Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 23

23:1 לֹ֥אלֹאלא תִשָּׂ֖אתִשָּׂאתשא שֵׁ֣מַעשֵׁמַעשמע שָׁ֑וְאשָׁוְאשוא אַלאַלאל־־־תָּ֤שֶׁתתָּשֶׁתתשת יָֽדְךָ֙יָדְךָידך עִםעִםעם־־־רָשָׁ֔ערָשָׁערשע לִהְיֹ֖תלִהְיֹתלהית עֵ֥דעֵדעד חָמָֽסחָמָסחמס׃׃׃ ססס 23:2 לֹֽאלֹאלא־־־תִהְיֶ֥התִהְיֶהתהיה אַחֲרֵֽיאַחֲרֵיאחרי־־־רַבִּ֖יםרַבִּיםרבים לְרָעֹ֑תלְרָעֹתלרעת וְלֹאוְלֹאולא־־־תַעֲנֶ֣התַעֲנֶהתענה עַלעַלעל־־־רִ֗ברִברב לִנְטֹ֛תלִנְטֹתלנטת אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי רַבִּ֖יםרַבִּיםרבים לְהַטֹּֽתלְהַטֹּתלהטת׃׃׃ 23:3 וְדָ֕לוְדָלודל לֹ֥אלֹאלא תֶהְדַּ֖רתֶהְדַּרתהדר בְּרִיבֽוֹבְּרִיבוֹבריבו׃׃׃ ססס 23:4 כִּ֣יכִּיכי תִפְגַּ֞עתִפְגַּעתפגע שׁ֧וֹרשׁוֹרשור אֹֽיִבְךָ֛אֹיִבְךָאיבך א֥וֹאוֹאו חֲמֹר֖וֹחֲמֹרוֹחמרו תֹּעֶ֑התֹּעֶהתעה הָשֵׁ֥בהָשֵׁבהשב תְּשִׁיבֶ֖נּוּתְּשִׁיבֶנּוּתשיבנו לֽוֹלוֹלו׃׃׃ ססס 23:5 כִּֽיכִּיכי־־־תִרְאֶ֞התִרְאֶהתראה חֲמ֣וֹרחֲמוֹרחמור שֹׂנַאֲךָ֗שֹׂנַאֲךָשנאך רֹבֵץ֙רֹבֵץרבץ תַּ֣חַתתַּחַתתחת מַשָּׂא֔וֹמַשָּׂאוֹמשאו וְחָדַלְתָּ֖וְחָדַלְתָּוחדלת מֵעֲזֹ֣במֵעֲזֹבמעזב ל֑וֹלוֹלו עָזֹ֥בעָזֹבעזב תַּעֲזֹ֖בתַּעֲזֹבתעזב עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ ססס 23:6 לֹ֥אלֹאלא תַטֶּ֛התַטֶּהתטה מִשְׁפַּ֥טמִשְׁפַּטמשפט אֶבְיֹנְךָ֖אֶבְיֹנְךָאבינך בְּרִיבֽוֹבְּרִיבוֹבריבו׃׃׃ 23:7 מִדְּבַרמִדְּבַרמדבר־־־שֶׁ֖קֶרשֶׁקֶרשקר תִּרְחָ֑קתִּרְחָקתרחק וְנָקִ֤יוְנָקִיונקי וְצַדִּיק֙וְצַדִּיקוצדיק אַֽלאַלאל־־־תַּהֲרֹ֔גתַּהֲרֹגתהרג כִּ֥יכִּיכי לֹאלֹאלא־־־אַצְדִּ֖יקאַצְדִּיקאצדיק רָשָֽׁערָשָׁערשע׃׃׃ 23:8 וְשֹׁ֖חַדוְשֹׁחַדושחד לֹ֣אלֹאלא תִקָּ֑חתִקָּחתקח כִּ֤יכִּיכי הַשֹּׁ֙חַד֙הַשֹּׁחַדהשחד יְעַוֵּ֣ריְעַוֵּריעור פִּקְחִ֔יםפִּקְחִיםפקחים וִֽיסַלֵּ֖ףוִיסַלֵּףויסלף דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי צַדִּיקִֽיםצַדִּיקִיםצדיקים׃׃׃ 23:9 וְגֵ֖רוְגֵרוגר לֹ֣אלֹאלא תִלְחָ֑ץתִלְחָץתלחץ וְאַתֶּ֗םוְאַתֶּםואתם יְדַעְתֶּם֙יְדַעְתֶּםידעתם אֶתאֶתאת־־־נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש הַגֵּ֔רהַגֵּרהגר כִּֽיכִּיכי־־־גֵרִ֥יםגֵרִיםגרים הֱיִיתֶ֖םהֱיִיתֶםהייתם בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 23:10 וְשֵׁ֥שׁוְשֵׁשׁושש שָׁנִ֖יםשָׁנִיםשנים תִּזְרַ֣עתִּזְרַעתזרע אֶתאֶתאת־־־אַרְצֶ֑ךָאַרְצֶךָארצך וְאָסַפְתָּ֖וְאָסַפְתָּואספת אֶתאֶתאת־־־תְּבוּאָתָֽהּתְּבוּאָתָהּתבואתה׃׃׃ 23:11 וְהַשְּׁבִיעִ֞תוְהַשְּׁבִיעִתוהשביעת תִּשְׁמְטֶ֣נָּהתִּשְׁמְטֶנָּהתשמטנה וּנְטַשְׁתָּ֗הּוּנְטַשְׁתָּהּונטשתה וְאָֽכְלוּ֙וְאָכְלוּואכלו אֶבְיֹנֵ֣יאֶבְיֹנֵיאביני עַמֶּ֔ךָעַמֶּךָעמך וְיִתְרָ֕םוְיִתְרָםויתרם תֹּאכַ֖לתֹּאכַלתאכל חַיַּ֣תחַיַּתחית הַשָּׂדֶ֑ההַשָּׂדֶההשדה כֵּֽןכֵּןכן־־־תַּעֲשֶׂ֥התַּעֲשֶׂהתעשה לְכַרְמְךָ֖לְכַרְמְךָלכרמך לְזֵיתֶֽךָלְזֵיתֶךָלזיתך׃׃׃ 23:12 שֵׁ֤שֶׁתשֵׁשֶׁתששת יָמִים֙יָמִיםימים תַּעֲשֶׂ֣התַּעֲשֶׂהתעשה מַעֲשֶׂ֔יךָמַעֲשֶׂיךָמעשיך וּבַיּ֥וֹםוּבַיּוֹםוביום הַשְּׁבִיעִ֖יהַשְּׁבִיעִיהשביעי תִּשְׁבֹּ֑תתִּשְׁבֹּתתשבת לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען יָנ֗וּחַיָנוּחַינוח שֽׁוֹרְךָ֙שׁוֹרְךָשורך וַחֲמֹרֶ֔ךָוַחֲמֹרֶךָוחמרך וְיִנָּפֵ֥שׁוְיִנָּפֵשׁוינפש בֶּןבֶּןבן־־־אֲמָתְךָ֖אֲמָתְךָאמתך וְהַגֵּֽרוְהַגֵּרוהגר׃׃׃ 23:13 וּבְכֹ֛לוּבְכֹלובכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אָמַ֥רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי אֲלֵיכֶ֖םאֲלֵיכֶםאליכם תִּשָּׁמֵ֑רוּתִּשָּׁמֵרוּתשמרו וְשֵׁ֨םוְשֵׁםושם אֱלֹהִ֤יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִים֙אֲחֵרִיםאחרים לֹ֣אלֹאלא תַזְכִּ֔ירוּתַזְכִּירוּתזכירו לֹ֥אלֹאלא יִשָּׁמַ֖עיִשָּׁמַעישמע עַלעַלעל־־־פִּֽיךָפִּיךָפיך׃׃׃ 23:14 שָׁלֹ֣שׁשָׁלֹשׁשלש רְגָלִ֔יםרְגָלִיםרגלים תָּחֹ֥גתָּחֹגתחג לִ֖ילִילי בַּשָּׁנָֽהבַּשָּׁנָהבשנה׃׃׃ 23:15 אֶתאֶתאת־־־חַ֣גחַגחג הַמַּצּוֹת֮הַמַּצּוֹתהמצות תִּשְׁמֹר֒תִּשְׁמֹרתשמר שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִים֩יָמִיםימים תֹּאכַ֨לתֹּאכַלתאכל מַצּ֜וֹתמַצּוֹתמצות כַּֽאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוִּיתִ֗ךָצִוִּיתִךָצויתך לְמוֹעֵד֙לְמוֹעֵדלמועד חֹ֣דֶשׁחֹדֶשׁחדש הָֽאָבִ֔יבהָאָבִיבהאביב כִּיכִּיכי־־־ב֖וֹבוֹבו יָצָ֣אתָיָצָאתָיצאת מִמִּצְרָ֑יִםמִמִּצְרָיִםממצרים וְלֹאוְלֹאולא־־־יֵרָא֥וּיֵרָאוּיראו פָנַ֖יפָנַיפני רֵיקָֽםרֵיקָםריקם׃׃׃ 23:16 וְחַ֤גוְחַגוחג הַקָּצִיר֙הַקָּצִירהקציר בִּכּוּרֵ֣יבִּכּוּרֵיבכורי מַעֲשֶׂ֔יךָמַעֲשֶׂיךָמעשיך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תִּזְרַ֖עתִּזְרַעתזרע בַּשָּׂדֶ֑הבַּשָּׂדֶהבשדה וְחַ֤גוְחַגוחג הָֽאָסִף֙הָאָסִףהאסף בְּצֵ֣אתבְּצֵאתבצאת הַשָּׁנָ֔ההַשָּׁנָההשנה בְּאָסְפְּךָ֥בְּאָסְפְּךָבאספך אֶֽתאֶתאת־־־מַעֲשֶׂ֖יךָמַעֲשֶׂיךָמעשיך מִןמִןמן־־־הַשָּׂדֶֽההַשָּׂדֶההשדה׃׃׃ 23:17 שָׁלֹ֥שׁשָׁלֹשׁשלש פְּעָמִ֖יםפְּעָמִיםפעמים בַּשָּׁנָ֑הבַּשָּׁנָהבשנה יֵרָאֶה֙יֵרָאֶהיראה כָּלכָּלכל־־־זְכ֣וּרְךָ֔זְכוּרְךָזכורך אֶלאֶלאל־־־פְּנֵ֖יפְּנֵיפני הָאָדֹ֥ןהָאָדֹןהאדן ׀׀׀ יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 23:18 לֹֽאלֹאלא־־־תִזְבַּ֥חתִזְבַּחתזבח עַלעַלעל־־־חָמֵ֖ץחָמֵץחמץ דַּםדַּםדם־־־זִבְחִ֑יזִבְחִיזבחי וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָלִ֥יןיָלִיןילין חֵֽלֶבחֵלֶבחלב־־־חַגִּ֖יחַגִּיחגי עַדעַדעד־־־בֹּֽקֶרבֹּקֶרבקר׃׃׃ 23:19 רֵאשִׁ֗יתרֵאשִׁיתראשית בִּכּוּרֵי֙בִּכּוּרֵיבכורי אַדְמָ֣תְךָ֔אַדְמָתְךָאדמתך תָּבִ֕יאתָּבִיאתביא בֵּ֖יתבֵּיתבית יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לֹֽאלֹאלא־־־תְבַשֵּׁ֥לתְבַשֵּׁלתבשל גְּדִ֖יגְּדִיגדי בַּחֲלֵ֥בבַּחֲלֵבבחלב אִמּֽוֹאִמּוֹאמו׃׃׃ ססס 23:20 הִנֵּ֨ההִנֵּההנה אָנֹכִ֜יאָנֹכִיאנכי שֹׁלֵ֤חַשֹׁלֵחַשלח מַלְאָךְ֙מַלְאָךְמלאך לְפָנֶ֔יךָלְפָנֶיךָלפניך לִשְׁמָרְךָ֖לִשְׁמָרְךָלשמרך בַּדָּ֑רֶךְבַּדָּרֶךְבדרך וְלַהֲבִ֣יאֲךָ֔וְלַהֲבִיאֲךָולהביאך אֶלאֶלאל־־־הַמָּק֖וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֲכִנֹֽתִיהֲכִנֹתִיהכנתי׃׃׃ 23:21 הִשָּׁ֧מֶרהִשָּׁמֶרהשמר מִפָּנָ֛יומִפָּנָיומפניו וּשְׁמַ֥עוּשְׁמַעושמע בְּקֹל֖וֹבְּקֹלוֹבקלו אַלאַלאל־־־תַּמֵּ֣רתַּמֵּרתמר בּ֑וֹבּוֹבו כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא יִשָּׂא֙יִשָּׂאישא לְפִשְׁעֲכֶ֔םלְפִשְׁעֲכֶםלפשעכם כִּ֥יכִּיכי שְׁמִ֖ישְׁמִישמי בְּקִרְבּֽוֹבְּקִרְבּוֹבקרבו׃׃׃ 23:22 כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־שָׁמֹ֤עַשָׁמֹעַשמע תִּשְׁמַע֙תִּשְׁמַעתשמע בְּקֹל֔וֹבְּקֹלוֹבקלו וְעָשִׂ֕יתָוְעָשִׂיתָועשית כֹּ֖לכֹּלכל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֲדַבֵּ֑ראֲדַבֵּראדבר וְאָֽיַבְתִּי֙וְאָיַבְתִּיואיבתי אֶתאֶתאת־־־אֹ֣יְבֶ֔יךָאֹיְבֶיךָאיביך וְצַרְתִּ֖יוְצַרְתִּיוצרתי אֶתאֶתאת־־־צֹרְרֶֽיךָצֹרְרֶיךָצרריך׃׃׃ 23:23 כִּֽיכִּיכי־־־יֵלֵ֣ךְיֵלֵךְילך מַלְאָכִי֮מַלְאָכִימלאכי לְפָנֶיךָ֒לְפָנֶיךָלפניך וֶהֱבִֽיאֲךָ֗וֶהֱבִיאֲךָוהביאך אֶלאֶלאל־־־הָֽאֱמֹרִי֙הָאֱמֹרִיהאמרי וְהַ֣חִתִּ֔יוְהַחִתִּיוהחתי וְהַפְּרִזִּי֙וְהַפְּרִזִּיוהפרזי וְהַֽכְּנַעֲנִ֔יוְהַכְּנַעֲנִיוהכנעני הַחִוִּ֖יהַחִוִּיהחוי וְהַיְבוּסִ֑יוְהַיְבוּסִיוהיבוסי וְהִכְחַדְתִּֽיווְהִכְחַדְתִּיווהכחדתיו׃׃׃ 23:24 לֹֽאלֹאלא־־־תִשְׁתַּחֲוֶ֤התִשְׁתַּחֲוֶהתשתחוה לֵאלֹֽהֵיהֶם֙לֵאלֹהֵיהֶםלאלהיהם וְלֹ֣אוְלֹאולא תָֽעָבְדֵ֔םתָעָבְדֵםתעבדם וְלֹ֥אוְלֹאולא תַעֲשֶׂ֖התַעֲשֶׂהתעשה כְּמַֽעֲשֵׂיהֶ֑םכְּמַעֲשֵׂיהֶםכמעשיהם כִּ֤יכִּיכי הָרֵס֙הָרֵסהרס תְּהָ֣רְסֵ֔םתְּהָרְסֵםתהרסם וְשַׁבֵּ֥רוְשַׁבֵּרושבר תְּשַׁבֵּ֖רתְּשַׁבֵּרתשבר מַצֵּבֹתֵיהֶֽםמַצֵּבֹתֵיהֶםמצבתיהם׃׃׃ 23:25 וַעֲבַדְתֶּ֗םוַעֲבַדְתֶּםועבדתם אֵ֚תאֵתאת יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וּבֵרַ֥ךְוּבֵרַךְוברך אֶֽתאֶתאת־־־לַחְמְךָ֖לַחְמְךָלחמך וְאֶתוְאֶתואת־־־מֵימֶ֑יךָמֵימֶיךָמימיך וַהֲסִרֹתִ֥יוַהֲסִרֹתִיוהסרתי מַחֲלָ֖המַחֲלָהמחלה מִקִּרְבֶּֽךָמִקִּרְבֶּךָמקרבך׃׃׃ 23:26 לֹ֥אלֹאלא תִהְיֶ֛התִהְיֶהתהיה מְשַׁכֵּלָ֥המְשַׁכֵּלָהמשכלה וַעֲקָרָ֖הוַעֲקָרָהועקרה בְּאַרְצֶ֑ךָבְּאַרְצֶךָבארצך אֶתאֶתאת־־־מִסְפַּ֥רמִסְפַּרמספר יָמֶ֖יךָיָמֶיךָימיך אֲמַלֵּֽאאֲמַלֵּאאמלא׃׃׃ 23:27 אֶתאֶתאת־־־אֵֽימָתִי֙אֵימָתִיאימתי אֲשַׁלַּ֣חאֲשַׁלַּחאשלח לְפָנֶ֔יךָלְפָנֶיךָלפניך וְהַמֹּתִי֙וְהַמֹּתִיוהמתי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תָּבֹ֖אתָּבֹאתבא בָּהֶ֑םבָּהֶםבהם וְנָתַתִּ֧יוְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֹיְבֶ֛יךָאֹיְבֶיךָאיביך אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך עֹֽרֶףעֹרֶףערף׃׃׃ 23:28 וְשָׁלַחְתִּ֥יוְשָׁלַחְתִּיושלחתי אֶתאֶתאת־־־הַצִּרְעָ֖ההַצִּרְעָההצרעה לְפָנֶ֑יךָלְפָנֶיךָלפניך וְגֵרְשָׁ֗הוְגֵרְשָׁהוגרשה אֶתאֶתאת־־־הַחִוִּ֧יהַחִוִּיהחוי אֶתאֶתאת־־־הַֽכְּנַעֲנִ֛יהַכְּנַעֲנִיהכנעני וְאֶתוְאֶתואת־־־הַחִתִּ֖יהַחִתִּיהחתי מִלְּפָנֶֽיךָמִלְּפָנֶיךָמלפניך׃׃׃ 23:29 לֹ֧אלֹאלא אֲגָרְשֶׁ֛נּוּאֲגָרְשֶׁנּוּאגרשנו מִפָּנֶ֖יךָמִפָּנֶיךָמפניך בְּשָׁנָ֣הבְּשָׁנָהבשנה אֶחָ֑תאֶחָתאחת פֶּןפֶּןפן־־־תִּהְיֶ֤התִּהְיֶהתהיה הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ שְׁמָמָ֔השְׁמָמָהשממה וְרַבָּ֥הוְרַבָּהורבה עָלֶ֖יךָעָלֶיךָעליך חַיַּ֥תחַיַּתחית הַשָּׂדֶֽההַשָּׂדֶההשדה׃׃׃ 23:30 מְעַ֥טמְעַטמעט מְעַ֛טמְעַטמעט אֲגָרְשֶׁ֖נּוּאֲגָרְשֶׁנּוּאגרשנו מִפָּנֶ֑יךָמִפָּנֶיךָמפניך עַ֚דעַדעד אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּפְרֶ֔התִּפְרֶהתפרה וְנָחַלְתָּ֖וְנָחַלְתָּונחלת אֶתאֶתאת־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 23:31 וְשַׁתִּ֣יוְשַׁתִּיושתי אֶתאֶתאת־־־גְּבֻלְךָ֗גְּבֻלְךָגבלך מִיַּםמִיַּםמים־־־סוּף֙סוּףסוף וְעַדוְעַדועד־־־יָ֣םיָםים פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וּמִמִּדְבָּ֖רוּמִמִּדְבָּרוממדבר עַדעַדעד־־־הַנָּהָ֑רהַנָּהָרהנהר כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ אֶתֵּ֣ןאֶתֵּןאתן בְּיֶדְכֶ֗םבְּיֶדְכֶםבידכם אֵ֚תאֵתאת יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְגֵרַשְׁתָּ֖מוֹוְגֵרַשְׁתָּמוֹוגרשתמו מִפָּנֶֽיךָמִפָּנֶיךָמפניך׃׃׃ 23:32 לֹֽאלֹאלא־־־תִכְרֹ֥תתִכְרֹתתכרת לָהֶ֛םלָהֶםלהם וְלֵאלֹֽהֵיהֶ֖םוְלֵאלֹהֵיהֶםולאלהיהם בְּרִֽיתבְּרִיתברית׃׃׃ 23:33 לֹ֤אלֹאלא יֵשְׁבוּ֙יֵשְׁבוּישבו בְּאַרְצְךָ֔בְּאַרְצְךָבארצך פֶּןפֶּןפן־־־יַחֲטִ֥יאוּיַחֲטִיאוּיחטיאו אֹתְךָ֖אֹתְךָאתך לִ֑ילִילי כִּ֤יכִּיכי תַעֲבֹד֙תַעֲבֹדתעבד אֶתאֶתאת־־־אֱלֹ֣הֵיהֶ֔םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם כִּֽיכִּיכי־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה לְךָ֖לְךָלך לְמוֹקֵֽשׁלְמוֹקֵשׁלמוקש׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain