Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 19

19:1 וְאַתָּה֙וְאַתָּהואתה שָׂ֣אשָׂאשא קִינָ֔הקִינָהקינה אֶלאֶלאל־־־נְשִׂיאֵ֖ינְשִׂיאֵינשיאי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 19:2 וְאָמַרְתָּ֗וְאָמַרְתָּואמרת מָ֤המָהמה אִמְּךָ֙אִמְּךָאמך לְבִיָּ֔אלְבִיָּאלביא בֵּ֥יןבֵּיןבין אֲרָי֖וֹתאֲרָיוֹתאריות רָבָ֑צָהרָבָצָהרבצה בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך כְּפִרִ֖יםכְּפִרִיםכפרים רִבְּתָ֥הרִבְּתָהרבתה גוּרֶֽיהָגוּרֶיהָגוריה׃׃׃ 19:3 וַתַּ֛עַלוַתַּעַלותעל אֶחָ֥דאֶחָדאחד מִגֻּרֶ֖יהָמִגֻּרֶיהָמגריה כְּפִ֣ירכְּפִירכפיר הָיָ֑ההָיָההיה וַיִּלְמַ֥דוַיִּלְמַדוילמד לִטְרָףלִטְרָףלטרף־־־טֶ֖רֶףטֶרֶףטרף אָדָ֥םאָדָםאדם אָכָֽלאָכָלאכל׃׃׃ 19:4 וַיִּשְׁמְע֥וּוַיִּשְׁמְעוּוישמעו אֵלָ֛יואֵלָיואליו גּוֹיִ֖םגּוֹיִםגוים בְּשַׁחְתָּ֣םבְּשַׁחְתָּםבשחתם נִתְפָּ֑שׂנִתְפָּשׂנתפש וַיְבִאֻ֥הוּוַיְבִאֻהוּויבאהו בַֽחַחִ֖יםבַחַחִיםבחחים אֶלאֶלאל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 19:5 וַתֵּ֙רֶא֙וַתֵּרֶאותרא כִּ֣יכִּיכי נֽוֹחֲלָ֔הנוֹחֲלָהנוחלה אָבְדָ֖האָבְדָהאבדה תִּקְוָתָ֑הּתִּקְוָתָהּתקותה וַתִּקַּ֛חוַתִּקַּחותקח אֶחָ֥דאֶחָדאחד מִגֻּרֶ֖יהָמִגֻּרֶיהָמגריה כְּפִ֥ירכְּפִירכפיר שָׂמָֽתְהוּשָׂמָתְהוּשמתהו׃׃׃ 19:6 וַיִּתְהַלֵּ֥ךְוַיִּתְהַלֵּךְויתהלך בְּתוֹךְבְּתוֹךְבתוך־־־אֲרָי֖וֹתאֲרָיוֹתאריות כְּפִ֣ירכְּפִירכפיר הָיָ֑ההָיָההיה וַיִּלְמַ֥דוַיִּלְמַדוילמד לִטְרָףלִטְרָףלטרף־־־טֶ֖רֶףטֶרֶףטרף אָדָ֥םאָדָםאדם אָכָֽלאָכָלאכל׃׃׃ 19:7 וַיֵּ֙דַע֙וַיֵּדַעוידע אַלְמְנוֹתָ֔יואַלְמְנוֹתָיואלמנותיו וְעָרֵיהֶ֖םוְעָרֵיהֶםועריהם הֶחֱרִ֑יבהֶחֱרִיבהחריב וַתֵּ֤שַׁםוַתֵּשַׁםותשם אֶ֙רֶץ֙אֶרֶץארץ וּמְלֹאָ֔הּוּמְלֹאָהּומלאה מִקּ֖וֹלמִקּוֹלמקול שַׁאֲגָתֽוֹשַׁאֲגָתוֹשאגתו׃׃׃ 19:8 וַיִּתְּנ֨וּוַיִּתְּנוּויתנו עָלָ֥יועָלָיועליו גּוֹיִ֛םגּוֹיִםגוים סָבִ֖יבסָבִיבסביב מִמְּדִינ֑וֹתמִמְּדִינוֹתממדינות וַֽיִּפְרְשׂ֥וּוַיִּפְרְשׂוּויפרשו עָלָ֛יועָלָיועליו רִשְׁתָּ֖םרִשְׁתָּםרשתם בְּשַׁחְתָּ֥םבְּשַׁחְתָּםבשחתם נִתְפָּֽשׂנִתְפָּשׂנתפש׃׃׃ 19:9 וַֽיִּתְּנֻ֤הוּוַיִּתְּנֻהוּויתנהו בַסּוּגַר֙בַסּוּגַרבסוגר בַּֽחַחִ֔יםבַּחַחִיםבחחים וַיְבִאֻ֖הוּוַיְבִאֻהוּויבאהו אֶלאֶלאל־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֑לבָּבֶלבבל יְבִאֻ֙הוּ֙יְבִאֻהוּיבאהו בַּמְּצֹד֔וֹתבַּמְּצֹדוֹתבמצדות לְמַ֗עַןלְמַעַןלמען לֹאלֹאלא־־־יִשָּׁמַ֥עיִשָּׁמַעישמע קוֹל֛וֹקוֹלוֹקולו ע֖וֹדעוֹדעוד אֶלאֶלאל־־־הָרֵ֥יהָרֵיהרי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ
19:10 אִמְּךָ֥אִמְּךָאמך כַגֶּ֛פֶןכַגֶּפֶןכגפן בְּדָמְךָ֖בְּדָמְךָבדמך עַלעַלעל־־־מַ֣יִםמַיִםמים שְׁתוּלָ֑השְׁתוּלָהשתולה פֹּֽרִיָּה֙פֹּרִיָּהפריה וַֽעֲנֵפָ֔הוַעֲנֵפָהוענפה הָיְתָ֖ההָיְתָההיתה מִמַּ֥יִםמִמַּיִםממים רַבִּֽיםרַבִּיםרבים׃׃׃ 19:11 וַיִּֽהְיוּוַיִּהְיוּויהיו־־־לָ֞הּלָהּלה מַטּ֣וֹתמַטּוֹתמטות עֹ֗זעֹזעז אֶלאֶלאל־־־שִׁבְטֵי֙שִׁבְטֵישבטי מֹֽשְׁלִ֔יםמֹשְׁלִיםמשלים וַתִּגְבַּ֥הּוַתִּגְבַּהּותגבה קֽוֹמָת֖וֹקוֹמָתוֹקומתו עַלעַלעל־־־בֵּ֣יןבֵּיןבין עֲבֹתִ֑יםעֲבֹתִיםעבתים וַיֵּרָ֣אוַיֵּרָאוירא בְגָבְה֔וֹבְגָבְהוֹבגבהו בְּרֹ֖בבְּרֹבברב דָּלִיֹּתָֽיודָּלִיֹּתָיודליתיו׃׃׃ 19:12 וַתֻּתַּ֤שׁוַתֻּתַּשׁותתש בְּחֵמָה֙בְּחֵמָהבחמה לָאָ֣רֶץלָאָרֶץלארץ הֻשְׁלָ֔כָההֻשְׁלָכָההשלכה וְר֥וּחַוְרוּחַורוח הַקָּדִ֖יםהַקָּדִיםהקדים הוֹבִ֣ישׁהוֹבִישׁהוביש פִּרְיָ֑הּפִּרְיָהּפריה הִתְפָּרְק֧וּהִתְפָּרְקוּהתפרקו וְיָבֵ֛שׁוּוְיָבֵשׁוּויבשו מַטֵּ֥המַטֵּהמטה עֻזָּ֖הּעֻזָּהּעזה אֵ֥שׁאֵשׁאש אֲכָלָֽתְהוּאֲכָלָתְהוּאכלתהו׃׃׃ 19:13 וְעַתָּ֖הוְעַתָּהועתה שְׁתוּלָ֣השְׁתוּלָהשתולה בַמִּדְבָּ֑רבַמִּדְבָּרבמדבר בְּאֶ֖רֶץבְּאֶרֶץבארץ צִיָּ֥הצִיָּהציה וְצָמָֽאוְצָמָאוצמא׃׃׃ 19:14 וַתֵּצֵ֨אוַתֵּצֵאותצא אֵ֜שׁאֵשׁאש מִמַּטֵּ֤המִמַּטֵּהממטה בַדֶּ֙יהָ֙בַדֶּיהָבדיה פִּרְיָ֣הּפִּרְיָהּפריה אָכָ֔לָהאָכָלָהאכלה וְלֹאוְלֹאולא־־־הָ֥יָההָיָההיה בָ֛הּבָהּבה מַטֵּהמַטֵּהמטה־־־עֹ֖זעֹזעז שֵׁ֣בֶטשֵׁבֶטשבט לִמְשׁ֑וֹללִמְשׁוֹללמשול קִ֥ינָהקִינָהקינה הִ֖יאהִיאהיא וַתְּהִ֥יוַתְּהִיותהי לְקִינָֽהלְקִינָהלקינה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain