Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 29

29:1 וְזֶ֨הוְזֶהוזה הַדָּבָ֜רהַדָּבָרהדבר אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־תַּעֲשֶׂ֥התַּעֲשֶׂהתעשה לָהֶ֛םלָהֶםלהם לְקַדֵּ֥שׁלְקַדֵּשׁלקדש אֹתָ֖םאֹתָםאתם לְכַהֵ֣ןלְכַהֵןלכהן לִ֑ילִילי לְ֠קַחלְקַחלקח פַּ֣רפַּרפר אֶחָ֧דאֶחָדאחד בֶּןבֶּןבן־־־בָּקָ֛רבָּקָרבקר וְאֵילִ֥םוְאֵילִםואילם שְׁנַ֖יִםשְׁנַיִםשנים תְּמִימִֽםתְּמִימִםתמימם׃׃׃ 29:2 וְלֶ֣חֶםוְלֶחֶםולחם מַצּ֗וֹתמַצּוֹתמצות וְחַלֹּ֤תוְחַלֹּתוחלת מַצֹּת֙מַצֹּתמצת בְּלוּלֹ֣תבְּלוּלֹתבלולת בַּשֶּׁ֔מֶןבַּשֶּׁמֶןבשמן וּרְקִיקֵ֥יוּרְקִיקֵיורקיקי מַצּ֖וֹתמַצּוֹתמצות מְשֻׁחִ֣יםמְשֻׁחִיםמשחים בַּשָּׁ֑מֶןבַּשָּׁמֶןבשמן סֹ֥לֶתסֹלֶתסלת חִטִּ֖יםחִטִּיםחטים תַּעֲשֶׂ֥התַּעֲשֶׂהתעשה אֹתָֽםאֹתָםאתם׃׃׃ 29:3 וְנָתַתָּ֤וְנָתַתָּונתת אוֹתָם֙אוֹתָםאותם עַלעַלעל־־־סַ֣לסַלסל אֶחָ֔דאֶחָדאחד וְהִקְרַבְתָּ֥וְהִקְרַבְתָּוהקרבת אֹתָ֖םאֹתָםאתם בַּסָּ֑לבַּסָּלבסל וְאֶ֨תוְאֶתואת־־־הַפָּ֔רהַפָּרהפר וְאֵ֖תוְאֵתואת שְׁנֵ֥ישְׁנֵישני הָאֵילִֽםהָאֵילִםהאילם׃׃׃ 29:4 וְאֶתוְאֶתואת־־־אַהֲרֹ֤ןאַהֲרֹןאהרן וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּנָיו֙בָּנָיובניו תַּקְרִ֔יבתַּקְרִיבתקריב אֶלאֶלאל־־־פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד וְרָחַצְתָּ֥וְרָחַצְתָּורחצת אֹתָ֖םאֹתָםאתם בַּמָּֽיִםבַּמָּיִםבמים׃׃׃ 29:5 וְלָקַחְתָּ֣וְלָקַחְתָּולקחת אֶתאֶתאת־־־הַבְּגָדִ֗יםהַבְּגָדִיםהבגדים וְהִלְבַּשְׁתָּ֤וְהִלְבַּשְׁתָּוהלבשת אֶֽתאֶתאת־־־אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן אֶתאֶתאת־־־הַכֻּתֹּ֔נֶתהַכֻּתֹּנֶתהכתנת וְאֵת֙וְאֵתואת מְעִ֣ילמְעִילמעיל הָאֵפֹ֔דהָאֵפֹדהאפד וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאֵפֹ֖דהָאֵפֹדהאפד וְאֶתוְאֶתואת־־־הַחֹ֑שֶׁןהַחֹשֶׁןהחשן וְאָפַדְתָּ֣וְאָפַדְתָּואפדת ל֔וֹלוֹלו בְּחֵ֖שֶׁבבְּחֵשֶׁבבחשב הָאֵפֹֽדהָאֵפֹדהאפד׃׃׃ 29:6 וְשַׂמְתָּ֥וְשַׂמְתָּושמת הַמִּצְנֶ֖פֶתהַמִּצְנֶפֶתהמצנפת עַלעַלעל־־־רֹאשׁ֑וֹרֹאשׁוֹראשו וְנָתַתָּ֛וְנָתַתָּונתת אֶתאֶתאת־־־נֵ֥זֶרנֵזֶרנזר הַקֹּ֖דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש עַלעַלעל־־־הַמִּצְנָֽפֶתהַמִּצְנָפֶתהמצנפת׃׃׃ 29:7 וְלָֽקַחְתָּ֙וְלָקַחְתָּולקחת אֶתאֶתאת־־־שֶׁ֣מֶןשֶׁמֶןשמן הַמִּשְׁחָ֔ההַמִּשְׁחָההמשחה וְיָצַקְתָּ֖וְיָצַקְתָּויצקת עַלעַלעל־־־רֹאשׁ֑וֹרֹאשׁוֹראשו וּמָשַׁחְתָּ֖וּמָשַׁחְתָּומשחת אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 29:8 וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּנָ֖יובָּנָיובניו תַּקְרִ֑יבתַּקְרִיבתקריב וְהִלְבַּשְׁתָּ֖םוְהִלְבַּשְׁתָּםוהלבשתם כֻּתֳּנֹֽתכֻּתֳּנֹתכתנת׃׃׃ 29:9 וְחָגַרְתָּ֩וְחָגַרְתָּוחגרת אֹתָ֨םאֹתָםאתם אַבְנֵ֜טאַבְנֵטאבנט אַהֲרֹ֣ןאַהֲרֹןאהרן וּבָנָ֗יווּבָנָיוובניו וְחָבַשְׁתָּ֤וְחָבַשְׁתָּוחבשת לָהֶם֙לָהֶםלהם מִגְבָּעֹ֔תמִגְבָּעֹתמגבעת וְהָיְתָ֥הוְהָיְתָהוהיתה לָהֶ֛םלָהֶםלהם כְּהֻנָּ֖הכְּהֻנָּהכהנה לְחֻקַּ֣תלְחֻקַּתלחקת עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם וּמִלֵּאתָ֥וּמִלֵּאתָומלאת יַֽדיַדיד־־־אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן וְיַדוְיַדויד־־־בָּנָֽיובָּנָיובניו׃׃׃ 29:10 וְהִקְרַבְתָּ֙וְהִקְרַבְתָּוהקרבת אֶתאֶתאת־־־הַפָּ֔רהַפָּרהפר לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד וְסָמַ֨ךְוְסָמַךְוסמך אַהֲרֹ֧ןאַהֲרֹןאהרן וּבָנָ֛יווּבָנָיוובניו אֶתאֶתאת־־־יְדֵיהֶ֖םיְדֵיהֶםידיהם עַלעַלעל־־־רֹ֥אשׁרֹאשׁראש הַפָּֽרהַפָּרהפר׃׃׃ 29:11 וְשָׁחַטְתָּ֥וְשָׁחַטְתָּושחטת אֶתאֶתאת־־־הַפָּ֖רהַפָּרהפר לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח אֹ֥הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 29:12 וְלָֽקַחְתָּ֙וְלָקַחְתָּולקחת מִדַּ֣םמִדַּםמדם הַפָּ֔רהַפָּרהפר וְנָתַתָּ֛הוְנָתַתָּהונתתה עַלעַלעל־־־קַרְנֹ֥תקַרְנֹתקרנת הַמִּזְבֵּ֖חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח בְּאֶצְבָּעֶ֑ךָבְּאֶצְבָּעֶךָבאצבעך וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־הַדָּ֣םהַדָּםהדם תִּשְׁפֹּ֔ךְתִּשְׁפֹּךְתשפך אֶלאֶלאל־־־יְס֖וֹדיְסוֹדיסוד הַמִּזְבֵּֽחַהַמִּזְבֵּחַהמזבח׃׃׃ 29:13 וְלָֽקַחְתָּ֗וְלָקַחְתָּולקחת אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַחֵלֶב֮הַחֵלֶבהחלב הַֽמְכַסֶּ֣ההַמְכַסֶּההמכסה אֶתאֶתאת־־־הַקֶּרֶב֒הַקֶּרֶבהקרב וְאֵ֗תוְאֵתואת הַיֹּתֶ֙רֶת֙הַיֹּתֶרֶתהיתרת עַלעַלעל־־־הַכָּבֵ֔דהַכָּבֵדהכבד וְאֵת֙וְאֵתואת שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי הַכְּלָיֹ֔תהַכְּלָיֹתהכלית וְאֶתוְאֶתואת־־־הַחֵ֖לֶבהַחֵלֶבהחלב אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עֲלֵיהֶ֑ןעֲלֵיהֶןעליהן וְהִקְטַרְתָּ֖וְהִקְטַרְתָּוהקטרת הַמִּזְבֵּֽחָההַמִּזְבֵּחָההמזבחה׃׃׃ 29:14 וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּשַׂ֤רבְּשַׂרבשר הַפָּר֙הַפָּרהפר וְאֶתוְאֶתואת־־־עֹר֣וֹעֹרוֹערו וְאֶתוְאֶתואת־־־פִּרְשׁ֔וֹפִּרְשׁוֹפרשו תִּשְׂרֹ֣ףתִּשְׂרֹףתשרף בָּאֵ֔שׁבָּאֵשׁבאש מִח֖וּץמִחוּץמחוץ לַֽמַּחֲנֶ֑הלַמַּחֲנֶהלמחנה חַטָּ֖אתחַטָּאתחטאת הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 29:15 וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאַ֥יִלהָאַיִלהאיל הָאֶחָ֖דהָאֶחָדהאחד תִּקָּ֑חתִּקָּחתקח וְסָ֨מְכ֜וּוְסָמְכוּוסמכו אַהֲרֹ֧ןאַהֲרֹןאהרן וּבָנָ֛יווּבָנָיוובניו אֶתאֶתאת־־־יְדֵיהֶ֖םיְדֵיהֶםידיהם עַלעַלעל־־־רֹ֥אשׁרֹאשׁראש הָאָֽיִלהָאָיִלהאיל׃׃׃ 29:16 וְשָׁחַטְתָּ֖וְשָׁחַטְתָּושחטת אֶתאֶתאת־־־הָאָ֑יִלהָאָיִלהאיל וְלָֽקַחְתָּ֙וְלָקַחְתָּולקחת אֶתאֶתאת־־־דָּמ֔וֹדָּמוֹדמו וְזָרַקְתָּ֥וְזָרַקְתָּוזרקת עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֖חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 29:17 וְאֶ֨תוְאֶתואת־־־הָאַ֔יִלהָאַיִלהאיל תְּנַתֵּ֖חַתְּנַתֵּחַתנתח לִנְתָחָ֑יולִנְתָחָיולנתחיו וְרָחַצְתָּ֤וְרָחַצְתָּורחצת קִרְבּוֹ֙קִרְבּוֹקרבו וּכְרָעָ֔יווּכְרָעָיווכרעיו וְנָתַתָּ֥וְנָתַתָּונתת עַלעַלעל־־־נְתָחָ֖יונְתָחָיונתחיו וְעַלוְעַלועל־־־רֹאשֽׁוֹרֹאשׁוֹראשו׃׃׃ 29:18 וְהִקְטַרְתָּ֤וְהִקְטַרְתָּוהקטרת אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָאַ֙יִל֙הָאַיִלהאיל הַמִּזְבֵּ֔חָההַמִּזְבֵּחָההמזבחה עֹלָ֥העֹלָהעלה ה֖וּאהוּאהוא לַֽיהוָ֑הלַיהוָהליהוה רֵ֣יחַרֵיחַריח נִיח֔וֹחַנִיחוֹחַניחוח אִשֶּׁ֥האִשֶּׁהאשה לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 29:19 וְלָ֣קַחְתָּ֔וְלָקַחְתָּולקחת אֵ֖תאֵתאת הָאַ֣יִלהָאַיִלהאיל הַשֵּׁנִ֑יהַשֵּׁנִיהשני וְסָמַ֨ךְוְסָמַךְוסמך אַהֲרֹ֧ןאַהֲרֹןאהרן וּבָנָ֛יווּבָנָיוובניו אֶתאֶתאת־־־יְדֵיהֶ֖םיְדֵיהֶםידיהם עַלעַלעל־־־רֹ֥אשׁרֹאשׁראש הָאָֽיִלהָאָיִלהאיל׃׃׃ 29:20 וְשָׁחַטְתָּ֣וְשָׁחַטְתָּושחטת אֶתאֶתאת־־־הָאַ֗יִלהָאַיִלהאיל וְלָקַחְתָּ֤וְלָקַחְתָּולקחת מִדָּמוֹ֙מִדָּמוֹמדמו וְנָֽתַתָּ֡הוְנָתַתָּהונתתה עַלעַלעל־־־תְּנוּךְ֩תְּנוּךְתנוך אֹ֨זֶןאֹזֶןאזן אַהֲרֹ֜ןאַהֲרֹןאהרן וְעַלוְעַלועל־־־תְּנ֨וּךְתְּנוּךְתנוך אֹ֤זֶןאֹזֶןאזן בָּנָיו֙בָּנָיובניו הַיְמָנִ֔יתהַיְמָנִיתהימנית וְעַלוְעַלועל־־־בֹּ֤הֶןבֹּהֶןבהן יָדָם֙יָדָםידם הַיְמָנִ֔יתהַיְמָנִיתהימנית וְעַלוְעַלועל־־־בֹּ֥הֶןבֹּהֶןבהן רַגְלָ֖םרַגְלָםרגלם הַיְמָנִ֑יתהַיְמָנִיתהימנית וְזָרַקְתָּ֧וְזָרַקְתָּוזרקת אֶתאֶתאת־־־הַדָּ֛םהַדָּםהדם עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֖חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 29:21 וְלָקַחְתָּ֞וְלָקַחְתָּולקחת מִןמִןמן־־־הַדָּ֨םהַדָּםהדם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עַֽלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּחַ֮הַמִּזְבֵּחַהמזבח וּמִשֶּׁ֣מֶןוּמִשֶּׁמֶןומשמן הַמִּשְׁחָה֒הַמִּשְׁחָההמשחה וְהִזֵּיתָ֤וְהִזֵּיתָוהזית עַֽלעַלעל־־־אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן וְעַלוְעַלועל־־־בְּגָדָ֔יובְּגָדָיובגדיו וְעַלוְעַלועל־־־בָּנָ֛יובָּנָיובניו וְעַלוְעַלועל־־־בִּגְדֵ֥יבִּגְדֵיבגדי בָנָ֖יובָנָיובניו אִתּ֑וֹאִתּוֹאתו וְקָדַ֥שׁוְקָדַשׁוקדש הוּא֙הוּאהוא וּבְגָדָ֔יווּבְגָדָיוובגדיו וּבָנָ֛יווּבָנָיוובניו וּבִגְדֵ֥יוּבִגְדֵיובגדי בָנָ֖יובָנָיובניו אִתּֽוֹאִתּוֹאתו׃׃׃ 29:22 וְלָקַחְתָּ֣וְלָקַחְתָּולקחת מִןמִןמן־־־הָ֠אַיִלהָאַיִלהאיל הַחֵ֨לֶבהַחֵלֶבהחלב וְהָֽאַלְיָ֜הוְהָאַלְיָהוהאליה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַחֵ֣לֶבהַחֵלֶבהחלב ׀׀׀ הַֽמְכַסֶּ֣ההַמְכַסֶּההמכסה אֶתאֶתאת־־־הַקֶּ֗רֶבהַקֶּרֶבהקרב וְאֵ֨תוְאֵתואת יֹתֶ֤רֶתיֹתֶרֶתיתרת הַכָּבֵד֙הַכָּבֵדהכבד וְאֵ֣תוְאֵתואת ׀׀׀ שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי הַכְּלָיֹ֗תהַכְּלָיֹתהכלית וְאֶתוְאֶתואת־־־הַחֵ֙לֶב֙הַחֵלֶבהחלב אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עֲלֵהֶ֔ןעֲלֵהֶןעלהן וְאֵ֖תוְאֵתואת שׁ֣וֹקשׁוֹקשוק הַיָּמִ֑יןהַיָּמִיןהימין כִּ֛יכִּיכי אֵ֥ילאֵילאיל מִלֻּאִ֖יםמִלֻּאִיםמלאים הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 29:23 וְכִכַּ֨רוְכִכַּרוככר לֶ֜חֶםלֶחֶםלחם אַחַ֗תאַחַתאחת וַֽחַלַּ֨תוַחַלַּתוחלת לֶ֥חֶםלֶחֶםלחם שֶׁ֛מֶןשֶׁמֶןשמן אַחַ֖תאַחַתאחת וְרָקִ֣יקוְרָקִיקורקיק אֶחָ֑דאֶחָדאחד מִסַּל֙מִסַּלמסל הַמַּצּ֔וֹתהַמַּצּוֹתהמצות אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 29:24 וְשַׂמְתָּ֣וְשַׂמְתָּושמת הַכֹּ֔להַכֹּלהכל עַ֚לעַלעל כַּפֵּ֣יכַּפֵּיכפי אַהֲרֹ֔ןאַהֲרֹןאהרן וְעַ֖לוְעַלועל כַּפֵּ֣יכַּפֵּיכפי בָנָ֑יובָנָיובניו וְהֵנַפְתָּ֥וְהֵנַפְתָּוהנפת אֹתָ֛םאֹתָםאתם תְּנוּפָ֖התְּנוּפָהתנופה לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 29:25 וְלָקַחְתָּ֤וְלָקַחְתָּולקחת אֹתָם֙אֹתָםאתם מִיָּדָ֔םמִיָּדָםמידם וְהִקְטַרְתָּ֥וְהִקְטַרְתָּוהקטרת הַמִּזְבֵּ֖חָההַמִּזְבֵּחָההמזבחה עַלעַלעל־־־הָעֹלָ֑ההָעֹלָההעלה לְרֵ֤יחַלְרֵיחַלריח נִיח֙וֹחַ֙נִיחוֹחַניחוח לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה אִשֶּׁ֥האִשֶּׁהאשה ה֖וּאהוּאהוא לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 29:26 וְלָקַחְתָּ֣וְלָקַחְתָּולקחת אֶתאֶתאת־־־הֶֽחָזֶ֗ההֶחָזֶההחזה מֵאֵ֤ילמֵאֵילמאיל הַמִּלֻּאִים֙הַמִּלֻּאִיםהמלאים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לְאַהֲרֹ֔ןלְאַהֲרֹןלאהרן וְהֵנַפְתָּ֥וְהֵנַפְתָּוהנפת אֹת֛וֹאֹתוֹאתו תְּנוּפָ֖התְּנוּפָהתנופה לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה לְךָ֖לְךָלך לְמָנָֽהלְמָנָהלמנה׃׃׃ 29:27 וְקִדַּשְׁתָּ֞וְקִדַּשְׁתָּוקדשת אֵ֣תאֵתאת ׀׀׀ חֲזֵ֣החֲזֵהחזה הַתְּנוּפָ֗ההַתְּנוּפָההתנופה וְאֵת֙וְאֵתואת שׁ֣וֹקשׁוֹקשוק הַתְּרוּמָ֔ההַתְּרוּמָההתרומה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הוּנַ֖ףהוּנַףהונף וַאֲשֶׁ֣רוַאֲשֶׁרואשר הוּרָ֑םהוּרָםהורם מֵאֵיל֙מֵאֵילמאיל הַמִּלֻּאִ֔יםהַמִּלֻּאִיםהמלאים מֵאֲשֶׁ֥רמֵאֲשֶׁרמאשר לְאַהֲרֹ֖ןלְאַהֲרֹןלאהרן וּמֵאֲשֶׁ֥רוּמֵאֲשֶׁרומאשר לְבָנָֽיולְבָנָיולבניו׃׃׃ 29:28 וְהָיָה֩וְהָיָהוהיה לְאַהֲרֹ֨ןלְאַהֲרֹןלאהרן וּלְבָנָ֜יווּלְבָנָיוולבניו לְחָקלְחָקלחק־־־עוֹלָ֗םעוֹלָםעולם מֵאֵת֙מֵאֵתמאת בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כִּ֥יכִּיכי תְרוּמָ֖התְרוּמָהתרומה ה֑וּאהוּאהוא וּתְרוּמָ֞הוּתְרוּמָהותרומה יִהְיֶ֨היִהְיֶהיהיה מֵאֵ֤תמֵאֵתמאת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל מִזִּבְחֵ֣ימִזִּבְחֵימזבחי שַׁלְמֵיהֶ֔םשַׁלְמֵיהֶםשלמיהם תְּרוּמָתָ֖םתְּרוּמָתָםתרומתם לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 29:29 וּבִגְדֵ֤יוּבִגְדֵיובגדי הַקֹּ֙דֶשׁ֙הַקֹּדֶשׁהקדש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לְאַהֲרֹ֔ןלְאַהֲרֹןלאהרן יִהְי֥וּיִהְיוּיהיו לְבָנָ֖יולְבָנָיולבניו אַחֲרָ֑יואַחֲרָיואחריו לְמָשְׁחָ֣הלְמָשְׁחָהלמשחה בָהֶ֔םבָהֶםבהם וּלְמַלֵּאוּלְמַלֵּאולמלא־־־בָ֖םבָםבם אֶתאֶתאת־־־יָדָֽםיָדָםידם׃׃׃ 29:30 שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֗יםיָמִיםימים יִלְבָּשָׁ֧םיִלְבָּשָׁםילבשם הַכֹּהֵ֛ןהַכֹּהֵןהכהן תַּחְתָּ֖יותַּחְתָּיותחתיו מִבָּנָ֑יומִבָּנָיומבניו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יָבֹ֛איָבֹאיבא אֶלאֶלאל־־־אֹ֥הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֖דמוֹעֵדמועד לְשָׁרֵ֥תלְשָׁרֵתלשרת בַּקֹּֽדֶשׁבַּקֹּדֶשׁבקדש׃׃׃ 29:31 וְאֵ֛תוְאֵתואת אֵ֥ילאֵילאיל הַמִּלֻּאִ֖יםהַמִּלֻּאִיםהמלאים תִּקָּ֑חתִּקָּחתקח וּבִשַּׁלְתָּ֥וּבִשַּׁלְתָּובשלת אֶתאֶתאת־־־בְּשָׂר֖וֹבְּשָׂרוֹבשרו בְּמָקֹ֥םבְּמָקֹםבמקם קָדֹֽשׁקָדֹשׁקדש׃׃׃ 29:32 וְאָכַ֨לוְאָכַלואכל אַהֲרֹ֤ןאַהֲרֹןאהרן וּבָנָיו֙וּבָנָיוובניו אֶתאֶתאת־־־בְּשַׂ֣רבְּשַׂרבשר הָאַ֔יִלהָאַיִלהאיל וְאֶתוְאֶתואת־־־הַלֶּ֖חֶםהַלֶּחֶםהלחם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּסָּ֑לבַּסָּלבסל פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח אֹ֥הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 29:33 וְאָכְל֤וּוְאָכְלוּואכלו אֹתָם֙אֹתָםאתם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר כֻּפַּ֣רכֻּפַּרכפר בָּהֶ֔םבָּהֶםבהם לְמַלֵּ֥אלְמַלֵּאלמלא אֶתאֶתאת־־־יָדָ֖םיָדָםידם לְקַדֵּ֣שׁלְקַדֵּשׁלקדש אֹתָ֑םאֹתָםאתם וְזָ֥רוְזָרוזר לֹאלֹאלא־־־יֹאכַ֖ליֹאכַליאכל כִּיכִּיכי־־־קֹ֥דֶשׁקֹדֶשׁקדש הֵֽםהֵםהם׃׃׃ 29:34 וְֽאִםוְאִםואם־־־יִוָּתֵ֞ריִוָּתֵריותר מִבְּשַׂ֧רמִבְּשַׂרמבשר הַמִּלֻּאִ֛יםהַמִּלֻּאִיםהמלאים וּמִןוּמִןומן־־־הַלֶּ֖חֶםהַלֶּחֶםהלחם עַדעַדעד־־־הַבֹּ֑קֶרהַבֹּקֶרהבקר וְשָׂרַפְתָּ֤וְשָׂרַפְתָּושרפת אֶתאֶתאת־־־הַנּוֹתָר֙הַנּוֹתָרהנותר בָּאֵ֔שׁבָּאֵשׁבאש לֹ֥אלֹאלא יֵאָכֵ֖ליֵאָכֵליאכל כִּיכִּיכי־־־קֹ֥דֶשׁקֹדֶשׁקדש הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 29:35 וְעָשִׂ֜יתָוְעָשִׂיתָועשית לְאַהֲרֹ֤ןלְאַהֲרֹןלאהרן וּלְבָנָיו֙וּלְבָנָיוולבניו כָּ֔כָהכָּכָהככה כְּכֹ֥לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוִּ֖יתִיצִוִּיתִיצויתי אֹתָ֑כָהאֹתָכָהאתכה שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֖יםיָמִיםימים תְּמַלֵּ֥אתְּמַלֵּאתמלא יָדָֽםיָדָםידם׃׃׃ 29:36 וּפַ֨רוּפַרופר חַטָּ֜אתחַטָּאתחטאת תַּעֲשֶׂ֤התַּעֲשֶׂהתעשה לַיּוֹם֙לַיּוֹםליום עַלעַלעל־־־הַכִּפֻּרִ֔יםהַכִּפֻּרִיםהכפרים וְחִטֵּאתָ֙וְחִטֵּאתָוחטאת עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֔חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח בְּכַפֶּרְךָ֖בְּכַפֶּרְךָבכפרך עָלָ֑יועָלָיועליו וּמָֽשַׁחְתָּ֥וּמָשַׁחְתָּומשחת אֹת֖וֹאֹתוֹאתו לְקַדְּשֽׁוֹלְקַדְּשׁוֹלקדשו׃׃׃ 29:37 שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֗יםיָמִיםימים תְּכַפֵּר֙תְּכַפֵּרתכפר עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֔חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח וְקִדַּשְׁתָּ֖וְקִדַּשְׁתָּוקדשת אֹת֑וֹאֹתוֹאתו וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה הַמִּזְבֵּ֙חַ֙הַמִּזְבֵּחַהמזבח קֹ֣דֶשׁקֹדֶשׁקדש קָֽדָשִׁ֔יםקָדָשִׁיםקדשים כָּלכָּלכל־־־הַנֹּגֵ֥עַהַנֹּגֵעַהנגע בַּמִּזְבֵּ֖חַבַּמִּזְבֵּחַבמזבח יִקְדָּֽשׁיִקְדָּשׁיקדש׃׃׃ ססס 29:38 וְזֶ֕הוְזֶהוזה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תַּעֲשֶׂ֖התַּעֲשֶׂהתעשה עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֑חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח כְּבָשִׂ֧יםכְּבָשִׂיםכבשים בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־שָׁנָ֛השָׁנָהשנה שְׁנַ֥יִםשְׁנַיִםשנים לַיּ֖וֹםלַיּוֹםליום תָּמִֽידתָּמִידתמיד׃׃׃ 29:39 אֶתאֶתאת־־־הַכֶּ֥בֶשׂהַכֶּבֶשׂהכבש הָאֶחָ֖דהָאֶחָדהאחד תַּעֲשֶׂ֣התַּעֲשֶׂהתעשה בַבֹּ֑קֶרבַבֹּקֶרבבקר וְאֵת֙וְאֵתואת הַכֶּ֣בֶשׂהַכֶּבֶשׂהכבש הַשֵּׁנִ֔יהַשֵּׁנִיהשני תַּעֲשֶׂ֖התַּעֲשֶׂהתעשה בֵּ֥יןבֵּיןבין הָעַרְבָּֽיִםהָעַרְבָּיִםהערבים׃׃׃ 29:40 וְעִשָּׂרֹ֨ןוְעִשָּׂרֹןועשרן סֹ֜לֶתסֹלֶתסלת בָּל֨וּלבָּלוּלבלול בְּשֶׁ֤מֶןבְּשֶׁמֶןבשמן כָּתִית֙כָּתִיתכתית רֶ֣בַערֶבַערבע הַהִ֔יןהַהִיןההין וְנֵ֕סֶךְוְנֵסֶךְונסך רְבִעִ֥יתרְבִעִיתרבעית הַהִ֖יןהַהִיןההין יָ֑יִןיָיִןיין לַכֶּ֖בֶשׂלַכֶּבֶשׂלכבש הָאֶחָֽדהָאֶחָדהאחד׃׃׃ 29:41 וְאֵת֙וְאֵתואת הַכֶּ֣בֶשׂהַכֶּבֶשׂהכבש הַשֵּׁנִ֔יהַשֵּׁנִיהשני תַּעֲשֶׂ֖התַּעֲשֶׂהתעשה בֵּ֣יןבֵּיןבין הָעַרְבָּ֑יִםהָעַרְבָּיִםהערבים כְּמִנְחַ֨תכְּמִנְחַתכמנחת הַבֹּ֤קֶרהַבֹּקֶרהבקר וּכְנִסְכָּהּ֙וּכְנִסְכָּהּוכנסכה תַּֽעֲשֶׂהתַּעֲשֶׂהתעשה־־־לָּ֔הּלָּהּלה לְרֵ֣יחַלְרֵיחַלריח נִיחֹ֔חַנִיחֹחַניחח אִשֶּׁ֖האִשֶּׁהאשה לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 29:42 עֹלַ֤תעֹלַתעלת תָּמִיד֙תָּמִידתמיד לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔םלְדֹרֹתֵיכֶםלדרתיכם פֶּ֥תַחפֶּתַחפתח אֹֽהֶלאֹהֶלאהל־־־מוֹעֵ֖דמוֹעֵדמועד לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אִוָּעֵ֤דאִוָּעֵדאועד לָכֶם֙לָכֶםלכם שָׁ֔מָּהשָׁמָּהשמה לְדַבֵּ֥רלְדַבֵּרלדבר אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 29:43 וְנֹעַדְתִּ֥יוְנֹעַדְתִּיונעדתי שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה לִבְנֵ֣ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְנִקְדַּ֖שׁוְנִקְדַּשׁונקדש בִּכְבֹדִֽיבִּכְבֹדִיבכבדי׃׃׃ 29:44 וְקִדַּשְׁתִּ֛יוְקִדַּשְׁתִּיוקדשתי אֶתאֶתאת־־־אֹ֥הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֖דמוֹעֵדמועד וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּזְבֵּ֑חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח וְאֶתוְאֶתואת־־־אַהֲרֹ֧ןאַהֲרֹןאהרן וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּנָ֛יובָּנָיובניו אֲקַדֵּ֖שׁאֲקַדֵּשׁאקדש לְכַהֵ֥ןלְכַהֵןלכהן לִֽילִילי׃׃׃ 29:45 וְשָׁ֣כַנְתִּ֔יוְשָׁכַנְתִּיושכנתי בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְהָיִ֥יתִיוְהָיִיתִיוהייתי לָהֶ֖םלָהֶםלהם לֵאלֹהִֽיםלֵאלֹהִיםלאלהים׃׃׃ 29:46 וְיָדְע֗וּוְיָדְעוּוידעו כִּ֣יכִּיכי אֲנִ֤יאֲנִיאני יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹ֣הֵיהֶ֔םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הוֹצֵ֧אתִיהוֹצֵאתִיהוצאתי אֹתָ֛םאֹתָםאתם מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים לְשָׁכְנִ֣ילְשָׁכְנִילשכני בְתוֹכָ֑םבְתוֹכָםבתוכם אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיהֶֽםאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain