Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 34

34:1 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה פְּסָלפְּסָלפסל־־־לְךָ֛לְךָלך שְׁנֵֽישְׁנֵישני־־־לֻחֹ֥תלֻחֹתלחת אֲבָנִ֖יםאֲבָנִיםאבנים כָּרִאשֹׁנִ֑יםכָּרִאשֹׁנִיםכראשנים וְכָתַבְתִּי֙וְכָתַבְתִּיוכתבתי עַלעַלעל־־־הַלֻּחֹ֔תהַלֻּחֹתהלחת אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֔יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הָי֛וּהָיוּהיו עַלעַלעל־־־הַלֻּחֹ֥תהַלֻּחֹתהלחת הָרִאשֹׁנִ֖יםהָרִאשֹׁנִיםהראשנים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שִׁבַּֽרְתָּשִׁבַּרְתָּשברת׃׃׃ 34:2 וֶהְיֵ֥הוֶהְיֵהוהיה נָכ֖וֹןנָכוֹןנכון לַבֹּ֑קֶרלַבֹּקֶרלבקר וְעָלִ֤יתָוְעָלִיתָועלית בַבֹּ֙קֶר֙בַבֹּקֶרבבקר אֶלאֶלאל־־־הַ֣רהַרהר סִינַ֔יסִינַיסיני וְנִצַּבְתָּ֥וְנִצַּבְתָּונצבת לִ֛ילִילי שָׁ֖םשָׁםשם עַלעַלעל־־־רֹ֥אשׁרֹאשׁראש הָהָֽרהָהָרההר׃׃׃ 34:3 וְאִישׁ֙וְאִישׁואיש לֹֽאלֹאלא־־־יַעֲלֶ֣היַעֲלֶהיעלה עִמָּ֔ךְעִמָּךְעמך וְגַםוְגַםוגם־־־אִ֥ישׁאִישׁאיש אַלאַלאל־־־יֵרָ֖איֵרָאירא בְּכָלבְּכָלבכל־־־הָהָ֑רהָהָרההר גַּםגַּםגם־־־הַצֹּ֤אןהַצֹּאןהצאן וְהַבָּקָר֙וְהַבָּקָרוהבקר אַלאַלאל־־־יִרְע֔וּיִרְעוּירעו אֶלאֶלאל־־־מ֖וּלמוּלמול הָהָ֥רהָהָרההר הַהֽוּאהַהוּאההוא׃׃׃ 34:4 וַיִּפְסֹ֡לוַיִּפְסֹלויפסל שְׁנֵֽישְׁנֵישני־־־לֻחֹ֨תלֻחֹתלחת אֲבָנִ֜יםאֲבָנִיםאבנים כָּרִאשֹׁנִ֗יםכָּרִאשֹׁנִיםכראשנים וַיַּשְׁכֵּ֨םוַיַּשְׁכֵּםוישכם מֹשֶׁ֤המֹשֶׁהמשה בַבֹּ֙קֶר֙בַבֹּקֶרבבקר וַיַּ֙עַל֙וַיַּעַלויעל אֶלאֶלאל־־־הַ֣רהַרהר סִינַ֔יסִינַיסיני כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֹת֑וֹאֹתוֹאתו וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח בְּיָד֔וֹבְּיָדוֹבידו שְׁנֵ֖ישְׁנֵישני לֻחֹ֥תלֻחֹתלחת אֲבָנִֽיםאֲבָנִיםאבנים׃׃׃ 34:5 וַיֵּ֤רֶדוַיֵּרֶדוירד יְהוָה֙יְהוָהיהוה בֶּֽעָנָ֔ןבֶּעָנָןבענן וַיִּתְיַצֵּ֥בוַיִּתְיַצֵּבויתיצב עִמּ֖וֹעִמּוֹעמו שָׁ֑םשָׁםשם וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא בְשֵׁ֖םבְשֵׁםבשם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 34:6 וַיַּעֲבֹ֨רוַיַּעֲבֹרויעבר יְהוָ֥היְהוָהיהוה ׀׀׀ עַלעַלעל־־־פָּנָיו֮פָּנָיופניו וַיִּקְרָא֒וַיִּקְרָאויקרא יְהוָ֣היְהוָהיהוה ׀׀׀ יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֵ֥לאֵלאל רַח֖וּםרַחוּםרחום וְחַנּ֑וּןוְחַנּוּןוחנון אֶ֥רֶךְאֶרֶךְארך אַפַּ֖יִםאַפַּיִםאפים וְרַבוְרַבורב־־־חֶ֥סֶדחֶסֶדחסד וֶאֱמֶֽתוֶאֱמֶתואמת ׀׀׀ 34:7 נֹצֵ֥רנֹצֵרנצר חֶ֙סֶד֙חֶסֶדחסד לָאֲלָפִ֔יםלָאֲלָפִיםלאלפים נֹשֵׂ֥אנֹשֵׂאנשא עָוֺ֛ןעָוֺןעון וָפֶ֖שַׁעוָפֶשַׁעופשע וְחַטָּאָ֑הוְחַטָּאָהוחטאה וְנַקֵּה֙וְנַקֵּהונקה לֹ֣אלֹאלא יְנַקֶּ֔היְנַקֶּהינקה פֹּקֵ֣דפֹּקֵדפקד ׀׀׀ עֲוֺ֣ןעֲוֺןעון אָב֗וֹתאָבוֹתאבות עַלעַלעל־־־בָּנִים֙בָּנִיםבנים וְעַלוְעַלועל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני בָנִ֔יםבָנִיםבנים עַלעַלעל־־־שִׁלֵּשִׁ֖יםשִׁלֵּשִׁיםשלשים וְעַלוְעַלועל־־־רִבֵּעִֽיםרִבֵּעִיםרבעים׃׃׃ 34:8 וַיְמַהֵ֖רוַיְמַהֵרוימהר מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה וַיִּקֹּ֥דוַיִּקֹּדויקד אַ֖רְצָהאַרְצָהארצה וַיִּשְׁתָּֽחוּוַיִּשְׁתָּחוּוישתחו׃׃׃ 34:9 וַיֹּ֡אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אִםאִםאם־־־נָא֩נָאנא מָצָ֨אתִימָצָאתִימצאתי חֵ֤ןחֵןחן בְּעֵינֶ֙יךָ֙בְּעֵינֶיךָבעיניך אֲדֹנָ֔יאֲדֹנָיאדני יֵֽלֶךְיֵלֶךְילך־־־נָ֥אנָאנא אֲדֹנָ֖יאֲדֹנָיאדני בְּקִרְבֵּ֑נוּבְּקִרְבֵּנוּבקרבנו כִּ֤יכִּיכי עַםעַםעם־־־קְשֵׁהקְשֵׁהקשה־־־עֹ֙רֶף֙עֹרֶףערף ה֔וּאהוּאהוא וְסָלַחְתָּ֛וְסָלַחְתָּוסלחת לַעֲוֺנֵ֥נוּלַעֲוֺנֵנוּלעוננו וּלְחַטָּאתֵ֖נוּוּלְחַטָּאתֵנוּולחטאתנו וּנְחַלְתָּֽנוּוּנְחַלְתָּנוּונחלתנו׃׃׃ 34:10 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּ֣ההִנֵּההנה אָנֹכִי֮אָנֹכִיאנכי כֹּרֵ֣תכֹּרֵתכרת בְּרִית֒בְּרִיתברית נֶ֤גֶדנֶגֶדנגד כָּֽלכָּלכל־־־עַמְּךָ֙עַמְּךָעמך אֶעֱשֶׂ֣האֶעֱשֶׂהאעשה נִפְלָאֹ֔תנִפְלָאֹתנפלאת אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־נִבְרְא֥וּנִבְרְאוּנבראו בְכָלבְכָלבכל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־הַגּוֹיִ֑םהַגּוֹיִםהגוים וְרָאָ֣הוְרָאָהוראה כָלכָלכל־־־הָ֠עָםהָעָםהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתָּ֨האַתָּהאתה בְקִרְבּ֜וֹבְקִרְבּוֹבקרבו אֶתאֶתאת־־־מַעֲשֵׂ֤המַעֲשֵׂהמעשה יְהוָה֙יְהוָהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־נוֹרָ֣אנוֹרָאנורא ה֔וּאהוּאהוא אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֲנִ֖יאֲנִיאני עֹשֶׂ֥העֹשֶׂהעשה עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 34:11 שְׁמָ֨רשְׁמָרשמר־־־לְךָ֔לְךָלך אֵ֛תאֵתאת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי מְצַוְּךָ֣מְצַוְּךָמצוך הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום הִנְנִ֧יהִנְנִיהנני גֹרֵ֣שׁגֹרֵשׁגרש מִפָּנֶ֗יךָמִפָּנֶיךָמפניך אֶתאֶתאת־־־הָאֱמֹרִי֙הָאֱמֹרִיהאמרי וְהַֽכְּנַעֲנִ֔יוְהַכְּנַעֲנִיוהכנעני וְהַחִתִּי֙וְהַחִתִּיוהחתי וְהַפְּרִזִּ֔יוְהַפְּרִזִּיוהפרזי וְהַחִוִּ֖יוְהַחִוִּיוהחוי וְהַיְבוּסִֽיוְהַיְבוּסִיוהיבוסי׃׃׃ 34:12 הִשָּׁ֣מֶרהִשָּׁמֶרהשמר לְךָ֗לְךָלך פֶּןפֶּןפן־־־תִּכְרֹ֤תתִּכְרֹתתכרת בְּרִית֙בְּרִיתברית לְיוֹשֵׁ֣בלְיוֹשֵׁבליושב הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַתָּ֖האַתָּהאתה בָּ֣אבָּאבא עָלֶ֑יהָעָלֶיהָעליה פֶּןפֶּןפן־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה לְמוֹקֵ֖שׁלְמוֹקֵשׁלמוקש בְּקִרְבֶּֽךָבְּקִרְבֶּךָבקרבך׃׃׃ 34:13 כִּ֤יכִּיכי אֶתאֶתאת־־־מִזְבְּחֹתָם֙מִזְבְּחֹתָםמזבחתם תִּתֹּצ֔וּןתִּתֹּצוּןתתצון וְאֶתוְאֶתואת־־־מַצֵּבֹתָ֖םמַצֵּבֹתָםמצבתם תְּשַׁבֵּר֑וּןתְּשַׁבֵּרוּןתשברון וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲשֵׁרָ֖יואֲשֵׁרָיואשריו תִּכְרֹתֽוּןתִּכְרֹתוּןתכרתון׃׃׃ 34:14 כִּ֛יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא תִֽשְׁתַּחֲוֶ֖התִשְׁתַּחֲוֶהתשתחוה לְאֵ֣ללְאֵללאל אַחֵ֑ראַחֵראחר כִּ֤יכִּיכי יְהוָה֙יְהוָהיהוה קַנָּ֣אקַנָּאקנא שְׁמ֔וֹשְׁמוֹשמו אֵ֥לאֵלאל קַנָּ֖אקַנָּאקנא הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 34:15 פֶּןפֶּןפן־־־תִּכְרֹ֥תתִּכְרֹתתכרת בְּרִ֖יתבְּרִיתברית לְיוֹשֵׁ֣בלְיוֹשֵׁבליושב הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְזָנ֣וּוְזָנוּוזנו ׀׀׀ אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי אֱלֹֽהֵיהֶ֗םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם וְזָבְחוּ֙וְזָבְחוּוזבחו לֵאלֹ֣הֵיהֶ֔םלֵאלֹהֵיהֶםלאלהיהם וְקָרָ֣אוְקָרָאוקרא לְךָ֔לְךָלך וְאָכַלְתָּ֖וְאָכַלְתָּואכלת מִזִּבְחֽוֹמִזִּבְחוֹמזבחו׃׃׃ 34:16 וְלָקַחְתָּ֥וְלָקַחְתָּולקחת מִבְּנֹתָ֖יומִבְּנֹתָיומבנתיו לְבָנֶ֑יךָלְבָנֶיךָלבניך וְזָנ֣וּוְזָנוּוזנו בְנֹתָ֗יובְנֹתָיובנתיו אַחֲרֵי֙אַחֲרֵיאחרי אֱלֹ֣הֵיהֶ֔ןאֱלֹהֵיהֶןאלהיהן וְהִזְנוּ֙וְהִזְנוּוהזנו אֶתאֶתאת־־־בָּנֶ֔יךָבָּנֶיךָבניך אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי אֱלֹהֵיהֶֽןאֱלֹהֵיהֶןאלהיהן׃׃׃ 34:17 אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי מַסֵּכָ֖המַסֵּכָהמסכה לֹ֥אלֹאלא תַעֲשֶׂהתַעֲשֶׂהתעשה־־־לָּֽךְלָּךְלך׃׃׃ 34:18 אֶתאֶתאת־־־חַ֣גחַגחג הַמַּצּוֹת֮הַמַּצּוֹתהמצות תִּשְׁמֹר֒תִּשְׁמֹרתשמר שִׁבְעַ֨תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֜יםיָמִיםימים תֹּאכַ֤לתֹּאכַלתאכל מַצּוֹת֙מַצּוֹתמצות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִוִּיתִ֔ךָצִוִּיתִךָצויתך לְמוֹעֵ֖דלְמוֹעֵדלמועד חֹ֣דֶשׁחֹדֶשׁחדש הָאָבִ֑יבהָאָבִיבהאביב כִּ֚יכִּיכי בְּחֹ֣דֶשׁבְּחֹדֶשׁבחדש הָֽאָבִ֔יבהָאָבִיבהאביב יָצָ֖אתָיָצָאתָיצאת מִמִּצְרָֽיִםמִמִּצְרָיִםממצרים׃׃׃ 34:19 כָּלכָּלכל־־־פֶּ֥טֶרפֶּטֶרפטר רֶ֖חֶםרֶחֶםרחם לִ֑ילִילי וְכָֽלוְכָלוכל־־־מִקְנְךָ֙מִקְנְךָמקנך תִּזָּכָ֔רתִּזָּכָרתזכר פֶּ֖טֶרפֶּטֶרפטר שׁ֥וֹרשׁוֹרשור וָשֶֽׂהוָשֶׂהושה׃׃׃ 34:20 וּפֶ֤טֶרוּפֶטֶרופטר חֲמוֹר֙חֲמוֹרחמור תִּפְדֶּ֣התִּפְדֶּהתפדה בְשֶׂ֔הבְשֶׂהבשה וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֥אלֹאלא תִפְדֶּ֖התִפְדֶּהתפדה וַעֲרַפְתּ֑וֹוַעֲרַפְתּוֹוערפתו כֹּ֣לכֹּלכל בְּכ֤וֹרבְּכוֹרבכור בָּנֶ֙יךָ֙בָּנֶיךָבניך תִּפְדֶּ֔התִּפְדֶּהתפדה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יֵרָא֥וּיֵרָאוּיראו פָנַ֖יפָנַיפני רֵיקָֽםרֵיקָםריקם׃׃׃ 34:21 שֵׁ֤שֶׁתשֵׁשֶׁתששת יָמִים֙יָמִיםימים תַּעֲבֹ֔דתַּעֲבֹדתעבד וּבַיּ֥וֹםוּבַיּוֹםוביום הַשְּׁבִיעִ֖יהַשְּׁבִיעִיהשביעי תִּשְׁבֹּ֑תתִּשְׁבֹּתתשבת בֶּחָרִ֥ישׁבֶּחָרִישׁבחריש וּבַקָּצִ֖ירוּבַקָּצִירובקציר תִּשְׁבֹּֽתתִּשְׁבֹּתתשבת׃׃׃ 34:22 וְחַ֤גוְחַגוחג שָׁבֻעֹת֙שָׁבֻעֹתשבעת תַּעֲשֶׂ֣התַּעֲשֶׂהתעשה לְךָ֔לְךָלך בִּכּוּרֵ֖יבִּכּוּרֵיבכורי קְצִ֣ירקְצִירקציר חִטִּ֑יםחִטִּיםחטים וְחַג֙וְחַגוחג הָֽאָסִ֔יףהָאָסִיףהאסיף תְּקוּפַ֖תתְּקוּפַתתקופת הַשָּׁנָֽההַשָּׁנָההשנה׃׃׃ 34:23 שָׁלֹ֥שׁשָׁלֹשׁשלש פְּעָמִ֖יםפְּעָמִיםפעמים בַּשָּׁנָ֑הבַּשָּׁנָהבשנה יֵרָאֶה֙יֵרָאֶהיראה כָּלכָּלכל־־־זְכ֣וּרְךָ֔זְכוּרְךָזכורך אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֛יפְּנֵיפני הָֽאָדֹ֥ןהָאָדֹןהאדן ׀׀׀ יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 34:24 כִּֽיכִּיכי־־־אוֹרִ֤ישׁאוֹרִישׁאוריש גּוֹיִם֙גּוֹיִםגוים מִפָּנֶ֔יךָמִפָּנֶיךָמפניך וְהִרְחַבְתִּ֖יוְהִרְחַבְתִּיוהרחבתי אֶתאֶתאת־־־גְּבוּלֶ֑ךָגְּבוּלֶךָגבולך וְלֹאוְלֹאולא־־־יַחְמֹ֥דיַחְמֹדיחמד אִישׁ֙אִישׁאיש אֶֽתאֶתאת־־־אַרְצְךָ֔אַרְצְךָארצך בַּעֲלֹֽתְךָ֗בַּעֲלֹתְךָבעלתך לֵרָאוֹת֙לֵרָאוֹתלראות אֶתאֶתאת־־־פְּנֵי֙פְּנֵיפני יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך שָׁלֹ֥שׁשָׁלֹשׁשלש פְּעָמִ֖יםפְּעָמִיםפעמים בַּשָּׁנָֽהבַּשָּׁנָהבשנה׃׃׃ 34:25 לֹֽאלֹאלא־־־תִשְׁחַ֥טתִשְׁחַטתשחט עַלעַלעל־־־חָמֵ֖ץחָמֵץחמץ דַּםדַּםדם־־־זִבְחִ֑יזִבְחִיזבחי וְלֹאוְלֹאולא־־־יָלִ֣יןיָלִיןילין לַבֹּ֔קֶרלַבֹּקֶרלבקר זֶ֖בַחזֶבַחזבח חַ֥גחַגחג הַפָּֽסַחהַפָּסַחהפסח׃׃׃ 34:26 רֵאשִׁ֗יתרֵאשִׁיתראשית בִּכּוּרֵי֙בִּכּוּרֵיבכורי אַדְמָ֣תְךָ֔אַדְמָתְךָאדמתך תָּבִ֕יאתָּבִיאתביא בֵּ֖יתבֵּיתבית יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לֹאלֹאלא־־־תְבַשֵּׁ֥לתְבַשֵּׁלתבשל גְּדִ֖יגְּדִיגדי בַּחֲלֵ֥בבַּחֲלֵבבחלב אִמּֽוֹאִמּוֹאמו׃׃׃ פפפ
34:27 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה כְּתָבכְּתָבכתב־־־לְךָ֖לְךָלך אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה כִּ֞יכִּיכי עַלעַלעל־־־פִּ֣יפִּיפי ׀׀׀ הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֗לֶּההָאֵלֶּההאלה כָּרַ֧תִּיכָּרַתִּיכרתי אִתְּךָ֛אִתְּךָאתך בְּרִ֖יתבְּרִיתברית וְאֶתוְאֶתואת־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 34:28 וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־שָׁ֣םשָׁםשם עִםעִםעם־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים יוֹם֙יוֹםיום וְאַרְבָּעִ֣יםוְאַרְבָּעִיםוארבעים לַ֔יְלָהלַיְלָהלילה לֶ֚חֶםלֶחֶםלחם לֹ֣אלֹאלא אָכַ֔לאָכַלאכל וּמַ֖יִםוּמַיִםומים לֹ֣אלֹאלא שָׁתָ֑השָׁתָהשתה וַיִּכְתֹּ֣בוַיִּכְתֹּבויכתב עַלעַלעל־־־הַלֻּחֹ֗תהַלֻּחֹתהלחת אֵ֚תאֵתאת דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי הַבְּרִ֔יתהַבְּרִיתהברית עֲשֶׂ֖רֶתעֲשֶׂרֶתעשרת הַדְּבָרִֽיםהַדְּבָרִיםהדברים׃׃׃ 34:29 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בְּרֶ֤דֶתבְּרֶדֶתברדת מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה מֵהַ֣רמֵהַרמהר סִינַ֔יסִינַיסיני וּשְׁנֵ֨יוּשְׁנֵיושני לֻחֹ֤תלֻחֹתלחת הָֽעֵדֻת֙הָעֵדֻתהעדת בְּיַדבְּיַדביד־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה בְּרִדְתּ֖וֹבְּרִדְתּוֹברדתו מִןמִןמן־־־הָהָ֑רהָהָרההר וּמֹשֶׁ֣הוּמֹשֶׁהומשה לֹֽאלֹאלא־־־יָדַ֗עיָדַעידע כִּ֥יכִּיכי קָרַ֛ןקָרַןקרן ע֥וֹרעוֹרעור פָּנָ֖יופָּנָיופניו בְּדַבְּר֥וֹבְּדַבְּרוֹבדברו אִתּֽוֹאִתּוֹאתו׃׃׃ 34:30 וַיַּ֨רְאוַיַּרְאוירא אַהֲרֹ֜ןאַהֲרֹןאהרן וְכָלוְכָלוכל־־־בְּנֵ֤יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה קָרַ֖ןקָרַןקרן ע֣וֹרעוֹרעור פָּנָ֑יופָּנָיופניו וַיִּֽירְא֖וּוַיִּירְאוּוייראו מִגֶּ֥שֶׁתמִגֶּשֶׁתמגשת אֵלָֽיואֵלָיואליו׃׃׃ 34:31 וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא אֲלֵהֶם֙אֲלֵהֶםאלהם מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה וַיָּשֻׁ֧בוּוַיָּשֻׁבוּוישבו אֵלָ֛יואֵלָיואליו אַהֲרֹ֥ןאַהֲרֹןאהרן וְכָלוְכָלוכל־־־הַנְּשִׂאִ֖יםהַנְּשִׂאִיםהנשאים בָּעֵדָ֑הבָּעֵדָהבעדה וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה אֲלֵהֶֽםאֲלֵהֶםאלהם׃׃׃ 34:32 וְאַחֲרֵיוְאַחֲרֵיואחרי־־־כֵ֥ןכֵןכן נִגְּשׁ֖וּנִגְּשׁוּנגשו כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיְצַוֵּ֕םוַיְצַוֵּםויצום אֵת֩אֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֧רדִּבֶּרדבר יְהוָ֛היְהוָהיהוה אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו בְּהַ֥רבְּהַרבהר סִינָֽיסִינָיסיני׃׃׃ 34:33 וַיְכַ֣לוַיְכַלויכל מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה מִדַּבֵּ֖רמִדַּבֵּרמדבר אִתָּ֑םאִתָּםאתם וַיִּתֵּ֥ןוַיִּתֵּןויתן עַלעַלעל־־־פָּנָ֖יופָּנָיופניו מַסְוֶֽהמַסְוֶהמסוה׃׃׃ 34:34 וּבְבֹ֨אוּבְבֹאובבא מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה לִפְנֵ֤ילִפְנֵילפני יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְדַבֵּ֣רלְדַבֵּרלדבר אִתּ֔וֹאִתּוֹאתו יָסִ֥יריָסִיריסיר אֶתאֶתאת־־־הַמַּסְוֶ֖ההַמַּסְוֶההמסוה עַדעַדעד־־־צֵאת֑וֹצֵאתוֹצאתו וְיָצָ֗אוְיָצָאויצא וְדִבֶּר֙וְדִבֶּרודבר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֵ֖תאֵתאת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יְצֻוֶּֽהיְצֻוֶּהיצוה׃׃׃ 34:35 וְרָא֤וּוְרָאוּוראו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה כִּ֣יכִּיכי קָרַ֔ןקָרַןקרן ע֖וֹרעוֹרעור פְּנֵ֣יפְּנֵיפני מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה וְהֵשִׁ֨יבוְהֵשִׁיבוהשיב מֹשֶׁ֤המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־הַמַּסְוֶה֙הַמַּסְוֶההמסוה עַלעַלעל־־־פָּנָ֔יופָּנָיופניו עַדעַדעד־־־בֹּא֖וֹבֹּאוֹבאו לְדַבֵּ֥רלְדַבֵּרלדבר אִתּֽוֹאִתּוֹאתו׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain