Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 5

5:1 וְאַחַ֗רוְאַחַרואחר בָּ֚אוּבָּאוּבאו מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה וְאַהֲרֹ֔ןוְאַהֲרֹןואהרן וַיֹּאמְר֖וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹ֑הפַּרְעֹהפרעה כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל שַׁלַּח֙שַׁלַּחשלח אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֔יעַמִּיעמי וְיָחֹ֥גּוּוְיָחֹגּוּויחגו לִ֖ילִילי בַּמִּדְבָּֽרבַּמִּדְבָּרבמדבר׃׃׃ 5:2 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה מִ֤ימִימי יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֶשְׁמַ֣עאֶשְׁמַעאשמע בְּקֹל֔וֹבְּקֹלוֹבקלו לְשַׁלַּ֖חלְשַׁלַּחלשלח אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל לֹ֤אלֹאלא יָדַ֙עְתִּי֙יָדַעְתִּיידעתי אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְגַ֥םוְגַםוגם אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֹ֥אלֹאלא אֲשַׁלֵּֽחַאֲשַׁלֵּחַאשלח׃׃׃ 5:3 וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי הָעִבְרִ֖יםהָעִבְרִיםהעברים נִקְרָ֣אנִקְרָאנקרא עָלֵ֑ינוּעָלֵינוּעלינו נֵ֣לֲכָהנֵלֲכָהנלכה נָּ֡אנָּאנא דֶּרֶךְ֩דֶּרֶךְדרך שְׁלֹ֨שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת יָמִ֜יםיָמִיםימים בַּמִּדְבָּ֗רבַּמִּדְבָּרבמדבר וְנִזְבְּחָה֙וְנִזְבְּחָהונזבחה לַֽיהוָ֣הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו פֶּ֨ןפֶּןפן־־־יִפְגָּעֵ֔נוּיִפְגָּעֵנוּיפגענו בַּדֶּ֖בֶרבַּדֶּבֶרבדבר א֥וֹאוֹאו בֶחָֽרֶבבֶחָרֶבבחרב׃׃׃ 5:4 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶם֙אֲלֵהֶםאלהם מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים לָ֚מָּהלָמָּהלמה מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה וְאַהֲרֹ֔ןוְאַהֲרֹןואהרן תַּפְרִ֥יעוּתַּפְרִיעוּתפריעו אֶתאֶתאת־־־הָעָ֖םהָעָםהעם מִמַּֽעֲשָׂ֑יומִמַּעֲשָׂיוממעשיו לְכ֖וּלְכוּלכו לְסִבְלֹתֵיכֶֽםלְסִבְלֹתֵיכֶםלסבלתיכם׃׃׃ 5:5 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה הֵןהֵןהן־־־רַבִּ֥יםרַבִּיםרבים עַתָּ֖העַתָּהעתה עַ֣םעַםעם הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְהִשְׁבַּתֶּ֥םוְהִשְׁבַּתֶּםוהשבתם אֹתָ֖םאֹתָםאתם מִסִּבְלֹתָֽםמִסִּבְלֹתָםמסבלתם׃׃׃ 5:6 וַיְצַ֥ווַיְצַוויצו פַּרְעֹ֖הפַּרְעֹהפרעה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֑וּאהַהוּאההוא אֶתאֶתאת־־־הַנֹּגְשִׂ֣יםהַנֹּגְשִׂיםהנגשים בָּעָ֔םבָּעָםבעם וְאֶתוְאֶתואת־־־שֹׁטְרָ֖יושֹׁטְרָיושטריו לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 5:7 לֹ֣אלֹאלא תֹאסִפ֞וּןתֹאסִפוּןתאספון לָתֵ֨תלָתֵתלתת תֶּ֧בֶןתֶּבֶןתבן לָעָ֛םלָעָםלעם לִלְבֹּ֥ןלִלְבֹּןללבן הַלְּבֵנִ֖יםהַלְּבֵנִיםהלבנים כִּתְמ֣וֹלכִּתְמוֹלכתמול שִׁלְשֹׁ֑םשִׁלְשֹׁםשלשם הֵ֚םהֵםהם יֵֽלְכ֔וּיֵלְכוּילכו וְקֹשְׁשׁ֥וּוְקֹשְׁשׁוּוקששו לָהֶ֖םלָהֶםלהם תֶּֽבֶןתֶּבֶןתבן׃׃׃ 5:8 וְאֶתוְאֶתואת־־־מַתְכֹּ֨נֶתמַתְכֹּנֶתמתכנת הַלְּבֵנִ֜יםהַלְּבֵנִיםהלבנים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֵם֩הֵםהם עֹשִׂ֨יםעֹשִׂיםעשים תְּמ֤וֹלתְּמוֹלתמול שִׁלְשֹׁם֙שִׁלְשֹׁםשלשם תָּשִׂ֣ימוּתָּשִׂימוּתשימו עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם לֹ֥אלֹאלא תִגְרְע֖וּתִגְרְעוּתגרעו מִמֶּ֑נּוּמִמֶּנּוּממנו כִּֽיכִּיכי־־־נִרְפִּ֣יםנִרְפִּיםנרפים הֵ֔םהֵםהם עַלעַלעל־־־כֵּ֗ןכֵּןכן הֵ֤םהֵםהם צֹֽעֲקִים֙צֹעֲקִיםצעקים לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר נֵלְכָ֖הנֵלְכָהנלכה נִזְבְּחָ֥הנִזְבְּחָהנזבחה לֵאלֹהֵֽינוּלֵאלֹהֵינוּלאלהינו׃׃׃ 5:9 תִּכְבַּ֧דתִּכְבַּדתכבד הָעֲבֹדָ֛ההָעֲבֹדָההעבדה עַלעַלעל־־־הָאֲנָשִׁ֖יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים וְיַעֲשׂוּוְיַעֲשׂוּויעשו־־־בָ֑הּבָהּבה וְאַלוְאַלואל־־־יִשְׁע֖וּיִשְׁעוּישעו בְּדִבְרֵיבְּדִבְרֵיבדברי־־־שָֽׁקֶרשָׁקֶרשקר׃׃׃ 5:10 וַיֵּ֨צְא֜וּוַיֵּצְאוּויצאו נֹגְשֵׂ֤ינֹגְשֵׂינגשי הָעָם֙הָעָםהעם וְשֹׁ֣טְרָ֔יווְשֹׁטְרָיוושטריו וַיֹּאמְר֥וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֶלאֶלאל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה אֵינֶ֛נִּיאֵינֶנִּיאינני נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לָכֶ֖םלָכֶםלכם תֶּֽבֶןתֶּבֶןתבן׃׃׃ 5:11 אַתֶּ֗םאַתֶּםאתם לְכ֨וּלְכוּלכו קְח֤וּקְחוּקחו לָכֶם֙לָכֶםלכם תֶּ֔בֶןתֶּבֶןתבן מֵאֲשֶׁ֖רמֵאֲשֶׁרמאשר תִּמְצָ֑אוּתִּמְצָאוּתמצאו כִּ֣יכִּיכי אֵ֥יןאֵיןאין נִגְרָ֛ענִגְרָענגרע מֵעֲבֹדַתְכֶ֖םמֵעֲבֹדַתְכֶםמעבדתכם דָּבָֽרדָּבָרדבר׃׃׃ 5:12 וַיָּ֥פֶץוַיָּפֶץויפץ הָעָ֖םהָעָםהעם בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים לְקֹשֵׁ֥שׁלְקֹשֵׁשׁלקשש קַ֖שׁקַשׁקש לַתֶּֽבֶןלַתֶּבֶןלתבן׃׃׃ 5:13 וְהַנֹּגְשִׂ֖יםוְהַנֹּגְשִׂיםוהנגשים אָצִ֣יםאָצִיםאצים לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כַּלּ֤וּכַּלּוּכלו מַעֲשֵׂיכֶם֙מַעֲשֵׂיכֶםמעשיכם דְּבַרדְּבַרדבר־־־י֣וֹםיוֹםיום בְּיוֹמ֔וֹבְּיוֹמוֹביומו כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר בִּהְי֥וֹתבִּהְיוֹתבהיות הַתֶּֽבֶןהַתֶּבֶןהתבן׃׃׃ 5:14 וַיֻּכּ֗וּוַיֻּכּוּויכו שֹֽׁטְרֵי֙שֹׁטְרֵישטרי בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׂ֣מוּשָׂמוּשמו עֲלֵהֶ֔םעֲלֵהֶםעלהם נֹגְשֵׂ֥ינֹגְשֵׂינגשי פַרְעֹ֖הפַרְעֹהפרעה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר מַדּ֡וּעַמַדּוּעַמדוע לֹא֩לֹאלא כִלִּיתֶ֨םכִלִּיתֶםכליתם חָקְכֶ֤םחָקְכֶםחקכם לִלְבֹּן֙לִלְבֹּןללבן כִּתְמ֣וֹלכִּתְמוֹלכתמול שִׁלְשֹׁ֔םשִׁלְשֹׁםשלשם גַּםגַּםגם־־־תְּמ֖וֹלתְּמוֹלתמול גַּםגַּםגם־־־הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 5:15 וַיָּבֹ֗אוּוַיָּבֹאוּויבאו שֹֽׁטְרֵי֙שֹׁטְרֵישטרי בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּצְעֲק֥וּוַיִּצְעֲקוּויצעקו אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹ֖הפַּרְעֹהפרעה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר לָ֧מָּהלָמָּהלמה תַעֲשֶׂ֦התַעֲשֶׂהתעשה כֹ֖הכֹהכה לַעֲבָדֶֽיךָלַעֲבָדֶיךָלעבדיך׃׃׃ 5:16 תֶּ֗בֶןתֶּבֶןתבן אֵ֤יןאֵיןאין נִתָּן֙נִתָּןנתן לַעֲבָדֶ֔יךָלַעֲבָדֶיךָלעבדיך וּלְבֵנִ֛יםוּלְבֵנִיםולבנים אֹמְרִ֥יםאֹמְרִיםאמרים לָ֖נוּלָנוּלנו עֲשׂ֑וּעֲשׂוּעשו וְהִנֵּ֧הוְהִנֵּהוהנה עֲבָדֶ֛יךָעֲבָדֶיךָעבדיך מֻכִּ֖יםמֻכִּיםמכים וְחָטָ֥אתוְחָטָאתוחטאת עַמֶּֽךָעַמֶּךָעמך׃׃׃ 5:17 וַיֹּ֛אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר נִרְפִּ֥יםנִרְפִּיםנרפים אַתֶּ֖םאַתֶּםאתם נִרְפִּ֑יםנִרְפִּיםנרפים עַלעַלעל־־־כֵּן֙כֵּןכן אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם אֹֽמְרִ֔יםאֹמְרִיםאמרים נֵלְכָ֖הנֵלְכָהנלכה נִזְבְּחָ֥הנִזְבְּחָהנזבחה לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 5:18 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה לְכ֣וּלְכוּלכו עִבְד֔וּעִבְדוּעבדו וְתֶ֖בֶןוְתֶבֶןותבן לֹאלֹאלא־־־יִנָּתֵ֣ןיִנָּתֵןינתן לָכֶ֑םלָכֶםלכם וְתֹ֥כֶןוְתֹכֶןותכן לְבֵנִ֖יםלְבֵנִיםלבנים תִּתֵּֽנּוּתִּתֵּנּוּתתנו׃׃׃ 5:19 וַיִּרְא֞וּוַיִּרְאוּויראו שֹֽׁטְרֵ֧ישֹׁטְרֵישטרי בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל אֹתָ֖םאֹתָםאתם בְּרָ֣עבְּרָעברע לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר לֹאלֹאלא־־־תִגְרְע֥וּתִגְרְעוּתגרעו מִלִּבְנֵיכֶ֖םמִלִּבְנֵיכֶםמלבניכם דְּבַרדְּבַרדבר־־־י֥וֹםיוֹםיום בְּיוֹמֽוֹבְּיוֹמוֹביומו׃׃׃ 5:20 וַֽיִּפְגְּעוּ֙וַיִּפְגְּעוּויפגעו אֶתאֶתאת־־־מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה וְאֶֽתוְאֶתואת־־־אַהֲרֹ֔ןאַהֲרֹןאהרן נִצָּבִ֖יםנִצָּבִיםנצבים לִקְרָאתָ֑םלִקְרָאתָםלקראתם בְּצֵאתָ֖םבְּצֵאתָםבצאתם מֵאֵ֥תמֵאֵתמאת פַּרְעֹֽהפַּרְעֹהפרעה׃׃׃ 5:21 וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם יֵ֧רֶאיֵרֶאירא יְהוָ֛היְהוָהיהוה עֲלֵיכֶ֖םעֲלֵיכֶםעליכם וְיִשְׁפֹּ֑טוְיִשְׁפֹּטוישפט אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר הִבְאַשְׁתֶּ֣םהִבְאַשְׁתֶּםהבאשתם אֶתאֶתאת־־־רֵיחֵ֗נוּרֵיחֵנוּריחנו בְּעֵינֵ֤יבְּעֵינֵיבעיני פַרְעֹה֙פַרְעֹהפרעה וּבְעֵינֵ֣יוּבְעֵינֵיובעיני עֲבָדָ֔יועֲבָדָיועבדיו לָֽתֶתלָתֶתלתת־־־חֶ֥רֶבחֶרֶבחרב בְּיָדָ֖םבְּיָדָםבידם לְהָרְגֵֽנוּלְהָרְגֵנוּלהרגנו׃׃׃ 5:22 וַיָּ֧שָׁבוַיָּשָׁבוישב מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר אֲדֹנָ֗יאֲדֹנָיאדני לָמָ֤הלָמָהלמה הֲרֵעֹ֙תָה֙הֲרֵעֹתָההרעתה לָעָ֣םלָעָםלעם הַזֶּ֔ההַזֶּההזה לָ֥מָּהלָמָּהלמה זֶּ֖הזֶּהזה שְׁלַחְתָּֽנִישְׁלַחְתָּנִישלחתני׃׃׃ 5:23 וּמֵאָ֞זוּמֵאָזומאז בָּ֤אתִיבָּאתִיבאתי אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹה֙פַּרְעֹהפרעה לְדַבֵּ֣רלְדַבֵּרלדבר בִּשְׁמֶ֔ךָבִּשְׁמֶךָבשמך הֵרַ֖עהֵרַעהרע לָעָ֣םלָעָםלעם הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וְהַצֵּ֥לוְהַצֵּלוהצל לֹאלֹאלא־־־הִצַּ֖לְתָּהִצַּלְתָּהצלת אֶתאֶתאת־־־עַמֶּֽךָעַמֶּךָעמך׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain