתבַּתבת־־־לֵוִֽילֵוִילוי׃׃׃ 2:2 וַתַּ֥הַרוַתַּהַרותהר הָאִשָּׁ֖ההָאִשָּׁההאשה וַתֵּ֣לֶדוַתֵּלֶדותלד בֵּ֑ןבֵּןבן וַתֵּ֤רֶאוַתֵּרֶאותרא אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו כִּיכִּיכי־־־ט֣וֹבטוֹבטוב ה֔וּאהוּאהוא וַֽתִּצְפְּנֵ֖הוּוַתִּצְפְּנֵהוּותצפנהו שְׁלֹשָׁ֥השְׁלֹשָׁהשלשה יְרָחִֽיםיְרָחִיםירחים׃׃׃ 2:3 וְלֹאוְלֹאולא־־־יָכְלָ֣היָכְלָהיכלה עוֹד֮עוֹדעוד הַצְּפִינוֹ֒הַצְּפִינוֹהצפינו וַתִּֽקַּֽחוַתִּקַּחותקח־־־לוֹ֙לוֹלו תֵּ֣בַתתֵּבַתתבת גֹּ֔מֶאגֹּמֶאגמא וַתַּחְמְרָ֥הוַתַּחְמְרָהותחמרה בַחֵמָ֖רבַחֵמָרבחמר וּבַזָּ֑פֶתוּבַזָּפֶתובזפת וַתָּ֤שֶׂםוַתָּשֶׂםותשם בָּהּ֙בָּהּבה אֶתאֶתאת־־־הַיֶּ֔לֶדהַיֶּלֶדהילד וַתָּ֥שֶׂםוַתָּשֶׂםותשם בַּסּ֖וּףבַּסּוּףבסוף עַלעַלעל־־־שְׂפַ֥תשְׂפַתשפת הַיְאֹֽרהַיְאֹרהיאר׃׃׃ 2:4 וַתֵּתַצַּ֥בוַתֵּתַצַּבותתצב אֲחֹת֖וֹאֲחֹתוֹאחתו מֵרָחֹ֑קמֵרָחֹקמרחק לְדֵעָ֕הלְדֵעָהלדעה מַהמַהמה־־־יֵּעָשֶׂ֖היֵּעָשֶׂהיעשה לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 2:5 וַתֵּ֤רֶדוַתֵּרֶדותרד בַּתבַּתבת־־־פַּרְעֹה֙פַּרְעֹהפרעה לִרְחֹ֣ץלִרְחֹץלרחץ עַלעַלעל־־־הַיְאֹ֔רהַיְאֹרהיאר וְנַעֲרֹתֶ֥יהָוְנַעֲרֹתֶיהָונערתיה הֹלְכֹ֖תהֹלְכֹתהלכת עַלעַלעל־־־יַ֣דיַדיד הַיְאֹ֑רהַיְאֹרהיאר וַתֵּ֤רֶאוַתֵּרֶאותרא אֶתאֶתאת־־־הַתֵּבָה֙הַתֵּבָההתבה בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הַסּ֔וּףהַסּוּףהסוף וַתִּשְׁלַ֥חוַתִּשְׁלַחותשלח אֶתאֶתאת־־־אֲמָתָ֖הּאֲמָתָהּאמתה וַתִּקָּחֶֽהָוַתִּקָּחֶהָותקחה 2:6 וַתִּפְתַּח֙וַתִּפְתַּחותפתח וַתִּרְאֵ֣הוּוַתִּרְאֵהוּותראהו אֶתאֶתאת־־־הַיֶּ֔לֶדהַיֶּלֶדהילד וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־נַ֖עַרנַעַרנער בֹּכֶ֑הבֹּכֶהבכה וַתַּחְמֹ֣לוַתַּחְמֹלותחמל עָלָ֔יועָלָיועליו וַתֹּ֕אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר מִיַּלְדֵ֥ימִיַּלְדֵימילדי הָֽעִבְרִ֖יםהָעִבְרִיםהעברים זֶֽהזֶהזה׃׃׃ 2:7 וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֲחֹתוֹ֮אֲחֹתוֹאחתו אֶלאֶלאל־־־בַּתבַּתבת־־־פַּרְעֹה֒פַּרְעֹהפרעה הַאֵלֵ֗ךְהַאֵלֵךְהאלך וְקָרָ֤אתִיוְקָרָאתִיוקראתי לָךְ֙לָךְלך אִשָּׁ֣האִשָּׁהאשה מֵינֶ֔קֶתמֵינֶקֶתמינקת מִ֖ןמִןמן הָעִבְרִיֹּ֑תהָעִבְרִיֹּתהעברית וְתֵינִ֥קוְתֵינִקותינק לָ֖ךְלָךְלך אֶתאֶתאת־־־הַיָּֽלֶדהַיָּלֶדהילד׃׃׃ 2:8 וַתֹּֽאמֶרוַתֹּאמֶרותאמר־־־לָ֥הּלָהּלה בַּתבַּתבת־־־פַּרְעֹ֖הפַּרְעֹהפרעה לֵ֑כִילֵכִילכי וַתֵּ֙לֶךְ֙וַתֵּלֶךְותלך הָֽעַלְמָ֔ההָעַלְמָההעלמה וַתִּקְרָ֖אוַתִּקְרָאותקרא אֶתאֶתאת־־־אֵ֥םאֵםאם הַיָּֽלֶדהַיָּלֶדהילד׃׃׃ 2:9 וַתֹּ֧אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר לָ֣הּלָהּלה בַּתבַּתבת־־־פַּרְעֹ֗הפַּרְעֹהפרעה הֵילִ֜יכִיהֵילִיכִיהיליכי אֶתאֶתאת־־־הַיֶּ֤לֶדהַיֶּלֶדהילד הַזֶּה֙הַזֶּההזה וְהֵינִקִ֣הוּוְהֵינִקִהוּוהינקהו לִ֔ילִילי וַאֲנִ֖יוַאֲנִיואני אֶתֵּ֣ןאֶתֵּןאתן אֶתאֶתאת־־־שְׂכָרֵ֑ךְשְׂכָרֵךְשכרך וַתִּקַּ֧חוַתִּקַּחותקח הָאִשָּׁ֛ההָאִשָּׁההאשה הַיֶּ֖לֶדהַיֶּלֶדהילד וַתְּנִיקֵֽהוּוַתְּנִיקֵהוּותניקהו׃׃׃ 2:10 וַיִגְדַּ֣לוַיִגְדַּלויגדל הַיֶּ֗לֶדהַיֶּלֶדהילד וַתְּבִאֵ֙הוּ֙וַתְּבִאֵהוּותבאהו לְבַתלְבַתלבת־־־פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־לָ֖הּלָהּלה לְבֵ֑ןלְבֵןלבן וַתִּקְרָ֤אוַתִּקְרָאותקרא שְׁמוֹ֙שְׁמוֹשמו מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה וַתֹּ֕אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר כִּ֥יכִּיכי מִןמִןמן־־־הַמַּ֖יִםהַמַּיִםהמים מְשִׁיתִֽהוּמְשִׁיתִהוּמשיתהו׃׃׃ 2:11 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֗םהָהֵםההם וַיִּגְדַּ֤לוַיִּגְדַּלויגדל מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה וַיֵּצֵ֣אוַיֵּצֵאויצא אֶלאֶלאל־־־אֶחָ֔יואֶחָיואחיו וַיַּ֖רְאוַיַּרְאוירא בְּסִבְלֹתָ֑םבְּסִבְלֹתָםבסבלתם וַיַּרְא֙וַיַּרְאוירא אִ֣ישׁאִישׁאיש מִצְרִ֔ימִצְרִימצרי מַכֶּ֥המַכֶּהמכה אִישׁאִישׁאיש־־־עִבְרִ֖יעִבְרִיעברי מֵאֶחָֽיומֵאֶחָיומאחיו׃׃׃ 2:12 וַיִּ֤פֶןוַיִּפֶןויפן כֹּה֙כֹּהכה וָכֹ֔הוָכֹהוכה וַיַּ֖רְאוַיַּרְאוירא כִּ֣יכִּיכי אֵ֣יןאֵיןאין אִ֑ישׁאִישׁאיש וַיַּךְ֙וַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־הַמִּצְרִ֔יהַמִּצְרִיהמצרי וַֽיִּטְמְנֵ֖הוּוַיִּטְמְנֵהוּויטמנהו בַּחֽוֹלבַּחוֹלבחול׃׃׃ 2:13 וַיֵּצֵא֙וַיֵּצֵאויצא בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשֵּׁנִ֔יהַשֵּׁנִיהשני וְהִנֵּ֛הוְהִנֵּהוהנה שְׁנֵֽישְׁנֵישני־־־אֲנָשִׁ֥יםאֲנָשִׁיםאנשים עִבְרִ֖יםעִבְרִיםעברים נִצִּ֑יםנִצִּיםנצים וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר לָֽרָשָׁ֔עלָרָשָׁעלרשע לָ֥מָּהלָמָּהלמה תַכֶּ֖התַכֶּהתכה רֵעֶֽךָרֵעֶךָרעך׃׃׃ 2:14 וַ֠יֹּאמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מִ֣ימִימי שָֽׂמְךָ֞שָׂמְךָשמך לְאִ֨ישׁלְאִישׁלאיש שַׂ֤רשַׂרשר וְשֹׁפֵט֙וְשֹׁפֵטושפט עָלֵ֔ינוּעָלֵינוּעלינו הַלְהָרְגֵ֙נִי֙הַלְהָרְגֵנִיהלהרגני אַתָּ֣האַתָּהאתה אֹמֵ֔ראֹמֵראמר כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר הָרַ֖גְתָּהָרַגְתָּהרגת אֶתאֶתאת־־־הַמִּצְרִ֑יהַמִּצְרִיהמצרי וַיִּירָ֤אוַיִּירָאויירא מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה וַיֹּאמַ֔רוַיֹּאמַרויאמר אָכֵ֖ןאָכֵןאכן נוֹדַ֥ענוֹדַענודע הַדָּבָֽרהַדָּבָרהדבר׃׃׃ 2:15 וַיִּשְׁמַ֤עוַיִּשְׁמַעוישמע פַּרְעֹה֙פַּרְעֹהפרעה אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וַיְבַקֵּ֖שׁוַיְבַקֵּשׁויבקש לַהֲרֹ֣גלַהֲרֹגלהרג אֶתאֶתאת־־־מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה וַיִּבְרַ֤חוַיִּבְרַחויברח מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני פַרְעֹ֔הפַרְעֹהפרעה וַיֵּ֥שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב בְּאֶֽרֶץבְּאֶרֶץבארץ־־־מִדְיָ֖ןמִדְיָןמדין וַיֵּ֥שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב עַֽלעַלעל־־־הַבְּאֵֽרהַבְּאֵרהבאר׃׃׃ 2:16 וּלְכֹהֵ֥ןוּלְכֹהֵןולכהן מִדְיָ֖ןמִדְיָןמדין שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע בָּנ֑וֹתבָּנוֹתבנות וַתָּבֹ֣אנָהוַתָּבֹאנָהותבאנה וַתִּדְלֶ֗נָהוַתִּדְלֶנָהותדלנה וַתְּמַלֶּ֙אנָה֙וַתְּמַלֶּאנָהותמלאנה אֶתאֶתאת־־־הָ֣רְהָטִ֔יםהָרְהָטִיםהרהטים לְהַשְׁק֖וֹתלְהַשְׁקוֹתלהשקות צֹ֥אןצֹאןצאן אֲבִיהֶֽןאֲבִיהֶןאביהן׃׃׃ 2:17 וַיָּבֹ֥אוּוַיָּבֹאוּויבאו הָרֹעִ֖יםהָרֹעִיםהרעים וַיְגָרְשׁ֑וּםוַיְגָרְשׁוּםויגרשום וַיָּ֤קָםוַיָּקָםויקם מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה וַיּ֣וֹשִׁעָ֔ןוַיּוֹשִׁעָןויושען וַיַּ֖שְׁקְוַיַּשְׁקְוישק אֶתאֶתאת־־־צֹאנָֽםצֹאנָםצאנם׃׃׃ 2:18 וַתָּבֹ֕אנָהוַתָּבֹאנָהותבאנה אֶלאֶלאל־־־רְעוּאֵ֖לרְעוּאֵלרעואל אֲבִיהֶ֑ןאֲבִיהֶןאביהן וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מַדּ֛וּעַמַדּוּעַמדוע מִהַרְתֶּ֥ןמִהַרְתֶּןמהרתן בֹּ֖אבֹּאבא הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 2:19 וַתֹּאמַ֕רְןָוַתֹּאמַרְןָותאמרן אִ֣ישׁאִישׁאיש מִצְרִ֔ימִצְרִימצרי הִצִּילָ֖נוּהִצִּילָנוּהצילנו מִיַּ֣דמִיַּדמיד הָרֹעִ֑יםהָרֹעִיםהרעים וְגַםוְגַםוגם־־־דָּלֹ֤הדָּלֹהדלה דָלָה֙דָלָהדלה לָ֔נוּלָנוּלנו וַיַּ֖שְׁקְוַיַּשְׁקְוישק אֶתאֶתאת־־־הַצֹּֽאןהַצֹּאןהצאן׃׃׃ 2:20 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־בְּנֹתָ֖יובְּנֹתָיובנתיו וְאַיּ֑וֹוְאַיּוֹואיו לָ֤מָּהלָמָּהלמה זֶּה֙זֶּהזה עֲזַבְתֶּ֣ןעֲזַבְתֶּןעזבתן אֶתאֶתאת־־־הָאִ֔ישׁהָאִישׁהאיש קִרְאֶ֥ןקִרְאֶןקראן ל֖וֹלוֹלו וְיֹ֥אכַלוְיֹאכַלויאכל לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 2:21 וַיּ֥וֹאֶלוַיּוֹאֶלויואל מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה לָשֶׁ֣בֶתלָשֶׁבֶתלשבת אֶתאֶתאת־־־הָאִ֑ישׁהָאִישׁהאיש וַיִּתֵּ֛ןוַיִּתֵּןויתן אֶתאֶתאת־־־צִפֹּרָ֥הצִפֹּרָהצפרה בִתּ֖וֹבִתּוֹבתו לְמֹשֶֽׁהלְמֹשֶׁהלמשה׃׃׃ 2:22 וַתֵּ֣לֶדוַתֵּלֶדותלד בֵּ֔ןבֵּןבן וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו גֵּרְשֹׁ֑םגֵּרְשֹׁםגרשם כִּ֣יכִּיכי אָמַ֔ראָמַראמר גֵּ֣רגֵּרגר הָיִ֔יתִיהָיִיתִיהייתי בְּאֶ֖רֶץבְּאֶרֶץבארץ נָכְרִיָּֽהנָכְרִיָּהנכריה׃׃׃ פפפ
2:23 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי בַיָּמִ֨יםבַיָּמִיםבימים הָֽרַבִּ֜יםהָרַבִּיםהרבים הָהֵ֗םהָהֵםההם וַיָּ֙מָת֙וַיָּמָתוימת מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וַיֵּאָנְח֧וּוַיֵּאָנְחוּויאנחו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל מִןמִןמן־־־הָעֲבֹדָ֖ההָעֲבֹדָההעבדה וַיִּזְעָ֑קוּוַיִּזְעָקוּויזעקו וַתַּ֧עַלוַתַּעַלותעל שַׁוְעָתָ֛םשַׁוְעָתָםשועתם אֶלאֶלאל־־־הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים מִןמִןמן־־־הָעֲבֹדָֽההָעֲבֹדָההעבדה׃׃׃ 2:24 וַיִּשְׁמַ֥עוַיִּשְׁמַעוישמע אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־נַאֲקָתָ֑םנַאֲקָתָםנאקתם וַיִּזְכֹּ֤רוַיִּזְכֹּרויזכר אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־בְּרִית֔וֹבְּרִיתוֹבריתו אֶתאֶתאת־־־אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם אֶתאֶתאת־־־יִצְחָ֥קיִצְחָקיצחק וְאֶֽתוְאֶתואת־־־יַעֲקֹֽביַעֲקֹביעקב׃׃׃ 2:25 וַיַּ֥רְאוַיַּרְאוירא אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיֵּ֖דַעוַיֵּדַעוידע אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain