Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 13

13:1 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 13:2 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם הִנָּבֵ֛אהִנָּבֵאהנבא אֶלאֶלאל־־־נְבִיאֵ֥ינְבִיאֵינביאי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל הַנִּבָּאִ֑יםהַנִּבָּאִיםהנבאים וְאָֽמַרְתָּ֙וְאָמַרְתָּואמרת לִנְבִיאֵ֣ילִנְבִיאֵילנביאי מִלִּבָּ֔םמִלִּבָּםמלבם שִׁמְע֖וּשִׁמְעוּשמעו דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 13:3 כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה ה֖וֹיהוֹיהוי עַלעַלעל־־־הַנְּבִיאִ֣יםהַנְּבִיאִיםהנביאים הַנְּבָלִ֑יםהַנְּבָלִיםהנבלים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֹלְכִ֛יםהֹלְכִיםהלכים אַחַ֥ראַחַראחר רוּחָ֖םרוּחָםרוחם וּלְבִלְתִּ֥יוּלְבִלְתִּיולבלתי רָאֽוּרָאוּראו׃׃׃ 13:4 כְּשֻׁעָלִ֖יםכְּשֻׁעָלִיםכשעלים בָּחֳרָב֑וֹתבָּחֳרָבוֹתבחרבות נְבִיאֶ֥יךָנְבִיאֶיךָנביאיך יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל הָיֽוּהָיוּהיו׃׃׃ 13:5 לֹ֤אלֹאלא עֲלִיתֶם֙עֲלִיתֶםעליתם בַּפְּרָצ֔וֹתבַּפְּרָצוֹתבפרצות וַתִּגְדְּר֥וּוַתִּגְדְּרוּותגדרו גָדֵ֖רגָדֵרגדר עַלעַלעל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל לַעֲמֹ֥דלַעֲמֹדלעמד בַּמִּלְחָמָ֖הבַּמִּלְחָמָהבמלחמה בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 13:6 חָ֤זוּחָזוּחזו שָׁוְא֙שָׁוְאשוא וְקֶ֣סֶםוְקֶסֶםוקסם כָּזָ֔בכָּזָבכזב הָאֹֽמְרִים֙הָאֹמְרִיםהאמרים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַֽיהוָ֖הוַיהוָהויהוה לֹ֣אלֹאלא שְׁלָחָ֑םשְׁלָחָםשלחם וְיִֽחֲל֖וּוְיִחֲלוּויחלו לְקַיֵּ֥םלְקַיֵּםלקים דָּבָֽרדָּבָרדבר׃׃׃ 13:7 הֲל֤וֹאהֲלוֹאהלוא מַֽחֲזֵהמַחֲזֵהמחזה־־־שָׁוְא֙שָׁוְאשוא חֲזִיתֶ֔םחֲזִיתֶםחזיתם וּמִקְסַ֥םוּמִקְסַםומקסם כָּזָ֖בכָּזָבכזב אֲמַרְתֶּ֑םאֲמַרְתֶּםאמרתם וְאֹֽמְרִים֙וְאֹמְרִיםואמרים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַאֲנִ֖יוַאֲנִיואני לֹ֥אלֹאלא דִבַּֽרְתִּידִבַּרְתִּידברתי׃׃׃ ססס 13:8 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה יַ֚עַןיַעַןיען דַּבֶּרְכֶ֣םדַּבֶּרְכֶםדברכם שָׁ֔וְאשָׁוְאשוא וַחֲזִיתֶ֖םוַחֲזִיתֶםוחזיתם כָּזָ֑בכָּזָבכזב לָכֵן֙לָכֵןלכן הִנְנִ֣יהִנְנִיהנני אֲלֵיכֶ֔םאֲלֵיכֶםאליכם נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 13:9 וְהָיְתָ֣הוְהָיְתָהוהיתה יָדִ֗ייָדִיידי אֶֽלאֶלאל־־־הַנְּבִיאִ֞יםהַנְּבִיאִיםהנביאים הַחֹזִ֣יםהַחֹזִיםהחזים שָׁוְא֮שָׁוְאשוא וְהַקֹּסְמִ֣יםוְהַקֹּסְמִיםוהקסמים כָּזָב֒כָּזָבכזב בְּס֧וֹדבְּסוֹדבסוד עַמִּ֣יעַמִּיעמי לֹֽאלֹאלא־־־יִהְי֗וּיִהְיוּיהיו וּבִכְתָ֤בוּבִכְתָבובכתב בֵּֽיתבֵּיתבית־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל לֹ֣אלֹאלא יִכָּתֵ֔בוּיִכָּתֵבוּיכתבו וְאֶלוְאֶלואל־־־אַדְמַ֥תאַדְמַתאדמת יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֹ֣אלֹאלא יָבֹ֑אוּיָבֹאוּיבאו וִידַעְתֶּ֕םוִידַעְתֶּםוידעתם כִּ֥יכִּיכי אֲנִ֖יאֲנִיאני אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 13:10 יַ֣עַןיַעַןיען וּבְיַ֜עַןוּבְיַעַןוביען הִטְע֧וּהִטְעוּהטעו אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֛יעַמִּיעמי לֵאמֹ֥רלֵאמֹרלאמר שָׁל֖וֹםשָׁלוֹםשלום וְאֵ֣יןוְאֵיןואין שָׁל֑וֹםשָׁלוֹםשלום וְהוּא֙וְהוּאוהוא בֹּ֣נֶהבֹּנֶהבנה חַ֔יִץחַיִץחיץ וְהִנָּ֛םוְהִנָּםוהנם טָחִ֥יםטָחִיםטחים אֹת֖וֹאֹתוֹאתו תָּפֵֽלתָּפֵלתפל׃׃׃ 13:11 אֱמֹ֛ראֱמֹראמר אֶלאֶלאל־־־טָחֵ֥יטָחֵיטחי תָפֵ֖לתָפֵלתפל וְיִפֹּ֑לוְיִפֹּלויפל הָיָ֣ההָיָההיה ׀׀׀ גֶּ֣שֶׁםגֶּשֶׁםגשם שׁוֹטֵ֗ףשׁוֹטֵףשוטף וְאַתֵּ֜נָהוְאַתֵּנָהואתנה אַבְנֵ֤יאַבְנֵיאבני אֶלְגָּבִישׁ֙אֶלְגָּבִישׁאלגביש תִּפֹּ֔לְנָהתִּפֹּלְנָהתפלנה וְר֥וּחַוְרוּחַורוח סְעָר֖וֹתסְעָרוֹתסערות תְּבַקֵּֽעַתְּבַקֵּעַתבקע׃׃׃ 13:12 וְהִנֵּ֖הוְהִנֵּהוהנה נָפַ֣לנָפַלנפל הַקִּ֑ירהַקִּירהקיר הֲלוֹא֙הֲלוֹאהלוא יֵאָמֵ֣ריֵאָמֵריאמר אֲלֵיכֶ֔םאֲלֵיכֶםאליכם אַיֵּ֥האַיֵּהאיה הַטִּ֖יחַהַטִּיחַהטיח אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר טַחְתֶּֽםטַחְתֶּםטחתם׃׃׃ ססס 13:13 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה וּבִקַּעְתִּ֥יוּבִקַּעְתִּיובקעתי רֽוּחַרוּחַרוח־־־סְעָר֖וֹתסְעָרוֹתסערות בַּֽחֲמָתִ֑יבַּחֲמָתִיבחמתי וְגֶ֤שֶׁםוְגֶשֶׁםוגשם שֹׁטֵף֙שֹׁטֵףשטף בְּאַפִּ֣יבְּאַפִּיבאפי יִֽהְיֶ֔היִהְיֶהיהיה וְאַבְנֵ֥יוְאַבְנֵיואבני אֶלְגָּבִ֖ישׁאֶלְגָּבִישׁאלגביש בְּחֵמָ֥הבְּחֵמָהבחמה לְכָלָֽהלְכָלָהלכלה׃׃׃ 13:14 וְהָ֨רַסְתִּ֜יוְהָרַסְתִּיוהרסתי אֶתאֶתאת־־־הַקִּ֨ירהַקִּירהקיר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־טַחְתֶּ֥םטַחְתֶּםטחתם תָּפֵ֛לתָּפֵלתפל וְהִגַּעְתִּ֥יהוּוְהִגַּעְתִּיהוּוהגעתיהו אֶלאֶלאל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ וְנִגְלָ֣הוְנִגְלָהונגלה יְסֹד֑וֹיְסֹדוֹיסדו וְנָֽפְלָה֙וְנָפְלָהונפלה וּכְלִיתֶ֣םוּכְלִיתֶםוכליתם בְּתוֹכָ֔הּבְּתוֹכָהּבתוכה וִֽידַעְתֶּ֖םוִידַעְתֶּםוידעתם כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 13:15 וְכִלֵּיתִ֤יוְכִלֵּיתִיוכליתי אֶתאֶתאת־־־חֲמָתִי֙חֲמָתִיחמתי בַּקִּ֔ירבַּקִּירבקיר וּבַטָּחִ֥יםוּבַטָּחִיםובטחים אֹת֖וֹאֹתוֹאתו תָּפֵ֑לתָּפֵלתפל וְאֹמַ֤רוְאֹמַרואמר לָכֶם֙לָכֶםלכם אֵ֣יןאֵיןאין הַקִּ֔ירהַקִּירהקיר וְאֵ֖יןוְאֵיןואין הַטָּחִ֥יםהַטָּחִיםהטחים אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 13:16 נְבִיאֵ֣ינְבִיאֵינביאי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל הַֽנִבְּאִים֙הַנִבְּאִיםהנבאים אֶלאֶלאל־־־יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם וְהַחֹזִ֥יםוְהַחֹזִיםוהחזים לָ֖הּלָהּלה חֲז֣וֹןחֲזוֹןחזון שָׁלֹ֑םשָׁלֹםשלם וְאֵ֣יןוְאֵיןואין שָׁלֹ֔םשָׁלֹםשלם נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִֽהיְהֹוִהיהוה׃׃׃ פפפ
13:17 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה בֶןבֶןבן־־־אָדָ֗םאָדָםאדם שִׂ֤יםשִׂיםשים פָּנֶ֙יךָ֙פָּנֶיךָפניך אֶלאֶלאל־־־בְּנ֣וֹתבְּנוֹתבנות עַמְּךָ֔עַמְּךָעמך הַמִּֽתְנַבְּא֖וֹתהַמִּתְנַבְּאוֹתהמתנבאות מִֽלִּבְּהֶ֑ןמִלִּבְּהֶןמלבהן וְהִנָּבֵ֖אוְהִנָּבֵאוהנבא עֲלֵיהֶֽןעֲלֵיהֶןעליהן׃׃׃ 13:18 וְאָמַרְתָּ֞וְאָמַרְתָּואמרת כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר ׀׀׀ אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה הוֹי֩הוֹיהוי לִֽמְתַפְּר֨וֹתלִמְתַפְּרוֹתלמתפרות כְּסָת֜וֹתכְּסָתוֹתכסתות עַ֣לעַלעל ׀׀׀ כָּלכָּלכל־־־אַצִּילֵ֣יאַצִּילֵיאצילי יָדַ֗ייָדַיידי וְעֹשׂ֧וֹתוְעֹשׂוֹתועשות הַמִּסְפָּח֛וֹתהַמִּסְפָּחוֹתהמספחות עַלעַלעל־־־רֹ֥אשׁרֹאשׁראש כָּלכָּלכל־־־קוֹמָ֖הקוֹמָהקומה לְצוֹדֵ֣דלְצוֹדֵדלצודד נְפָשׁ֑וֹתנְפָשׁוֹתנפשות הַנְּפָשׁוֹת֙הַנְּפָשׁוֹתהנפשות תְּצוֹדֵ֣דְנָהתְּצוֹדֵדְנָהתצודדנה לְעַמִּ֔ילְעַמִּילעמי וּנְפָשׁ֖וֹתוּנְפָשׁוֹתונפשות לָכֶ֥נָהלָכֶנָהלכנה תְחַיֶּֽינָהתְחַיֶּינָהתחיינה׃׃׃ 13:19 וַתְּחַלֶּלְ֨נָהוַתְּחַלֶּלְנָהותחללנה אֹתִ֜יאֹתִיאתי אֶלאֶלאל־־־עַמִּ֗יעַמִּיעמי בְּשַׁעֲלֵ֣יבְּשַׁעֲלֵיבשעלי שְׂעֹרִים֮שְׂעֹרִיםשערים וּבִפְת֣וֹתֵיוּבִפְתוֹתֵיובפתותי לֶחֶם֒לֶחֶםלחם לְהָמִ֤יתלְהָמִיתלהמית נְפָשׁוֹת֙נְפָשׁוֹתנפשות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־תְמוּתֶ֔נָהתְמוּתֶנָהתמותנה וּלְחַיּ֥וֹתוּלְחַיּוֹתולחיות נְפָשׁ֖וֹתנְפָשׁוֹתנפשות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־תִֽחְיֶ֑ינָהתִחְיֶינָהתחיינה בְּכַ֨זֶּבְכֶ֔םבְּכַזֶּבְכֶםבכזבכם לְעַמִּ֖ילְעַמִּילעמי שֹׁמְעֵ֥ישֹׁמְעֵישמעי כָזָֽבכָזָבכזב׃׃׃ ססס 13:20 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר ׀׀׀ אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה הִנְנִ֤יהִנְנִיהנני אֶלאֶלאל־־־כִּסְּתוֹתֵיכֶ֙נָה֙כִּסְּתוֹתֵיכֶנָהכסתותיכנה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אַ֠תֵּנָהאַתֵּנָהאתנה מְצֹדְד֨וֹתמְצֹדְדוֹתמצדדות שָׁ֤םשָׁםשם אֶתאֶתאת־־־הַנְּפָשׁוֹת֙הַנְּפָשׁוֹתהנפשות לְפֹ֣רְח֔וֹתלְפֹרְחוֹתלפרחות וְקָרַעְתִּ֣יוְקָרַעְתִּיוקרעתי אֹתָ֔םאֹתָםאתם מֵעַ֖למֵעַלמעל זְרוֹעֹֽתֵיכֶ֑םזְרוֹעֹתֵיכֶםזרועתיכם וְשִׁלַּחְתִּי֙וְשִׁלַּחְתִּיושלחתי אֶתאֶתאת־־־הַנְּפָשׁ֔וֹתהַנְּפָשׁוֹתהנפשות אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַתֶּ֛םאַתֶּםאתם מְצֹדְד֥וֹתמְצֹדְדוֹתמצדדות אֶתאֶתאת־־־נְפָשִׁ֖יםנְפָשִׁיםנפשים לְפֹרְחֹֽתלְפֹרְחֹתלפרחת׃׃׃ 13:21 וְקָרַעְתִּ֞יוְקָרַעְתִּיוקרעתי אֶתאֶתאת־־־מִסְפְּחֹֽתֵיכֶ֗םמִסְפְּחֹתֵיכֶםמספחתיכם וְהִצַּלְתִּ֤יוְהִצַּלְתִּיוהצלתי אֶתאֶתאת־־־עַמִּי֙עַמִּיעמי מִיֶּדְכֶ֔ןמִיֶּדְכֶןמידכן וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִהְי֥וּיִהְיוּיהיו ע֛וֹדעוֹדעוד בְּיֶדְכֶ֖ןבְּיֶדְכֶןבידכן לִמְצוּדָ֑הלִמְצוּדָהלמצודה וִֽידַעְתֶּ֖ןוִידַעְתֶּןוידעתן כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 13:22 יַ֣עַןיַעַןיען הַכְא֤וֹתהַכְאוֹתהכאות לֵבלֵבלב־־־צַדִּיק֙צַדִּיקצדיק שֶׁ֔קֶרשֶׁקֶרשקר וַאֲנִ֖יוַאֲנִיואני לֹ֣אלֹאלא הִכְאַבְתִּ֑יוהִכְאַבְתִּיוהכאבתיו וּלְחַזֵּק֙וּלְחַזֵּקולחזק יְדֵ֣ייְדֵיידי רָשָׁ֔ערָשָׁערשע לְבִלְתִּילְבִלְתִּילבלתי־־־שׁ֛וּבשׁוּבשוב מִדַּרְכּ֥וֹמִדַּרְכּוֹמדרכו הָרָ֖עהָרָעהרע לְהַחֲיֹתֽוֹלְהַחֲיֹתוֹלהחיתו׃׃׃ 13:23 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן שָׁ֚וְאשָׁוְאשוא לֹ֣אלֹאלא תֶחֱזֶ֔ינָהתֶחֱזֶינָהתחזינה וְקֶ֖סֶםוְקֶסֶםוקסם לֹאלֹאלא־־־תִקְסַ֣מְנָהתִקְסַמְנָהתקסמנה ע֑וֹדעוֹדעוד וְהִצַּלְתִּ֤יוְהִצַּלְתִּיוהצלתי אֶתאֶתאת־־־עַמִּי֙עַמִּיעמי מִיֶּדְכֶ֔ןמִיֶּדְכֶןמידכן וִֽידַעְתֶּ֖ןוִידַעְתֶּןוידעתן כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain