Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 14

14:2 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 14:3 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֗םאָדָםאדם הָאֲנָשִׁ֤יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הָאֵ֙לֶּה֙הָאֵלֶּההאלה הֶעֱל֤וּהֶעֱלוּהעלו גִלּֽוּלֵיהֶם֙גִלּוּלֵיהֶםגלוליהם עַלעַלעל־־־לִבָּ֔םלִבָּםלבם וּמִכְשׁ֣וֹלוּמִכְשׁוֹלומכשול עֲוֺנָ֔םעֲוֺנָםעונם נָתְנ֖וּנָתְנוּנתנו נֹ֣כַחנֹכַחנכח פְּנֵיהֶ֑םפְּנֵיהֶםפניהם הַאִדָּרֹ֥שׁהַאִדָּרֹשׁהאדרש אִדָּרֵ֖שׁאִדָּרֵשׁאדרש לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ ססס 14:4 לָכֵ֣ןלָכֵןלכן דַּבֵּרדַּבֵּרדבר־־־א֠וֹתָםאוֹתָםאותם וְאָמַרְתָּ֨וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵיהֶ֜םאֲלֵיהֶםאליהם כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר ׀׀׀ אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה אִ֣ישׁאִישׁאיש אִ֣ישׁאִישׁאיש מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית יִשְׂרָאֵ֡ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר יַעֲלֶ֨היַעֲלֶהיעלה אֶתאֶתאת־־־גִּלּוּלָ֜יוגִּלּוּלָיוגלוליו אֶלאֶלאל־־־לִבּ֗וֹלִבּוֹלבו וּמִכְשׁ֤וֹלוּמִכְשׁוֹלומכשול עֲוֺנוֹ֙עֲוֺנוֹעונו יָשִׂים֙יָשִׂיםישים נֹ֣כַחנֹכַחנכח פָּנָ֔יופָּנָיופניו וּבָ֖אוּבָאובא אֶלאֶלאל־־־הַנָּבִ֑יאהַנָּבִיאהנביא אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֗היְהוָהיהוה נַעֲנֵ֧יתִינַעֲנֵיתִינעניתי ל֦וֹלוֹלו [בָהּ כ][בָהּ כ][בה כ] (בָ֖א ק)(בָא ק)(בא ק) בְּרֹ֥בבְּרֹבברב גִּלּוּלָֽיוגִּלּוּלָיוגלוליו׃׃׃ 14:5 לְמַ֛עַןלְמַעַןלמען תְּפֹ֥שׂתְּפֹשׂתפש אֶתאֶתאת־־־בֵּֽיתבֵּיתבית־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בְּלִבָּ֑םבְּלִבָּםבלבם אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר נָזֹ֙רוּ֙נָזֹרוּנזרו מֵֽעָלַ֔ימֵעָלַימעלי בְּגִלּֽוּלֵיהֶ֖םבְּגִלּוּלֵיהֶםבגלוליהם כֻּלָּֽםכֻּלָּםכלם׃׃׃ ססס 14:6 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן אֱמֹ֣ראֱמֹראמר ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה שׁ֣וּבוּשׁוּבוּשובו וְהָשִׁ֔יבוּוְהָשִׁיבוּוהשיבו מֵעַ֖למֵעַלמעל גִּלּֽוּלֵיכֶ֑םגִּלּוּלֵיכֶםגלוליכם וּמֵעַ֥לוּמֵעַלומעל כָּלכָּלכל־־־תּוֹעֲבֹתֵיכֶ֖םתּוֹעֲבֹתֵיכֶםתועבתיכם הָשִׁ֥יבוּהָשִׁיבוּהשיבו פְנֵיכֶֽםפְנֵיכֶםפניכם׃׃׃ 14:7 כִּי֩כִּיכי אִ֨ישׁאִישׁאיש אִ֜ישׁאִישׁאיש מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וּמֵהַגֵּר֮וּמֵהַגֵּרומהגר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָג֣וּריָגוּריגור בְּיִשְׂרָאֵל֒בְּיִשְׂרָאֵלבישראל וְיִנָּזֵ֣רוְיִנָּזֵרוינזר מֵֽאַחֲרַ֗ימֵאַחֲרַימאחרי וְיַ֤עַלוְיַעַלויעל גִּלּוּלָיו֙גִּלּוּלָיוגלוליו אֶלאֶלאל־־־לִבּ֔וֹלִבּוֹלבו וּמִכְשׁ֣וֹלוּמִכְשׁוֹלומכשול עֲוֺנ֔וֹעֲוֺנוֹעונו יָשִׂ֖יםיָשִׂיםישים נֹ֣כַחנֹכַחנכח פָּנָ֑יופָּנָיופניו וּבָ֤אוּבָאובא אֶלאֶלאל־־־הַנָּבִיא֙הַנָּבִיאהנביא לִדְרָשׁלִדְרָשׁלדרש־־־ל֣וֹלוֹלו בִ֔יבִיבי אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֔היְהוָהיהוה נַֽעֲנֶהנַעֲנֶהנענה־־־לּ֖וֹלּוֹלו בִּֽיבִּיבי׃׃׃ 14:8 וְנָתַתִּ֨יוְנָתַתִּיונתתי פָנַ֜יפָנַיפני בָּאִ֣ישׁבָּאִישׁבאיש הַה֗וּאהַהוּאההוא וַהֲשִֽׂמֹתִ֙יהוּ֙וַהֲשִׂמֹתִיהוּוהשמתיהו לְא֣וֹתלְאוֹתלאות וְלִמְשָׁלִ֔יםוְלִמְשָׁלִיםולמשלים וְהִכְרַתִּ֖יווְהִכְרַתִּיווהכרתיו מִתּ֣וֹךְמִתּוֹךְמתוך עַמִּ֑יעַמִּיעמי וִֽידַעְתֶּ֖םוִידַעְתֶּםוידעתם כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 14:9 וְהַנָּבִ֤יאוְהַנָּבִיאוהנביא כִֽיכִיכי־־־יְפֻתֶּה֙יְפֻתֶּהיפתה וְדִבֶּ֣רוְדִבֶּרודבר דָּבָ֔רדָּבָרדבר אֲנִ֤יאֲנִיאני יְהוָה֙יְהוָהיהוה פִּתֵּ֔יתִיפִּתֵּיתִיפתיתי אֵ֖תאֵתאת הַנָּבִ֣יאהַנָּבִיאהנביא הַה֑וּאהַהוּאההוא וְנָטִ֤יתִיוְנָטִיתִיונטיתי אֶתאֶתאת־־־יָדִי֙יָדִיידי עָלָ֔יועָלָיועליו וְהִ֨שְׁמַדְתִּ֔יווְהִשְׁמַדְתִּיווהשמדתיו מִתּ֖וֹךְמִתּוֹךְמתוך עַמִּ֥יעַמִּיעמי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 14:10 וְנָשְׂא֖וּוְנָשְׂאוּונשאו עֲוֺנָ֑םעֲוֺנָםעונם כַּֽעֲוֺן֙כַּעֲוֺןכעון הַדֹּרֵ֔שׁהַדֹּרֵשׁהדרש כַּעֲוֺ֥ןכַּעֲוֺןכעון הַנָּבִ֖יאהַנָּבִיאהנביא יִֽהְיֶֽהיִהְיֶהיהיה׃׃׃ 14:11 לְ֠מַעַןלְמַעַןלמען לֹֽאלֹאלא־־־יִתְע֨וּיִתְעוּיתעו ע֤וֹדעוֹדעוד בֵּֽיתבֵּיתבית־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל מֵאַֽחֲרַ֔ימֵאַחֲרַימאחרי וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִטַּמְּא֥וּיִטַּמְּאוּיטמאו ע֖וֹדעוֹדעוד בְּכָלבְּכָלבכל־־־פִּשְׁעֵיהֶ֑םפִּשְׁעֵיהֶםפשעיהם וְהָ֥יוּוְהָיוּוהיו לִ֣ילִילי לְעָ֗םלְעָםלעם וַֽאֲנִי֙וַאֲנִיואני אֶהְיֶ֤האֶהְיֶהאהיה לָהֶם֙לָהֶםלהם לֵֽאלֹהִ֔יםלֵאלֹהִיםלאלהים נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ פפפ
14:12 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 14:13 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֗םאָדָםאדם אֶ֚רֶץאֶרֶץארץ כִּ֤יכִּיכי תֶחֱטָאתֶחֱטָאתחטא־־־לִי֙לִילי לִמְעָללִמְעָללמעל־־־מַ֔עַלמַעַלמעל וְנָטִ֤יתִיוְנָטִיתִיונטיתי יָדִי֙יָדִיידי עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה וְשָׁבַ֥רְתִּיוְשָׁבַרְתִּיושברתי לָ֖הּלָהּלה מַטֵּהמַטֵּהמטה־־־לָ֑חֶםלָחֶםלחם וְהִשְׁלַחְתִּיוְהִשְׁלַחְתִּיוהשלחתי־־־בָ֣הּבָהּבה רָעָ֔ברָעָברעב וְהִכְרַתִּ֥יוְהִכְרַתִּיוהכרתי מִמֶּ֖נָּהמִמֶּנָּהממנה אָדָ֥םאָדָםאדם וּבְהֵמָֽהוּבְהֵמָהובהמה׃׃׃ 14:14 וְ֠הָיוּוְהָיוּוהיו שְׁלֹ֨שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת הָאֲנָשִׁ֤יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הָאֵ֙לֶּה֙הָאֵלֶּההאלה בְּתוֹכָ֔הּבְּתוֹכָהּבתוכה נֹ֖חַנֹחַנח [דָּנִאֵל כ][דָּנִאֵל כ][דנאל כ] (דָּנִיֵּ֣אל ק)(דָּנִיֵּאל ק)(דניאל ק) וְאִיּ֑וֹבוְאִיּוֹבואיוב הֵ֤מָּההֵמָּההמה בְצִדְקָתָם֙בְצִדְקָתָםבצדקתם יְנַצְּל֣וּיְנַצְּלוּינצלו נַפְשָׁ֔םנַפְשָׁםנפשם נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 14:15 לֽוּלוּלו־־־חַיָּ֥החַיָּהחיה רָעָ֛הרָעָהרעה אַעֲבִ֥יראַעֲבִיראעביר בָּאָ֖רֶץבָּאָרֶץבארץ וְשִׁכְּלָ֑תָּהוְשִׁכְּלָתָּהושכלתה וְהָיְתָ֤הוְהָיְתָהוהיתה שְׁמָמָה֙שְׁמָמָהשממה מִבְּלִ֣ימִבְּלִימבלי עוֹבֵ֔רעוֹבֵרעובר מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני הַחַיָּֽההַחַיָּההחיה׃׃׃ 14:16 שְׁלֹ֨שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת הָאֲנָשִׁ֣יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הָאֵלֶּה֮הָאֵלֶּההאלה בְּתוֹכָהּ֒בְּתוֹכָהּבתוכה חַיחַיחי־־־אָ֗נִיאָנִיאני נְאֻם֙נְאֻםנאם אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה אִםאִםאם־־־בָּנִ֥יםבָּנִיםבנים וְאִםוְאִםואם־־־בָּנ֖וֹתבָּנוֹתבנות יַצִּ֑ילוּיַצִּילוּיצילו הֵ֤מָּההֵמָּההמה לְבַדָּם֙לְבַדָּםלבדם יִנָּצֵ֔לוּיִנָּצֵלוּינצלו וְהָאָ֖רֶץוְהָאָרֶץוהארץ תִּהְיֶ֥התִּהְיֶהתהיה שְׁמָמָֽהשְׁמָמָהשממה׃׃׃ 14:17 א֛וֹאוֹאו חֶ֥רֶבחֶרֶבחרב אָבִ֖יאאָבִיאאביא עַלעַלעל־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַהִ֑יאהַהִיאההיא וְאָמַרְתִּ֗יוְאָמַרְתִּיואמרתי חֶ֚רֶבחֶרֶבחרב תַּעֲבֹ֣רתַּעֲבֹרתעבר בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ וְהִכְרַתִּ֥יוְהִכְרַתִּיוהכרתי מִמֶּ֖נָּהמִמֶּנָּהממנה אָדָ֥םאָדָםאדם וּבְהֵמָֽהוּבְהֵמָהובהמה׃׃׃ 14:18 וּשְׁלֹ֨שֶׁתוּשְׁלֹשֶׁתושלשת הָאֲנָשִׁ֣יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הָאֵלֶּה֮הָאֵלֶּההאלה בְּתוֹכָהּ֒בְּתוֹכָהּבתוכה חַיחַיחי־־־אָ֗נִיאָנִיאני נְאֻם֙נְאֻםנאם אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה לֹ֥אלֹאלא יַצִּ֖ילוּיַצִּילוּיצילו בָּנִ֣יםבָּנִיםבנים וּבָנ֑וֹתוּבָנוֹתובנות כִּ֛יכִּיכי הֵ֥םהֵםהם לְבַדָּ֖םלְבַדָּםלבדם יִנָּצֵֽלוּיִנָּצֵלוּינצלו׃׃׃ 14:19 א֛וֹאוֹאו דֶּ֥בֶרדֶּבֶרדבר אֲשַׁלַּ֖חאֲשַׁלַּחאשלח אֶלאֶלאל־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַהִ֑יאהַהִיאההיא וְשָׁפַכְתִּ֨יוְשָׁפַכְתִּיושפכתי חֲמָתִ֤יחֲמָתִיחמתי עָלֶ֙יהָ֙עָלֶיהָעליה בְּדָ֔םבְּדָםבדם לְהַכְרִ֥יתלְהַכְרִיתלהכרית מִמֶּ֖נָּהמִמֶּנָּהממנה אָדָ֥םאָדָםאדם וּבְהֵמָֽהוּבְהֵמָהובהמה׃׃׃ 14:20 וְנֹ֨חַוְנֹחַונח [דָּנִאֵל כ][דָּנִאֵל כ][דנאל כ] (דָּנִיֵּ֣אל ק)(דָּנִיֵּאל ק)(דניאל ק) וְאִיּוֹב֮וְאִיּוֹבואיוב בְּתוֹכָהּ֒בְּתוֹכָהּבתוכה חַיחַיחי־־־אָ֗נִיאָנִיאני נְאֻם֙נְאֻםנאם אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה אִםאִםאם־־־בֵּ֥ןבֵּןבן אִםאִםאם־־־בַּ֖תבַּתבת יַצִּ֑ילוּיַצִּילוּיצילו הֵ֥מָּההֵמָּההמה בְצִדְקָתָ֖םבְצִדְקָתָםבצדקתם יַצִּ֥ילוּיַצִּילוּיצילו נַפְשָֽׁםנַפְשָׁםנפשם׃׃׃ פפפ
14:21 כִּי֩כִּיכי כֹ֨הכֹהכה אָמַ֜ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִ֗היְהֹוִהיהוה אַ֣ףאַףאף כִּֽיכִּיכי־־־אַרְבַּ֣עַתאַרְבַּעַתארבעת שְׁפָטַ֣ישְׁפָטַישפטי ׀׀׀ הָרָעִ֡יםהָרָעִיםהרעים חֶ֠רֶבחֶרֶבחרב וְרָעָ֞בוְרָעָבורעב וְחַיָּ֤הוְחַיָּהוחיה רָעָה֙רָעָהרעה וָדֶ֔בֶרוָדֶבֶרודבר שִׁלַּ֖חְתִּישִׁלַּחְתִּישלחתי אֶלאֶלאל־־־יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם לְהַכְרִ֥יתלְהַכְרִיתלהכרית מִמֶּ֖נָּהמִמֶּנָּהממנה אָדָ֥םאָדָםאדם וּבְהֵמָֽהוּבְהֵמָהובהמה׃׃׃ 14:22 וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה נֽוֹתְרָהנוֹתְרָהנותרה־־־בָּ֜הּבָּהּבה פְּלֵטָ֗הפְּלֵטָהפלטה הַֽמּוּצָאִים֮הַמּוּצָאִיםהמוצאים בָּנִ֣יםבָּנִיםבנים וּבָנוֹת֒וּבָנוֹתובנות הִנָּם֙הִנָּםהנם יוֹצְאִ֣יםיוֹצְאִיםיוצאים אֲלֵיכֶ֔םאֲלֵיכֶםאליכם וּרְאִיתֶ֥םוּרְאִיתֶםוראיתם אֶתאֶתאת־־־דַּרְכָּ֖םדַּרְכָּםדרכם וְאֶתוְאֶתואת־־־עֲלִֽילוֹתָ֑םעֲלִילוֹתָםעלילותם וְנִחַמְתֶּ֗םוְנִחַמְתֶּםונחמתם עַלעַלעל־־־הָֽרָעָה֙הָרָעָההרעה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הֵבֵ֙אתִי֙הֵבֵאתִיהבאתי עַלעַלעל־־־יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֵבֵ֖אתִיהֵבֵאתִיהבאתי עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 14:23 וְנִחֲמ֣וּוְנִחֲמוּונחמו אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם כִּֽיכִּיכי־־־תִרְא֥וּתִרְאוּתראו אֶתאֶתאת־־־דַּרְכָּ֖םדַּרְכָּםדרכם וְאֶתוְאֶתואת־־־עֲלִֽילוֹתָ֑םעֲלִילוֹתָםעלילותם וִֽידַעְתֶּ֗םוִידַעְתֶּםוידעתם כִּי֩כִּיכי לֹ֨אלֹאלא חִנָּ֤םחִנָּםחנם עָשִׂ֙יתִי֙עָשִׂיתִיעשיתי אֵ֣תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשִׂ֣יתִיעָשִׂיתִיעשיתי בָ֔הּבָהּבה נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִֽהיְהֹוִהיהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain